Zmiana rozkładu czasu pracy pracownika

Pytanie:

Lekarz był zatrudniony w publicznym ZOZ na oddziale i w poradni, której był kierownikiem. Złożył u pracodawcy pismo z prośbą o przeniesienie z oddziału do poradni. Dyrektor przychylił się do jego wniosku i zgodnie z wolą pracownika zatrudnił go w poradni na 0,7 etatu (27 godzin tygodniowo). Ustalony został również harmonogram czasu pracy - także zgodnie z wolą lekarza. W chwili obecnej dyrektor chce zmienić harmonogram czasu pracy (tzn. tylko godziny pracy), pozostałe warunki: wynagrodzenie i ilość godzin pozostają bez zmian. Lekarz ma 64 lata, podlega więc ochronie przedemerytalnej, ponadto jest przewodniczącym koła związku zawodowego lekarzy w zakładzie pracy. Czy w tej sytuacji pracodawca może jednostronnie zmienić harmonogram czasu pracy, jeśli pracownik się na to nie zgadza i zmusić go do pracy w tych, a nie innych godzinach? Jeśli tak, to w jaki sposób może to zrobić i czy w przypadku odmowy przez pracownika pracy w przedstawionych godzinach może wyciągnąć konsekwencje służbowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana rozkładu czasu pracy pracownika

9.1.2008

Zmiana rozkładu czasu pracy może być różnie kwalifikowana. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 1970 r., sygn. akt I PR 379/70 (Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1972/5 str. 55) gdy praca może być wykonywana w ciągu dnia w różnym rozkładzie godzinowym, pracownik może w umowie o pracę zastrzec sobie określone godziny, w jakich pracę będzie wykonywał, i uczynić w ten sposób godzinowy rozkład pracy istotnym elementem umowy. Zastrzeżenie takie zawarte w umowie powodowałoby, że zmiana godzin na inne wymagałaby wypowiedzenia umowy. Jeżeli jednak takiego zastrzeżenia pracownik nie uczyni, nie może uchylić się od wykonywania pracy w godzinach wyznaczonych przez pracodawcę.

Z kolei w wyroku wyroku z dnia 2 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 559/97 (OSNAPiUS 1999/6 poz. 205) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że istotna zmiana rozkładu czasu pracy, uzgodnionego przez pracodawcę z pracownikiem, wymaga wypowiedzenia warunków pracy (art. 42 § 1 Kodeksu pracy) albo porozumienia stron. W tej sprawie chodziło jednak o zmianę rozkładu czasu pracy radczyni prawnej, zatrudnionej w kilku jednostkach. W przypadku radców prawych sama ustawa (o radcach prawnych) stanowi jednak, że pracodawca "dysponuje" tylko częścią czasu pracy radcy, z czego SN wywiódł, że zmiana rozkładu czasu pracy radców dotyczy istotnych elementów treści stosunku pracy. W zasadzie zatem wyrok ten powtarza tę samą regułę, co wcześniej zacytowane orzeczenie - tyle że w tym przypadku o "istotności" zmiany decydowały nie postanowienia umowy o pracę, lecz przepisy ustawy.

Jeżeli zatem rozkład czasu pracy nie został określony w umowie o pracę, to – naszym zdaniem – pracodawca może go jednostronnie zmienić bez wypowiedzenia zmieniającego. Odnośnie lekarzy przepisy nie zawierają bowiem regulacji podobnych do tych, które dotyczą radców prawnych.

Jeśli natomiast rozkład czasu pracy jest ustalony w umowie, to jego zmiana wymaga wypowiedzenia zmieniającego, a wtedy znajduje zastosowanie ograniczenie z art. 39 kodeksu pracy (ochrona przedemerytalna) – oznacza to, że nie nie można mu jednostronnie zmienić rozkładu czasu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?