Urlop bezpłatny

Pytanie:

Zatrudniam pracownika na umowę na czas określony z klauzulą za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. 30.06 pracownik złożył wniosek o przyznanie urlopu wypoczynkowego. Zgodziłem się. Dowiedziałem się również, że pracownik podobno załatwił sobie zwolnienie lekarskie i chce mi je jutro przedłożyć. Jakie prawa przysługują pracownikowi na urlopie bezpłatnym, czy podlega on ubezpieczeniu chorobowemu i zdrowotnemu. Czy mogę nie przyjąć zwolnienia lekarskiego od pracownika będącego na urlopie bezpłatnym jeżeli nie to czy będę zobowiązany do płacenia zasiłku chorobowego w czasie zwolnienia. Czy mogę zwolnić pracownika będącego na urlopie bezpłatnym. Jeżeli tak to jaką formę zawiadomienia muszę zastosować aby miało ono skutek prawny. Czy mogę zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim. Dodam, że pracownik w ostatnim czasie bardzo lekceważył swoje obowiązki, bardzo często brał urlopy wypoczynkowe i nagminnie się spóźniał. Wiem, że jest zdrowy kilka dni wcześniej przedstawił mi zaświadczenie od lekarza o możliwości wykonywania zawodu w którym pracuje (badania okresowe). Czy w razie zwolnienia w okresie urlopu bezpłatnego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia będę musiał zapłacić pracownikowi jakieś wynagrodzenie za ten okres. Czy pracownikowi przysługuje wtedy jakaś forma odprawy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Urlop bezpłatny

W myśl przepisów Kodeksu Pracy urlop bezpłatny może być udzielony tylko na wniosek pracownika. Co więcej, wniosek ten powinien być złożony na piśmie. Pracownikowi na urlopie bezpłatnym nie przysługuje wynagrodzenie, pracodawca nie ma też obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie ma tu znaczenia długość trwania urlopu - urlop jest okresem zawieszenia ubezpieczenia. W trakcie urlopu bezpłatnego pracownik nie ma prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego za okresy niezdolności do pracy. Nie ma także prawa do wynagrodzenia chorobowego. Od pracodawcy zależy czy urlop bezpłatny zostanie udzielony i na jak długo. Jeśli trwać on będzie dłużej niż 3 miesiące strony mogą się umówić, że z ważnych przyczyn pracownik zostanie przez pracodawcę odwołany z urlopu. Pracownik odwołany z urlopu bezpłatnego musi stawić się w pracy. Jeżeli tego nie zrobi, może grozić mu nawet zwolnienie dyscyplinarne. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Podczas urlopu bezpłatnego pracownik ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, ale ustaje ono po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu. Po tym czasie może korzystać z ubezpieczenia jako członek rodziny (jeśli jego współmałżonek jest ubezpieczony) lub podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o dobrowolnym ubezpieczeniu. Korzystanie z urlopu bezpłatnego ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego. Jeżeli urlop trwa dłużej niż miesiąc, wówczas pracodawca ma prawo proporcjonalnie zmniejszyć wymiar urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik wróci do pracy.

Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika w czasie urlopu bezpłatnego. Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Jedynie w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo przeprowadzania zwolnień grupowych pracownik może spodziewać się wypowiedzenia. W innej sytuacji wypowiedzenie będzie bezskuteczne. Pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim można zwolnić, ale dopiero po upływie terminu zwolnienia i pojawienia się w pracy. Zgodnie z brzmieniem art. 41 k.p. i linią orzecznictwa pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę w czasie choroby podczas jego nieobecności w pracy, a na zasadach wyjątku także gdy jest obecny w pracy w celu dostarczenia zwolnienia lekarskiego lub w okresie oczekiwania na zastępstwo na stanowisku oraz gdy pomimo choroby wykonuje niecierpiące zwłoki zadania pracownicze. Z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jeżeli zostaną spełnione przesłanki art. 52 k.p.

Potrzebujesz porady prawnej?

Urlop bezpłatny - kiedy można wziąć urlop bezpłatny i na jakich zasadach?

Urlop bezpłatny - kiedy można wziąć urlop bezpłatny i na jakich zasadach?

Jaki charakter ma urlopy bezpłatne? Prawo pracy, oprócz przysługującego pracownikowi niezbywalnego prawa do urlopu wypoczynkowego, przewiduje także możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny jest przywilejem pracowniczym, z którego zawsze można skorzystać. Przywilej (...)

Urlopy i zwolnienia

Urlopy i zwolnienia

Prawo pracy gwarantuje pracownikom szereg urlopów oraz zwolnień od pracy. W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce niektóre z nich. Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy Urlop ma być wykorzystany (...)

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu.   Urlop wypoczynkowy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano (...)

Urlop bezpłatny tylko na wniosek

Urlop bezpłatny tylko na wniosek

Pracownik na wolnym, czyli wszystko o urlopie Tylko 9,99 zł Zgodnie z art. 174 § 1 kodeksu pracy, pracownikowi na jego wniosek może być udzielony urlop bezpłatny. Przepis ten nie ustanawia tylko dodatkowego rodzaju urlopu, lecz określa także przesłanki korzystania z tego urlopu. Jest to urlop (...)

Urlop bezpłatny - przymusowo czy dobrowolnie? - opinia prawna

Urlop bezpłatny - przymusowo czy dobrowolnie? - opinia prawna

Stan faktycznyCzy i po spełnieniu jakich warunków pracodawca może wysłać całość lub część załogi na przymusowy urlop bezpłatny?Opinia prawnaPrzymusowe urlopy bezpłatne, o które Pan pyta, nie istnieją w świetle polskiego prawa. Z artykułu 174 § 1 kodeksu pracy (tekst (...)

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Co to jest urlop wypoczynkowy? Urlop wypoczynkowy to wolny od pracy okres czasu do wykorzystania w ciągu roku, przeznaczony na wypoczynek pracownika - regenerację sił, relaks fizyczny i psychiczny. Urlop wypoczynkowy jest płatny i przysługuje niezależnie od rodzaju zawartej umowy zawartej z pracownikiem (...)

Urlop szkoleniowy, a studia podyplomowe.

Urlop szkoleniowy, a studia podyplomowe.

Pracownicy podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w postaci kursów, szkoleń czy też przedmiotowych studiów podyplomowych, wychodzą z założenia, że przysługuje im ustawowo prawo do urlop szkoleniowy na ten cel. Kierując do pracodawcy wniosek o jego udzielenie, z zaskoczeniem uzyskują (...)

Dostaną po 30 tys., bo nikt na nich nie głosował

Dostaną po 30 tys., bo nikt na nich nie głosował

Tyle wynosi odprawa dla posła, który nie zostanie na następną kadencję. Co jeszcze należy się przegranym? Państwo nie zostawi na lodzie posłów i senatorów, na których nie głosowano. Oczywiście odejdą oni z parlamentu, ale nie z pustymi rękami. Według prawa należy (...)

Wypożyczenie pracowników pomiędzy pracodawcami – analiza instytucji

Wypożyczenie pracowników pomiędzy pracodawcami – analiza instytucji

„Wypożyczenie” pracowników zostało uregulowane w art. 1741 Kodeksu pracy. Zgodnie z powołanym przepisem „§ 1. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres (...)

Oddelegowanie pracowników a ZUS

Oddelegowanie pracowników a ZUS

  Na czym polega oddelegowanie? Istota oddelegowania sprowadza się do wyznaczenia pracownikowi tymczasowego miejsca świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy. W doktrynie przyjmuje się, iż oddelegowanie pracownika pociąga za sobą, co do zasady, konieczność zawarcia pomiędzy pracodawcą (...)

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawcy

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawcy

Kiedy nastąpi przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami? Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły (...)

Wybierasz się na stypendium zagraniczne? - Dowiedz się, na jakich warunkach możesz jechać.

Wybierasz się na stypendium zagraniczne? - Dowiedz się, na jakich warunkach możesz jechać.

3 lipstopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); warunków setOstatni( '3' ); kierowania setOstatni( '4' ); osób za setOstatni( '5' ); granicę w setOstatni( '6' ); celach setOstatni( (...)

Uposażenie policjanta, który pełnił funkcje związkowe - opinia prawna

Uposażenie policjanta, który pełnił funkcje związkowe - opinia prawna

Stan faktyczny Policjant będąc oddelegowany do pracy w Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w X (w związku z wyborem na funkcję wiceprzewodniczącego) odszedł z Komendy Miejskiej Policji w Y z uposażeniem w 8 grupie uposażenia i mnożnikiem 1,16 (...)

Po urlopie bezpłatnym bez zasiłku

Po urlopie bezpłatnym bez zasiłku

Zasiłek chorobowy jest to pomoc pieniężna z ubezpieczeia chorobowego przysługująca pracownikowi.Przysługuje on pracownikom, którzy w czasie trwania zatrudnienia:stali się niezdolni do pracy z powodu choroby,nie mogą wykonywać pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ lub uprawniony (...)

Urlop macierzyński - ojciec może z niego korzystać

Urlop macierzyński - ojciec może z niego korzystać

Ojciec, na zmianę z matką, może wykorzystać podstawowy urlop macierzyński. Pierwsze 14 tygodnie zarezerwowane są wyłącznie dla matki, ale w z pozostałych 6 tygodni może skorzystać również mężczyzna. To nie jedyny urlop dostępny dla ojca. Innym jest urlop rodzicielski w wymiarze (...)

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem przysługującym nauczycielom. Początkowo problematyka ta była uregulowana w sposób korzystniejszy, jednakże wraz z nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004 r. uprawnienie to uległo ograniczeniom. Komu przysługuje (...)

Urlop ojcowski - kiedy można wykorzystać i komu przysługuje

Urlop ojcowski - kiedy można wykorzystać i komu przysługuje

Urlop ojcowski przysługuje mężczyznom, którzy pozostają w stosunku pracy, czyli są pracownikami lub funkcjonariuszami służb mundurowych. To 14 dni (liczone łącznie z sobotą i niedzielą), przysługujące każdemu ojcu-pracownikowi, a na podstawie innych ustaw niż Kodeks pracy także (...)

Kolejne rozwiązania w Kodeksie pracy coraz bliżej

Kolejne rozwiązania w Kodeksie pracy coraz bliżej

Nowelizacja z poparciem Sejmu Dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowy urlop opiekuńczy i możliwość zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej – to tylko część rozwiązań przewidzianych w przyjętej w środę przez Sejm nowelizacji Kodeksu Pracy, której projekt przygotowało Ministerstwo (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Trwają konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040

Trwają konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040

Projekt Strategii Demograficznej 2040 Premier Mateusz Morawiecki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej Barbara Socha zaprezentowali projekt Strategii Demograficznej 2040. Strategia zakłada wyjście z pułapki niskiej dzietności (...)

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Stworzenie bardziej efektywnego systemu pomocy i wsparcia weteranów, m.in. dodatkowe uprawnienia dla poszkodowanych żołnierzy, większe dodatki finansowe, kompleksową opiekę medyczną i turnusy leczniczo-rehabilitacyjne, środki na kształcenie weteranów – to przewiduje przyjęty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Urlop bezpłatny a wypowiedzenie stosunku pracy

Urlop bezpłatny a wypowiedzenie stosunku pracy

1. Jestem od 4 lat na urlopie bezpłatnym w jedne z firm w Polsce i pracuje za granica na umowie o prace. Otrzymałem teraz dobra oferte od innej firmy polskiej pracy i odwrzesnia ropzoczynam prace w Polsce. (...)

Proporcjonalne zmniejszenie urlopu wypoczynkowego

Proporcjonalne zmniejszenie urlopu wypoczynkowego

Pracownik, który wykorzystał w całości urlop wypoczynkowy należny w 2008 roku (26 dni) zwrócił się z prośbą o urlop bezpłatny od 1.07.2008 r. do 26.09.2008 r. Wszystkim pracownikom korzystającym (...)

Zgoda na udzielenie urlopu bezpłatnego

Zgoda na udzielenie urlopu bezpłatnego

Jestem lekarzem zatrudnionym w oddziale szpitalnym od 4 lat (umowa o pracę na czas nieokreślony). Czy dyrektor szpitala może mi odmówić podpisania zgody na urlop bezpłatny na okres 3 m-cy jeśli (...)

Zwolnienie nauczyciela

Zwolnienie nauczyciela

Nauczyciel mianowany (20 lat stażu pracy) wystąpił z prośbą do dyrektora szkoły w czasie trwania roku szkolnego o \"udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem obowiązków w wydziale (...)

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy

Pracownik zatrudniony od 01.01.2006 r. do 31.01.2007 r. na umowę o pracę wykorzystał przysługujący mu w 2006 r. cały urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni. W styczniu 2007 r. wykorzystał przysługujący (...)

Urlop bezpłatny a staż pracy

Urlop bezpłatny a staż pracy

Czy urlop bezpłatny odliczany jest od lat pracy, czyli trzeba ten urlop odpracować przed przejściem na emeryturę (mój pracodawca sugeruje że urlop bezpłatny odliczany jest dopiero po wybraniu 30 (...)

Urlop bezpłatny pracownika a ZUS

Urlop bezpłatny pracownika a ZUS

Pracownik poszedł na urlop bezpłatny. Czy mam obowiązek wyrejestrowania go z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (nie dostaje pensji)? Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym, mimo trwania (...)

Zawieszenie działalności gospodarczej a pracownicy

Zawieszenie działalności gospodarczej a pracownicy

Nie z własnej winy popadłem w długi. Wierzyciele mając tytuł wykonawczy złożyli wniosek do komornika o przeprowadzenie egzekucji - zajęcia mienia, czego komornik dokonał, odbierając mi kasę (...)

Ujęcie urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy

Ujęcie urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy

Pracownik pracuje do 07.01.2008 r. W ciągu zatrudnienia wykorzystał kilka dni urlopu bezpłatnego (pisemny wniosek pracownika). Słyszałem, że po zmianach w świadectwie pracy podajemy urlop bezpłatny (...)

Staż pracy a urlop bezpłatny

Staż pracy a urlop bezpłatny

Zatrudniliśmy nauczyciela, który w świadectwie pracy z poprzedniej szkoły ma wpisany okres zatrudnienia 2 lata w tym 1 rok urlopu bezpłatny. Jako podstawę udzielenia urlopu bezpłatnego wpisano § (...)

Urlop szkoleniowy studiującego pracownika

Urlop szkoleniowy studiującego pracownika

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi na przygotowanie się do obrony pracy magisterskiej ? Czy jest to urlop bezpłatny ? Pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole na podstawie skierowania (...)

Zwolnienie lekarskie a urlop bezpłatny

Zwolnienie lekarskie a urlop bezpłatny

Prowadzę firmę i zatrudniam pracowników. Wynagrodzenia są przelewane na konto pracowników za ich pisemną zgodą. Termin wypłat ustalono na ostatni dzień miesiąca; w przypadku września 2007 r. (...)

Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Jestem pracownikiem akademickim, robię doktorat i chciałbym w związku z tym wziąć urlop bezpłatny. Czy mam prawo do urlopu bezpłatnego we względu na pracę naukową w ramach doktoratu? Zgodnie (...)

Powrót do pracy po urlopie bezpłatnym

Powrót do pracy po urlopie bezpłatnym

Jestem na urlopie bezpłatnym w jednym z urzędów, udzielono mi tego urlopu na czas pełnienia funkcji dyrektora w urzędzie podległym pod urząd, w którym mam teraz urlop bezpłatny. Aktualnie zostałem (...)

Czy przysługuje odprawa po urlopie bezpłatnym?

Czy przysługuje odprawa po urlopie bezpłatnym?

Do dnia 1 lipca 2013 r. przebywam na urlopie wychowawczym. W czasie jego trwania zlikwidowano dział, w którym pracowałam. Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. Pracodawca zaproponował mi rozwiązanie (...)

FORUM PRAWNE

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny Chciałabym uzyskać odpowiedz na dość niemiłą sytuację jaka spotkała mnie w pracy. Wzięłam urlop bezpłatny na dzień 16.08. Mój pracodawca udzielił mi tego urlopu jednocześnie (...)

Kiedy urlop bezpłatny?

Kiedy urlop bezpłatny? Mam pytanie odnoście urlopu bezpłatnego. Jestem obecnie zatrudniona w służbie więziennej na pół etatu cywilnego, prawdopodobnie wkrótcę zostanę zatrudniona na etacie funkcjonariusza, (...)

umowa zlecenie i urlop bezpłatny

umowa zlecenie i urlop bezpłatny Czy pracownikowi na zlecenie przysługuje urlop bezpłatny? Jeżeli tak to w jakim wymiarze? Urlop bezpłatny dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Brak wynagrodzenia za okres na wypowiedzeniu umowy.

Brak wynagrodzenia za okres na wypowiedzeniu umowy. Witam, mam problem taki jak w temacie właściwie moja żona go ma postaram się objaśnić sytuację i proszę o radę co najlepiej zrobić. Otóż (...)

urlop bezpłatny

urlop bezpłatny Witam forumowiczów... chciałbym wziąść sobie urlop bezpłatny na okres dwóch miesięcy na czym to polega i jakie są warunki takiego urlopu proszę o wyczerpującą odpowiedz znawców (...)

URLOP BEZPŁATNY

URLOP BEZPŁATNY Witam W jakim przypadku pracodawca może się nie zgodzić na urlop bezpłatny pracownika??Z góry dziękuję za informacje

urlop bezpłatny.

urlop bezpłatny. Witam. Wiem że mam prawo do urlopu wypoczynkowego, chorobowego i na żądanie. Jak wygląda sprawa z urlopem bezpłatnym? Pracodawca zapewne sam zdecyduje czy lub na ile da taki urlop. (...)

Urlop bezpłatny lub wypowiedzenie

Urlop bezpłatny lub wypowiedzenie Witam, Chciałabym opisać swoją sytuację i prosić o pradę co mogłabym zrobić, żeby nie być poszkodowaną i czy pracodawca postępuje właściwie? Zatrudniłam (...)

urlop bezpłatny

urlop bezpłatny W jakich sytuacjach pracodawca jest zobowiązany do udzielenia bezpłatnego urlopu?

Praktyki w serwisie samochodowym

Praktyki w serwisie samochodowym Witam mam taki problem. Jestem w 3 klasie szkoły zawodowej. Odbywam praktyki w prywatnym serwisie na stanowisku elektromechanik. Mam kilka pytań. Ostatnio miałem zapalenie (...)

Porady prawne