Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Pytanie:

W 2005 roku otrzymałem rozwód z żoną. Odnośnie jej kontaktów z dziećmi ustalono, iż może je odwiedzać w każdą środę i czwartek oraz zabierać na II i IV weekend w miesiącu a podczas wakacji na jeden miesiąc. Zgodziłem się na to, ponieważ uważałem, że to będzie dobre dla dzieci. Żona z tych możliwości korzystała tylko kilka tygodni po rozprawie. Potem nie ustalając wcześniej, że nie będzie brała dzieci w wyznaczonych terminach nie przychodziła po nie. Nie mniej jednak czekałem z dziećmi, bo nie chciałem awantur o to, iż utrudniam kontakty. Żona nie kontaktuje się regularnie z dziećmi. Ostatnio jednak w II weekend niespodziewanie pojawiła się kiedy nas nie było w domu. Starszy syn miał wtedy zajęcia w szkole, z młodszym byłem u lekarza. Na klamce drzwi znalazłem kartkę, że zwróci się do sądu o nie przestrzeganie przeze mnie prawomocnego wyroku. Sytuacja ta jest nie do zniesienia szczególnie przez dzieci. Nigdy nie wiedzą czy mama po nich przyjdzie czy nie. Chcę zwrócić się do sądu o zmianę kontaktów oraz o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Żona zalega też z alimentami. Czy w takiej sytuacji jest to jeszcze jedna przesłanka do ograniczenia władzy rodzicielskiej? Złożyłem wniosek o podwyższenie alimentów. Dostałem już wezwanie i termin rozprawy. Chciałbym też złożyć wniosek o zmianę ustalonych kontaktów z dziećmi, a także o ograniczenie praw rodzicielskich. Czy niepłacenie regularne alimentów może być przesłanką do ograniczenia władzy rodzicielskiej? Czy niekontaktowanie się z dziećmi w ustalonych na rozprawie rozwodowej terminach może być przesłanką do ograniczenia praw rodzicielskich? Jeżeli złożę wniosek o zmianę kontaktów z dziećmi to czy sąd połączy sprawy i czy mam jakoś we wniosku zaznaczyć, że został wyznaczony termin rozprawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.10.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy, w przypadku zmiany okoliczności, może zmienić zawarte w wyroku orzekającym rozwód orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania (art. 106 kro). Elementy składające się na władzę rodzicielską podlegają czasowym zmianom, stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany takich orzeczeń w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej. Podstawą procesową zmiany orzeczeń będzie przepis art. 577 kpc, stanowiący, że sąd opiekuńczy może zmienić swoje postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy. Dopuszczalność zmiany ostatnio zapadłego orzeczenia uzależniona jest od łącznego spełnienia dwóch przesłanek: dobra dziecka i zmiany okoliczności. Sąd w postępowaniu wszczętym na skutek wniosku uczestnika, będzie więc brał pod uwagę przede wszystkim dobro małoletnich dzieci. Na marginesie można wskazać, że wielokrotnie Sąd Najwyższy podkreślał wagę osobistej styczności małoletniego dziecka z obojgiem rodziców. Wobec powyższego bardzo trudnym może się okazać udowodnienie, że dalsze ograniczenie władzy będzie miało pozytywny skutek dla dobra wspólnych dzieci. Okolicznością popierającą takie twierdzenie mogła by być np. opinia psychologa wskazująca, że dalsze ograniczenie bądź też całkowite pozbawienie możliwości kontaktowania się matki z dziećmi będzie dla nich lepsze niż sporadyczne wizyty matki. Od uznania sądu bowiem zależeć będzie, czy tak daleko idące ograniczenie w kontaktach matki z dziećmi jest podyktowane dobrem dzieci. Sąd w takim przypadku może określić inny sposób kontaktowania się matki z dziećmi, korzystny dla dzieci. Sama okoliczność nie płacenia alimentów nie ma wpływu na podstawy ograniczenia władzy matki.

Porady prawne

Postępowanie o roszczenia alimentacyjne należy do trybu postępowania procesowego natomiast postępowanie o zmianę orzeczenia sądu dotyczącą opieki nad dziećmi jest postępowaniem nieprocesowym - okoliczność ta wyłącza możliwość wspólnego rozpoznania spraw w jednym postępowaniu.

W zakresie problematyki ograniczenia władzy rodzicielskiej prosimy także o zapoznanie się z artykułem Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Wyrok rozwodowy Orzekając rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z nich obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Przy czym sąd uwzględnia (...)

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Przesłanki do pozbawienia władzy rodzicielskiej Sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają jej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (artykuł (...)

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska jest to kompleks uprawnień i obowiązków przysługujących rodzicom w stosunku do dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Władza rodzicielska nie jest żadnym uprawnieniem „ (...)

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Przesłanki zawieszenia władzy rodzicielskiej Sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu (artykuł 110 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jest to jedyna przesłanka warunkująca możliwość takiego sądowego ograniczenia (...)

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Stan faktyczny Przez 13 lat pozostawałam w nieformalnym związku z ojcem mojej obecnie dziesięcioletniej córki. Do dnia 12.11.2006 mieszkaliśmy we wspólnym mieszkaniu - wykupionym na zasadzie współwłasności (akt notarialny: 50% mama mojego byłego partnera, 30% mój (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem od dwóch lat rozwiedziony, opiekę nad nastoletnim synem sąd przyznał mnie (syn ma 14 lat), ale żonie pozostawiono możliwość wypowiadania się w najważniejszych sprawach dziecka. Nadto zostały mi przyznane alimenty bez dodatkowych ograniczeń, widzenia itp. Zaraz po tym (...)

Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem od kilku miesięcy po rozwodzie z żoną. Sąd przyznał mi opiekę nad trzynastoletnim synem, Żona ma prawo do współdecydowania w najważniejszych sprawach dziecka. Sąd przyznał mi także 200 zł alimentów bez dodatkowych ograniczeń, widzenia itp. W następnym dniu po uprawomocnieniu (...)

Ochrona polskich dzieci

Ochrona polskich dzieci

Czego dotyczy rządowy projekt ustawy chroniącej dzieci? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, przygotowany przez (...)

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

  W przypadkach kiedy władza rodzicielska jest niewłaściwie wykonywana oraz nie ma nadziei na zmianę tej sytuacji nawet, gdyby sąd opiekuńczy orzekł o udzieleniu rodzicom pomocy potrzebnej do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może skorzystać z szerokiego wachlarza (...)

Rozwód a prawa względem wspólnych dzieci - opinia prawna

Rozwód a prawa względem wspólnych dzieci - opinia prawna

  Stan faktyczny   Przebywam od trzech miesięcy poza granicami kraju. W momencie wyjazdu pozostawaliśmy z mężem w nieformalnej separacji. W Polsce zostawiłam małoletnie dzieci (trójka). Obecnie mąż wniósł wniosek o rozwód z mojej winy oraz o przydzielenie mu praw (...)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

Na tle uregulowań prawnych w odniesieniu do rozwiązania małżeństwa bądź orzeczenia separacji istnieje obowiązek sądu o zamieszczeniu dodatkowych rozstrzygnięć, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci.  Niezależnie od tego, czy kwestie związane z władzą rodzicielską (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku (...)

Skutki rozwodu

Skutki rozwodu

  Zawarcie małżeństwa jest zdarzeniem niezwykle doniosłym. Doniosłym emocjonalnie oraz doniosłym prawnie. Na skutek tego zdarzenia małżonkowie „wychodzą” ze swoich dotychczasowych rodzin, a zakładają własną, zmienia się ich stan cywilny, dane osobowe, powstają między (...)

Kontakty z dzieckiem można egzekwować przez odebranie przymusowe

Kontakty z dzieckiem można egzekwować przez odebranie przymusowe

Matka dziecka uniemożliwiała kontakty z nim ojcu. Dotychczas w takich sytuacjach sądy stosowały przepisy k.p.c. o egzekucji, co w praktyce sprowadzało się do nałożenia grzywny. W k.p.c. znajdują się przepisy o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi - np. przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją uzyskać.  Czym jest Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla (...)

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

  Jak mają być uregulowane kontakty rodziców i dzieci? Obecnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) kontaktom z dzieckiem poświęca niewiele miejsca. Przepis art. 113 § 1 k.r.o. stanowi, iż jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy (...)

Sprawa Róży- podsumowanie

Sprawa Róży- podsumowanie

Z Radosławem Konca, radcą prawnym z kancelarii w Warszawie - o postanowieniu Sądu Rejonowego w Szamotułach rozmawia Piotr Czarnyszewicz  PIOTR CZARNYSZEWICZ:Stał się już Pan naszym dyżurnym komentatorem w sprawie dotyczącej wielkopolskiej Róży. Mamy zmianę decyzji w sprawie miejsca (...)

Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

  Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Do tego zobowiązani są przede wszystkim rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska. Ma ona (...)

Miejsce pobytu dziecka a władza rodzicielska

Miejsce pobytu dziecka a władza rodzicielska

Sąd rozwodowy powierzył obojgu rodzicom wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem, przy czym określił miejsce pobytu dziecka przy matce. Następnie sąd rejonowy w składzie jednego sędziego zmienił orzeczenie zawarte w wyroku rozwodowym w ten sposób, że ustalił miejsce (...)

Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

W dniu 13 czerwca 2009r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najważniejsze zmiany dotyczą przepisów odnoszących się do pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców i dzieci, stosunków alimentacyjnych między rodzicami i dziećmi, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Czy orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej podlegają zmianom? Proszę podać przykłady. Orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej podlegają zmianie. Pierwszym i najbardziej oczywistym przykładem jest możliwość uchylenia lub zmiany orzeczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej wydanego (...)

Zmiana prawomocnego orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Zmiana prawomocnego orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Czy sąd może zmienić prawomocne orzeczenie, które wydał na temat zakresu władzy rodzicielskiej i jej wykonywania? Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( dalej kro ), jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy, w przypadku zmiany okoliczności, może zmienić zawarte w wyroku orzekającym (...)

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Sporządzoną dla Pana opinię prawną przygotowaliśmy na podstawie (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu z synem. Jakie kroki prawne mogę przedsięwziąć żebym mógł w końcu zobaczyć się z moim synem? (...)

Zmiana właściwości sądu rodzinnego

Zmiana właściwości sądu rodzinnego

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej został zarejestrowany w Sądzie Rodzinnym w dniu 05.09.2005r. We wniosku matka podaje daty 10.09.2005r., 11.09.2005r., 09.10.2005r., które dopiero będą miały miejsce po wpłynięciu, zarejestrowaniu tego wniosku w Sądzie Rodzinnym. Zaszła tu więc sytuacja (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Jestem żonaty i mam dwójkę dzieci. W małżeństwie od dłuższego czasu nam się nie okłada. Ciągle awantury i kłótnie. Oboje z żoną myślimy o rozwodzie, ale żadne z nas się jeszcze na to ostatecznie nie zdecydowało. Po ostatniej kłótni żona zabrała oboje dzieci ze sobą do domu swoich (...)

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Mój brat jest rozwiedziony od 3 lat. Ma teraz nową rodzinę. Żonę i dziecko. Z pierwszego małżeństwa posiada córkę. O nia właśnie chodzi. Jej matka i dziewczynka są zameldowane u jej rodziców i tam dziecko chodzi do szkoły. Jednak kobieta w tygodniu zostawia małą i jedzie do swojego chłopaka. (...)

Orzeczenie separacji a kontakty z dziećmi

Orzeczenie separacji a kontakty z dziećmi

Zawarłem ugodę z żoną co do kontaktów z dzieckiem, było to w trakcie orzeczenia separacji. Jaka jest różnica pomiędzy taką ugodą a orzeczeniem w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej? Czy godząc się \"tylko\" na separację nie utrudniłem sobie drogi do kontaktów z dzieckiem? (...)

Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

Czy żona po rozwodzie może zabrać dziecko za granicę mając paszport dziecka? Jak można temu zapobiec na sprawie o rozwód? Jak taka sprawa przebiega przy nie orzekaniu o winie? Chodzi o ewentualny wyjazd na stałe oraz to czy przyznanie mi praw rodzicielskich gwarantuje mi to, że żona nie wywiezie (...)

Władza rodzicielska po rozwodzie

Władza rodzicielska po rozwodzie

Żona złożyła pozew rozwodowy z wnioskiem o powierzenie jej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i wyznaczenie miejsca zamieszkania przy niej. Czy to oznacza, że sąd przychylając się do wniosku odbierze mi władzę rodzicielską nad dzieckiem? Czy aby zachować władzę rodzicielską powinienem (...)

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

Jakie skutki pociąga za sobą nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców? Jak podkreśla H. Ciepła: „Przez nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej należy rozumieć zarówno zawinione, jak i niezawinione niewłaściwe postępowanie rodziców. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy (...)

Siostra jako rodzina zastępcza

Siostra jako rodzina zastępcza

Ja i mój 14-letni brat mieszkamy wraz z babcią. Nasi rodzice się rozwiedli, a mama założyła nową rodzinę i od prawie dwóch lat nie mieszka z nami. Tato także się wyprowadził. Alimenty od taty otrzymujemy poprzez komornika. Mama nie interesuje się naszymi potrzebami. Ja mam 18 lat i uczę (...)

Sprawa rozwodowa a zaprzeczenie ojcostwa

Sprawa rozwodowa a zaprzeczenie ojcostwa

Pozostaję w związku małżeńskim od wielu lat, jednak już od lat sześciu jestem w faktycznej separacji z mężem. Mieszkam z innym partnerem, z którym mam trzyletniego synka. Dziecko ma nazwisko męża i jest domniemanie ze to mąż jest jego ojcem. Chciałabym wytoczyć powództwo o zaprzeczenie (...)

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

Jeżeli w wyroku o rozwód sąd ustali powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom z jednoczesnym miejscem zamieszkania u matki - czy wtedy matka może dowolnie zmieniać miejsce zamieszkania z dzieckiem. Czy można zobligować matkę do tego, iż bez zgody obojga rodziców nie będzie mogła (...)

Cofnięcie pozbawienia władzy rodzicielskiej

Cofnięcie pozbawienia władzy rodzicielskiej

Mam dziecko z konkubiną. Mieszkamy oddzielnie. Uznałem dziecko, ale sądownie zostałem pozbawiony praw rodzicielskich do dziecka. Sąd wyznaczył mi alimenty, które płacę regularnie. Czy jest możliwe cofnięcie wyroku sądowego o pozbawienie praw rodzicielskich, kto występuje o takie cofnięcie? (...)