Wynagrodzenie za dyżury lekarskie

Pytanie:

Jestem pracownikiem Publicznego Samodzielnego ZOZ-u. Mam wykształcenie wyższe techniczne, jestem zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta i zajmuję się naprawą sprzętu medycznego, przede wszystkim sprzętu rentgenowskiego i tomografu komputerowego - uzyskałem przeszkolenie w tym zakresie przez serwis producenta. Ponadto we współpracy z lekarzami, technikami medycznymi i pielęgniarkami usuwam problemy wynikłe podczas badań, a powstałe wskutek awarii sprzętu, błędów obsługi czy też wymagające zastosowania specjalnych technik badania. W związku z wykonywaną pracą pełnię, po 5 godzinach etatowych (praca w narażeniu na promieniowanie jonizujące), dyżury "pod telefonem". Podczas tych dyżurów jestem często wzywany jeżeli okazuje się, że pacjentowi nie można udzielić świadczenia medycznego bez mojej interwencji. Za pełnienie dyżurów otrzymuję wynagrodzenie w wysokości 25% stawki godzinowej, a za godziny przepracowane podczas wezwań 100% stawki godzinowej niezależnie od tego czy jest to dzień roboczy czy świąteczny, a od otrzymanych w ten sposób wynagrodzeń nie są naliczane żadne pochodne oraz nie są one uwzględniane w obliczaniu średniej do wynagrodzenia za urlop, jedynie brane są pod uwagę przy obliczaniu świadczeń chorobowych. Do pełnienia dyżurów zostałem zobowiązany przed rokiem 1999. Po wejściu w życie zmian do ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej zwróciłem się do działu płac z pytaniem dlaczego nie jest nam naliczane wynagrodzenie, w sposób przewidziany w ustawie, a mianowicie 50% stawki godz. za dyżur i 100%, 165% lub 200%, w zależności od pory dnia i w dni świąteczne, za wezwania. Otrzymałem ustną odpowiedź, że dział kadr wstrzymał obliczanie wynagrodzeń w ten sposób dla naszej grupy, gdyż za dużo byśmy zarabiali. W kwietniu 2000 roku wysłaliśmy do dyrekcji prośbę o zastosowanie wobec nas uregulowań ustawowych. Mimo zapewnień działu prawnego o tym, że odpowiedź na nasze pismo jest juz prawie gotowa, a sprawa jest wyjątkowo złożona, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Po roku ponowiliśmy pisemnie naszą prośbę - do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi - w ustnej wypowiedzi dyrekcja stwierdziła, że jest to sprawa działu kadr. Ponadto kilkakrotnie byłem w tej sprawie indagowany przez pracowników administracji, ale w formie rozmowy. W związku z trzyletnim biegiem przedawnienia roszczeń w listopadzie 2002 r. złożyliśmy pozew do Sądu Pracy, w którym wnosimy o: - zmianę stanowiska na jakim jesteśmy zatrudnieni, z młodszego asystenta na inżyniera klinicznego, - wypłatę zaległych wynagrodzeń wraz z odsetkami, za dyżury w oparciu o w/w ustawę, - uwzględnienie tych wynagrodzeń w obliczaniu średniej za urlop oraz w wypłacie z zakładowego funduszu nagród. Nikt z nami nie rozmawiał w tej sprawie, a tylko poprzez bezpośrednich przełożonych zostaliśmy powiadomieni, że niezależnie od wyniku rozprawy, będzie rozpatrywana decyzja o zwolnieniu z pracy (najchętniej w trybie dyscyplinarnym).

Masz inne pytanie do prawnika?

24.1.2003

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie za dyżury lekarskie

Mamy do przeanalizowania kwestie zasadności 3 roszczeń zawartych w pozwie: 1. Dotyczącego zmiany stanowiska zatrudnienia. Młodszy asystent to stanowisko wymagające wykształcenia wyższego medycznego lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej, można zatrudnić na tym stanowisku także osobę, która nie posiada doświadczenia w zawodzie (stażu pracy) Natomiast osoba chcąca zająć stanowisko inżyniera klinicznego musi wylegitymować się wykształceniem wyższym technicznym i przeszkoleniem specjalistycznym i 3 letnim okresem stażu pracy. Kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej może zatrudnić osobę posiadającą niższą, nie więcej niż o jedną czwartą, liczbę lat pracy od wymaganej do zatrudnienia na określonym stanowisku, gdy jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy. Z informacji jakie zawarł Pan w swoim pytaniu wynika, że posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska Inżyniera klinicznego, jednak został Pan zatrudniony na innym stanowisku, podpisał Pan umowę zgodził się na takie na nie inne jej warunki , m. in. zaakceptował stanowisko pracy. To pracodawca decyduje o zmianie stanowiska pracy swojego pracownika a nie odwrotnie. 2. Dotyczącego wynagrodzenia za dyżury. Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być zobowiązani do pełnienia w tym zakładzie dyżuru medycznego. Osoba wykonująca zawód medyczny to także osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Za każdą godzinę dyżuru medycznego, poza wyjątkami o których niżej przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 130% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Dyżur medycznym to wykonywanie, poza normalnymi godzinami pracy, czynności zawodowych także przez posiadającego wyższe wykształcenie pracownika wykonującego zawód medyczny w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych. W przypadku dyżuru pełnionego w porze nocnej za każdą godzinę przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 165% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, zaś w przypadku dyżuru pełnionego w niedziele i święta oraz dni dodatkowo wolne od pracy - co najmniej 200% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, bez względu na porę pełnienia dyżuru.

Porady prawne

Osoby, o których była mowa wyżej mogą zostać zobowiązane do pozostawania poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Ubieganie się więc o wypłatę zaległych wynagrodzeń za dyżury jest w pełni zasadne. 3. Dotyczącego uwzględniania wynagrodzeń za dyżury w obliczaniu wynagrodzenia za urlop i wypłatę z zakładowego funduszu nagród Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, wypłacane nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzenia u pracodawcy dla tego pracownika, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem: 1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, 2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, 3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, 4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, 7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 8) nagród z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, 9) odpraw emerytalnych lub rentownych albo innych odpraw pieniężnych, 10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem 10 wymienionych powyżej, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości składników takiego wynagrodzenia, mogą być one uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Natomiast wynagrodzenie roczne zostało ustalone w wysokości 8, 5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy bierze się również pod uwagę składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem 10 wymienionych powyżej, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. Reasumując, roszczenie uwzględnienia wynagrodzenia za dyżury tak przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop jak i przy wypłacie z zakładowego funduszu nagród są uzasadnione.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie dokumenty stanowią podstawę prawa do zasiłku chorobowego?

Jakie dokumenty stanowią podstawę prawa do zasiłku chorobowego?

Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego Od 1 stycznia 2016 r. dokumentami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby stanowiącymi podstawę ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego są: zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego, zwane „zaświadczeniem (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, a więc: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Nowelizacja przepisów ma na celu podwyższenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia oraz reguluje kwestię przeznaczania tych środków na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów. Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach (...)

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca (...)

Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

Rozliczanie czasu pracy pracownika Jeśli w okresie rozliczeniowym pracownik pracował dodatkowo, poza normalnym czasem pracy, to konieczne jest rozliczenie czasu pracy pracownika w celu ustalenia rekompensaty dodatkowo przepracowanych godzin. Przypomnieć należy, że ustalanie i rozliczanie pracownikom (...)

Zasiłek chorobowy - Kto może dostać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego?

Zasiłek chorobowy - Kto może dostać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego?

Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom odbywającym służbę (...)

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik? Zasadą jest, że pracownika do zwolnienia wybiera pracodawca. Jednak dokonany wybór nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Istotne jest tylko, aby pracodawca podał rzeczywistą, uzasadnioną przyczynę i dokonał wypowiedzenia (...)

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich pracowników

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich pracowników

Pracownik zobowiązany jest do dokonywania dwóch typów badań lekarskich. Rozróżnienie to uzależnione jest od momentu, w którym powinny być one przeprowadzone. Są to: wstępne badania lekarskie, okresowe badania lekarskie.   Kto podlega obowiązkowym badaniom lekarskim? Osoba (...)

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych, których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych. ##baner## Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym - (...)

PE: Debata w sprawie organizacji czasu pracy

PE: Debata w sprawie organizacji czasu pracy

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata przed kluczowym głosowaniem nad dyrektywą w sprawie organizacji czasu pracy. Posłów dzieli kwestia klauzuli wyłączającej. Komisja Zatrudnienia PE chciałaby, a by w ciągu trzech lat klauzula wyłączająca została zlikwidowana. Zdaniem posłów (...)

Problematyka dyżuru pracowniczego

Problematyka dyżuru pracowniczego

Pełnienie dyżuru, czyli pozostawanie, poza normalnym czasem pracy, w gotowości do wykonywania pracy Zgodnie z art. 1515 § 1 Kodeksu pracy (zwany dalej w skrócie ,,K.p.”) dyżur rozumiany jest, jako okres pozostawania pracownika w gotowości do świadczenia pracy poza normalnymi godzinami (...)

Uprawnienia do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

Uprawnienia do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Za (...)

Zasady wypłacania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Zasady wypłacania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Zarówno zasiłek jak i wynagrodzenie za czas choroby spełniają tę samą funkcję: mają zapewnić pracownikowi środki utrzymania w czasie choroby, a także pomoc finansową podczas leczenia, np. na leki. Pomoc ta jest mu potrzebna, jeśli przez czas choroby nie może wykonywać pracy. Zasadniczą (...)

Kiedy przysługuje i w jakiej wysokości wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Kiedy przysługuje i w jakiej wysokości wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Zarówno zasiłek jak i wynagrodzenie za czas choroby spełniają tę samą funkcję: mają zapewnić pracownikowi środki utrzymania w czasie choroby, a także pomoc finansową podczas leczenia, np. na leki. Pomoc ta jest mu potrzebna, jeśli przez czas choroby nie może wykonywać pracy. Zasadniczą (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane określonymi zdarzeniami prawnymi. Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek (...)

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne

Czego dotyczy nowa ustawa? Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych określa sposoby ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego poszczególnym grupom zawodowym (...)

Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

Czy konieczny jest harmonogram czasu pracy? Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy ma charakter planowany. W związku z tym pracodawca ma obowiązek (...)

Wyjaśnienie w związku ze sprzecznymi doniesieniami medialnymi, dotyczącymi wysokości wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek

Wyjaśnienie w związku ze sprzecznymi doniesieniami medialnymi, dotyczącymi wysokości wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek

W związku ze sprzecznymi doniesieniami medialnymi, dotyczącymi wysokości wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek, chciałbym wyjaśnić: Podawane przez Panią Minister Ewę Kopacz dane na temat wysokości wynagrodzeń lekarzy, pochodzą z ankiety przeprowadzonej w dniach 8 - 18 lipca w publicznych szpitalach. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Godziny nadliczbowe lekarzy

Godziny nadliczbowe lekarzy

Ile godzin nadliczbowych (poza dyżurami) może mieć lekarz w ciągu miesiąca i w jakiej wysokości są one płatne w chwili obecnej? Ustawa o ZOZ nie normuje problematyki godzin nadliczbowych dla pracowników ZOZ. Dlatego też znajdą tu zastosowanie przepisy ogólne wynikające z Kodeksu pracy (art. (...)

Zwolnienie lekarskie a urlop bezpłatny

Zwolnienie lekarskie a urlop bezpłatny

Prowadzę firmę i zatrudniam pracowników. Wynagrodzenia są przelewane na konto pracowników za ich pisemną zgodą. Termin wypłat ustalono na ostatni dzień miesiąca; w przypadku września 2007 r. wynagrodzenia będą przesłane w dniu 27.09.2007r. Pracownica w ubiegłym tygodniu wystąpiła o urlop (...)

Dyżury pracownicze

Dyżury pracownicze

Czy czas dyżurów domowych wlicza się do czasu pracy? Czy można odmówić pełnienia dyżurów domowych? Dyżurów pełnionych przez pracownika poza normalnymi godzinami pracy nie wlicza się go do czasu pracy, jeżeli podczas trwania dyżurów pracownik nie wykonywał pracy (art. 151[5] kodeksu pracy). Za (...)

Godziny nadliczbowe a dodatek i dzień wolny

Godziny nadliczbowe a dodatek i dzień wolny

Lekarze z publicznego ZOZ domagają się od pracodawcy wynagrodzenia za nadgodziny oraz udzielenia czasu wolnego z tytułu nadgodzin. Podstawą roszczeń jest niedostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego polegającego na niewliczaniu dyżurów do czasu pracy. Dyrekcja ZOZ chce rozwiązać problem (...)

Ustalenie wysokości podstawy zasiłku chorobowego

Ustalenie wysokości podstawy zasiłku chorobowego

Jesteśmy zakładem pracy uprawnionym do wypłaty zasiłków chorobowych. Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie od 1 grudnia 2006 r. do 4 grudnia 2006 r. Wcześniej chorował i otrzymał wynagrodzenie za czas choroby za 33 dni. Od grudnia na nowo muszę ustalić podstawę do chorobowego, bo ostatnie (...)

Spoczywanie procesu

Spoczywanie procesu

Prawie wszyscy lekarze zatrudnieni w szpitalu złożyli do dyrekcji identyczne pisma, w których stwierdzają, że dyżury w szpitalu pełnione są niezgodnie z normami czasu pracy: dzienną, tygodniową oraz dla przyjętego miesięcznego okresu rozliczeniowego. Twierdzą, iż nie otrzymywali równoważnych (...)

Wynagrodzenia lekarza stażysty

Wynagrodzenia lekarza stażysty

Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 57 poz. 553) reguluje wynagrodzenie lekarza stażysty? Jaka jest podstawa prawna wynagrodzenia lekarza odbywającego staż podyplomowy? Powołane w pytaniu rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące wynagrodzenia lekarzy odbywających (...)

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Do końca marca mam okres wypowiedzenia w firmie (likwidacja). Od 26 marca będę na L4 (szpital) - minimum 30 dni. W firmie pozostał tylko prezes. Oprócz pracy na etacie do końca marca mam własną firmę i 2 pracowników. W niej do końca kwietnia płacę tylko składkę zdrowotną. Komu przekazać (...)

L-4 na świadectwie pracy

L-4 na świadectwie pracy

Zatrudniłem pracownika od 01.03.2007r. do 14.04.2007r. Jest to pierwsza praca pracownika. Dostarczył zwolnienie lekarskie od 12.03.- 14.03. Pracownik nie nabył prawa do wynagrodzenia za czas choroby, więc jest to nieobecność usprawiedliwiona ale niepłatna przez pracodawcę. Czy wykazać w świadectwie (...)

Błąd w zwolnieniu lekarskim

Błąd w zwolnieniu lekarskim

Nie jestem uprawniony jako pracodawca do wypłaty zasiłków i przekazałem zwolnienie lekarskie do ZUS (wcześniej wypłaciłem pracownikowi wynagrodzenie za 33 dni). Po odesłaniu dokumentacji do ZUS zauważyłem, że jest błąd w L-4 w ilości dni zwolnienia. Czy jako pracodawca mam obowiązek sprawdzić (...)

Nie udokumentowane rzekome nadgodziny

Nie udokumentowane rzekome nadgodziny

Z pracownikiem, który pracował 4 lata w zakładzie została rozwiązana umowa o prace za porozumieniem stron. W trakcie swojego okresu pracy nigdy nie zgłaszał pracodawcy, że wykonywał swoją pracę w godzinach nadliczbowych. Po zwolnieniu wystąpił z pozwem o zapłatę za ilość X godzin, jednak (...)

Wypłata zasądzonego wynagrodzenia a ZUS i podatek

Wypłata zasądzonego wynagrodzenia a ZUS i podatek

Lekarze wygrywają coraz więcej spraw dotyczących roszczeń finansowych - zapłaty za dyżury, zaległe XII-tki. Wyroki sądowe przyznają im zasądzone kwoty, o które składali powództwa. Tymczasem pracodawcy pomniejszają wypłaty o zaliczki na podatek dochodowy oraz o składki na ubezpieczenie (...)

Przestój a miejsce przebywania pracownika

Przestój a miejsce przebywania pracownika

Pracodawca nie wygrał przetargu na określone roboty. Zatrudnia kilkudziesięciu pracowników wykwalifikowanych do konkretnych robót. Wystąpił problem przestoju. Nie ma możliwości przydzielenia innej pracy ani też przebywania w zakładzie pracy, gdyż usługi świadczone są u innego przedsiębiorcy (...)

Prawo do zasiłku chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego

Pracownik w styczniu wyjechał w delegację zagraniczną celem podpisania kontraktu. Podczas spotkania uległ wypadkowi i złamał nogę. Od 26.01.2004 przebywał on w szpitalu w Chinach i przeszedł tam poważną operację. 23.03.2004 wrócił do Polski i od marca były zwolnienia lekarskie na naszych (...)

Wynagrodzenie za czas choroby

Wynagrodzenie za czas choroby

W lutym bieżącego roku zatrudniłem pracownicę na umowę o pracę na czas nieokreślony. Wręczyłem skierowanie na badania lekarskie z informacją, że jak tylko przedstawi zaświadczenie będzie mogła podjąć pracę. Po kilku dniach otrzymałem wiadomość, że pracownica uległa poważnemu wypadkowi, (...)