Zebranie wspólnoty

Pytanie:

Na zebrania wspólnoty stawia się pełnomocnik jednego z właścicieli , który przedstawił zarządowi pełnomocnictwo notarialne do jego reprezentowania (przed osobami prawnymi). W pełnomocnictwie nie jest napisane, że członek naszej wspólnoty upoważnia pełnomocnika do występowania na zebraniach wspólnoty. Dodatkowo na zebraniu głos zabiera prawnik członka wspólnoty, nie podpisuje jednak uchwał. Czy pełnomocnik właściciela może występować na zebraniach wspólnoty bez upoważnienia w którym jest wyraźnie napisane o jakie zebranie chodzi (tj. termin zebrania)?. Czy radca prawny członka wspólnoty może na równi z pełnomocnikiem zabierać głos i kwestionować każdą uchwałę czy plany budżetowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.9.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zebranie wspólnoty

Przepisy kodeksu cywilnego wprowadzają 3 rodzaje pełnomocnictw.

1. Pełnomocnictwo ogólne, którego przedmiotem jest umocowanie do czynności określanych mianem zwykłego zarządu. Pojęcie czynności wchodzących w zakres zwykłego zarządu nie ma jednak swojej definicji legalnej, a odpowiedź może być udzielona tylko w konkretnym wypadku i na tle konkretnego stanu faktycznego.

2. Pełnomocnictwo rodzajowe, którego przedmiotem jest umocowanie do czynności przekraczających zwykły zarząd. Może występować jako pełnomocnictwo alternatywne, umocowujące pełnomocnika do dokonania jednej czynności prawnej, którą pełnomocnik powinien wybrać spośród czynności prawnych wskazanych w pełnomocnictwie. Czynnością prawną przekraczającą zwykły zarząd i wymagającą dla swej skuteczności udzielenia przez właściciela lokalu pełnomocnictwa rodzajowego może być np. głosowanie nad zmianą sposobu liczenia większości głosów, o jakim mowa w art. 23 ust. 2 ust. o własności lokali (tak SN w orzeczeniu z 15 października 2002 r., sygn. II CKN 1479/2000). Ponadto pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot. Jeżeli rodzaj czynności prawnej nie jest w pełnomocnictwie określony w sposób wyraźny, dla ustalenia rzeczywistej woli reprezentowanego mają zastosowanie reguły interpretacyjne obowiązujące przy tłumaczeniu oświadczeń woli (art. 56 i 65 kc) (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1998 r., sygn. II CKN 866/97).

Porady prawne

3. Pełnomocnictwo szczególne, które obejmuje umocowanie do dokonania określonej czynności. Przykładem jest tu art. 109³ kc stanowiący, że pełnomocnictwa do poszczególnej czynności wymaga zbycie przedsiębiorstwa lub dokonanie czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania.

W przedstawionym stanie faktycznym członek wspólnoty udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania go przed osobami prawnymi. Wydaje się, że jak najbardziej zasadne jest występowanie przez pełnomocnika na zebraniach wspólnoty, zabieranie głosu oraz głosowanie nad podejmowaniem uchwał w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania mocodawcy przed osobami prawnymi - wspólnota mieszkaniowa nie jest ścisłe osobą prawną, ale należy ją zaliczać do tzw. ułomnych osób prawnych (por. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. III CZP 65/2007). Pełnomocnik mógłby przekroczyć zakres udzielonego pełnomocnictwa, gdyby złożył pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, bo wydaje się że jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd (a więc wymagająca pełnomocnictwa rodzajowego).

Jeśli radca prawny działa na podstawie udzielonego mu upoważnienia, to może na równi z pełnomocnikiem występować na zebraniach wspólnoty.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne