Wybór przewodniczącego rady gminy

Pytanie:

15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór Przewodniczącego rady. Wg najnowszego orzecznictwa dotyczącego art.25a usg należy wyłączyć z głosowania kandydatów na Przewodniczącego. Jak prawidłowo przeprowadzić głosowanie, by nie pozbawić prawa do głosowania gdy np. będzie 3 kandydatów, którzy znajdą się na karcie do głosowania (w tym przypadku żaden z tej trójki nie będzie mógł zagłosować na swojego kontrkandydata). Czy też na podanych kandydatów przeprowadzać oddzielne głosowania umieszczając na karcie do głosowania tylko jedno nazwisko? Czy te same zasady dotyczą v-ce przewodniczących i członków Komisji Stałych? Jak prawidłowo przeprowadzić głosowanie tajne na Przewodniczącego Rady Gminy w 15-osobowej Radzie, gdy np. będzie 3 kandydatów do tej funkcji i czy te same zasady należy stosować do v-ce Przewodniczących i członków Komisji Stałych Rady?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.11.2010

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wybór przewodniczącego rady gminy

Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. Organami gminy są: rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta). Działalność organów gminy jest jawna. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Wybory do rad gmin przeprowadzają: gminne (miejskie) komisje wyborcze i obwodowe komisje wyborcze. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3.

Przewodniczący rady gminy wyłącznie organizuje pracę rady, przewodniczy jej obradom, zwołuje sesje rady, nie posiada innych kompetencji samoistnych. Wyboru przew. rady gminy dokonuje rada ze swego grona w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Odwołanie przewodniczącego (i wiceprzewodniczących) rady gminy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady oraz że ten ostatni nie ma prawnego zakazu głosowania w sprawach, które dotyczą jego interesu prawnego. Wybór wiceprzewodniczących rady gminy w liczbie od 1 do 3 odbywa się na analogicznych zasadach, jak wybór przewodniczącego rady gminy. W naszej ocenie zasadnym będzie umieszczenie nazwisk kandydatów na stanowiska przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących na osobnych kartach do głosowania.

Ważną rolę w strukturach samorządu odgrywają komisje - organy wewnętrzne rady. Ich istnienie, przedmiot działania oraz skład osobowy zależy od uznania rady, która może powoływać zarówno komisje stałe, jak i doraźne. Sposób ich wyboru powinien być określony w statucie gminy. Na obligatoryjność uregulowania tej kwestii w statucie gminy wskazuje ponadto Wiesław Kisiel (Kisiel Wiesław, Płażek Stefan, Chmielnicki Paweł (redakcja), Dobosz Piotr, Mączyński Marek, Kryczko Paweł, Bandarzewski Kazimierz Najnowsze wydanie: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz Warszawa 2010 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 624).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Prawo Drogowe

30.7.2021 przez: Haagkbs00

Prawo Drogowe

30.7.2021 przez: Haagkbs00