26.10.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

Po przyjęciu przez Radę UE nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników z 1996 r. - pracuje nad nim teraz Parlament Europejski. Celem jest ustanowienie takiej samej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu. Przewidziano, że pracownicy delegowani będą co do zasady objęci takimi samymi zasadami regulującymi warunki pracy i płacy, jakie mają zastosowanie do miejscowych pracowników.

Pracownicy delegowani: Parlament Europejski gotowy do negocjacji z państwami członkowskimi 

Pracownicy delegowani są integralną częścią rynku wewnętrznego, ale przepisy są przestarzałe. Prawodawcy przeanalizują je w celu stworzenia nowego obszaru dla firm i ochrony praw pracowników delegowanych. 

Mandat zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego - po przyjęciu przez Radę UE - do rozpoczęcia rozmów z rządami w sprawie nowelizacji zasad delegowania pracowników został zatwierdzony.

Ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu

Posiedzenie plenarne nie sprzeciwiło się decyzji otwarcia negocjacji z Radą podjętej przez parlamentarną komisję do spraw zatrudnienia, co oznacza, że komisja może teraz rozpocząć rozmowy z unijnymi ministrami. Rada UE przyjęła swój mandat negocjacyjny w poniedziałek.

Czego dotyczy nowelizacja?

Przyjęte przez Radę UE (Radę EPSCO) 23 października w Luksemburgu podejście ogólne w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników związane jest z podjęciem przez Radę decyzji o:

  • zapewnieniu pracownikom delegowanym wynagrodzenia obowiązującego w państwie przyjmującym  w miejsce dotychczasowych minimalnych stawek płacy,
  • usunięciu z zakresu zmiany dyrektywy rozwiązań dotyczących podwykonawstwa oraz  odniesienia do „przewidywanego” (anticipated) okresu delegowania,
  • utrzymaniu zasady, zgodnie z którą koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu pracowników delegowanych powinny być wypłacane zgodnie z przepisami państwa wysyłającego a nie przyjmujacego,
  • wprowadzeniu przepisu dot. złagodzenia odpowiedzialności pracodawcy w przypadku, gdy zastosował się on do błędnej informacji dot. wynagrodzenia (i ew. innych warunków zatrudnienia), opublikowanych na jednej krajowej stronie internetowej.

Odnośnie do długoterminowego delegowania zdecydowano, że powinno ono wynosić  w sumie 18 miesięcy (12 + 6 na podstawie umotywowanej notyfikacji usługodawcy).

 Reforma przepisów dotyczących delegowania pracowników ma na celu zapewnienie lepszej ochrony praw pracowniczych i zasad uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami. Najważniejsze zmiany w porównaniu z dyrektywą z 1996 r. regulują wynagrodzenia pracowników delegowanych, czas trwania delegowania, układy zbiorowe pracy i pracowników tymczasowych.

"Teraz, gdy Rada jest gotowa usiąść z Parlamentem Europejskim przy stole negocjacyjnym, jesteśmy zdeterminowani by sfinalizować dyrektywę w sprawie delegowania pracowników tak, by stała się aktualna i zgodna z założonymi celami. Sprawy zmierzają we właściwym kierunku, ale diabeł tkwi w szczegółach. Przywiązujemy szczególną wagę do kwestii transportu drogowego, chcemy być pewni, że nowelizacja zagwarantuje właściwą równowagę między swobodą świadczenia usług a lepszą ochroną pracowników" - powiedziały sprawozdawczynie Elisabeth Morin-Chartier (EPL, Francja) i Agnes Jongerius (S&D, Holandia).

Zgodnie z uzasadnieniem Komisji Europejskiej: "Celem przedłożonego wniosku jest ułatwienie delegowania pracowników w warunkach uczciwej konkurencji i poszanowania praw pracowników, którzy są pracownikami najemnymi w jednym państwie członkowskim i których pracodawca tymczasowo wysłał do pracy w innym państwie członkowskim. Konkretnie inicjatywa ma na celu zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia i równych warunków konkurencji między firmami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym". 

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała w marcu 2016 r.: „Od pierwszego dnia swojego urzędowania powtarzam, że musimy ułatwić mobilność siły roboczej i że musi ona funkcjonować w sprawiedliwy sposób. Przyjęty dziś wniosek stworzy ramy prawne dotyczące delegowania pracowników, które będą przejrzyste, sprawiedliwe i łatwe do wyegzekwowania.” 

Przewidziano wprowadzenie zmian w trzech głównych obszarach: wynagrodzenia pracowników delegowanych, w tym w sytuacjach podwykonawstwa; przepisów dotyczących pracowników tymczasowych oraz delegowania długoterminowego.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej pracownicy delegowani ogólnie skorzystają z tych samych zasad regulujących warunki wynagrodzenia i pracy, które mają zastosowanie do pracowników lokalnych. Będzie się to odbywać w pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości oraz sposobu, w jakim zasady te są określane przez organy publiczne lub partnerów społecznych w danym państwie członkowskim. Obecnie pracownicy delegowani są już objęci tymi samymi przepisami, co pracownicy przyjmującego państwa członkowskiego, ale tylko w niektórych dziedzinach – takich jak zdrowie lub bezpieczeństwo. Pracodawca nie jest jednak zobowiązany do zapłacenia pracownikowi delegowanemu więcej niż minimalna stawka wynagrodzenia ustalona przez kraj przyjmujący. Ta sytuacja może skutkować różnicami w wynagrodzeniu pomiędzy pracownikami delegowanymi i pracownikami miejscowymi oraz prowadzić potencjalnie do nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami. Oznacza to, że pracownicy delegowani otrzymują często niższe wynagrodzenie od innych pracowników wykonujących tę samą pracę.

Od tej chwili wszystkie zasady dotyczące wynagrodzenia, które są powszechnie stosowane do pracowników lokalnych, muszą być przyznane pracownikom delegowanym. Wynagrodzenie nie będzie obejmować jedynie minimalnych stawek płacy, lecz także, w stosownych przypadkach, inne elementy, takie jak premie czy dodatki. Państwa członkowskie będą musiały w przejrzysty sposób określić poszczególne elementy składowe wynagrodzenia na ich terytorium. Zasady określone na podstawie przepisów prawnych lub układów zbiorowych mających powszechne zastosowanie stają się obowiązkowe dla pracowników delegowanych we wszystkich sektorach gospodarki. Nowelizacja ta daje również państwom członkowskim możliwość określenia, że podwykonawcy muszą zapewnić swoim pracownikom taką samą płacę co głównemu wykonawcy. Możliwe jest to jedynie wtedy, gdy będzie to stosowane w sposób niedyskryminujący: ta sama zasada musi mieć zastosowanie zarówno do podwykonawców krajowych, jak i transgranicznych. 

Projekt zagwarantuje także stosowanie przepisów krajowych dotyczących pracy tymczasowej w przypadku, gdy agencje pracy tymczasowej mające siedzibę za granicą delegują pracowników do innego państwa członkowskiego.

Jeżeli okres delegowania przekroczy 24 miesiące, stosowane muszą być warunki zgodne z prawem pracy przyjmującego państwa członkowskiego, o ile jest to z korzyścią dla pracownika delegowanego.

Zmiany te mają zapewnić pracownikom lepszą ochronę, większą przejrzystość i pewność prawa oraz zagwarantować równe warunki działania firmom krajowym i firmom delegującym, w pełni respektując systemy rokowań w sprawie wynagrodzeń państw członkowskich.

Co dalej?

Oczekuje się, że Parlament i Rada rozpoczną rozmowy w listopadzie w celu osiągnięcia porozumienia w pierwszym czytaniu.

Po przyjęciu reformy dyrektywa o pracownikach delegowanych z 1996 r. uzupełni dyrektywę w sprawie egzekwowania przepisów o delegowaniu pracowników z 2014 r., która musi być transponowana do prawa krajowego do czerwca 2016 r. (zob. IP-14-542). Dyrektywa o egzekwowaniu przewiduje nowe instrumenty do walki z oszustwami i nadużyciami oraz mające na celu ulepszenie współpracy administracyjnej między organami krajowymi odpowiedzialnymi za delegowanie pracowników.

Więcej o delegowaniu pracowników

Pracownik oddelegowany to ten, którego pracodawca wysyła na czas określony do innego państwa członkowskiego Unii Europejsiej w celu wykonania tam konkretnego zadania w zakresie świadczonych przez jego przedsiębiorstwo usług. W 2015 r. w UE oddelegowano 2,05 mln pracowników. Nie obejmuje pracowników samozatrudnionych.

Polska, Niemcy i Francja to kraje, z których oddelegowanych jest najwięcej pracowników, najwięcej przyjmują ich Niemcy, Francja i Belgia.

Delegowanie pracowników jest szczególnie częste w takich sektorach jak budownictwo, przemysł wytwórczy, edukacja, usługi zdrowotne i socjalne oraz usługi dla przedsiębiorstw.

Delegowanie pracowników ma miejsce wówczas, gdy usługi są świadczone ponad granicami w ramach jednolitego rynku. Pracownik delegowany jest zatrudniony w jednym państwie członkowskim UE, ale wysłany przez swego pracodawcę do pracy tymczasowej w innym państwie członkowskim.

W latach 2010–2014 liczba pracowników delegowanych wzrosła prawie o 45%. W 2014 r. około 1,9 mln europejskich pracowników zostało oddelegowanych do pracy w innych państwach członkowskich.

Delegowanie pracowników jest szczególnie częste w sektorze budownictwa, w przemyśle wytwórczym i w sektorach usług, takich jak usługi osobiste (edukacja, zdrowie i opieka społeczna) oraz usługi dla przedsiębiorstw (administracyjne, specjalistyczne i usługi finansowe).

Porady prawne

Pracownicy oddelegowani: taka sama praca, ten sam kraj, taka sama płaca

Parlament Europejski aktualizuje obowiązujące od 1996 roku przepisy dotyczące pracowników oddelegowanych. Celem nowelizacji dyrektywy jest lepsza ochrona europejskich pracowników wyjeżdżających zagranicę do pracy tymczasowej i unikanie wszelkich form dumpingu społecznego.

Jeśli np. ktoś wyjeżdża do Grenoble na 3 miesiące, jedzie do Pinion we Francji na miesiąc czy wyjeżdża w okolice Paryża na 3 miesiące z Polski - tzn., że jest tzw. pracownikiem oddelegowanym, który opuszcza swoją ojczyznę, aby wykonywać prace tymczasowe zagranicą. Liczba takich pracowników w UE wzrosła z 600 000 w 2007 r. do 2,05 miliona w 2015 r. Pracują oni np. jako murarze w Niemczech, jako hydraulicy we Francji bądź jako pracownicy budowlani w Belgii. Mają do opłacenia mieszkanie, rodzinę na utrzymaniu, muszą zarobić na życie. Jadą więc do Belgii lub Francji. Portugalczycy są wszędzie. Różnica polega na tym, że w bogatszym kraju z pomocą i ze wszystkim, co im płacą, mogą łatwo zarobić dwa razy tyle, co w Portugalii. 

Wyższa pensja — to przyciąga pracowników oddelegowanych, ale za taką samą pracę otrzymują zazwyczaj niższą płacę niż pracownicy lokalni. 

 Miejscowi pracownicy dostają np. 40 euro na godzinę, a delegowani dostają połowę tego oraz są elastyczni. Miejscowi pracownicy pracują 8 godzin dziennie, a delegowani - od 10 do 12 godzin dziennie, a także pracują w soboty i święta. 

Różnica pensji to podstawa aktualizacji prawa z 1996 r. o delegowaniu pracowników, nad którą pracuje teraz Parlament Europejski. Celem jest ustanowienie takiej samej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu. Chodzi w założeniu projektodawców, żeby w przyszłości nie było w Europie pracowników pierwszej i drugiej klasy: koniec dumpingu pensji, koniec nieuczciwej konkurencji, koniec wykorzystywania pracowników. 

To trudne zadanie, ponieważ interesy krajów członkowskich skrajnie się różnią. Rzeczywiście, kraje, które przyjmują największą liczbę pracowników oddelegowanych, są również krajami wysyłającymi wielu swoich pracowników zagranicę. A niektóre kraje obawiają się utraty ważnego rynku pracy.  

Ta polska agencja pracowników oddelegowanych otrzymuje setki zapytań każdego dnia.  Firmy francuskie, niemieckie i polskie poszukują wysoko wykwalifikowanych pracowników. 
Aktualizacja przepisów nie zmieni faktu, że aktualnie brakuje milionów pracowników na rynku niemieckim, francuskim i polskim. 

Francuska Federacja Budownictwa stwierdziła: „Musimy sprowadzać węgierskich glazurników. Nie mamy już wiedzy fachowej”. 

Niecałe 4 miesiące to średni czas oddelegowania w Unii Europejskiej. Jednak Parlament Europejski nie wyklucza opcji dłuższego delegowania. 

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników oddelegowanych rośnie liczba oszustw: niezgłoszeni pracownicy, pensje poniżej minimalnej lub wykorzystywanie firm przykrywek. 

Firmy przykrywki wysyłają pracowników do pracy w innym kraju, przy czym ich siedziba znajduje się w kolejnym kraju, gdzie nie prowadzą one rzeczywistej działalności, ale korzystają z niższych obciążeń socjalnych. Obecne przepisy powstały w zeszłym stuleciu, a dokładniej w 1996 r. Po uproszczeniu przepisów będzie jasne, co jest uczciwe, a co jest oszustwem.  

Według projektodawców, ułatwianie przemieszczania europejskich pracowników, przy lepszej ochronie ich praw, ma podstawowe znaczenie dla budowy fundamentów Europy socjalnej. To właśnie jest celem aktualizacji dyrektywy o pracownikach oddelegowanych.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła poparcie Rady dla europejskiego filara praw socjalnych i jej podejście ogólne do reformy dyrektywy o delegowaniu pracowników

Na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentówunijni ministrowie ds. zatrudnienia i spraw społecznych jednogłośnie przyjęli inicjatywę europejskiego filara praw socjalnych zaledwie dwa lata od momentu, gdy przewodniczący J.-C. Juncker po raz pierwszy wspomniał o tym pomyśle, i w niecałe sześć miesięcy po przedłożeniu wniosku w tej sprawie. Filar zostanie ogłoszony przez Parlament, Radę i Komisję podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego, który odbędzie się 17 listopada w Göteborgu. Rada przyjęła też podejście ogólne w sprawie wniosku Komisji dotyczącego nowelizacji zasad delegowania pracowników.

Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen z zadowoleniem przyjęła porozumienie i stwierdziła: "Dzisiejsze posiedzenie Rady to ważny krok w kierunku Europy socjalnej. Jednogłośne przyjęcie europejskiego filara praw socjalnych pokazuje, że wszystkie państwa członkowskie chcą działać na rzecz lepszych warunków życia i pracy w całej Unii, w świetle wyzwań takich jak starzenie się społeczeństwa, globalizacja i cyfryzacja. Jeżeli chodzi o porozumienie w sprawie delegowania pracowników, to od początku staliśmy na stanowisku, że pracownicy powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie za tę samą pracę w tym samym miejscu. Cieszę się, że państwa członkowskie szeroko popierają tę zasadę. Takie podejście jest sprawiedliwe dla pracowników delegowanych, którzy zasługują na takie same warunki pracy. Jest też sprawiedliwe z punktu widzenia lokalnych pracowników i pracodawców, którzy nie chcą podcinania płac. Pokazuje, że w Europie potrafimy zebrać się razem, zasiąść przy jednym stole, przeprowadzić dyskusję i osiągnąć sprawiedliwe i zrównoważone porozumienie".

Porozumienie polityczne w sprawie delegowania pracowników jest wyrazem poparcia dla nadrzędnej zasady Komisji – równego wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy – o którą apelował przewodniczący Juncker w orędziu o stanie Unii z września 2015 r. oraz w wytycznych politycznych. Dzięki temu pracownicy delegowani będą co do zasady objęci takimi samymi zasadami regulującymi warunki pracy i płacy, jakie mają zastosowanie do miejscowych pracowników.

Porozumienie osiągnięte w ubiegłym tygodniu w Komitecie ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego oraz dzisiejsza zgoda Rady potwierdzają zdecydowane zaangażowanie polityczne wszystkich podmiotów na rzecz bardziej sprawiedliwego wewnętrznego rynku pracy i łatwiejszego egzekwowania przepisów prawa pracy. Komisja wyraża podziękowanie dla estońskiej prezydencji za ceny wkład w tę inicjatywę. Komisja wzywa teraz Parlament i Radę do wykorzystania tych sprzyjających okoliczności i szybkiego kontynuowania dyskusji z Komisją, aby sfinalizować porozumienie i formalnie przyjąć wniosek.

Kontekst

Zaledwie dwa lata temu w orędziu o stanie Unii z 2015 r. przewodniczący Juncker po raz pierwszy wspomniał o idei europejskiego filara praw socjalnych: "Będę chciał stworzyć europejski filar praw socjalnych", który bierze pod uwagę zmieniające się realia europejskich społeczeństw i świata pracy. Pierwszy ogólny zarys filara przedstawiono 8 marca 2016 r., po czym przeprowadzono szerokie konsultacje z państwami członkowskimi, instytucjami UE, partnerami społecznymi, społeczeństwem obywatelskim i obywatelami. 26 kwietnia 2017 r. Komisja przedłożyła ostateczny tekst zawierający 20 zasad i praw, które mają wspierać sprawiedliwe i dobrze funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej oraz służyć jako kierunkowskaz w odnowionym procesie konwergencji na rzecz lepszych warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE.

Dla Komisji stworzenie pogłębionego i bardziej sprawiedliwego rynku wewnętrznego jest niezbędnym elementem budowy bardziej socjalnej Europy. Reforma istniejących zasad delegowania pracowników miała być jedną z kluczowych inicjatyw służących osiągnięciu tego celu, zgodnie z wytycznymi politycznymi przewodniczącego Junckera z 2014 r.: "Zobowiązuję się zagwarantować rygorystyczne wdrożenie dyrektywy o delegowaniu pracowników i rozpocznę ukierunkowany przegląd tej dyrektywy, tak aby wyeliminować dumping socjalny z Unii Europejskiej.W naszej Unii ta sama praca, wykonywana w tym samym miejscu powinna być tak samo wynagradzana. Przewodniczący powtórzył to zobowiązanie w orędziu o stanie Unii, które wygłosił 13 września 2017 r.: W Unii, w której wszyscy są równi, nie może być pracowników drugiej kategorii. Za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno się dostawać takie samo wynagrodzenie. Dlatego Komisja zaproponowała nowe przepisy w sprawie delegowania pracowników".

Komisja wystąpiła z formalnym wnioskiem w sprawie nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników z 1996 r. w dniu 8 marca 2016 r. Wniosek opiera się na zasadzie równego wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy i przewiduje, że pracownicy delegowani będą co do zasady objęci takimi samymi zasadami regulującymi warunki pracy i płacy, jakie mają zastosowanie do miejscowych pracowników. Inicjatywa ta jest uzupełnieniem dyrektywy o egzekwowaniu przepisów dotyczących delegowania pracowników z 2014 r., w której wprowadzono nowe instrumenty służące do walki z oszustwami i nadużyciami oraz do poprawy współpracy administracyjnej między organami krajowymi odpowiedzialnymi za delegowanie pracowników.

W 2018 r. Komisja utworzy Europejski Urząd ds. Pracy, zgodnie z orędziem o stanie Unii i listem intencyjnym przewodniczącego Junckera z 2017 r. Celem jest usprawnienie współpracy między organami działającymi na rynku pracy na wszystkich szczeblach oraz lepsze zarządzanie sprawami transgranicznymi. Komisja wystąpi też z innymi inicjatywami na rzecz sprawiedliwej mobilności, w tym z propozycją europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego, aby prawa w zakresie zabezpieczenia społecznego stały się lepiej widoczne i dostępne (cyfrowo).

Polska przeciw zmianom przepisów

Minister Elżbieta Rafalska odniosła się do problemu pracowników delegowanych. Polska nie poparła wypracowanego w Radzie porozumienia ze względu na niesatysfakcjonujące rozwiązania w zakresie transportu drogowego, które były jednym z kluczowych elementów prowadzonych  negocjacji. Transport nie został wyłączony z zakresu dyrektywy, natomiast przyjęte stanowisko Rady przewiduje zawieszenie stosowania do transportu drogowego zmienionych przepisów ws. delegowania do czasu wejścia w życie regulacji sektorowych przedstawionych przez Komisję Europejską w ramach pakietu mobilności.  

- "W ocenie Polski objęcie transportu regułami delegowania pracowników będzie mieć negatywny wpływ nie tylko na funkcjonowanie branży transportowej, ale również na swobodny przepływ towarów i w konsekwencji na konkurencyjność europejskiej gospodarki" – oceniła minister Elżbieta Rafalska.

„W negocjacjach między państwami członkowskimi UE Polsce nie udało się osiągnąć kompromisu w takim wymiarze jakiego oczekiwaliśmy. Z punku widzenia Polski to co jest korzystne w przyjętej dyrektywie to miedzy innymi wprowadzenie przepisu dotyczącego czteroletniego okresu przejściowego. Jest to stosunkowo długi okres, który da przedsiębiorcom czas na to by mogli zapoznać się z nowymi przepisami i dostosować się do nowych rozwiązań” - podkreśliła minister Rafalska.

Przyjęcie podejścia ogólnego nie jest końcem negocjacji, lecz otwiera kolejny etap prac i będzie podstawą negocjacji z Parlamentem Europejskim, którego stanowisko w bardzo dużej mierze jest mniej korzystne niż stanowisko wynegocjowane przez polski rząd.

 

Więcej informacji:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dostosowania do prawa unijnego - reklama, prawo pracy, egzekucja administracyjna itd.

Dostosowania do prawa unijnego - reklama, prawo pracy, egzekucja administracyjna itd.

Czego dotyczy proponowana ustawa? Po poprawkach Senatu do Sejmu wrócił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Projekt ten dotyczy dostosowania prawa krajowego do prawa wspólnotowego w zakresie przepisów ustawy (...)

Zmiana przepisów o delegowaniu pracowników na terytorium RP

Zmiana przepisów o delegowaniu pracowników na terytorium RP

4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przepisy ustawy wprowadzają nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników polegające w szczególności na rozszerzeniu zakresu (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Polski

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Polski

Zobacz, jakie są formalności związane z delegowaniem pracowników do Polski. Jesteś zagranicznym przedsiębiorcą, który planuje delegowanie pracowników do świadczenia usług na terytorium Polski? Jeżeli tak, powinieneś wiedzieć, że będziesz musiał spełnić pewne obowiązki. (...)

Pracownicy delegowani w Polsce z większymi prawami

Pracownicy delegowani w Polsce z większymi prawami

Nowe przepisy mają zagwarantować, że za tę samą pracę w tym samym miejscu będzie przysługiwało to samo wynagrodzenie. Zmiany w przepisach na korzyść pracowników delegowanych w Polsce wprowadza ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach (...)

Świadczenie niektórych usług w Niemczech w ramach delegowania pracowników

Świadczenie niektórych usług w Niemczech w ramach delegowania pracowników

Jakich usług dotyczą ograniczenia? Republika Federalna Niemiec wprowadziła ograniczenia dla polskich przedsiębiorstw świadczących usługi w tym kraju. Konieczność uzyskania pozwoleń na pracę dotyczy usług wymienionych w Załączniku XII Traktatu Akcesyjnego, w stosunku do których występują (...)

Unijne prawo na straży swobodnego przepływu usług

Unijne prawo na straży swobodnego przepływu usług

Państwa Europy Zachodniej coraz częściej podejmują działania przeciwko zagranicznym firmom usługowym. Pod szyldem ochrony praw pracowniczych przy delegowaniu de facto odbudowywane są granice wewnątrz rynku UE. Tym samym swoboda przepływu usług staje się coraz trudniejsza, a w wielu wypadkach (...)

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwalono ustawę o europejskich radach zakładowych, która to ustawa wchodzi w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Celem jej wprowadzenia było dostosowanie prawa polskiego do prawa UE, a w szczególności do Dyrektywy nr 45/1994 z dnia 22 września 1994r. (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji (...)

Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej

Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej

Zagadnienia dotyczące regulacji czasu pracy możemy znaleźć w Dyrektywie nr 104 z dn. 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (OJ Nr L 307/1993/45). W dyrektywie unormowano następujące kwestie: wymiaru minimalnego wypoczynku dziennego, wypoczynku cotygodniowego, corocznych (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

Sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Parlament Europejski głosował nad propozycją dyrektywy ws. sankcji za zatrudnianie nielegalnych imigrantów, zatwierdzając uzgodnione z Radą poprawki kompromisowe, ale wstrzymując się przed formalnym przyjęciem rezolucji legislacyjnej do następnego posiedzenia plenarnego. Projekt dyrektywy przewiduje (...)

Przyszłe informowanie i konsultowanie się z pracownikami...

Przyszłe informowanie i konsultowanie się z pracownikami...

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami, który ponad czynności opisane w tytule tego aktu określa także zasady wyboru przedstawiciela pracowników oraz rady pracowników. Głównym powodem opracowania takiego projektu jest wdrożenie dyrektywy (...)

Polska reforma emerytalna - czy mocno opiera się na trzech filarach?

Polska reforma emerytalna - czy mocno opiera się na trzech filarach?

Rozmowa z Zofią Czepulis-Rutkowską, dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:Przyjęło się uważać, że polska reforma emerytalna wzorowana była na modelu chilijskim. Jak było naprawdę?Reforma systemu emerytalnego w Chile była pionierska i jednocześnie (...)

PE przyjął dyrektywę ws. sankcji za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

PE przyjął dyrektywę ws. sankcji za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Parlament przyjął dyrektywę, która przewiduje kary za nielegalne zatrudnianie osób bez prawa pobytu na terenie krajów UE, ale jednocześnie stwarza im warunki dla legalnej pracy. W rażących przypadkach (np. gdzie warunki zatrudnienia noszą znamiona wyzysku), przewidziano sankcje karne dla pracodawców, (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Dozwolone ograniczenia swobody przepływu usług Zakazy zawarte w art. 56 TFUE nie są (...)

Sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Rada Europejska na szczycie w dniach 14-15 grudnia 2006 r. uzgodniła, że państwa członkowskie zacieśnią współpracę w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji, stwierdzając w szczególności, że należy nasilić działania przeciwko nielegalnemu zatrudnieniu na szczeblu państw członkowskich (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Świadczenie usług za granicą a VAT

Świadczenie usług za granicą a VAT

Levob z siedzibą w Amersfoort w Holandii zajmował się działalnością ubezpieczeniową. W 1997 r. zawarł on umowę z przedsiębiorstwem Financial Data Planning Corporation (FDP) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zgodnie z tą umową FDP zobowiązało (...)

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

Utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji – to kierunki rozwoju europejskiego sektora transportowego. Inicjatywa Komisji Europejskiej obejmuje osiem wniosków ustawodawczych, które m.in. będą zobowiązywały (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Problem dotyczy pracowników drużyn trakcyjnych. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy, bardzo często początek pracy przypada w godzinach od 5.00 do 7.00 lub praca kończy się w godzinach pomiędzy (...)

Przesłanka przetwarzania danych wrażliwych

Przesłanka przetwarzania danych wrażliwych

Jaka przesłanka legalizuje przetwarzanie danych wrażliwych w amatorskich klubach, towarzystwach sportowych, klubach dyskusyjnych, klubach zainteresowań? Za tzw. dane wrażliwe uważa się dane ujawniające (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli (...)

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Jak należy traktować nabycie towaru od kontrahenta z UE, który nie podał nam numeru VAT-UE? Czy należy potraktować jako WNT i opodatkować w Polsce? Posiadamy nr VAT-ue w Polsce. Tak, w związku (...)

Otrzymanie zaliczki a informacja VAT-UE

Otrzymanie zaliczki a informacja VAT-UE

Podatnik VAT czynny otrzymał w danym miesiącu, w I kwartale roku podatkowego, zaliczkę na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, i w tym samym miesiącu wystawił z tego tytułu fakturę VAT. (...)

Wykreślenie z rejestru podatnika VAT UE

Wykreślenie z rejestru podatnika VAT UE

Czy istnieje jakiś tryb pozbawienia podatnika numeru NIP EU? Będąc na kontrakcie zagranicznym, dostałem pismo do domu, że przestałem być podatnikiem VAT EU. Co to oznacza w praktyce dla mnie, czy (...)

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej (...)

Refaktura usług a deklaracja VAT-UE

Refaktura usług a deklaracja VAT-UE

Spółka z o.o. wystawiła na podstawie zawartej umowy refakturę za bilety LOT zagraniczne. Faktura została wystawiona za stawką 0% na podmiot zagraniczny na Cyprze, który jest podatnikiem VAT UE. (...)

Faktury z innych państw UE

Faktury z innych państw UE

Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego (...)

Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE

Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE

Sp. z o.o. regularnie (2-3 razy w miesiącu) wykonuje wewnątrzwspólnotową dostawę usług. Jak często trzeba dokonywać zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R wraz z załącznikiem VAT-R/UE? Niestety pytanie (...)

Zakup samochodu ciężarowego z państwa UE

Zakup samochodu ciężarowego z państwa UE

Chcę zakupić dla firmy używany samochód ciężarowy o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 t w jednym z krajów UE i skorzystać z odliczenia podatku VAT oraz zaksięgować go w koszty. Czy (...)

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

Jak brzmi i gdzie można znaleźć kwestię "pomówienia" w Specjalnym Wydaniu Dziennika Urzędowego UE? Prawo Unii Europejskiej obejmuje swoim zakresem tylko niektóre dziedziny prawa. Te dziedziny, (...)

FORUM PRAWNE

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

reforma procesu karnego 2012

reforma procesu karnego 2012 Zmiany procesu karnego według przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego reformy procedury karnej,wprowadzą zmianę taką iż sąd nie będzie już, jak dotychczas, (...)

Asystent w dziale prawnym

Asystent w dziale prawnym Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ogłasza nabór na stanowisko Asystent w dziale prawnym Miejsce wykonywania pracy: Krosno Osoba zatrudniona (...)

Obowiązek rejestracji do VAT UE i OSS.

Obowiązek rejestracji do VAT UE i OSS. Witam, nie jestem czynnym podatnikiem VAT w Polsce i prowadzę sprzedaż towarów na rzecz przedsiębiorców w innym krajach Unii Europejskiej (nie mam pewności (...)

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji?

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji? Witam! Mam pytanie, jak rozwiązać kwestię podatku VAT w następującej sytuacji: I wersja sp. z o.o. (czynny podatnik VAT) II wersja osoba fizyczna prowadząca (...)

Malzenstwo z cudzoziemcem

Malzenstwo z cudzoziemcem 1. Chce zawarzec zwiazek malzenski z cudzoziemcem (Wlochem), jakie prawo bedzie w tym przypadku obowiazujace, polskie czy wloskie? 2. Czy zalezy to od miejsca zawarcia zwiazku (...)

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE Dzień dobry, chciałbym zacząć prowadzić działalność nierejestrowaną która opierała by się na zakupie towarów z UE (nabycie (...)

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych W odpowiedzi na ostatnie zawirowania na rynku produktów CBD i związane z obecną sytuacją pytania ? od spraw podstawowych stawianych przez (...)

obcokrajowiec grozi

obcokrajowiec grozi Witam, Problem który chciałbym opisać ma swoją historię i jest dość nietypowy. Jakiś czas temu razem z dziewczyną oraz jej koleżanką przebywaliśmy w Indiach. Koleżanka (...)

NIP UE,a dotychczasowy NIP

NIP UE,a dotychczasowy NIP Witam, Czy pootrzymaniu NIPu UE dotychczasowy bedzie nieważny? Jak NIP UE jest skonstruowany (ile zawiera cyfr)? z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam (Monika) 152 PLN - zaplac (...)

Porady prawne