Wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego

Pytanie:

W mieszkaniu (2 pokoje, kuchnia, o pow. mieszkalnej 33m2) należącym do zasobów komunalnych gminy zamieszkiwała najemczyni (stanu wolnego) z córką, zięciem,wnuczką jej mężem i nieletnią wnuczką. Zameldowana w mieszkaniu była Najemczyni, jej córka i wnuczka (od 18 lat), pozostałe osoby od kilku lat. Najemczyni zmarła 10.2006. Postępowanie spadkowe nie było przeprowadzone. Obecnie zostało złożone pismo o \"przejęcie najmu\" przez córkę zmarłej Najemczyni. W Urzędzie Miejskim poinformowano, że na osobę ma być nie więcej niż 6 m2 pow. mieszkalnej, czyli przy 5 osobach daje nam to 30m2, więc o 3 m2 przekraczają metraż. Urząd zaproponował im mniejsze mieszkanie 1 pokojowe. Zmarła Najemczyni ma jeszcze dwóch synów, którzy od wielu lat nie mieszkali z matką, nie są zameldowani w tym mieszkaniu i deklarują brak jakichkolwiek roszczeń do mieszkania. Czy stale zamieszkująca z Najemcą jej córka nie nabywa wprost najmu takiego lokalu bez względu na powierzchnię? Czy gmina może w powyższej sytuacji wykwaterować do mieszkania o znacznie gorszym standardzie rodzinę z nieletnim dzieckiem? Czy córka zmarłej może wystąpić o wykup mieszkania? Czy przeprowadzenie postępowania spadkowego miałoby wpływ na przejęcie prawa najmu przez córkę zmarłej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego

Jak rozumiemy w powyższej sytuacji córka zmarłej wniosła powództwo o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu. Sytuację taką reguluje art. 691 § 1 kodeksu cywilnego. Przepis stanowi, iż wymienione w nim osoby (w tym córka zmarłego najemcy) wstępuje w stosunek najmu. Nie jest to uprawnienie zależne od woli czy zgody wynajmującego, lecz następuje z samego mocy prawa z chwilą śmierci najemcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2002 r., III CKN 937/2000). Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest odrębne i nie ma wpływu na postępowanie w sprawie stwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu. Wstąpienie w stosunek najmu ma przede wszystkim na celu realizacje potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkujących ze zmarłym najemcą. Krąg tych osób może, ale nie musi być różny od kręgu spadkobierców. Przykładowo, wydziedziczona córka zamieszkująca z matką będzie miała prawo do wstąpienia w stosunek najmu, jeśli zamieszkiwała z matką do chwili jej śmierci, nie będzie jednak po matce dziedziczyła.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów do kompetencji rady gminy należy określanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu zasady te powinny określać w szczególności:

  1. wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu; 

  2. warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy; 

  3. kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; 

  4. warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach; 

  5. tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej; 

  6. zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy; 

  7. kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Jak wynika z powyższego przepisu to gmina ma prawo ustalać warunki "przyznawania" lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w drodze uchwały, która jest aktem prawa miejscowego. Warunki te są zatem odrębne dla każdej gminy. Jednakże gmina nie może wypowiedzieć najmu powołując się na fakt, iż rodzie zgodnie z tymi warunkami przysługiwałoby mniejsze mieszkanie

Zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu mieszkania sprzedawanego przez gminę ma najemca, jeżeli umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony. Ważne jest jednak podkreślenie, że takiego prawa najemca nie może zrealizować "na żądanie", lecz dopiero w sytuacji, gdy gmina podejmie postanowi, że chce dany lokal sprzedać. Dopiero, gdy gmina stwierdzi, że chce lokal sprzedać, jest zobowiązana wystąpić do najemcy z zapytaniem czy ten chce skorzystać z pierwszeństwa nabycia. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

  Kiedy można wstąpić w stosunek najmu? Może się zdarzyć, że podczas trwania stosunku najmu, wynajmujący zbędzie (np. sprzeda lub daruje) przedmiot tego najmu (np. mieszkanie). Przepisy stanowią, że w takiej sytuacji nabywca rzeczy wstępuje w miejsce zbywcy rzeczy najętej. Tak więc (...)

Jakie osoby są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Jakie osoby są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Czym jest najem lokalu mieszkalnego? Przez najem lokalu mieszkalnego należy rozumieć stosunek prawny, w ramach którego jedna ze stron (wynajmujący) zobowiązuje się do oddania lokalu mieszkalnego do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a druga strona ( najem, lokal mieszkalny, (...)

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

  Kiedy można wypowiedzieć stosunek najmu z powodu zwłoki z opłatami? Jeżeli najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo, iż został wcześniej uprzedzony na piśmie o zamiarze Najem, zwłoka, czynsz, (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój b lokator, najem, wypowiedzenie, czynsz, odpłatne używanie (...)

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

  Co się zmieniło w zakresie ochrony praw lokatorów? Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego weszła w życie 1 stycznia 2007 roku. Dzięki niej od nowego roku właściciele mieszka podwyżka czynszu, (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój b lokator, najem, wypowiedzenie, czynsz, odpłatne używanie (...)

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

  Co się zmieniło w zakresie ochrony praw lokatorów? Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego weszła w życie 1 stycznia 2007 roku. Dzięki niej od nowego roku właściciele mieszka podwyżka czynszu, (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki noweliz kredyt, Mieszkanie dla (...)

Mieszkanie bez wkładu własnego

Mieszkanie bez wkładu własnego

Do kogo jest skierowany program? Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Rząd likwiduje w ten sposób barierę braku środków na wkł (...)

Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych

Na czym polega Program "Mieszkanie dla młodych"? Mieszkanie dla młodych, MdM, kredyt, BGK, bank, mieszkanie, dom, dofinansowanie wkładu własnego

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki noweliz kredyt, Mieszkanie dla (...)

Mieszkanie bez wkładu własnego

Mieszkanie bez wkładu własnego

Do kogo jest skierowany program? Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Rząd likwiduje w ten sposób barierę braku środków na wkł (...)

Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych

Na czym polega Program "Mieszkanie dla młodych"? Mieszkanie dla młodych, MdM, kredyt, BGK, bank, mieszkanie, dom, dofinansowanie wkładu własnego

Przed wakacjami - zabezpiecz mieszkanie

Przed wakacjami - zabezpiecz mieszkanie

Zabezpieczenie mieszkania przed kradzieżą i awarią Aby spędzony urlop był udany i pozostał na długo w naszej pamięci miłym wspomnieniem, zadbajmy o właściwe zabezpieczenie pozostawionego mienia, tak żeby po powrocie nie czekała na nas przykra niespodzianka. Podczas gdy wakacje są dla nas (...)

Wystartował program „Mieszkanie bez wkładu własnego”

Wystartował program „Mieszkanie bez wkładu własnego”

„Mieszkanie bez wkładu własnego” weszło w życie. Od 26 maja br. Polacy mogą korzystać z kolejnego programu, który pozwoli jeszcze większej liczbie obywateli sięgnąć po marzenia o własnym M. Przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii program ma umożliwić zakup (...)

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Wizyta u notariusza to ostatni etap procedury zakupu mieszkania np. od dewelopera i etap konieczny – przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważn notariusz, akt notarialny, warunek, zadatek, umowa przeniesienia własności, hipoteka, nieruchomość, (...)

Czy warto kupować mieszkanie spółdzielcze?

Czy warto kupować mieszkanie spółdzielcze?

Spółdzielnia mieszkaniowa – co trzeba o niej wiedzieć?  W przeciwieństwie do dewelopera, który umowy z klientami kreuje na podstawie kodeksu cywilnego, spółdzielnia mieszkaniowa działa w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego, (...)

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa to jeden ze sposobów uzyskania środków pieniężnych na planowaną inwestycję mieszkaniową. Kasa Mieszkaniowa jest działalnością banku, polegającą na prowadzeniu rachunków oszczędnościowo - kredytowych dla klientów indywidualnych i udzielaniu kredytów kontraktowych przeznaczonych (...)

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jeśli chcesz wynająć mieszkanie i mieć „względne” poczucie bezpieczeństwa, podpisz umowę o najem okazjonalny i dopełnij wszystkich wymogów przewidzianych przez ustawę. Wysiłek związany z wymogami formalnymi może zaprocentować wówczas, gdy lokator okaże się nierzetelny (...)

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Z dniem 31 lipca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta przewiduje wiele zmian w prawie spółdzielczym, w tym m.in. dotyczące opłat za mieszkanie. Jakie (...)

Nabycie mieszkania z lokatorami i postępowanie eksmisyjne

Nabycie mieszkania z lokatorami i postępowanie eksmisyjne

Co w sytuacji kiedy mieszkanie zamieszkane jest przez lokatorów np. bezrobotną rodzinę? Czy konieczne jest im zapewnienie lokalu zastępczego i czy to obowiązek nowego właściciela mieszkania? Jak wygląda procedura eksmisji? Nowy dom ... z jego starym mieszkańcem Jako, że zlicytowanie mieszkania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Jak wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Kilka dni temu umarła moja babcia, która była głównym lokatorem mieszkania komunalnego. Ja jestem zameldowana w tym mieszkaniu od ok. 15 lat. Jakie kroki muszę podjąć, aby stać się głównym (...)

Prawo do najmu i wykupu mieszkania komunalnego

Prawo do najmu i wykupu mieszkania komunalnego

Witam, moja matka ma mieszkanie komunalne, które jeszcze nie zostało wykupione. Jest również głównym najemca tego mieszkania. Podanie o wykup zostało złożone w styczniu 2010. UM Toruń odpowiedział (...)

Okres stałego zamieszkiwania a wstąpienie w najem

Okres stałego zamieszkiwania a wstąpienie w najem

Córka zmarłego najemcy ubiega się o wstąpienie w stosunek najmu mieszkania komunalnego. W ostatnim okresie przed śmiercią (ok 4 miesięcy) faktycznie zamieszkiwała w tym mieszkaniu, natomiast w (...)

Braki formalne pozwu o ustalenie

Braki formalne pozwu o ustalenie

Moja matka była głównym najemcą lokalu gminnego. Po jej śmierci złożyłem do gminy stosowny wniosek o wstąpienie w stosunek najmu lokalu po zmarłej matce. Mój wniosek został rozpatrzony negatywnie. (...)

Wstąpienie w stosunek najmu po smierci najemcy lokalu komunalnego

Wstąpienie w stosunek najmu po smierci najemcy lokalu komunalnego

Kto może wstąpić w stosunek najmu po śmierci najemcy mieszkania komunalnego, znajdującego się w mieszkaniowym zasobie gminy? Wstąpienie w stosunek najmu w miejsce zmarłego najemcy jest (...)

FORUM PRAWNE

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Jak przejąć prawa po zmarłym najemcy lokalu komunalnego

Jak przejąć prawa po zmarłym najemcy lokalu komunalnego Od roku posiadam meldunek na pobyt stały, kilka dni temu zmarł główny najemca lokalu,który wczesniej wysyłał pismo o zmianę umowy najmu (...)

Policyjne mieszkanie - mam problem z wykupem -WAŻNE!

Policyjne mieszkanie - mam problem z wykupem -WAŻNE! Uprzedzam, sprawa jest dość skomplikowana (a może mi się tak wydaje). Problem polega na tym, że chciałabym wykupić mieszkanie w którym zamieszkuję. (...)

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę?? Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem (...)

Zameldowanie

Zameldowanie Jestem właścicielką mieszkania, w którym od kilku miesięcy zamieszkuje mój znajomy. Moje pytanie brzmi: czy muszę go zameldować? Trochę się tego obawiam. Wiem jednak, że istnieje (...)

Wypowiedzenie najmu lokalu komunalnego.

Wypowiedzenie najmu lokalu komunalnego. Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego. Dostałem pismo z Adminstracji o wypowiedzeniu umowy najmu z powodu niezamieszkania w tym lokalu w okresie ostanich (...)

Porady prawne