Sposób zbycia przedsiębiorstwa

Pytanie:

"W jaki sposób najlepiej zbyć przedsiębiorstwo i czy można zbyć je w całości, ze wszystkimi jego składnikami? czy też czegoś zbyć nie można?"

Odpowiedź prawnika: Sposób zbycia przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 55² Kodeksu cywilnego ( dalej k.c. ) czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba  że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. W wyroku z 1 kwietnia 2003 r., (sygn. akt IV CKN  366/2001, Lexpolonica nr 364416), Sąd Najwyższy uznał,  że w  świetle art. 55² każda czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wymienia przykładowo art.  55¹, jeżeli nic innego nie wynika z przepisu szczególnego lub z woli stron, a więc również zobowiązania i obciążenia związane z jego prowadzeniem. W wyroku z 6 lipca 2005 r., (sygn. akt   3 III CK 705/2004, Lexpolonica nr 381502), Sąd Najwyższy wyraził pogląd,  że najprostszym sposobem zbycia przedsiębiorstwa jest dokonanie tego jedną czynnością prawną z zachowaniem formy przewidzianej w art. 751 k.c. (forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi).  

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika