Zmiana danych KRS

Pytanie:

Spółka zo. o. posiadająca prezesa, który ma 90 % udziałów oraz członka zarządu, który ma 10 % udziałów. Członkowie zarządu zbywają udziały na nową osobę i jednocześnie rezygnują z funkcji oraz składają wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron. Nowy właściciel ma 100% udziałów i jest jedynym właścicielem udziałów, ale nie wchodzi w skład zarządu. Nowy właściciel powołuje nowego prezesa, który jako jedyny wchodzi w skład zarządu. W grę wchodzi również zmiana siedziby firmy ( zmiana adresu ). Jakie dokumenty trzeba przygotować żeby takie działania móc przeprowadzić w firmie? Czy prokura, która jest w firmie zostaje odwołana z funkcji, czy lepiej będzie jak prokurent sam zrezygnuje z tej funkcji? Jakie dokumenty muszą być przygotowane aby móc przeprowadzić zgodnie z kodeksem zgromadzenie nadzwyczajne i przekazać dokumenty do sądu w celu aktualizacji wpisu w KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana danych KRS

Przedstawione pytanie porusza kilka odrębnych kwestii, dlatego też zostaną one omówione odrębnie. Na wstępnie należy jednakże wskazać, iż skoro zgromadzenie ma podjąć m.in. uchwałę o zmianie umowy spółki (zmiana siedziby), to protokół takiego zgromadzenia musi zostać spisany przez notariusza (art. 255 par. 3 k.s.h.).

ZMIANA WSPÓLNIKÓW

Umowa sprzedaży udziałów powinna być sporządzona na piśmie z podpisem poświadczonym przez notariusza. Przed sprzedażą udziałów należy sprawdzić, czy umowa spółki nie przewiduje konieczności wyrażenia zgody przez zgromadzenie wspólników na sprzedaż udziałów, bądź nie przyznaje prawa pierwokupu sprzedawanych udziałów pozostałym wspólnikom. W pierwszym przypadku do sprzedaży niezbędna jest uprzednia uchwała zgromadzenia wspólników wyrażająca zgodę na zbycie. W drugim, pozostali wspólnicy muszą złożyć - w trybie przewidzianym w umowie spółki - oświadczenie, iż rezygnują z prawa pierwokupu i wyrażają zgodę na sprzedaż udziałów. Oświadczenie takie może być sporządzone w zwykłej formie pisemnej.

Porady prawne

Jeżeli wspólnik jest cudzoziemcem, będzie musiał złożyć do KRS oświadczenie, iż nie posiada obywatelstwa polskiego, zezwolenia na pobyt, numeru REGON.

ZMIANA ZARZĄDU I UMOWY SPÓŁKI

Zmiana zarządu, jak również zmiana umowy spółki wymagają powzięcia uchwał w tym przedmiocie przez zgromadzenie wspólników. Jak wskazano wyżej protokół musi być sporządzony przez notariusza. Do protokołu należy dołączyć listę obecności na zgromadzeniu. Jeżeli wspólnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, do protokołu należy dołączyć pełnomocnictwo.

Zgromadzenie najlepiej przeprowadzić w trybie art. 240 k.s.h, tj. bez formalnego zwoływania (zaoszczędza się czas oraz nie trzeba wysyłać listów poleconych do wspólników). Warunkami takiego zgromadzenia są:

 • cały kapitał zakładowy jest reprezentowany,
 • nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Nowy członek zarządu będzie musiał podać notariuszowi numer dowodu tożsamości i swój PESEL oraz okazać dowód tożsamości. Gdy jest on cudzoziemcem niezbędne będzie przedstawienie paszportu i jeśli posiada zezwolenie na pobyt (stały, czasowy, obywatela EOG), a także oświadczenie, iż nie posiada obywatelstwa polskiego, numeru PESEL oraz że: ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie został, skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Te ostatnie oświadczenie (odnośnie zdolności do czynności prawnych oraz przestępstw) składa także nowy członek zarządu będący obywatelem polskim.

Nowy członek zarządu musi dołączyć do wniosku o zmianę danych w KRS, wzór podpisu sporządzony przez notariusza.

PROKURA

Zmiana zarządu, bądź wspólnika nie powoduje wygaśnięcia prokury. Dlatego też prokurenta należy odwołać - może to uczynić każdy z członków zarządu samodzielnie, poprzez złożenie oświadczenia o odwołaniu prokury (art. 208 par. 7 k.s.h.). Oczywiście zarząd może podjąć uchwałę o odwołaniu prokurenta.

KRS

Reasumując, do KRS należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełnione formularze KRS-Z3, KRS-ZK, KRS-ZE, KRS-ZL.
 • odpis aktu notarialnego, w którym zawarto protokół, wraz z listą obecności, ewentualnie pełnomocnictwem,
 • tekst jednolity umowy spółki - można zawrzeć go w treści aktu notarialnego, jako kolejna uchwałę, w której przyjmuje się tekst jednolity umowy spółki, bądź dołączyć do formularza w zwykłej formie pisemnej - nie obowiązuje tu forma aktu notarialnego,
 • umowy sprzedaży udziałów, ewentualnie uchwałę o zgodzie na ich zbycie i oświadczeniami o rezygnacji z prawa pierwokupu,
 • oświadczenie nowego członka zarządu,
 • adres nowego członka zarządu,
 • wzór podpisu członka zarządu,
 • dokument z oznaczeniem jedynego wspólnika (firma, ilość udziałów z zaznaczeniem, iż stanowi to 100% kapitału zakładowego, adres siedziby),
 • ewentualnie oświadczenie zagranicznego wspólnika,
 • oświadczenie o odwołaniu prokury,
 • dowód uiszczenia opłat: 400 zł - opłata sądowa od wniosku, 250 zł - opłata za ogłoszenie w MSiG. Opłaty wnosi się na konto sądu rejestrowego.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 8 lipca 2013 roku weszły w życie kolejne zmiany ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 1964 roku, Nr 43, poz. 296 ze zm., dalej „k.p.c.”). Jedną z wprowadzonych zmian jest wprowadzenie obowiązku ustalenia przez sąd lub powoda dodatkowych danych identyfikujących strony (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia a zmiana danych w KRS

Organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia a zmiana danych w KRS

W uchwale z dnia 30 stycznia 2019 r., Sąd Najwyższy – rozstrzygając zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Gdańsku – orzekł, że organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia (art. 8 z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, jedn. tekst: (...)

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Rejestracja spółki jawnej, spółkikomandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej w systemie S24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

Stan faktyczny Jakie konsekwencje wynikają dla stowarzyszenia z faktu niezarejestrowania się w KRS? Czy może to być, np. cofnięcie dofinansowania ze strony jednostek samorządu terytorialnego dla klubu lub stowarzyszenia sportowego? Opinia prawna Zgodnie z art. 10 ustawy – przepisy wprowadzające (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (...)

Wkrótce wygodny i szybki e-KRS

Wkrótce wygodny i szybki e-KRS

26 stycznia Sejm RP uchwalił przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy, które wprowadzają przełomowe ułatwienia dla przedsiębiorców. Dzięki przyjętym zmianom niemal wszystkie sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) przedsiębiorca załatwi szybko (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności (...)

Nowe formularze KRS!

Nowe formularze KRS!

Z dniem 27 maja 2005 r. zmieniło się rozporządzenie dotyczące szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz rozporządzenie określające wzory urzędowych formularzy wnoszonych do sądu rejestrowego. Zmiany podyktowane są przede wszystkim (...)

Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

Jak ubiegać się, rozszerzyć lub zmienić koncesję w zakresie regulowanym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia? Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, (...)

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Od 13 marca 2019 r. osoby prawne (działające poza sektorem finansowym) mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Sprawozdania te należy podpisać bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, a następnie wysłać korzystając z systemu (...)

Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami składek ubezpieczeniowych podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.  W przypadku podatników (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności (...)

Wygodny i szybki e-KRS

Wygodny i szybki e-KRS

Ułatwienia dla przedsiębiorców Sejm pracuje już nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on wprowadzenia ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz ma przyspieszyć i usprawnić (...)

Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS

Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS

Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To przełomowe ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy wszystkie sprawy związane z rejestrem załatwią szybko i wygodnie przez Internet. ##baner## Wygodny i szybki e-KRS ułatwieniem (...)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to rejestr osób, które sprawują kontrolę nad spółkami prawa handlowego. Sprawdź, czy obejmuje cię obowiązek wpisu do CRBR i kiedy taki wpis trzeba uzyskać. ##baner## Co to jest CRBR dla osób kontrolujących (...)

Rewolucja cyfrowa w sądach

Rewolucja cyfrowa w sądach

Kolejne etapy Trwa rewolucja cyfrowa w sądach. Dzięki decyzjom Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego to nowy etap w historii sądownictwa. Do wymiaru sprawiedliwości w coraz większym zakresie wprowadzane są rozwiązania informatyczne. 1/3 postępowań jest dziś prowadzonych wyłącznie (...)

Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

Na członka zarządu spółki, prócz obowiązków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, nałożone są liczne obowiązki wynikające z ustaw szczególnych. Poniżej przedstawiono główne, pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki. Obowiązki (...)

Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza to, że w taki sposób dochodzi do całkowitego usunięcia z Rejestru. Czy możliwe jest dokonywanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zmiany w spółce z o.o - formularze

Zmiany w spółce z o.o - formularze

W spółce z o.o. było 6 wspólników. W zarządzie: prezes i dwóch wiceprezesów, 3 prokurentów. Jeden ze wspólników odkupił wszystkie udziały od pozostałych 5 wspólników. Czy należy zmienić (...)

Zmuszenie nowego zarządu do wpisu w KRS

Zmuszenie nowego zarządu do wpisu w KRS

Sprzedałam udziały spółki z o.o. jednoosobowej ponad rok temu. Zostałam odwołana z funkcji prezesa. Przed sprzedażą udziałów złożyłam wniosek do KRS-u i dokonałam opłaty w związku z przeprowadzaną (...)

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób można uaktualnić KRS? Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:  ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ustawa o KRS),  (...)

Sposób wypełniania formularzy wniosków do KRS

Sposób wypełniania formularzy wniosków do KRS

Chcemy zmienić adres siedziby spółki jawnej, wypełniam druk (KRS-Z1) punkt C.4 cyt. "zmiana umowy". Co to znaczy? Czy mam wpisać datę, kiedy będziemy się przenosić z adresu starego na nowy? Moja (...)

Zgłoszenie do KRS zmiany w składzie wspólników

Zgłoszenie do KRS zmiany w składzie wspólników

Zdecydowaliśmy się z żoną na dobrowolny podział majątku przed rozwodem i jednoczesne podpisanie intercyzy. Podzieliliśmy 2 umowy notarialne, jedną dotyczącą intercyzy, drugą dotyczącą podziału (...)

Zmiana władz stowarzyszenia - formularz KRS

Zmiana władz stowarzyszenia - formularz KRS

Który załącznik do formularza KRS-Z20 powinienem wypełnić KRS-WK czy KRS-ZK? Kiedyś były już robione zmiany w zarządzie stowarzyszenia i faktycznie wypełniany był KRS-ZK. Teraz została (...)

Zmiana umowy spółki a podwyższenie kapitału

Zmiana umowy spółki a podwyższenie kapitału

W grudniu 2007 roku Zgromadzenie Wspólników podwyższyło kapitał zakładowy poprzez utworzenie nowych udziałów, które objął tylko jeden z dwóch wspólników. 31.01.2008 roku Sąd rejestrowy zwrócił (...)

Obowiązek zgłoszenia zmian o KRS-u

Obowiązek zgłoszenia zmian o KRS-u

Jakie zmiany należy zgłaszać do KRS-u w Spółce z o.o. Czy jakiekolwiek zmiany ustanowione przez Radę Nadzorczą należy również zgłaszać? Do KRS-u należy zgłaszać zmiany dotyczące danych (...)

jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

Witam, jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej? Niniejsza opinia prawna zawiera następujące wzory:  1. wzór umowy spółki jawnej,  2. wszystkie formularze (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków (...)

Zmiana w KRS w spółce jawnej

Zmiana w KRS w spółce jawnej

W spółce jawnej jest dwóch wspólników. Jedna ze wspólniczek wyszła za mąż i jest w tej chwili dwojga nazwisk. Ma zmieniony również dowód osobisty i inny adres zamieszkania. Z tego co wiemy (...)

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

W związku z wygasającą umową najmu wspólnicy podjęli decyzję o zmianie siedziby Spółki. W tym celu została powzięta uchwała o zmianie umowy spółki (zmiana siedziby) oraz złożony wniosek (...)

Zmiana wysokości wkładu komplementariusza a zgłoszenie do KRS.

Zmiana wysokości wkładu komplementariusza a zgłoszenie do KRS.

Komplementariusz wniósł do spółki komandytowej (w trakcie jej trwania) dodatkowy wkład pieniężny. Czy konieczne jest zgłaszanie zmiany umowy do KRS? Należy zauważyć, iż obowiązek wpisu do (...)

Wykreślenie członka rady nadzorczej - formularze

Wykreślenie członka rady nadzorczej - formularze

Na jakim formularzu należy zgłosić do KRS wykreślenie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej oraz jaki jest tego koszt? Rezygnacja wpłynęła w czerwcu - jaki jest zatem ostateczny termin poinformowania (...)

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

W czerwcu br. podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki XYZ sp. z o.o. wspólnicy odwołali jednoosobowy zarząd spółki w głosowaniu jawnym, a następnie dzień później na Nadzwyczajnym (...)

FORUM PRAWNE

Wezwanie do zapłaty - list zwykły

Wezwanie do zapłaty - list zwykły Otrzymałem wezwanie do zapłaty za przesyłki, których nie dostałem (w ramach promocji wypełniłem kupon, w którym pod miejscem na podpis zamieszczono "drobny (...)

Były wspólnik zwleka 12 miesiecy ze zgłoszeniem zmian w KRS...

Były wspólnik zwleka 12 miesiecy ze zgłoszeniem zmian w KRS... witam, Rok temu sprzedałem udziały w spółce z o.o. i zrezygnowałem z bycia członkiem jej zarządu. Do tej chwili zmiany z tym związane (...)

Nowy zarząd zwleka z wpisem do KRS od roku! co mogę zrobić?

Nowy zarząd zwleka z wpisem do KRS od roku! co mogę zrobić? witam, rok temu sprzedałem udziały w spółce z o.o. i zrezygnowałem z bycia członkiem jej zarządu. Do tej chwili zmiany z tym związane (...)

Spółka z o.o. zmiana nazwy Wspólnika w sp. z o.o.

Spółka z o.o. zmiana nazwy Wspólnika w sp. z o.o. Witam, czy ktos potrafi mi odpowiedziec, czy z punktu widzenia prawa przy zmianie nazwy Wspólnika w sp. z o.o. zmiana umowy społki jest konieczna, (...)

Zmiana przepisów o ochronie danych po 1 stycznia 2015

Zmiana przepisów o ochronie danych po 1 stycznia 2015 W raz z nowym rokiem od 1 stycznia 2015 roku w polskim systemie prawnym obowiązywać będą nowe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. (...)

Zmiana imienia

Zmiana imienia Będe wdzięczna za informacje do kogo powinnan się zgłosic w sprawie zmiany swojego imienia. Czy to zakres prawa cywilnego? Czyli do prawnika zajmującego się pr. cywilnym? Chciałabym (...)

Sprzedaż udziałów wspólnika(będącego w KRS) drugiemu wspólnikowi oraz udziałowiec sprzedaje

Sprzedaż udziałów wspólnika(będącego w KRS) drugiemu wspólnikowi oraz udziałowiec sprzedaje Sprzedaż udziałów wspólnika(będącego w KRS) drugiemu wspólnikowi oraz udziałowiec sprzedaje (...)

KRS-dane właścicieli

KRS-dane właścicieli Gdzie mogę otrzymać informacje o miejscu zameldowania właścicieli spółki, którą chcę pozwać. Czy takie informacje sa dostepne w KRS, gdzie ewantualnie?Prosze o pomoc.(Marek) (...)

Zmiana nazwiska

Zmiana nazwiska Po slubie przyjelam nazwisko meza ale teraz chcialabym powrocic do nazwsika panianskiego. czy jest to mozliwe jesli nadal jestesmy malzenstwem? czy mam skladac wniosek w Urzedzie Stanu (...)

jaki formularz do krs zmiana zarządu spółdzielni mieszkaniowej?

jaki formularz do krs zmiana zarządu spółdzielni mieszkaniowej? jaki formularz do krs zmiana zarządu spółdzielni mieszkaniowej?

czy wpisanie zmiana umowy spółki jawnej do krs jest konstytutywne?

czy wpisanie zmiana umowy spółki jawnej do krs jest konstytutywne? czy wpisanie zmiana umowy spółki jawnej do krs jest konstytutywne?

Porady prawne