Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Pytanie:

Jakie są zasady zwalniania nauczyciela kontraktowego w przypadku zmian organizacyjnych w szkole?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.12.2011

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Zagadnienie to zostało uregulowane w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty nauczyciela, zgodnie z którą dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny, przy czym nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z ust. 3 tego artykułu w razie wystąpienia przez takiego nauczyciela z pisemnym wnioskiem o przeniesienie w stan nieczynny, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia, dyrektor szkoły ma obowiązek uwzględnić taki wniosek - w takim przypadku wypowiedzenie staje się bezskuteczne. Co istotne, jak stwierdził Sąd Najwyższy "przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny nie wymaga zachowania okresu wypowiedzenia, natomiast rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela może nastąpić na koniec roku szkolnego, z zachowaniem okresu wypowiedzenia" Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2001 r., I PKN 616/00, OSNP 2003/17/412 2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1998 r., I PKN 529/97, OSNP 1999/4/122

Porady prawne

Przepis art. 20 ust. 1 pkt 2 k.n. ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Z uwagi na nieprecyzyjne sformułowanie tego przepisu pojawiło się liczne orzecznictwo, dookreślające jego wykładnię. I tak w wyroku z dnia 9 grudnia 1998 r., I PKN 492/28 OSNP 2000, nr 3, poz. 101, Sąd Najwyższy sprecyzował, że "brak jest przesłanek rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w trybie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, jeżeli pozostali nauczyciele tej samej specjalności mają w planie organizacyjnym szkoły przydzieloną taką liczbę godzin ponadwymiarowych, że możliwe byłoby zatrudnianie zwolnionego nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć". Per analogiam można to odpowiednio odnieść do nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony. Nadto Sąd Najwyższy przyjął, że "dla oceny istnienia przesłanek określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) istotne nie jest czy zmniejsza się ogólna liczba zatrudnionych nauczycieli, lecz to czy wszyscy nauczyciele danej specjalności mogą po zmianach organizacyjnych być zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć", a także, że "samo tylko stwierdzenie, że liczba przydzielonych nauczycielom godzin lekcyjnych przekracza pensum dydaktyczne nie przesądza o możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela w szkole po zmianach organizacyjnych określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela [...] W ocenie możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela, po wprowadzeniu zmian organizacyjnych określonych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela należy uwzględniać, poza przydzieloną nauczycielom liczbą godzin lekcyjnych, także inne okoliczności, w tym zwłaszcza kwalifikacje zawodowe nauczyciela". Co ciekawe w wyroku z dnia 14 stycznia 2009 r., III PK 52/08, LEX nr 490770, Sąd Najwyższy odniósł się także do tak rzadkiej okoliczności, jak nauczanie w trybie indywidualnym stwierdzając, że "ukończenie nauki przez ucznia, dla którego w arkuszu organizacyjnym szkoły przewidziane były godziny na naukę z uczniem objętym indywidualnym nauczaniem, jest równoznaczne ze zmianą organizacyjną powodującą zmniejszenie liczby oddziałów w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela". Jak widać z powyższego zestawienia każde rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w trybie art. 20 ust. 1 k.n. trzeba badać wnikliwie i traktować indywidualnie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

Do kogo odnoszą się zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli ? Zasadom zatrudniania i zwalniania nauczycieli podlegają: nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni publicznych przedszkoli, szkół (w tym wyższych), placówek, zakładów poprawczych, schronisk dla (...)

Jak będą finansowane zadania oświatowe?

Jak będą finansowane zadania oświatowe?

Finansowanie zadań oświatowych uregulowane Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania (...)

Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

Jaki jest cel ustawy o finansowaniu zadań oświatowych? Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, (...)

Finansowanie zadań oświatowych

Finansowanie zadań oświatowych

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych skierowany został do prac w Parlamencie. Przewiduje on rozwiązania porządkujące system finansowania oświaty – w jednej ustawie zawarte będą wszystkie przepisy związane z finansowaniem (...)

Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

Z zasady nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole uzyskuje stopień stażysty. Wyjątki od tej zasady dotyczą nauczycieli akademickich legitymujących się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osób posiadających co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek (...)

Czy i jak można zwolnić nauczyciela - opinia prawna

Czy i jak można zwolnić nauczyciela - opinia prawna

Stan faktyczny  Jestem dyrektorem liceum ogólnokształcącego. Aktualnie zatrudniam kilku nauczycieli mianowanych w wieku nie przekraczającym 65 roku życia. Nadmieniam, że osoby te poprzez swój wieloletni staż pracy (ponad trzydziestoletni okres zatrudnienia) uzyskały na mocy art. 88 ust. (...)

Zmiany w Karcie Nauczyciela gotowe

Zmiany w Karcie Nauczyciela gotowe

Ustawa zmieniająca Kartę Nauczyciela wprowadza w szczególności zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego, oceny pracy oraz w niewielkim zakresie – czasu pracy nauczycieli. Celem tych zmian jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego (...)

Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

Karta Nauczyciela określa zasadę, zgodnie z którą osoba, która nie posiada jednego z przewidzianych tym aktem stopni awansu w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. Jakie są stopnie awansu zawodowego nauczyciela? nauczyciel stażysta; nauczyciel kontraktowy; nauczyciel (...)

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez (...)

Egzaminy odbędą się planowo, nauczyciele dostaną podwyżki

Egzaminy odbędą się planowo, nauczyciele dostaną podwyżki

Zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Podpisane porozumienie pomiędzy rządem a oświatową „Solidarnością” oznacza wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6%. Łączny wzrost wynagrodzenia (...)

Konsultacje dla uczniów i ich rodziców

Konsultacje dla uczniów i ich rodziców

Zmiany w przepisach Przepisy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. wyodrębniają w ramach czasu pracy nauczycieli czas na konsultacje dla uczniów i ich rodziców. W ramach czasu pracy, nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień oraz ustalonego wynagrodzenia, (...)

Podwyżki dla nauczycieli

Podwyżki dla nauczycieli

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych (...)

Podwyżki dla nauczycieli

Podwyżki dla nauczycieli

Nowelizacja przepisów zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz powrót do oceny pracy z 2018 r. Co przewiduje ustawa z dnia (...)

Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe przepisy, które umożliwiają uzyskiwanie awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą. Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, (...)

Zmiana statusu zawodowego nauczyciela?

Zmiana statusu zawodowego nauczyciela?

Podwyżki dla nauczycieli, więcej czasu dla ucznia i mniej biurokracji Prawie 8 mld zł rząd przeznaczy na podwyżkę pensji dla nauczycieli. Przeciętne wynagrodzenie dla nauczyciela wchodzącego do zawodu wzrośnie nawet o 1 412 zł. Minister Edukacji i Nauki przedstawił oświatowym związkom zawodowym (...)

Zasady awansu zawodowego nauczycieli - opinia prawna

Zasady awansu zawodowego nauczycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem zatrudniona w szkole podstawowej na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin. Moja umowa o pracę została zawarta w dniu 1 września 1999 r., a więc przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy - Karty Nauczyciela. Jestem nauczycielem języka angielskiego i posiadam (...)

Wynagrodzenie nauczycieli od 1 września 2022 r.

Wynagrodzenie nauczycieli od 1 września 2022 r.

Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli od 1 września 2022 r. MEN przedstawił najważniejsze informacje związane z wynagrodzeniem nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W ustawie o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, w związku ze (...)

Nauczyciel dla ucznia

Nauczyciel dla ucznia

Status zawodowy nauczyciela do zmiany... Więcej czasu nauczyciela dla ucznia, mniej biurokracji, a także kilkudziesięcioprocentowe podwyżki – to cel przedstawionych przez MEiN zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli.  21 września br. w gmachu MEiN odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa (...)

Bezpieczny powrót do szkół

Bezpieczny powrót do szkół

Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już (...)

Czas pracy nauczyciela

Czas pracy nauczyciela

Pięciodniowy tydzień pracy Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA