Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę

Pytanie:

Na drogę krajową przewróciło się drzewo, w które wjechał samochód osobowy. Drzewo rosło na gruncie Lasów Państwowych tuż przy granicy działki. Właściciel samochodu zgłosił się do Nadleśnictwa o wypłatę odszkodowania. Wcześniej Nadleśnictwo nie miało żadnych sygnałów od zarządcy drogi, że drzewa stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego. Kto powinien wypłacić odszkodowanie właścicielowi samochodu? Nadleśnictwo, na gruncie którego rosło drzewo, czy zarządza drogi? Obowiązkiem kogo jest ustalenie niebezpieczeństwa jakie mogą stwarzać drzewa dla ruchu drogowego i kto powinien ponieść koszty usunięcia drzew - właściciel gruntu czy zarządza drogi?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę

Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Zarządcami dróg, są dla dróg krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta). W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zadania zarządcy, może wykonywać partner prywatny.

Zarządca drogi odpowiada za zwalone na drogę drzewo jeśli znajdowało się ono w obrębie wykonywania jego zarządu (pas drogowy) lub nie zostało usunięte z jezdni i ten sposób zarządca naruszył obowiązek utrzymywania drogi w należytym stanie. Pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Drogą zaś jest budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.

Porady prawne

Jeśli drzewo spadło samoistnie np. ze starości, jednocześnie będąc poza zasięgiem oddziaływania zarządcy drogi i stanowiące własność LP oraz rosnące na nieruchomościach należących do LP, to LP odpowiadają za wyrządzoną szkodę jeśli można im przypisać winę w niewłaściwym utrzymaniu drzewostanu. Zarządca drogi nie ma bowiem możliwości natychmiastowego usuwania drzew, które znalazły się na jezdni. Czynność usuwania musi bowiem potrwać. Zarządca ponosi odpowiedzialność jeśli nie usunął takiego drzewa pomimo zawiadomienia (na koszt LP), które to drzewo zagrażało bezpieczeństwu ruchu za które jest odpowiedzialny oraz gdy drzewo znajdowało się w pasie drogowym, za którego utrzymanie odpowiada zarządca. Drzewo znajdujące się w pasie drogowym to tzw. zieleń przydrożna. Ustawa o drogach publicznych przez zieleń przydrożną rozumie roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne