Zwrot ulgi za kasy fiskalne

Pytanie:

Kupując kasy fiskalne właściciel sklepu uzyskał ulgę w podatku VAT. Czy jeśli sklep po 2 latach od zakupu kas trzeba zlikwidować, to ulgę będzie trzeba zwrócić? Jesli tak, to czy wprowadzenie sklepu w stan "hibernacji" - czyli, nie likwidacja, tylko czasowe zawieszenie jego funkcjonowania - będzie skutkowało również konieczniością zwrotu ulgi?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot ulgi za kasy fiskalne

24.11.2005

Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku za pomocą kas fiskalnych.

Kwestie dotyczące możliwości częściowego odzyskania kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej uregulowane są w art. 11 ustawy o VAT oraz w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2004 r. nr 273, poz. 2706). Zwrot lub odliczenie części ceny kasy fiskalnej nie są jednak nieodwołalne. Zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia oraz art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, podatnik jest zobowiązany do zwrotu powyższych kwot, jeśli w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej zajdą poniższe wydarzenia dotyczące danej kasy:

  1. zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis

  2. podatnik zaprzestał działalności,

  3. nastąpiło otwarcie likwidacji lub została ogłoszona upadłość;

  4. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);

  5. odliczenie zostało dokonane z naruszeniem następujących warunków:

  • odliczenie może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników, rozliczających się za okresy kwartalne zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały;

  • podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą; 

  • kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia, z tytułu nabycia kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym; W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty;

  • dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania; W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania;  

  • odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.  

Obowiązek zwrotu powyższych kwot wydatkowanych na zakup kas powstaje z upływem miesiąca lub kwartału, w którym wystąpiło jedno z powyższych zdarzeń. Dotyczy on tylko tych kas, których dotyczą ww. zdarzenia. Zwrotu należy dokonać najpóźniej w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc lub kwartał, a w przypadku podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi podmiotowo od podatku ze względu na małe obroty - nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.  

 

Potrzebujesz porady prawnej?