Straż miejska a rola oskarżyciela w sprawach o wykroczenia

Pytanie:

Czy straż miejska może występować w roli oskarżyciela w sprawach o wykroczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Straż miejska a rola oskarżyciela w sprawach o wykroczenia

27.8.2011

Zasadniczo oskarżycielem we wszystkich sprawach o wykroczenia jest policja, chyba, że ustawa stanowi inaczej (art. 17 par. 1 kpsw). Strażnikom miejskim uprawnienia oskarżyciela przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swojego działania ujawniły wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie- art. 17 par. 3.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o strażach gminnych straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejskiego. Takim zadaniem jest m. in. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach Prawa o ruchu drogowym. Wedle art. 129 tejże ustawy czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań policji. Natomiast ust. 4 art. 129 wskazuje inne jeszcze organy, które mogą przeprowadzać kontrolę ruchu drogowego.

Straż miejska uprawniona jest do tej kontroli tylko w tych sytuacjach, w których jest to wyraźnie wskazane w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Potrzebujesz porady prawnej?