Ubezwłasnowolnienie brata

Pytanie:

Mój brat ma 59 lat, jest rencistą chyba II grupy i jeszcze pracuje w zakładzie pracy chronionej. Od dwóch lat mieszka sam w mieszkaniu po rodzicach, w sprawie którego rozpoczyna się w najbliższych dniach postępowanie spadkowe (mieszkanie stanowi część małej i bardzo starej i bardzo zrujnowanej kamienicy i jest większe niż wynika z udziału przypadającego nam po rodzicach). Poprzednio brat mieszkał z ojcem i mamą; mama nie żyje od 10 lat. Od czasu śmierci mamy nikt nie dbał o stan techniczny mieszkania i mieszkanie wygląda strasznie. Brat jest nieznacznie upośledzony umysłowo i stan tego mieszkania absolutnie go nie obchodzi. Wszystkie swoje dochody przeznacza na grę w totka i gazety z krzyżówkami. Fatalnie się odżywia, aby tylko najmniej to kosztowało. Równie fatalnie się ubiera. Ja staram się co jakiś czas podesłać mu bieliznę, jakąś czapkę, ale on nawet nie otwiera paczki ode mnie. Często nie wpuszcza mnie do mieszkania, kiedy chcę go odwiedzić (mieszkam w zupełnie innej miejscowości oddalonej o 130 km); a ja nie mam też ochoty z nim przebywać, bo on ani nie słucha, ani nie ma tam warunków, aby się zatrzymać na noc. Wynajmuję kobietę, której płacę (brat miał płacić drugą część tego wynagrodzenia, ale od pewnego czasu zaniechał tego) i która sprząta mieszkanie na ile to możliwe, bo wielu rzeczy tam nie wolno tknąć. Ostatnio zdecydowałam się sfinansować pewną niewielką modernizację, aby ta pani mogła zrobić pranie bielizny, kiedy potrzeba, bo brat takimi rzeczami się nie przejmuje. Każdy mój przyjazd brat kwituje słowami, że się niedługo powiesi i jedynie to ma mi do powiedzenia. Kiedy żył ojciec, brat potrafił przysłać mi telegram, że ojciec zmarł i mam przyjechać zrobić pogrzeb. I tak dalej, i tak dalej... Niby potrafi zrobić wokół siebie, ale tylko to, co sam zechce. Za mieszkanie brat nie płaci żadnego czynszu, ale - nie ma również zamiaru dokładać się do żadnych rozliczeń związanych z utrzymaniem domu i wtedy pozostali właściciele zwracają się do mnie. A ja też już nie mam ochoty finansować utrzymania domu, w którym nie mogę się zatrzymać, tym bardziej, że brat ma dosyć pieniędzy, aby starczyło na wszystko, tylko ma rozum dziecka i nie obchodzą go sprawy materialne inne niż te, które sam dostrzega. Z dnia na dzień będzie jeszcze gorzej i dlatego chciałabym uzyskać jakąś władzę przynajmniej nad taką częścią dochodów brata, która powinna być przeznaczona na utrzymanie budynku, mieszkania i podstawowych potrzeb np. w zakresie ubrania. Jak to zrobić? Niedługo i ja przejdę na emeryturę i wtedy nie będzie mnie już stać na wspomaganie finansowo potrzeb brata, dlatego chciałabym załatwić to już teraz. Niezrównoważone zachowanie brata potwierdzić może wiele osób. Dzięki temu, że brat jeszcze pracuje (chociaż wiem, że z jego pracy nie ma żadnego pożytku, ale dostaje też tam niewielkie wynagrodzenie) - ma on zajęcie i nie traci równowagi psychicznej tak do końca. Jeśli ta praca się skończy, a to może nastąpić w każdej chwili - obawiam się, że brat całkowicie oszaleje. Czy mogę wystąpić o ubezwłasnowolnienie brata - pełne lub częściowe - i na czym to polega? Do jakiego sądu muszę wystąpić?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.3.2009

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ubezwłasnowolnienie brata

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się do Sądu Okręgowego, uprawnionym do jego złożenia jest również rodzeństwo osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Ubezwłasnowolnienie częściowe może nastąpić, gdy osobie potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw, a nie ma potrzeby ubezwłasnowolnić jej całkowicie. Orzeka się je tylko dla dobra ubezwłasnowolnionego. Dla ubezwłasnowolnionego częściowo ustanawia się kuratora. W toku postępowania osoba, która ma być ubezwłasnowolniona, musi być zbadana przez jednego lub więcej biegłych lekarzy psychiatrów (553 kpc). Sąd może, jeżeli na podstawie opinii dwóch biegłych lekarzy uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż sześć tygodni. W wyjątkowych wypadkach sąd może termin ten przedłużyć do trzech miesięcy. Również przed ubezwłasnowolnieniem sąd powinien taką osobę wysłuchać. Rezultatem ubezwłasnowolnienia częściowego jest utrata pełnej zdolności do czynności prawnych. Skutki ubezwłasnowolnienia opisuje artykuł Kto i w jakich okolicznościach może zostać ubezwłasnowolniony? Skutki ubezwłasnowolnienia  Taka osoba nie może dokonywać jednostronnych czynności prawnych (np. testamentu), a na inne czynności musi uzyskać zgodę kuratora. Nie dotyczy to dysponowania swoim zarobkiem (chyba, że sąd opiekuńczy zabroni dysponowania nim) oraz dokonywania drobnych, bieżących czynności życia codziennego (w tym gry w totolotka oraz kupowania gazet z krzyżówkami-chociaż w tym przypadku sąd powinien rozważyć, czy intensywność zawierania drobnych umów nie powoduje zakwalifikowania ich jako w sumie przekraczających zakres drobnych, bieżących spraw życia codziennego). Kurator na wszelkie ważniejsze czynności dotyczące osoby i majątku ubezwłasnowolnionego powinien uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Zarządza majątkiem tej osoby tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi w postanowieniu kończącym sprawę. Kurator, jeżeli sąd nie zwolni go z tego obowiązku, sporządza inwentarz majątku osoby będącej pod jego pieczą oraz przedstawia go sądowi opiekuńczemu. Zgodnie z art. 166 kro dotyczącego opiekuna, opiekun zobowiązany jest w terminach oznaczonych przez sąd, nie rzadziej niż co roku, przedstawiać sądowi rachunki z zarządu majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej i sprawozdania dotyczące tej osoby. Zgodnie z kolei z art. 178 kro w zakresie nie uregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące opiekuna. Wniosek o ubezwłasnowolnienie podlega opłacie stałej 40 zł (art. 23 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

U podstaw instytucji opieki oraz kurateli leży troska o interesy tych osób, które z różnych przyczyn nie potrafią lub nie mogą same o nie zadbać. Nie można bowiem w państwie prawa dopuszczać do sytuacji, gdy czyjeś prawa, z przyczyn od niego niezależnych, pozostają bądź (...)

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

  Stan faktyczny   Czy kurator spadku nie objętego, w skład którego wchodzi nieruchomość budynkowa, może wypowiedzieć umowy najmu najemcom na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy o ochronie praw lokatorów. Czy lokatorzy mogą do sądu wnieść pozew o ustalenie skuteczności (...)

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych (...)

Uprawnienia kuratora sądowego

Uprawnienia kuratora sądowego

Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego oraz prawne uwarunkowania wykonywania tej funkcji określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U.2001.98.1071). Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym (...)

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

  W związku z emisją listów zastawnych na niektórych podmiotach ciąży obowiązek poddania się pewnym odrębnym przepisom w prawie upadłościowym. Instytucje emitujące listy zastawne - upadłość banku hipotecznego Podmiotem, który w prawie polskim jest uprawniony do (...)

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Stan faktyczny Czy ustanowiony przez Sąd dla spółki z o.o kurator w oparciu o przepisy art. 42 kc może być podmiotem przestępstwa naruszenia praw pracowniczych na podstawie art. 218 kk? Nie wymagam analizy art. 218 kk, zapoznałem się z artykułem Aleksandry Tomporek zamieszczonym w miesięczniku (...)

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Przepis art. 66 § 3 Kodeksu karnego pozwala na warunkowe umorzenie postępowania karnego o przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, jeżeli sprawca pojedna się z pokrzywdzonym. W pewnej sprawie o znęcanie się rodzica nad dzieckiem pojawiła się wątpliwość, czy ze sprawcą (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Określono w nim warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania (...)

Oni też zbadają trzeźwość alkomatem

Oni też zbadają trzeźwość alkomatem

Sprawdzą również, czy podopieczny nie jest pod wpływem narkotyków. Nowe uprawnienia daje kuratorom sądowym rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Dokument wchodzi w życie 4 lutego. Zmiany umożliwią zawodowym kuratorom zbieranie niezbitych dowodów potwierdzających obecność (...)

Kara pozbawienia wolności na wolności

Kara pozbawienia wolności na wolności

Czego dotyczą nowe przepisy i kiedy będą obowiązywały? Z dniem 1 lipca 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (z wyjątkiem niektórych artykułów, (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Sprawa Róży- podsumowanie

Sprawa Róży- podsumowanie

Z Radosławem Konca, radcą prawnym z kancelarii w Warszawie - o postanowieniu Sądu Rejonowego w Szamotułach rozmawia Piotr Czarnyszewicz  PIOTR CZARNYSZEWICZ:Stał się już Pan naszym dyżurnym komentatorem w sprawie dotyczącej wielkopolskiej Róży. Mamy zmianę decyzji w sprawie miejsca (...)

Postępowania prowadzone przez kuratorów oświaty w sprawach związanych z planowaną w 2009 r. likwidacją (przekształceniem) szkół lub placówek

Postępowania prowadzone przez kuratorów oświaty w sprawach związanych z planowaną w 2009 r. likwidacją (przekształceniem) szkół lub placówek

Oto opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca postępowań prowadzonych przez kuratorów oświaty w sprawach związanych z planowaną w 2009 r. likwidacją (przekształceniem) szkół lub placówek:Z dniem 22 kwietnia 2009 r., tj. z chwilą wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 19 marca (...)

Uznawanie zagranicznych świadectw szkolnych oraz świadectw maturalnych

Uznawanie zagranicznych świadectw szkolnych oraz świadectw maturalnych

Kiedy świadectwa szkolne oraz świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równorzędne polskim? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, świadectwa szkolne oraz świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równorzędne świadectwom ukończenia odpowiednich szkół (...)

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Nie czekaj do 18-tki... Nie tylko dorośli mogą mieć dowód osobisty. Warto wyrobić go także dzieciom. Może się przydać w trakcie wakacyjnych podróży. Co najważniejsze, wniosek możecie złożyć przez internet. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego (...)

Jak zgłosić przez Internet zgubienie dowodu osobistego?

Jak zgłosić przez Internet zgubienie dowodu osobistego?

Nie trzeba wracać z wakacji, aby zgłosić zaginięcie lub uszkodzenie dowodu osobistego. Można to zrobić przez Internet. Jeśli więc dowód zaginął lub został uszkodzony, albo też ktoś go ukradł, trzeba to zgłosić jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez Internet. (...)

Jak uzyskać kartę parkingową?

Jak uzyskać kartę parkingową?

Na jakich zasadach wydawane są karty parkingowe? Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawkarty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2014 (...)

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Przesłanki zawieszenia władzy rodzicielskiej Sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu (artykuł 110 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jest to jedyna przesłanka warunkująca możliwość takiego sądowego ograniczenia (...)

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

Władza rodzicielska obejmuje również zobowiązanie rodziców do zarządu majątkiem dziecka. Są oni zobowiązani sprawować zarząd z należytą starannością (artykuł 95 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zob.: Władza" rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka Skąd (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

U podstaw instytucji opieki oraz kurateli leży troska o interesy tych osób, które z różnych przyczyn nie potrafią lub nie mogą same o nie zadbać. Nie można bowiem w państwie prawa dopuszczać do sytuacji, gdy czyjeś prawa, z przyczyn od niego niezależnych, pozostają bądź (...)

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

  Stan faktyczny   Czy kurator spadku nie objętego, w skład którego wchodzi nieruchomość budynkowa, może wypowiedzieć umowy najmu najemcom na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy o ochronie praw lokatorów. Czy lokatorzy mogą do sądu wnieść pozew o ustalenie skuteczności (...)

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych (...)

Uprawnienia kuratora sądowego

Uprawnienia kuratora sądowego

Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego oraz prawne uwarunkowania wykonywania tej funkcji określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U.2001.98.1071). Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym (...)

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

  W związku z emisją listów zastawnych na niektórych podmiotach ciąży obowiązek poddania się pewnym odrębnym przepisom w prawie upadłościowym. Instytucje emitujące listy zastawne - upadłość banku hipotecznego Podmiotem, który w prawie polskim jest uprawniony do (...)

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Stan faktyczny Czy ustanowiony przez Sąd dla spółki z o.o kurator w oparciu o przepisy art. 42 kc może być podmiotem przestępstwa naruszenia praw pracowniczych na podstawie art. 218 kk? Nie wymagam analizy art. 218 kk, zapoznałem się z artykułem Aleksandry Tomporek zamieszczonym w miesięczniku (...)

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Przepis art. 66 § 3 Kodeksu karnego pozwala na warunkowe umorzenie postępowania karnego o przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, jeżeli sprawca pojedna się z pokrzywdzonym. W pewnej sprawie o znęcanie się rodzica nad dzieckiem pojawiła się wątpliwość, czy ze sprawcą (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Określono w nim warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania (...)

Oni też zbadają trzeźwość alkomatem

Oni też zbadają trzeźwość alkomatem

Sprawdzą również, czy podopieczny nie jest pod wpływem narkotyków. Nowe uprawnienia daje kuratorom sądowym rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Dokument wchodzi w życie 4 lutego. Zmiany umożliwią zawodowym kuratorom zbieranie niezbitych dowodów potwierdzających obecność (...)

Kara pozbawienia wolności na wolności

Kara pozbawienia wolności na wolności

Czego dotyczą nowe przepisy i kiedy będą obowiązywały? Z dniem 1 lipca 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (z wyjątkiem niektórych artykułów, (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Sprawa Róży- podsumowanie

Sprawa Róży- podsumowanie

Z Radosławem Konca, radcą prawnym z kancelarii w Warszawie - o postanowieniu Sądu Rejonowego w Szamotułach rozmawia Piotr Czarnyszewicz  PIOTR CZARNYSZEWICZ:Stał się już Pan naszym dyżurnym komentatorem w sprawie dotyczącej wielkopolskiej Róży. Mamy zmianę decyzji w sprawie miejsca (...)

Postępowania prowadzone przez kuratorów oświaty w sprawach związanych z planowaną w 2009 r. likwidacją (przekształceniem) szkół lub placówek

Postępowania prowadzone przez kuratorów oświaty w sprawach związanych z planowaną w 2009 r. likwidacją (przekształceniem) szkół lub placówek

Oto opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca postępowań prowadzonych przez kuratorów oświaty w sprawach związanych z planowaną w 2009 r. likwidacją (przekształceniem) szkół lub placówek:Z dniem 22 kwietnia 2009 r., tj. z chwilą wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 19 marca (...)

Uznawanie zagranicznych świadectw szkolnych oraz świadectw maturalnych

Uznawanie zagranicznych świadectw szkolnych oraz świadectw maturalnych

Kiedy świadectwa szkolne oraz świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równorzędne polskim? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, świadectwa szkolne oraz świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równorzędne świadectwom ukończenia odpowiednich szkół (...)

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Nie czekaj do 18-tki... Nie tylko dorośli mogą mieć dowód osobisty. Warto wyrobić go także dzieciom. Może się przydać w trakcie wakacyjnych podróży. Co najważniejsze, wniosek możecie złożyć przez internet. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego (...)

Jak zgłosić przez Internet zgubienie dowodu osobistego?

Jak zgłosić przez Internet zgubienie dowodu osobistego?

Nie trzeba wracać z wakacji, aby zgłosić zaginięcie lub uszkodzenie dowodu osobistego. Można to zrobić przez Internet. Jeśli więc dowód zaginął lub został uszkodzony, albo też ktoś go ukradł, trzeba to zgłosić jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez Internet. (...)

Jak uzyskać kartę parkingową?

Jak uzyskać kartę parkingową?

Na jakich zasadach wydawane są karty parkingowe? Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawkarty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2014 (...)

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Przesłanki zawieszenia władzy rodzicielskiej Sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu (artykuł 110 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jest to jedyna przesłanka warunkująca możliwość takiego sądowego ograniczenia (...)

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

Władza rodzicielska obejmuje również zobowiązanie rodziców do zarządu majątkiem dziecka. Są oni zobowiązani sprawować zarząd z należytą starannością (artykuł 95 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zob.: Władza" rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka Skąd (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów z mocy ustawy Zwolnienie ustawowe uzależnione jest zarówno od rodzaju sprawy jak i od podmiotu, który występuje przed sądem. Z mocy ustawy od obowiązku uiszczania kosztów sądowych zwolnieni są: strona dochodząca ustalenia ojcostwa,( za wyjątkiem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ochrona interesów spadkobiercy chorego psychicznie

Ochrona interesów spadkobiercy chorego psychicznie

W dniu 17.07.2008 zmarł w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych brat, pozostawiając gospodarstwo rolne. Brat był kawalerem i nie miał dzieci. Dziedziczą po nim dwaj bracia i siostra. Jeden z braci-bliźniak po pobycie też w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych ma rozpoznaną schizofremię, (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju przestępstwa.\" Jakie są to \"pewne czynności\" wykonywane przez kuratora za pracodawcę? Czy (...)

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Jestem kuratorem spadku. Zgodnie z art. 935. § 1. k.p.c. zarządca zajętej nieruchomości obowiązany jest wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki. Ma on prawo pobierać zamiast dłużnika wszelkie pożytki z nieruchomości, spieniężać je w granicach zwykłego zarządu (...)

Nadzór kuratora

Nadzór kuratora

Sąd ograniczył jednemu z rodziców władzę rodzicielską nad dzieckiem i wykonywanie tej władzy oraz kontakty drugiego z rodziców ustalone na mocy ugody przed sądem 3 lata temu - poddał nadzorowi kuratora. Od kiedy można oczekiwać tego nadzoru kuratora? Czy dopiero po dacie uprawomocnienia się (...)

Zakres obowiązków kuratora

Zakres obowiązków kuratora

Pan, z którym się od 1,5 roku rozwodzę się próbuje z uporem maniaka udowodnić mi utrudnianie kontaktów z małoletnią córką (3 lata). Pisanie pism procesowych z podawaniem coraz to nowych rewelacji przychodzi mu z łatwością. Ustanowiony kurator (kurator społeczny) sporządził notatki z (...)

Obowiązki kuratora w procesie karnym

Obowiązki kuratora w procesie karnym

Czy kurator społeczny lub sądowy może pomóc swojemu podopiecznemu? Jakie są jego kompetencje, czy może czynnie uczestniczyć w postępowaniu przygotowawczym np. mieć możliwość przeglądania protokołów lub akt? Kuratorzy sądowi dzielą się na społecznych i zawodowych. Wykonują oni zadania (...)

Kurator dla spółki z o.o.

Kurator dla spółki z o.o.

Wszcząłem egzekucje sądową przeciwko spółce z o.o. Okazało się jednak, że jedyny członek zarządu nie żyje i spółka nie ma reprezentacji. W związku z powyższym komornik wezwał mnie do wystąpienia o ustanowienie kuratora dla spółki w celu dalszego prowadzenia egzekucji. Sąd ustanowił (...)

Uprawnienia i obowiązki kuratora spadku

Uprawnienia i obowiązki kuratora spadku

Zastanawiam się nad zostaniem kuratorem dla spadku nieobjętego, który w tym momencie jest pod zarządem gminy. Z tego co wiem nieruchomość wymaga remontów i gmina chce wystąpić o ustanowienie kuratora. Zgodnie z art. 667 kpc do obowiązków kuratora spadku należy przede wszystkim ustalenie, (...)

Prawa i obowiązki kuratora w postępowaniu sądowym

Prawa i obowiązki kuratora w postępowaniu sądowym

Otrzymałam z sądu wniosek o zniesienie współwłasności wraz z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania. Kuratorem mam być ja, wyraziłam na to wcześniej zgodę. Nie jestem jednak pewna na czym ma polegać moja rola, jakie mam obowiązki i jakie (...)

Opłaty sądowe od kuratora spadku

Opłaty sądowe od kuratora spadku

Na wniosek gminy zostałem kuratorem spadku. Po ustaleniu, kto jest spadkobiercą, złożyłem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i w tym momencie sąd wzywa mnie do uiszczenia opłaty. Z tego co wiem zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - kurator wyznaczony (...)

Sposób poszukiwania spadkobierców

Sposób poszukiwania spadkobierców

Jaki jest przyjęty sposób szukania spadkobierców? Czy kurator może wynająć do szukania firmę, czy jest to jego rola? Przepisy nie określają, jakie czynności ma prawo i obowiązek podejmować kurator spadku w celu odnalezienia spadkobierców. Zasadniczo poszukiwanie spadkobierców powinno się (...)

Kurator spadku nieobjętego

Kurator spadku nieobjętego

Budynek ma wyznaczonego kuratora spadku. Jest zamieszkały przez jednego lokatora, który nie płaci czynszu. Pozostałe lokale są puste. Nie przynosi on żadnych dochodów. Czy kurator może żądać od urzędu miasta pieniędzy na utrzymanie przedmiotowego budynku? Kuratora spadku wyznacza sąd w (...)

Kurator dla osoby nieobecnej a zachowek

Kurator dla osoby nieobecnej a zachowek

Wniosłam do sądu wniosek o nabycie spadku po mojej zmarłej babci. Na podstawie jej notarialnego testamentu jestem jedynym spadkobiercą. Babcia miała jednego syna, który zmarł. Zstępnymi pozostałam ja i siostra. Niestety moja siostra dawno temu wyjechała i nie można ustalić jej miejsca pobytu. (...)

Kurator spadku

Kurator spadku

Jeden z współwłaścicieli kamienicy zmarł. Drugi ze współwaścieli chce dokonać działu nieruchomości, ale najpierw trzeba ustalić spadkobierców zmarłego. Więc w tym celu wniósł sprawę do sądu o ustalenie spadkobierców po zmarłym. Ale syn zmarłego twierdzi, że nie zna adresu swojej (...)

Kurator a przedstawiciel ustawowy

Kurator a przedstawiciel ustawowy

Czy kurator osoby niepełnosprawnej jest jej przedstawicielem ustawowym? Kurator osoby niepełnosprawnej nie jest jej przedstawicielem ustawowym (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1995 r., sygn. akt III CRN 22/95), ponieważ zachowuje ona pełną zdolność do czynności prawnej. W tej (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju przestępstwa.\" Jakie są to \"pewne czynności\" wykonywane przez kuratora za pracodawcę? Czy (...)

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Jestem kuratorem spadku. Zgodnie z art. 935. § 1. k.p.c. zarządca zajętej nieruchomości obowiązany jest wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki. Ma on prawo pobierać zamiast dłużnika wszelkie pożytki z nieruchomości, spieniężać je w granicach zwykłego zarządu (...)

Nadzór kuratora

Nadzór kuratora

Sąd ograniczył jednemu z rodziców władzę rodzicielską nad dzieckiem i wykonywanie tej władzy oraz kontakty drugiego z rodziców ustalone na mocy ugody przed sądem 3 lata temu - poddał nadzorowi kuratora. Od kiedy można oczekiwać tego nadzoru kuratora? Czy dopiero po dacie uprawomocnienia się (...)

Zakres obowiązków kuratora

Zakres obowiązków kuratora

Pan, z którym się od 1,5 roku rozwodzę się próbuje z uporem maniaka udowodnić mi utrudnianie kontaktów z małoletnią córką (3 lata). Pisanie pism procesowych z podawaniem coraz to nowych rewelacji przychodzi mu z łatwością. Ustanowiony kurator (kurator społeczny) sporządził notatki z (...)

Obowiązki kuratora w procesie karnym

Obowiązki kuratora w procesie karnym

Czy kurator społeczny lub sądowy może pomóc swojemu podopiecznemu? Jakie są jego kompetencje, czy może czynnie uczestniczyć w postępowaniu przygotowawczym np. mieć możliwość przeglądania protokołów lub akt? Kuratorzy sądowi dzielą się na społecznych i zawodowych. Wykonują oni zadania (...)

Kurator dla spółki z o.o.

Kurator dla spółki z o.o.

Wszcząłem egzekucje sądową przeciwko spółce z o.o. Okazało się jednak, że jedyny członek zarządu nie żyje i spółka nie ma reprezentacji. W związku z powyższym komornik wezwał mnie do wystąpienia o ustanowienie kuratora dla spółki w celu dalszego prowadzenia egzekucji. Sąd ustanowił (...)

Uprawnienia i obowiązki kuratora spadku

Uprawnienia i obowiązki kuratora spadku

Zastanawiam się nad zostaniem kuratorem dla spadku nieobjętego, który w tym momencie jest pod zarządem gminy. Z tego co wiem nieruchomość wymaga remontów i gmina chce wystąpić o ustanowienie kuratora. Zgodnie z art. 667 kpc do obowiązków kuratora spadku należy przede wszystkim ustalenie, (...)

Prawa i obowiązki kuratora w postępowaniu sądowym

Prawa i obowiązki kuratora w postępowaniu sądowym

Otrzymałam z sądu wniosek o zniesienie współwłasności wraz z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania. Kuratorem mam być ja, wyraziłam na to wcześniej zgodę. Nie jestem jednak pewna na czym ma polegać moja rola, jakie mam obowiązki i jakie (...)

Opłaty sądowe od kuratora spadku

Opłaty sądowe od kuratora spadku

Na wniosek gminy zostałem kuratorem spadku. Po ustaleniu, kto jest spadkobiercą, złożyłem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i w tym momencie sąd wzywa mnie do uiszczenia opłaty. Z tego co wiem zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - kurator wyznaczony (...)

Sposób poszukiwania spadkobierców

Sposób poszukiwania spadkobierców

Jaki jest przyjęty sposób szukania spadkobierców? Czy kurator może wynająć do szukania firmę, czy jest to jego rola? Przepisy nie określają, jakie czynności ma prawo i obowiązek podejmować kurator spadku w celu odnalezienia spadkobierców. Zasadniczo poszukiwanie spadkobierców powinno się (...)

Kurator spadku nieobjętego

Kurator spadku nieobjętego

Budynek ma wyznaczonego kuratora spadku. Jest zamieszkały przez jednego lokatora, który nie płaci czynszu. Pozostałe lokale są puste. Nie przynosi on żadnych dochodów. Czy kurator może żądać od urzędu miasta pieniędzy na utrzymanie przedmiotowego budynku? Kuratora spadku wyznacza sąd w (...)

Kurator dla osoby nieobecnej a zachowek

Kurator dla osoby nieobecnej a zachowek

Wniosłam do sądu wniosek o nabycie spadku po mojej zmarłej babci. Na podstawie jej notarialnego testamentu jestem jedynym spadkobiercą. Babcia miała jednego syna, który zmarł. Zstępnymi pozostałam ja i siostra. Niestety moja siostra dawno temu wyjechała i nie można ustalić jej miejsca pobytu. (...)

Kurator spadku

Kurator spadku

Jeden z współwłaścicieli kamienicy zmarł. Drugi ze współwaścieli chce dokonać działu nieruchomości, ale najpierw trzeba ustalić spadkobierców zmarłego. Więc w tym celu wniósł sprawę do sądu o ustalenie spadkobierców po zmarłym. Ale syn zmarłego twierdzi, że nie zna adresu swojej (...)

Kurator a przedstawiciel ustawowy

Kurator a przedstawiciel ustawowy

Czy kurator osoby niepełnosprawnej jest jej przedstawicielem ustawowym? Kurator osoby niepełnosprawnej nie jest jej przedstawicielem ustawowym (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1995 r., sygn. akt III CRN 22/95), ponieważ zachowuje ona pełną zdolność do czynności prawnej. W tej (...)

Wyznaczanie kuratora przez sąd

Wyznaczanie kuratora przez sąd

Sprawdziłam Księgi Wieczyste domu, który należał do mojego brata i bratowej. Okazało się, ze obydwoje dalej figurują na Księdze chociaż od paru lat nie żyją. Przed śmiercią bratowa spisała ze mną notarialny akt kupna/sprzedaży swojej polowy. W domu mieszka bratanek, który spraw spadkowych (...)

Termin na odszukanie spadkobierców

Termin na odszukanie spadkobierców

Ustanowiony przez sąd kurator spadku sprawuje aktualnie pieczę nad majątkiem zmarłego kilkadziesiąt lat temu spadkodawcy i poszukuje spadkobierców. Szanse ich odnalezienia ze względu na upływ czasu są znikome. Czy sąd wyznacza limit czasowy tych poszukiwań, a więc czy misja kuratora zostanie (...)