Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Pytanie:

Spółka komandytowa z siedzibą na Węgrzech, świadczy usługi hostingowe dla podmiotu gospodarczego w Polsce (serwer, domeny, itp.) Moim zdaniem wg naszej klasyfikacji to wg PKWiU 72.30 - przetwarzanie danych. Firma węgierska wystawia firmie w Polsce fakturę za świadczenie usług informatycznych. Pomiędzy Węgrami i Polską podpisano Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (2002 r.) Firma na Węgrzech nie chce przekazać firmie w Polsce (usługobiorcy) certyfikatu rezydencji. Właściciel firmy komandytowej ma stałe miejsce zamieszkania na Węgrzech. Wg mnie \"Rezydencja podatkowa to w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Zasadą jest, że osoba fizyczna podlega zasadzie nieograniczonego obowiązku podatkowego (czyli opodatkowaniu od całości swoich dochodów) w tym kraju, w którym ma rezydencję podatkową.\" 1. W świetle opisanej sytuacji - czy spółka komandytowa uzyskała przychód w Polsce? (firma oświadcza, że udostępnia maszynę serwer na Węgrzech podmiotowi polskiemu i że nie uzyskuje przychodów w Polsce!) 2. Czy firma w Polsce jako usługobiorca musi odprowadzić podatek zryczałtowany w związku z art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie otrzyma certyfikatu rezydencji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

W przypadku kontaktów międzynarodowych kwestie zasad opodatkowania (w tym poboru podatku u źródła – w kraju nabywcy) powinny być rozstrzygane na etapie podpisywania umowy. Jeżeli kwestie te wypłyną dopiero przy wypłacie wynagrodzenia, a nabywca będzie próbował potrącić z wypłacanego wynagrodzenia podatek dochodowy, spór ze sprzedawcą jest nieuchronny. W takiej sytuacji – w przypadku braku zrozumienia ze strony sprzedawcy (np. co do obowiązku przesłania certyfikatu rezydencji) – nabywca ma możliwość albo potrącenia części wynagrodzenia jako podatku i w takim przypadku naraża się na pozew ze strony sprzedawcy, albo nie chcąc naruszyć swoich obowiązków – wyłożyć i zapłacić podatek ze swoich środków. W ostatnim przypadku naraża się jednak  na co najmniej dwie negatywne konsekwencje: kwotę podatku uiszczonego za kontrahenta powinien doliczyć do wynagrodzenia i również opodatkować, a ponadto podatek zapłacony za kontrahenta nie będzie kosztem uzyskania przychodów.

Jak stanowi art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a (osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania), przychodów: z tytułu świadczeń m.in. usług przetwarzania danych - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 wskazanej ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 7 Konwencją między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r., zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa (np. Węgier) będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie (na Węgrzech), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) przez położony tam zakład. W tym ostatnim przypadku zyski mogą być opodatkowane w drugim Państwie (w Polsce), jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zatem, o ile przedsiębiorca z Węgier świadczący usługi przetwarzania danych na rzecz polskiego kontrahenta nie ma zakładu w Polsce i przedstawi polskiemu kontrahentowi certyfikat rezydencji, polski nabywca nie ma obowiązku pobrania podatku na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W art. 5 Konwencji zdefiniowany został "zakład":

 

"1. W rozumieniu niniejszej konwencji określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Placówka oznacza również miejsce produkcyjne.

2. Określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

a) miejsce zarządu, 

b) filię, 

c) biuro, 

d) zakład fabryczny, 

e) warsztat oraz 

f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. 

3. Budowa, montaż lub instalacja stanowi zakład tylko wtedy, gdy okres ich prowadzenia trwa dłużej niż dwanaście miesięcy.

4. Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, nie stanowią zakładu:

a) placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; 

b) utrzymanie zapasów dóbr lub towarów przedsiębiorstwa wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania; 

c) utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo; 

d) stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa; 

e) stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności mającej przygotowawczy lub pomocniczy charakter; 

f) prowadzenie przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa placówki montażowej w drugim Umawiającym się Państwie, w związku z dokonywaną przez to przedsiębiorstwo dostawą maszyn lub urządzeń do drugiego Umawiającego się Państwa; 

g) utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych pod literami od a) do f), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, posiada przygotowawczy lub pomocniczy charakter. 

5. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 6, działa w imieniu przedsiębiorstwa i osoba ta posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa, to uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada zakład w tym Państwie w zakresie prowadzania każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności wymienionych w ustępie 4 i są takimi rodzajami działalności, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień niniejszego ustępu.

6. Nie będzie się uważać, że przedsiębiorstwo posiada zakład w jednym z Umawiających się Państw tylko z tego powodu, że wykonuje ono w tym Państwie czynności przez maklera, generalnego przedstawiciela handlowego albo każdego innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem że te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.

7. Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie (przez posiadany tam zakład lub w inny sposób), nie wystarcza, aby jakąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki."

Potrzebujesz porady prawnej?

E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

E-meldunek – kolejna e-usługa już działa Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może przyjechałeś lub wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Teraz to prostsze niż kiedykolwiek.  Każdy, kto mieszka w Pol E-meldunek, internet, obowiązek meldunkowy, (...)

Praca w Wielkiej Brytanii a obowiązek podatkowy w Polsce

Praca w Wielkiej Brytanii a obowiązek podatkowy w Polsce

  Co spowodowała zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania? Do 2006 r. Polacy, którzy podejmowali pracę na Wyspach często po powrocie do Polski byli zaskakiwani przez urzędy skarbowe, które wymagały od nich aby rozliczyli się oni z dochodu osiągniętego za obowiązek (...)

Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

Coraz więcej osób z zagranicy uważa polski rynek pracy za atrakcyjny. Przede wszystkim są to pracownicy z za naszej wschodniej granicy, którzy ze względów ekonomicznych i politycznych szukają w Polsce pracy lub nawet przenoszą się na stałe. Nie zawsze jednak wiedzą, jakie (...)

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

e-usługa na Biznes.gov.pl Można korzystać z e-usługi dostępnej na portalu Biznes.gov.pl – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Sprawę można załatwić online w ciągu 7 dni. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, online, e-usługa, Biznes.gov.pl, podatki, podatnik, zaświadczenie, (...)

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Jest duże zainteresowanie dotyczące warunków rozwoju fintechów w Polsce, związane m.in. z obowiązywaniem unijnej dyrektywy PSD2. Przypominamy, że nie ma barier prawnych, uniemożliwiających rejestrowanie się fintechów, które chcą świadczyć usługi dostępu (...)

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

W oczekiwaniu na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości... 9 sierpnia 2005 do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zł nabycie wewnątrzwspólnotowego, akcyza, podatek akcyzowy, samochody osobowe, pojazdy sprowadzane (...)

Przygotuj się na rozliczenie podatkowe PIT za 2017 rok

Przygotuj się na rozliczenie podatkowe PIT za 2017 rok

Jak co roku, polscy obywatele mają obowiązek sporządzić rozliczenie podatkowe z tytułu wynagrodzeń za 2017 r. Dotyczyć one powinny zarówno wynagrodzeń krajowych, jak i uzyskiwanych z zagranicy - przez polskich rezydentów. Przepisy podatkowe zmuszają do złożenia deklaracji PIT (...)

E-meldunek

E-meldunek

W razie zmiany miejsca zamieszkania bądź powrotu z zagranicy i braku meldunku w Polsce, nie trzeba już iść do urzędu. Można zameldować się przez Internet. E-meldunek, internet, obowiązek meldunkowy, miejsce zamieszkania, adres, zameldowanie, meldunek, pobyt

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Rozliczenie dochodów uzyskanych w 2021 roku z zatrudnienia w Polsce - ważne dla rezydentów podatkowych Ukrainy (polskich nierezydentów) Obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego: w jaki spos&oacu rozliczenie roczne, zeznanie, PIT, dochody, 2021 rok, zatrudnienie (...)

Obowiązek podatkowy z tytułu odsetek od pożyczki od zagranicznego kontrahenta

Obowiązek podatkowy z tytułu odsetek od pożyczki od zagranicznego kontrahenta

Ile wynosi podatek u źródła od odsetek od pożyczki udzielonej polskiemu podmiotowi przez podmiot zagraniczny?    Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przez podatników (...)

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Poznaj zasady rozliczenia PIT przez rezydentów podatkowych Ukrainy dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce.   PIT, Ukraińcy, Ukrainiec, podatek dochodowy, rozliczenie roczne, urząd skarbowy

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Odzyskanie przez polską firmę VAT-u z zagranicy

Odzyskanie przez polską firmę VAT-u z zagranicy

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą - transportową. Obecnie kupuję duże auto (TIR) dostawcze. Usługi transportowe będą świadczone na terenie całej Europy, ale na początek Niemcy, (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie (...)

Pracownik zatrudniony przez polski oddział

Pracownik zatrudniony przez polski oddział

Polka była zatrudniona umowę o pracę w firmie czeskiej nieposiadającej w Polsce siedziby/rejestracji. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany był na deklaracji PIT-53. Jednak od 1 kwietnia (...)

Stawka VAT przy zakupie oprogramowania z zagranicy

Stawka VAT przy zakupie oprogramowania z zagranicy

Nabyłem przez Internet oprogramowanie w formie niematerialnej (tzn. bez nośnika poprzez pobranie z serwera licencjodawcy). Dostawcą jest firma zarejestrowana w Niemczech. Jaką należy zastosować stawkę (...)

FORUM PRAWNE

Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy Czy ktoś miał doświadczenie z odzyskaniem należnych alimentów od ojca dziecka, który jest obcokrajowcem i mieszka za granicą? Ojciec mojego dziecka nie płacił alimentów od (...)

Podatek od pracy w UK.

Podatek od pracy w UK. Witam. W celu rozwiania moich wątpliwości chciałbym poruszyć kwestię podatku od pracy wykonywanej na Wyspach Brytyjskich. Moja wątpliwość wynika ze sprzecznych informacji (...)

Wysokość alimentów na dzieci od ojca pracującego za granicą

Wysokość alimentów na dzieci od ojca pracującego za granicą Mój maz przebywa obecnie w szkocji zarabia oficjalnie 812 funtów ale wykazuje że ma koszty pobytu 1400 funtów w jakiej wysokosci sąd (...)

samochód z zagranicy w Polsce - użyczenie. I co dalej?

samochód z zagranicy w Polsce - użyczenie. I co dalej? Współpracuję z fundacją, która otrzymała dwa samochody osobowe z Niemiec na podstawie umowy użyczenia. Samochody miałyby pozostać w Polsce (...)

Jak wyegzekwować zaległe alimenty z zagranicy?

Jak wyegzekwować zaległe alimenty z zagranicy? Witam serdecznie Mój były mąż notorycznie uchyla się od płacenia alimentów na naszych dwóch synów. Sąd przyznał mi alimenty w kwocie 2 x 800 (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Porady prawne