Wysokość opłaty adiacenckiej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości po podziale

Pytanie:

W jakiej wysokość możliwa jest do nałożenia opłata adiacencka w przypadku wzrostu wartości nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wysokość opłaty adiacenckiej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości po podziale

Jeżeli okaże się, że wartość nieruchomości wzrosła, organ administracji publicznej ustalając stawkę opłaty adiacenckiej musi przestrzegać stawki procentowej ustalonej w uchwale rady gminy. Jeżeli w danej gminie obowiązuje uchwała rady gminy ustalająca stawkę 30%, to niestety nie ma możliwości zastosowania niższej wartości procentowej. Nie można zatem domagać się zmniejszenia opłat adiacenckiej, chyba że nie zgadza się z wyceną nieruchomości, wówczas będzie można odwołać się od decyzji ustalającej przedmiotową opłatę.
Na podstawie art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 147 u.g.n. opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat.
Porady prawne
Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Raty, o których mowa powyżej, podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne