Będą ułatwienia dla spółdzielni socjalnych?

Spółdzielnie socjalne po nowemu

Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, poszerzenie zakresu wsparcia dla tych podmiotów oraz doprecyzowanie celu ich działalności – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do dalszych prac w Sejmie RP. 

Proponowana nowelizacja przewiduje rozszerzenie katalogu osób, które mogą zakładać spółdzielnie socjalne bądź do nich przystąpić. Po zmianie mieliby do tego prawo także poszukujący pracy, a jednocześnie niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osób niepełnosprawnych. Nie dotyczy to jednak tych opiekunów, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. 

Liczba założycieli i nowy profil spółdzielni 

Zmiany w dotychczasowych przepisach mają również na celu ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech osób, o ile są nimi osoby fizyczne. Przewidziano też wprowadzenie nowego profilu spółdzielni socjalnej. Chodzi tu o spółdzielnie socjalne o charakterze usługowym. 

Wsparcie z Funduszu Pracy 

Projektowana regulacja zakłada zmianę zasad udzielania wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej. Na środki z Funduszu Pracy na podjęcie takiej działalności mogłyby liczyć osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, które poszukują pracy i nie pozostają w zatrudnieniu. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej. 

Środki na utworzenie stanowiska pracy 

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych przewiduje również wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia. Chodzi tu o środki na utworzenie stanowiska pracy. 

Finansowanie kosztów wynagrodzenia 

Dzięki zmianie ustawy spółdzielnie socjalne będą mogły ubiegać się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub zatrudnionego skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź zatrudnionego skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia. 

Porady prawne

Pieniądze z PFRON 

W myśl dotychczasowych przepisów osoby niepełnosprawne mogły otrzymać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Po zmianach do istniejącej formy wsparcia dołączą kolejne. Dotyczy to możliwości ubiegania się w PFRON o środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej, a także na utworzenie miejsca pracy w spółdzielni socjalnej dla skierowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy będących jednocześnie osobami niepełnosprawnymi.

To jednak nie wszystko. Sporym ułatwieniem będzie ponadto możliwość pozyskania środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy będącego jednocześnie osobą niepełnosprawną. 

Wzmocnienie reintegracji społecznej i zawodowej 

W projekcie nowelizacji został także doprecyzowany cel działania spółdzielni socjalnej. Wskazano, iż spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie tylko członków spółdzielni, lecz również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem. Ma to służyć wzmocnieniu reintegracji społecznej oraz zawodowej osób z grup narażonych na wykluczenie społeczne pracujących w spółdzielniach socjalnych i jednocześnie niebędących ich członkami. 

Refundacja składek i kosztów pracodawcy 

Proponowane przepisy przewidują też możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami, ale jednocześnie będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

Praktyki zawodowe 

Kolejną nowością jest możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych u pracodawcy, w tym spółdzielni socjalnej, przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne