Ulga remontowa a dom letniskowy

Pytanie:

W 2005 roku poniosłem wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont budynku letniskowego. Remont obejmował: - wymianę pokrycia dachu, - wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i piwnic, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - modernizację instalacji wodociągowej /wymiana pompy hydroforowej i części instalacji/, - inne roboty remontowe. Budynek letniskowy został wzniesiony przeze mnie w 1981 roku na podstawie pozwolenia na budowę nr ?????????? i został dopuszczony do użytkowania przez Urząd Miasta i Gminy w Głuchołazach w dniu ????????? Umową notarialną z dnia 9.06.2003 r. został on darowany mojej córce z równoczesnym ustanowieniem dożywotniego prawa użytkowania na rzecz rodziców obdarowanej. Obowiązek wykonywania napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem domu ciąży na użytkowniku /art. 260.§ 1 Kodeksu cywilnego/. Proszę o informację czy w opisanym powyżej przypadku istnieje możliwość dokonania odliczeń wydatków na remont, a w szczególności: 1) czy dom letniskowy może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) czy posiadany tytuł użytkowania jest wystarczający do dokonywania odpisów od podatku dochodowego na remont? 3) czy modernizacja instalacji zasilania domu w wodę ze studni podlega odliczeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ulga remontowa a dom letniskowy

1) W przedstawionej kwestii zdania są częściowo podzielone, lecz rysuje się pewien nieco płynny, ale dominujący sposób interpretacji przepisów dot. ulgi remontowej. Przedstawimy zatem niektóre stanowiska.

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew w piśmie nr IB-415/005/53/112/03 uznał, iż „żaden przepis ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000r z późn. zm.) nie pozwala na zastosowanie ulgi w związku z wydatkami poniesionymi na budowę budynku letniskowego jak również na jego remont i modernizację”.

Gdański US uznał natomiast w piśmie nr BI/005/0304/04, co następuje:

Porady prawne

„Przesłanką warunkującą możliwość skorzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego jest - przeznaczenie tego budynku czy lokalu; mianowicie musi być to lokal mieszkalny. Wykładnia językowa art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w dawnym brzmieniu wskazuje, iż ulga przysługuje wyłącznie z tytułu remontu i modernizacji lokalu typowo mieszkalnego a remont innych lokali, jak np. letniskowych czy użytkowych do ulgi nie uprawnia.
Zważyć przy tym należy, iż zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i przywilejów podatkowych będących odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania należy interpretować ściśle, co wyłącza stosowanie interpretacji rozszerzającej.
Przy czym spełnienie funkcji wypoczynkowej nie wyklucza możliwości spełnienia przez dany budynek również funkcji mieszkalnej, m.in. poprzez wymagane prawem budowlanym standardy mieszkaniowe. Jednak nie jest to przesłanka wystarczająca do uznania danego budynku za budynek mieszkalny.

O jego charakterze mieszkalnym decyduje bowiem funkcja jakiej służy, tzn. musi stanowić stałe (a nie czasowe, np. dwumiesięczne) lokum, w którym koncentruje się życie rodziny, z założenia bowiem potrzeby mieszkaniowe podatnika zaspokajane są w miejscu jego stałego zamieszkania.

Inną przesłanką ograniczającą możliwość zmniejszenia podatku o wydatki poniesione na remont budynku czy lokalu mieszkalnego tylko do sytuacji, gdy wydatki te podatnik poniósł na własne potrzeby mieszkaniowe. Nie każdy bowiem remont lokalu, budynku mieszkalnego służy zaspokajaniu potrzeb podatnika wykonującego tę inwestycję. Przykładowo celem tych działań może być zamiar zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób bliskich. Oznacza to, że w wypadku remontu lub modernizacji lokalu czy budynku mieszkalnego, które nie zaspakają własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, podatnik nie nabędzie prawa do odliczenia od podatku poniesionych na ten cel wydatków.

Reasumując - w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym sprawy - podkreślić należy, że wydatki na remont i modernizację dotyczą wyłącznie lokali i budynków mieszkalnych, wcześniej zajmowanych na podstawie tytułu prawnego i służących zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Przy czym podkreślenia wymaga, iż ustawodawca nie uzależnił prawa do omawianej ulgi od innych, niż wyżej wymienionych, warunków. A to oznacza, iż poniesione przez podatników wydatki - w tym również związane z remontem domku letniskowego, zajmowanym przez Podatników na podstawie tytułu prawnego - mogą być odliczone w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej (w granicach limitu), pod warunkiem spełnienia przez nich wszystkich ustawowo przewidzianych wymogów uprawniających zastosowanie przedmiotowej ulgi.

„Wydatki na rozbudowę domu letniskowego, który ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podatników podlegają odliczeniu od podatku w ramach dużej ulgi podatkowej” - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lipca 2000 r. (sygn. III RN 207/2000).

Zgodnie z wyrokiem NSA z 28 lutego 2002 r. (SA/Sz 1676/00), dom letniskowy (rekreacyjny) może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, jeżeli jest przeznaczony do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych podatnika.

W uchwale NSA z 22 kwietnia 2002 r. (FPK 17/01, ONSA z 2002 r. nr 4, poz. 143) zaznaczono, że o zaliczeniu budynku letniskowego do kategorii budynków mieszkalnych decyduje to, czy służy on faktycznie zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych, np. właściciela.

Z orzecznictwa wynika, iż w zasadzie o tym, czy dom można uznać za letniskowy czy za budynek mieszkalny, decyduje jego przeznaczenie. Jeżeli podatnik korzysta z domu jedynie w celach wypoczynkowych, sezonowo, wówczas należy taki dom uznać za letniskowy. Jeżeli natomiast dom letniskowy jest wykorzystywany jako miejsce zamieszkania przez podatnika stale, to organy podatkowe prawdopodobnie uznają go za budynek mieszkalny. Poza innymi warunkami, od tej kwalifikacji zależy możliwość skorzystania z ulgi remontowej, która kończy się w tym roku.

W razie wątpliwości co do kwalifikacji budynku warto szybko zwrócić się z wnioskiem (z dokładnym opisem stanu faktycznego i swoim stanowiskiem w sprawie) do właściwego US o pisemną interpretację prawa podatkowego (co do możliwości skorzystania z ulgi remontowej) w swojej konkretnej sprawie.

2) Za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego uważa się m.in.:

  • własność,

  • umowę użyczenia,

  • umowę najmu lub dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy,

  • inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego - najlepiej udokumentowany odpowiednio (np. umową pisemną).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

O ile możesz zmniejszyć swój podatek - czyli jak prawidłowo zapisać w zeznaniu podatkowym poniesione wydatki?

O ile możesz zmniejszyć swój podatek - czyli jak prawidłowo zapisać w zeznaniu podatkowym poniesione wydatki?

Jakie koszty uzyskania przychodu? Co zatem można było wydać, aby teraz móc określić jako nie podlegające opodatkowaniu? W 2005 r. koszty przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na jednym etacie wynoszą 1227 zł rocznie, gdy etatów będzie więcej - 1840,77 zł. W przypadku, gdy (...)

Jak rozliczyć ulgę remontową?

Jak rozliczyć ulgę remontową?

Niniejszy artykuł jest nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z artykułami dotyczącymi odliczeń podatku VAT od materiałów budowlanych:  Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane! Wprawdzie ulga remontowo-modernizacyjna została wykreślona z ustawy o podatku dochodowym, (...)

Jak skorzystać z ulgi remontowej?

Jak skorzystać z ulgi remontowej?

To już ostatni rok obowiązywania ulgi remontowej. Odnawiając mieszkanie lub dom, możemy pomniejszyć podatek o 19 proc. wydatków. (...)Niekiedy skorzystanie z ulgi zależy od tego, w jakim się rozliczamy urzędzie. Na przykład sauna - Urząd Skarbowy w Cieszynie uznał, że nie można jej odliczyć. (...)

Kto może jeszcze skorzystać z ulgi budowlanej?

Kto może jeszcze skorzystać z ulgi budowlanej?

Co zostało ze starych ulg budowlanych i remontowych? W zeznaniu podatkowym za 2007 r., a także w latach następnych, wciąż mogą dokonywać odliczeń osoby, które nabyły prawa do ulg mieszkaniowych przed ich likwidacją. Pozostali podatnicy mają prawo już tylko do zwrotu VAT za materiały budowlane. (...)

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

Prawie 1450 zł może wynieść w skrajnym przypadku roczny podatek od domku letniskowego o powierzchni 150 m kw. położonego na 800-metrowej działce. Gdyby ten sam budynek miał przeznaczenie mieszkalne obciążenie na rzecz fiskusa spadłoby do... 105 zł (stawka maksymalna). W najgorszej sytuacji (...)

Jak opodatkować domek letniskowy?

Jak opodatkować domek letniskowy?

O zaliczeniu budynku letniskowego do kategorii budynków mieszkalnych decyduje kryterium zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych właściciela i osób mu bliskich. Tak wynika z wyroku NSA z 24 lutego 2009 r., II FSK 1027/07. (...) Skoro budynek letniskowy w tym wypadku nie mógł być zaliczony (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

Prawie 1450 zł może wynieść w skrajnym przypadku roczny podatek od domku letniskowego o powierzchni 150 m kw. położonego na 800-metrowej działce. Gdyby ten sam budynek miał przeznaczenie mieszkalne obciążenie na rzecz fiskusa spadłoby do... 105 zł (stawka maksymalna). W najgorszej sytuacji (...)

Jak opodatkować domek letniskowy?

Jak opodatkować domek letniskowy?

O zaliczeniu budynku letniskowego do kategorii budynków mieszkalnych decyduje kryterium zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych właściciela i osób mu bliskich. Tak wynika z wyroku NSA z 24 lutego 2009 r., II FSK 1027/07. (...) Skoro budynek letniskowy w tym wypadku nie mógł być zaliczony (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej? Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:  jednostki samorządu terytorialnego;  Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz (...)

Jak wybudować dom bez formalności?

Jak wybudować dom bez formalności?

Od 3 stycznia 2022 r. osoby, które posiadają działki budowlane, mogą - w uproszczonej procedurze - wybudować na niej dom do 70 mkw. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje i rozwiewamy wątpliwości związane z budową „domów bez formalności”. ##baner## Kto może (...)

Renta dożywotnia. UOKiK wykrywa nieuczciwe praktyki

Renta dożywotnia. UOKiK wykrywa nieuczciwe praktyki

Spółka akcyjna Fundusz Hipoteczny Dom błędnie informowała o zasadach dotyczących wypłacanej renty dożywotniej – uznała Prezes UOKiK i nakazała zmianę praktyki oraz nałożyła karę w wysokości ponad 40 tys. zł. Urząd zakwestionował także ograniczanie seniorom przez spółkę (...)

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Czym jest ośrodek (...)

Rusza system zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19

Rusza system zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w całej Polsce projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19. W jego ramach każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr. To urządzenie bada poziom saturacji, czyli nasycenia (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości (...)

Zasady korzystania z domów dla matek z małoletnimi dziećmi

Zasady korzystania z domów dla matek z małoletnimi dziećmi

2 kwietnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Co reguluje nowe rozporządzenie? Akt ten określa standard podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej? Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:  jednostki samorządu terytorialnego;  Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz (...)

Jak wybudować dom bez formalności?

Jak wybudować dom bez formalności?

Od 3 stycznia 2022 r. osoby, które posiadają działki budowlane, mogą - w uproszczonej procedurze - wybudować na niej dom do 70 mkw. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje i rozwiewamy wątpliwości związane z budową „domów bez formalności”. ##baner## Kto może (...)

Renta dożywotnia. UOKiK wykrywa nieuczciwe praktyki

Renta dożywotnia. UOKiK wykrywa nieuczciwe praktyki

Spółka akcyjna Fundusz Hipoteczny Dom błędnie informowała o zasadach dotyczących wypłacanej renty dożywotniej – uznała Prezes UOKiK i nakazała zmianę praktyki oraz nałożyła karę w wysokości ponad 40 tys. zł. Urząd zakwestionował także ograniczanie seniorom przez spółkę (...)

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Czym jest ośrodek (...)

Rusza system zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19

Rusza system zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w całej Polsce projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19. W jego ramach każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr. To urządzenie bada poziom saturacji, czyli nasycenia (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości (...)

Zasady korzystania z domów dla matek z małoletnimi dziećmi

Zasady korzystania z domów dla matek z małoletnimi dziećmi

2 kwietnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Co reguluje nowe rozporządzenie? Akt ten określa standard podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

  W niniejszym artykule omówiono zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Chodzi (...)

Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Gmina i powiat, obowiązane do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku (...)

Czy wiesz na czym polega termomodernizacja, którą planuje Twoja spółdzielnia (wspólnota)?

Czy wiesz na czym polega termomodernizacja, którą planuje Twoja spółdzielnia (wspólnota)?

Termomodernizacja to pojęcie, które funkcjonuje nie tylko w polskim prawie i praktyce oszczędnościowej. Nawet w Official Journal of the European Union opublikowano dyrektywę 2004/8/EC o promocji kogeneracji opartej na użytecznym zapotrzebowaniu na energię cieplną. Jest to tak zwana dyrektywa (...)

Likwidacja pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych bez ograniczenia powierzchni

Likwidacja pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych bez ograniczenia powierzchni

Będą zmiany w prawie budowalnym... Minister Waldemar Buda na konferencji prasowej zapowiedział zmiany w prawie budowalnym, a wśród nich, rozszerzenie możliwości budowy w uproszczonej procedurze domów jednorodzinnych, bez limitu powierzchni użytkowej. Minister przekazał w ręce obywateli (...)

Jak wybudować dom na działce rolnej?

Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogim. Problem może się zacząć już w momencie zakupu działki. Aby uniknąć przykrej niespodzianki warto jeszcze przed zakupem sprawdzić przeznaczenie naszej wymarzonej działki w miejscowym (...)

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

26 października 2006 r. wchodzi w życie oczekiwana ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa ta określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup (...)

„Wyprawka szkolna”

„Wyprawka szkolna”

Program „Wyprawka szkolna” przyjęty przez Radę Ministrów Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów. Na (...)

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

  Sądowe ustalenie udziałów w majątku wspólnym Ogólna zasada, wyrażona w Kodeksie rodzinnym stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 kro). Od zasady tej możliwe są jednak odstępstwa. Z ważnych powodów (...)

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

  Co to są niedozwolone postanowienia umowne?  Niedozwolone klauzule umowne to takie jej zapisy, które kreują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Wbrew potocznemu rozumieniu pojęcia „konsument”, (...)

Renta dożywotnia pod lupą UOKiK-u. Są pierwsze zarzuty

Renta dożywotnia pod lupą UOKiK-u. Są pierwsze zarzuty

UOKiK sprawdził jak przestrzegane są prawa seniorów, którzy zdecydowali się przekazać swoje mieszkania w zamian za tzw. rentę dożywotnią. Skontrolowano działania wszystkich przedsiębiorców oferujących takie usługi na polskim rynku – łącznie 37 wzorców umów i 46 przekazów reklamowych. (...)

Renta za mieszkanie. Jest raport UOKiK

Renta za mieszkanie. Jest raport UOKiK

UOKiK sprawdził jak przestrzegane są prawa seniorów, którzy zdecydowali się przekazać swoje mieszkania w zamian za tak zwaną rentę dożywotnią. Skontrolowano działania wszystkich przedsiębiorców oferujących takie usługi na polskim rynku - łącznie 37 wzorców umów i 46 przekazów (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Budynek mieszkalny a letniskowy

Budynek mieszkalny a letniskowy

Zamierzam wybudować dom letniskowy murowany, który w przyszłości , po wybudowaniu właściwego domu, będzie wolnostojącym garażem. Czym różni się, z punktu widzenia prawa budowlanego i innych (...)

Bdynek letniskowy i mieszkalny a podatek

Bdynek letniskowy i mieszkalny a podatek

Na górskiej działce zbudowano (prawie) budynek określony w pozwoleniu na budowę jako letniskowy. Powierzchnia zabudowy: 62,30 m2, powierzchnia całkowita 90,20 m2, powierzchnia użytkowa 72,15 m2. (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Kupiłem 4 domki holenderskie, które postawiłem na swojej działce. Domki stoją na kołach, nie są związane z gruntem. W czasie wakacji (lipiec - sierpień) chcę wynajmować je dla letników. Czy (...)

Opodatkowanie budynku

Opodatkowanie budynku

Osoba fizyczna złożyła informację w podatku od nieruchomości wykazując do opodatkowania 1219 m2 jako grunty pozostałe. Z aktu notarialnego dot. umowy darowizny wynika, że na tym gruncie znajduje (...)

Podatek od gruntu pod domkiem

Podatek od gruntu pod domkiem

Osoba fizyczna jest właścicielem gruntu sklasyfikowanego w Ewidencji Gruntów i Budynków jako grunty orne klasy VI, na którym stoi budynek letniskowy o pow. użytkowej 30 m2. Jak opodatkować grunt (...)

Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

Czy gmina ma prawo do pobierania podatku od nieruchomości letniskowej w wysokości 5,78 zł/m2 w sytuacji, gdy jestem zameldowany na tej nieruchomości i zamieszkuję w sposób ciągły i jest to jedyna (...)

Dom letniskowy

Dom letniskowy

Czy na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako leśna można wybudować dom letniskowy? Czy na budowę takiego domu muszę ubiegać się o pozwolenie? Jakie są maksymalne dopuszczalne wymiary takiego (...)

Dom wybudowany na działce spadkodawcy

Dom wybudowany na działce spadkodawcy

Wraz z siostrą nabyłem spadek po rodzicach (działka oraz dom na niej stojący). Z uwagi na fakt, że wyjechałem jakiś czas temu za granicę i tam de facto zamieszkuję, dom rodziców (jeszcze za ich (...)

Odbiór techniczny domku letniskowego

Odbiór techniczny domku letniskowego

Na czym polega w świetle przepisów odbiór techniczny domku letniskowego? Tzn. jakie zagrożenia wiążą się z zakupem domku postawionego kilka lat wcześniej, ale bez odbioru technicznego? Do użytkowania (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować (...)

Obiekt gospodarczy - pozwolenie na budowę

Obiekt gospodarczy - pozwolenie na budowę

Mam działkę rekreacyjną, na której stoi domek letniskowy drewniany na podmurówce i podpiwniczenie pod częścią. Oczywiście była zgoda na budowę i to jest sprawa zamknięta. Chcę obok na działce (...)

Budynek mieszkalny a letniskowy

Budynek mieszkalny a letniskowy

Zamierzam wybudować dom letniskowy murowany, który w przyszłości , po wybudowaniu właściwego domu, będzie wolnostojącym garażem. Czym różni się, z punktu widzenia prawa budowlanego i innych (...)

Bdynek letniskowy i mieszkalny a podatek

Bdynek letniskowy i mieszkalny a podatek

Na górskiej działce zbudowano (prawie) budynek określony w pozwoleniu na budowę jako letniskowy. Powierzchnia zabudowy: 62,30 m2, powierzchnia całkowita 90,20 m2, powierzchnia użytkowa 72,15 m2. (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Kupiłem 4 domki holenderskie, które postawiłem na swojej działce. Domki stoją na kołach, nie są związane z gruntem. W czasie wakacji (lipiec - sierpień) chcę wynajmować je dla letników. Czy (...)

Opodatkowanie budynku

Opodatkowanie budynku

Osoba fizyczna złożyła informację w podatku od nieruchomości wykazując do opodatkowania 1219 m2 jako grunty pozostałe. Z aktu notarialnego dot. umowy darowizny wynika, że na tym gruncie znajduje (...)

Podatek od gruntu pod domkiem

Podatek od gruntu pod domkiem

Osoba fizyczna jest właścicielem gruntu sklasyfikowanego w Ewidencji Gruntów i Budynków jako grunty orne klasy VI, na którym stoi budynek letniskowy o pow. użytkowej 30 m2. Jak opodatkować grunt (...)

Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

Czy gmina ma prawo do pobierania podatku od nieruchomości letniskowej w wysokości 5,78 zł/m2 w sytuacji, gdy jestem zameldowany na tej nieruchomości i zamieszkuję w sposób ciągły i jest to jedyna (...)

Dom letniskowy

Dom letniskowy

Czy na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako leśna można wybudować dom letniskowy? Czy na budowę takiego domu muszę ubiegać się o pozwolenie? Jakie są maksymalne dopuszczalne wymiary takiego (...)

Dom wybudowany na działce spadkodawcy

Dom wybudowany na działce spadkodawcy

Wraz z siostrą nabyłem spadek po rodzicach (działka oraz dom na niej stojący). Z uwagi na fakt, że wyjechałem jakiś czas temu za granicę i tam de facto zamieszkuję, dom rodziców (jeszcze za ich (...)

Odbiór techniczny domku letniskowego

Odbiór techniczny domku letniskowego

Na czym polega w świetle przepisów odbiór techniczny domku letniskowego? Tzn. jakie zagrożenia wiążą się z zakupem domku postawionego kilka lat wcześniej, ale bez odbioru technicznego? Do użytkowania (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować (...)

Obiekt gospodarczy - pozwolenie na budowę

Obiekt gospodarczy - pozwolenie na budowę

Mam działkę rekreacyjną, na której stoi domek letniskowy drewniany na podmurówce i podpiwniczenie pod częścią. Oczywiście była zgoda na budowę i to jest sprawa zamknięta. Chcę obok na działce (...)

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości

W 2007 roku sprzedałem dom za kwotę 430.000 złotych, powinienem zapłacić podatek w wysokości 10%, ale skorzystałem z dwuletniej prolongaty w podatku, aby mieć czas na zakup z uzyskanej kwoty nowej (...)

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości

W 2007 roku sprzedałem dom za kwotę 430.000 złotych, powinienem zapłacić podatek w wysokości 10%, ale skorzystałem z dwuletniej prolongaty w podatku, aby mieć czas na zakup z uzyskanej kwoty nowej (...)

Dom wybudowany na działce spadkodawcy

Dom wybudowany na działce spadkodawcy

Wraz z siostrą nabyłem spadek po rodzicach (działka oraz dom na niej stojący). Z uwagi na fakt, że wyjechałem jakiś czas temu za granicę i tam de facto zamieszkuję, dom rodziców (jeszcze za ich (...)

Skutki działu spadku

Skutki działu spadku

Na działce syna rodzice wybudowali dom dwurodzinny, w którym mieli zamieszkać wspólnie z dziećmi. Po śmierci ojca syn twierdzi, że dom jest tylko jego własnością. Syn nie posiadał nigdy środków (...)

Rozliczenie nakładów na majątek spadkodawcy

Rozliczenie nakładów na majątek spadkodawcy

Istnieje spór co do sposobu podziału spadku pomiędzy wdową po spadkodawcy, a jego dziećmi. Wdowa twierdzi, że w latach 80, kiedy jeszcze nie była żoną spadkodawcy, ponosiła nakłady na jego dom (...)

Budynek wolnostojący i w zabudowie bliźniaczej

Budynek wolnostojący i w zabudowie bliźniaczej

Jaka jest obowiązująca prawna definicja "budynku jednorodzinnego wolnostojącego" i "budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej"? Zgodnie z prawem budowlanym przez budynek mieszkalny jednorodzinny (...)

Eksmisja lokatora z nabytej nieruchomości

Eksmisja lokatora z nabytej nieruchomości

Kupiłem dom z lokatorką i jej dwójką dzieci. Żona pojechała do zakupionego domu i powiedziała lokatorowi , ze jest właścicielem tego domu. Przedstawiła akt notarialny kupna domu. Lokatorka powiedziała, (...)

Wpis domu do księgi wieczystej

Wpis domu do księgi wieczystej

Jesteśmy w trakcie zakupu domu, który nie jest wpisany do księgi wieczystej. Działka, na której dom ten został zbudowany, jest to działka leśna. W wypisie z rejestru gruntów znajdują się dwa (...)

Długi współmałżonka

Długi współmałżonka

Mój mąż jest hazardzistą. Zaciągnął indywidualne kredyty w kilku bankach, które wspólnie płacimy. Aktualnie jesteśmy z mężem w trakcie budowy domu. Mamy zaciągnięty na na ten cel wspólny (...)

Jakie mam prawo do współwłasności domu?

Jakie mam prawo do współwłasności domu?

W raz z mężem wybudowaliśmy dom na działce która należy prawnie do niego (zostało podarowana przez rodziców mojego męża). W raz z mężem ponosimy wspólnie koszta budowy (wzięłam kredyt na (...)

Ujawnienie nieruchomości w księdze wieczystej

Ujawnienie nieruchomości w księdze wieczystej

W 1980 r. wybudowany został dom na działce, której współwłaścicielami są 3 osoby. Dom wybudowała 1 osoba - wszystkie pozwolenia, sprawy finansowe, rozliczenie z US dotyczyły tej 1 osoby. Obecnie (...)

Podział majątku na sprawie rozwodowej

Podział majątku na sprawie rozwodowej

Jestem po separacji, ale przed podziałem majątku. Chcę wnieść o rozwód bez orzekania o winie, ale jednocześnie o podział majątku. Słyszałem, że jeśli podział nie będzie zbyt skomplikowany, (...)

Wygaśnięcie hipoteki przymusowej

Wygaśnięcie hipoteki przymusowej

Posiadam od 1973 roku nieruchomość działkę budowlaną przeznaczoną pod budowę budynku mieszkalnego. W 1990 rozpocząłem na tej działce budowę domu i budowa trwa do dnia dzisiejszego jednak z uwagi (...)

Nabycie domu od spadkobiercy a zapisy w księgach

Nabycie domu od spadkobiercy a zapisy w księgach

Chcę nabyć dom, którego właścicielem jest osoba, która odziedziczyła ten dom w spadku. Jest prawomocny wyrok sądu w tej sprawie. W księdze wieczystej ciągle wpisany jest poprzedni (zmarły) właściciel. (...)

Dom letniskowy

Dom letniskowy

Czy na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako leśna można wybudować dom letniskowy? Czy na budowę takiego domu muszę ubiegać się o pozwolenie? Jakie są maksymalne dopuszczalne wymiary takiego (...)

Cofnięcie zgody na zamianę mieszkania na dom

Cofnięcie zgody na zamianę mieszkania na dom

Moi rodzice są najemcami mieszkania kwaterunkowego. Złożyli do Urzędu Miasta podanie o zamianę na dom jednorodzinny własnościowy. Podanie zostało rozpatrzone pozytywnie. Została wydana wstępna (...)

FORUM PRAWNE

KASY MIESZKANIOWE

KASY MIESZKANIOWE W związku z okresem realizacji przez wielu podatników oszczędności z kasy mieszkaniowej, niejasności i zawiłości w przepisach to normujących, oraz „grzebaniem” (...)

Zmiana statusu budynku

Zmiana statusu budynku Mój mąż jest właścicielem budynku i gruntu przylegającego o łącznej powierzchni ok. 140m2. Budynek ten jest aktualnie przeznaczony do użytku gospodarczego. Chcemy jego część (...)

Budowa domku letniskowego całorocznego na działce budowlanej

Budowa domku letniskowego całorocznego na działce budowlanej Witam serdecznie. Prosiłbym bardzo za udzielenie informacji na dany temat. Zamierzam kupić działkę budowlaną i chchiałbym na niejn (...)

Numer domu

Numer domu Mam domek letniskowy na terenie gminy. W domku mam podłączone prąd z PGE, wodę i kanalizacje z MPWiK. Płacę podatek gruntowy i podatek od budynku do gminy. Budynek jest murowany postawiony (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

Zmiana statusu budynku

Zmiana statusu budynku Mój mąż jest właścicielem budynku i gruntu przylegającego o łącznej powierzchni ok. 140m2. Budynek ten jest aktualnie przeznaczony do użytku gospodarczego. Chcemy jego część (...)

Budowa domku letniskowego całorocznego na działce budowlanej

Budowa domku letniskowego całorocznego na działce budowlanej Witam serdecznie. Prosiłbym bardzo za udzielenie informacji na dany temat. Zamierzam kupić działkę budowlaną i chchiałbym na niejn (...)

Numer domu

Numer domu Mam domek letniskowy na terenie gminy. W domku mam podłączone prąd z PGE, wodę i kanalizacje z MPWiK. Płacę podatek gruntowy i podatek od budynku do gminy. Budynek jest murowany postawiony (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

Podział majątku

Podział majątku Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg czego? Nakładów, aktualnej wartości? (...)

Podział majątku

Podział majątku Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg czego? Nakładów, aktualnej wartości? (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

Darowizna mieszkania dla syna od rodziców, jakie prawa prawa żony?

Darowizna mieszkania dla syna od rodziców, jakie prawa prawa żony? Rodzice chcą przepisać dom dla mnie. Z żoną nie mamy rozdzielności majątkowej. Jak dokonać przepisania domu aby był on wyłącznie (...)

dom

dom w grudniu 2009 minął termin oddania mi do użytku domu jednorodzinnego spółdzielnia która mi go buduje lekceważy problem a on pociąga za sobą potęzne koszta które muszę ponosić choć by (...)

Dom

Dom Żona niedługo chce złożyć pozew o rozwód o ile tego już nie zrobiła i zastrasza mnie że "puści mnie z torbami" 1 Na mnie stoi 50% mieszkania i 50% na moją matkę mieszkanie zostało pozyskane (...)

Rozwód, rozdzielność, podział majątku

Rozwód, rozdzielność, podział majątku Czy w przypadku ustanowienia przez małżonków roździelności majątkowej, w przypadku następującego później rozwodu i wystpienia przez jednego z nich o (...)

Podział domu na pół pomiędzy dwóch właścicieli

Podział domu na pół pomiędzy dwóch właścicieli Czy wie ktoś może jakie kryteria musi spełniać dom, żeby go można było podzielić na pół?Czy do każdej połwy musi być odrębne wejście (...)

Darowizna

Darowizna Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac i jak ich uniknac. (Piotr) Podatek (...)

Rozdzielność majatkowa po ślubie

Rozdzielność majatkowa po ślubie Mam pytanie. Jestesmy po slubie 5 lat mamy wspólność majątkowa. Teraz chcemy zrobic rozdzielność majątkową i pytanie czy wszystko dzielimy na pol czy moze (...)

dom ojca

dom ojca Witam, moj ojciec odziedziczyl po swoich dziadkach dom z kawalkiem dzialki.Jak zyl jeszcze z moja mama,mieszkalismy tam razem. Rodzice sie rozwiedli i z mama odeszlysmy. Ja jednak tam przyjezdzalam (...)

Porady prawne