Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

Pytanie:

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniony od szeregu lat, ostatnio na stanowisku p.o. kierownika Ośrodka, został w maju 2004r. skazany z art. 270 paragraf 1 k.k. Ten pracownik przed i po skazaniu, aż do chwili obecnej, nadal jest zatrudniony w Ośrodku. Czy kierownik oraz pracownicy (pracownicy socjalni) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej gminy są pracownikami zatrudnionymi na tzw. stanowiskach urzędniczych w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych i w związku z tym, czy mają w stosunku do nich (kierownika oraz pracowników Ośrodka) zastosowanie wymogi wynikające z art. 3 ust. 3 ustawy a szczególnie dotyczące wymogu niekaralności (nowela z dnia 25 sierpnia 2006r. Dz.U. Nr 169, poz. 1201 ustawy o pracownikach samorządowych)?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

Zgodnie z art. 123 ustawy o pomocy społecznej prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych. Zaszeregowanie poszczególnych pracowników socjalnych reguluje załącznik nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Wedle tego rozporządzenia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej kierownicze stanowisko urzędnicze obejmuje tylko główny administrator, zaś stanowiska urzędnicze: koordynator ds. ds. komputeryzacji pomocy społecznej, starszy administrator oraz administrator. Pozostali pracownicy socjalni są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na stanowiskach pracowniczych. Tym samym do tej ostatniej grupy pracowników zastosowanie mają wyłącznie przepisy art. 3 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, nie ma natomiast zastosowania przepis art. 3 ust. 3 ptk. 2 dotyczący wymogu przedstawienia zaświadczenia o braku prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo umyślne.

Porady prawne

Z kolei zgodnie z powołanym powyżej rozporządzeniem kierownik GOPS będzie zajmował kierownicze stanowisko urzędnicze, pełnienie którego będzie uzależnione od złożenia ww. zaświadczenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne