Wynagrodzenie prezesa jako koszt spółki z o.o.

Pytanie:

Prezes Zarządu - zgodnie ze statutem Spółki - pełni swoje funkcje na podstawie powołania, na mocy którego wykonuje czynności kontrolno - zarządcze Spółki. W związku z pełnieniem funkcji przez Prezesa, Spółka ponosi następujące koszty: 1) wynagrodzenie, 2) koszty związane z eksploatacją samochodu służbowego (wszystkie koszty: paliwo, naprawy, parkingi, płyny, dojazd do pracy, wyjazdy służbowe), który ze względów bezpieczeństwa parkuje na terenie własnej posesji. Samochód ten wykorzystywany jest podczas wyjazdów na spotkania z Zarządem CEDC, kontrahentami Spółki (klienci, dostawcy towarów i usług) oraz podczas wyjazdów do oddziałów naszej Spółki, 3) w trakcie wyjazdów służbowych Prezes Zarządu korzysta z hoteli oraz odbywa kolacje służbowe w ramach reprezentacji i reklamy limitowanej, 4) w związku z delegacjami korzysta z diet. Czy wszystkie w/w koszty możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie prezesa jako koszt spółki z o.o.

W przypadku wydatków na rzecz prezesa zarządu nie mają ograniczenia wskazane przepisami art. 16 ust. 1 pkt 38 (a więc ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy) oraz art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji; zarząd jest bowiem organem zarządzającym, a nie stanowiącym Spółki).

Dlatego przy ocenie możliwości zaliczenia wymienionych wydatków do kosztów należy mieć na uwadze wyłącznie ogólną zasadę wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy, a więc zasadę, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów.

Porady prawne

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że z pewnością do kosztów uzyskania przychodów może zostać zaliczone wynagrodzenie wypłacane Prezesowi Spółki. Pewne wątpliwości budzi zaliczanie do kosztów wszystkich wymienionych kosztów związanych z eksploatacją samochodu służbowego Prezesa. Chodzi mianowicie o wydatki związane z dojazdem do pracy Prezesa. W piśmie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z dnia 1 marca 2004 r. (Nr PUS.I/423/18/2004) czytamy, że „ponoszenie przez spółkę kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby spółki (...) prezesa zarządu nie znajduje racjonalnego uzasadnienia do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu, a więc nie mają związku przyczynowego z osiąganiem przychodu. Wobec powyższego wydatki związane z dojazdami do siedziby spółki (...) ponoszonymi na rzecz prezesa zarządu powinno się traktować w rachunku podatkowym jako koszty, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki”.

Odnośnie wydatków na noclegi w czasie wyjazdów służbowych oraz kolacji służbowych zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że wydatki te będą prawidłowo udokumentowane, a Spółka będzie w stanie wykazać bezpośredni ich związek z prowadzoną działalnością (tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 12 maja 2004 r., Nr PD-005U-286/EP/04).

Moim zdaniem do kosztów uzyskania przychodu mogą być również zaliczone diety wypłacane Prezesowi Zarządu. Odmienne zdanie na ten temat mogą mieć organy podatkowe. W przytoczonym powyżej piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie czytamy, że „odnośnie diet i ryczałtów za dojazdy należy zgodzić się z Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, iż nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodów, gdyż nie są to wydatki udokumentowane, a tylko takie mogą stanowić koszt uzyskania przychodów”.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kiedy wspólnik spółki z o.o. ma prawo do dywidendy? Osiągnięcie zysku przez spółkę z o.o. nie decyduje jeszcze o wypłacie jej udziałowcom dywidendy. Zysk spółki, jako element jej majątku, jest przedmiotem rozporządzeń zgromadzenia wspólników, które jako naczelny organ spółki z o.o. (...)

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

"Znajomy poprosił mnie, abym został członkiem zarządu prowadzonej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jako członek zarządu będę odpowiadał za długi spółki?" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), jest popularną formą prowadzenia (...)

Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

Co to są koszty uzyskania przychodu? Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio wpływają na wysokość dochodu będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem dochód, a jest nim nadwyżka przychodów z danego źródła nad kosztami (...)

Przekazywanie kontrahentom gadżetów opatrzonych logo firmy jako koszty uzyskania przychodów

Przekazywanie kontrahentom gadżetów opatrzonych logo firmy jako koszty uzyskania przychodów

Wielu podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazuje swoim kontrahentom gadżety (długopisy, pióra, kubki, kurtki itd.), które opatrzone są w logo firmy podatnika. Powstaje w związku z tym pytanie, jakie warunki muszą być spełnione, aby móc zaliczyć (...)

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Kiedy powstaje przychód ze stosunku pracy?  Według art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji.   Jakie przychody zalicza płatnik, koszty uzyskania przychodów (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 1 koszty uzyskania przychodów, koszty podatkowe, podatek dochodowy, nabycie usług, nabycie praw, prawa autorskie, (...)

Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

Kiedy nie są kosztami uzyskania przychodu wydatki poniesione przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)? Zgodnie z ogólną regułą, kosztami uzyskania przychodów są koszty uzyskania przychodów, akcje, (...)

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła (...)

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

  Przy prowadzeniu działalności gospodarczej często dochodzi do strat w majątku firmy z powodu np. kradzieży, czy też pożaru. W niniejszym opracowaniu wyjaśnimy kilka wątpliwości, jakie w takim przypadku występują na gruncie ustaw podatkowych.   Która  straty (...)

Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

Co to są koszty uzyskania przychodu? Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio wpływają na wysokość dochodu będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem dochód, a jest nim nadwyżka przychodów z danego źródła nad kosztami (...)

Przekazywanie kontrahentom gadżetów opatrzonych logo firmy jako koszty uzyskania przychodów

Przekazywanie kontrahentom gadżetów opatrzonych logo firmy jako koszty uzyskania przychodów

Wielu podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazuje swoim kontrahentom gadżety (długopisy, pióra, kubki, kurtki itd.), które opatrzone są w logo firmy podatnika. Powstaje w związku z tym pytanie, jakie warunki muszą być spełnione, aby móc zaliczyć (...)

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Kiedy powstaje przychód ze stosunku pracy?  Według art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji.   Jakie przychody zalicza płatnik, koszty uzyskania przychodów (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 1 koszty uzyskania przychodów, koszty podatkowe, podatek dochodowy, nabycie usług, nabycie praw, prawa autorskie, (...)

Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

Kiedy nie są kosztami uzyskania przychodu wydatki poniesione przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)? Zgodnie z ogólną regułą, kosztami uzyskania przychodów są koszty uzyskania przychodów, akcje, (...)

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła (...)

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

  Przy prowadzeniu działalności gospodarczej często dochodzi do strat w majątku firmy z powodu np. kradzieży, czy też pożaru. W niniejszym opracowaniu wyjaśnimy kilka wątpliwości, jakie w takim przypadku występują na gruncie ustaw podatkowych.   Która  straty (...)

Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

  Wiele podmiotów gospodarczych występuje na drogę sądową o zapłatę odszkodowania od nieuczciwych kontrahentów. Wniesienie takiego powództwa wiąże się z szeregiem wydatków, m.in. z wniesieniem opłat sądowych, kosztami usług prawnych, kosztami ekspertyz biegłych. (...)

Koszty szkolenia pracowników

Koszty szkolenia pracowników

      Czemu szkolenie pracowników, zwłaszcza młodych, jest opłacalne?   Coraz częściej pracodawcy starają się o podniesienie kwalifikacji swoich koszty uzyskania przychodów, szkolenie pracowników, kształcenie młodocianego, pracownik, pracodawca

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. W artykule przedstawiono zasady rozliczeń. Nowe przepisy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak odzyskać wynagrodzenie?

Jak odzyskać wynagrodzenie?

W roku 2008 zwolniłam się z pracy ze spółki z o.o. i nie otrzymałam wynagrodzenia jakie mi przysługiwało za okres wypowiedzenia i urlop. Oddałam sprawę do sądu pracy ale w trakcie sprawy wynikła taka sytuacja , że prezes tej spółki zmarł. On był jedyną osobą w zarządzie tej spółki. (...)

Obniżenie wynagrodzenia prezesowi spółki z o.o.

Obniżenie wynagrodzenia prezesowi spółki z o.o.

Prezes Spółki z o.o. zatrudniony jest w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony od 01.02.2004 r. Umowa o pracę została podpisana przez Prezesa jako pracownika i pełnomocnika Spółki, który na dzień dzisiejszy nie pełni funkcji pełnomocnika. Od 01.04.2005 r. do Spółki przystąpiło (...)

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

W jaki sposób można zatrudnić Prezesa Zarządu w Spółce z o.o. gdzie trzech wspólników tworzy jednocześnie Zarząd Spółki. Reprezentacja Spółki jednoosobowa - każdy członek Zarządu, bez pełnomocników. Zarząd Spółki powoływany jest na okres 1 roku. Udzielanie absolutorium oraz powoływanie (...)

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Posiadam udziały w spółce z o.o. zajmującej się (niestety, ma to odzwierciedlenie tylko w akcie notarialnym i KRS) produkcją estru. Zainwestowałam sporo gotówki, a efektów nie widać. W związku z nieprofesjonalnym działaniem zarówno prezesa zarządu, jak i rady nadzorczej naszej spółki, (...)

Wynagrodzenie prezesa sp.z o.o.

Wynagrodzenie prezesa sp.z o.o.

Czy prezes może sobie ustalić wynagrodzenie samodzielnie, czy muszą to zrobić udziałowcy zwołując Zgromadzenie Wspólników, czy w jeszcze inny sposób? W nowo powstałej spółce z o.o., udziałowcy powołali jednoosobowy Zarząd (prezes), co zostało zapisane w Umowie Spółki. Wynagrodzenie (...)