Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Pytanie:

Spółka z o.o. będzie zajmowała się dostawą artykułów spożywczych na statki, w tym dostawą alkoholu. Czy do takiej sprzedaży alkoholu wymagana jest koncesja na alkohol i jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

 

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, w tym dostawa alkoholu na statki pociągi i samoloty, wymaga wydania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. W zależności od procentowej zawartości alkoholu w napojach, którymi ma odbywać się obrót wymagane są różne zezwolenia. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 % alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa. O właściwości marszałka województwa decyduje siedziba przedsiębiorcy w danym województwie.

Zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w kraju wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy,

 2. siedzibę i adres przedsiębiorcy,

 3. numer w rejestrze przedsiębiorców,

 4. miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

 5. wnioskowany limit sprzedaży alkoholu,

 6. wnioskowany termin ważności zezwolenia.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. odpis z rejestru przedsiębiorców,

 2. umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,

 3. zaświadczenie właściwego urzędu statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON - w przypadku gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą,

 4. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu,

 5. decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą przydatność magazynów wskazanych przez wnioskodawcę do przechowywania napojów alkoholowych,

 6. zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,

 7. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

 8. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

 9. oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzednim:
  a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,

 10. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:

 1. o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo,

 2. o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa,

 3. o zawartości powyżej 18 % alkoholu.

Maksymalny limit dla przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty określa się w wysokości 2 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie.

Kwestię wydania zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2007 r. Nr 70, poz. 473) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.U. 2001 r. Nr 60, poz. 614).


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: