Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

Pytanie:

Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego przedmiotu? Czy też ma do tego jedynie prawo? Czy może on swobodnie dysponować tym prawem (obowiązkiem) np. odbierając jednemu z nauczycieli pewną ilość godzin? Jaka jest ew. podstawa prawna zezwalająca na takie działanie dyrektora?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.6.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem norm zawartych w Karcie Nauczyciela. Według tych norm, tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i liceów uzupełniających, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego wynosi 18 godzin. Jednak dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć. Wynika z tego, że prowadzenie zajęć dydaktycznych jest obowiązkiem, a nie uprawnieniem dyrektora szkoły, możliwe jest jednak ograniczenie lub zwolnienie z tego obowiązku.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne