Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

Pytanie:

"Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku? Czy pełnienie funkcji prezesa firmy daje taką możliwość? Jako absolwent, urodzony w 1973 r. zostałem mocą ustawy przeniesiony do rezerwy. "

Odpowiedź prawnika: Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

Zgodnie z art. 59 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, żołnierzami w czynnej służbie wojskowej są osoby, które: 1) pełnią służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 2) odbywają: a) zasadniczą służbę wojskową, b) nadterminową zasadniczą służbę wojskową, c) przeszkolenie wojskowe, d) ćwiczenia wojskowe, e) okresową służbę wojskową.

Skoro został Pan przeniesiony do rezerwy, wezwanie zapewne dotyczy obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych. Zgodnie z art. 100 ust. 2, do odbycia ćwiczeń wojskowych nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy: 1) prowadzą własną kampanię wyborczą- w czasie jej trwania, 2) zostali wybrani do Sejmu, Senatu lub organów samorządu terytorialnego - w czasie trwania kadencji, 3) odbyli służbę zastępczą. Nie powołuje się do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy, którzy zostali uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby. W tym przypadku może Pan złożyć wniosek o dokonanie powtórnych badań przed wojskową komisją lekarską w celu określenia zdolności do odbywania służby.

Katalog zwolnień z obowiązku odbycia czynnej służby wojskowej w postaci ćwiczeń żołnierzy rezerwy zawiera także Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 6 lutego 2001 r.w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. Zgodnie z tym rozporządzeniem, do ćwiczeń wojskowych nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy: 1) są tymczasowo aresztowani lub odbywają karę pozbawienia wolności, w tym również zastępcza karę pozbawienia wolności, albo orzeczono wobec nich pozbawienie praw publicznych, 2) są reklamowani od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 3) posiadają przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych lub zostali przeznaczeni do służby w obronie cywilnej, 4) pobierają naukę w systemie dziennym w szkole ponadpodstawowej, wyższej zawodowej lub wyższej, 5) pełnią służbę w charakterze funkcjonariusza lub kandydata na funkcjonariusza w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei lub Straży Więziennej, 6) są kobietami będącymi w ciąży lub w okresie 6 miesięcy po porodzie, 7) są mężczyznami samotnie sprawującymi bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny wspólnie z nimi zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo ukończył 75 lat życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, 8) stale zamieszkują za granicą. Powołani rezerwiści mogą także złożyć wniosek o zwolnienie ich od obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem. Zwolnienie może nastąpić z powodu: 1) uznania rezerwisty ze względu na stan zdrowia: a) za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej, b) za niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, a także w razie: 1) śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny żołnierza, jeżeli udzielenie urlopu okolicznościowego w tym przypadku jest niewystarczające lub niecelowe, 2) zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności. W analizowanym przypadku można spróbować skierować wniosek o zwolnienie od obowiązku ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem ze względu na zaistnienie innych szczególnych okoliczności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika