Zaskarżanie uchwał rady miasta

Pytanie:

"Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu 24.11.2005 roku odbyła się kolejna sesja rady miasta, na której nie powołano nowego radnego w mieście radnego, który 28.10.2005 utracił mandat. Na sesji w dniu 24.11.2005 roku rada miejska, nie posiadając zgodnie z ustawą ordynacji wyborczej o ilości radnych w gminie powyżej 20000 mieszkańców, które winny wynieść 25 radnych, na sesji podjęła 25 uchwał w której brało udział 24 radnych. Czy w tym przypadku podjęcie uchwał przy niezgodnej z prawem ilości 24 radnych podlega ich zaskarżeniu, a następnie uchyleniu, czy o uchyleniu tych uchwał decyduje wyłącznie wojewoda oraz czy skargę lub wniosek o unieważnienie tych uchwał rady miejskiej, może złożyć osobiście prawny mieszkaniec miasta w bezpośrednim wniosku."

Odpowiedź prawnika: Zaskarżanie uchwał rady miasta

Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami.

 Wójt ma obowiązek przedłożyć wojewodzie uchwały rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O tej nieważności musi jednak orzec wojewoda (względnie premier), w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.  

Po upływie powyższego terminu organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały organu gminy. W takim przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Jednakże nie stwierdza się nieważności uchwały organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały określonym terminie albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego. Orzeczenia [6]Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały lub zarządzenia z powodu upływu terminu, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o ich niezgodności z prawem. Uchwała lub zarządzenie tracą moc prawną z dniem orzeczenia o ich niezgodności z prawem.  

Oprócz tego zaskarżyć uchwałę może każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej. W tym celu najpierw należy wezwać organ do usunięcia naruszenia, a po bezskutecznym wezwaniu - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Nie będzie to możliwe, jeśli sąd administracyjny już wcześniej rozstrzygał sprawę tej uchwały.

Warto przy tym sprostować informacje zawarte w treści pytania. Otóż w gminie liczącej powyżej 20 000  mieszkańców (ale do 50 000) liczba radnych powinna wynosić dwudziestu jeden. Natomiast liczba 25 radnych jest właściwa dla gmin, w których liczba mieszkańców mieści się w granicach pomiędzy 100 000 a 200 000 osób. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika