Zatrudnienie pobierającego rentę rodzinną

Pytanie:

"Jestem osobą prowadzącą prywatną praktykę lekarską i chcę zatrudnić na 1/2 etatu na stanowisku rejestratorki osobę zarejestrowaną jako bezrobotna, a obecnie utrzymującą się z renty rodzinnej po zmarłym mężu. Wg informacji z ZUS, osoba ta może dorobić do wysokości 1.800 zł. Zatrudniona będzie pracowała 4 godziny dziennie, we własnym domu, wyposażona w telefon i faks. Czy osoba otrzymująca rentę rodzinną jest traktowana na równi z emerytem lub rencistą? Jakich formalności należy dopełnić zatrudniając wyżej opisaną osobę? Jak ma się zatrudnienie do mającej się na dniach pojawić ustawie o telepracy?"

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie pobierającego rentę rodzinną

Zgodnie z art. 104 ust. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004 r. Nr 39, poz. 353) prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast stosownie do art. 104 ust. 8 w/w ustawy, w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:

  • 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • 18% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy; 
  • 20,4% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Pod względem wysokości dochodu, który umożliwia dalsze pobieranie renty rodzinnej, przepisy nie różnicują sytuacji osoby pobierającej rentę rodzinną, a osoby będącej emerytem lub rencistą.

Jednakże w kwestii możliwości zatrudnienia, osoba pobierająca rentę rodzinną nie jest traktowana tak jak osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy ani osoba mająca ustalone prawo do emerytury. Prawo do pobierania renty rodzinnej nie wynika z utraty zdolności do pracy i nie nakłada na pracodawcę żadnych dodatkowych obowiązków przy zatrudnieniu takiej osoby. Jednakże konsekwencją jaka grozi pracownikowi z tytułu podjęcia pracy, to utrata prawa do renty rodzinnej, a i to przy spełnieniu przesłanek opisanych powyżej.

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca przepisy dotyczące telepracy wprowadza nowy sposób świadczenia pracy przez pracownika, polegający na stałym świadczeniu pracy w innym miejscu niż zakład pracy przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznej. W dniu wejścia w życie przepisów dotyczących telepracy możliwe będzie zatrudnienie pracownika w tej formie. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy nie zawiera żadnych przeciwwskazań dla zatrudnienia w tej formie osoby, której przysługuje prawo do renty rodzinnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika