24.7.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r.

Porady prawne

Ważne dla osoby uprawnionej do bonu 

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500+". Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu, wystarczy mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba też aktywować bon. Będzie można to zrobić w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami.

Osoby, które mają dziecko niepełnosprawne i będą chciały uzyskać dodatkowy bon – 500 zł, będą mogły na PUE ZUS złożyć w tym celu oświadczenie.

Bon będzie dostępny na profilu PUE ZUS osoby uprawnionej. Na bonie będzie widoczna kwota do wykorzystania.

Za pomocą bonu będzie można płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną kwotę. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać specjalny numer (kod obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany SMS-em.

Bonem będzie można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Aktualna lista tych podmiotów będzie publikowana na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.

Z bonu turystycznego nie można jeszcze korzystać. 

Kogo dotyczy bon?

1.  Ciebie, jeśli 18 lipca 2020 r. masz przyznane prawo do:

 • świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;
 • dodatku wychowawczego – dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszczone w:
  • rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
  • placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
  • placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

2.  Ciebie, jeśli między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędziesz prawo do:

 • świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego;
 • dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.

3.  Ciebie, jeśli przebywasz poza granicami Polski i:

 • między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożyłeś tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany do wojewody, a wojewoda nie rozpatrzył go do 18 lipca 2020 r.;
 • między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożysz tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
 • wojewoda wydał Ci decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.

Jeżeli Twoje dziecko, którego dotyczy świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, decyzja o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego albo wniosek o świadczenie wychowawcze złożony poza granicami Polski, jest niepełnosprawne, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu

Jeśli więc masz prawo do świadczenia wychowawczego, tzw. 500+, lub do dodatku wychowawczego albo złożyłeś wniosek o te świadczenia, a pracujesz poza granicami Polski, otrzymasz świadczenie w formie bonu. Jeżeli Twoje dziecko jest niepełnosprawne, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu. Za pomocą bonu możesz zapłacić w Polsce za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne.

Co musisz zrobić, aby skorzystać z bonu?

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu, musisz:

 • mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • aktywować bon na PUE ZUS (w zakładce [Ogólny], w menu bocznym będzie zakładka [Polski Bon Turystyczny]). Aby aktywować bon musisz podać swój aktualny adres e‑mail oraz numer telefonu komórkowego. Bon można aktywować w dowolnym momencie np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami.

Aktywacja bonu nie jest jeszcze dostępna na PUE ZUS. Wkrótce będzie udostępniona ta funkcja w systemie.

 Nie musisz składać wniosku o świadczenie w formie bonu.

 Aby skorzystać z dodatkowego świadczenia w formie bonu (które przysługuje na dziecko niepełnosprawne), musisz na PUE ZUS złożyć „Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego” (DBT). Do oświadczenia dołącz kopię orzeczenia dziecka o:

 • niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

Nie możesz jeszcze złożyć oświadczenia. Wkrótce będzie udostępniona ta funkcja w systemie.

Co zyskasz?

 • Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł na każde dziecko.
 • Dodatkowe świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł na dziecko niepełnosprawne.
 • Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł. Jeśli wychowujesz na przemian z drugim rodzicem dziecko niepełnosprawne, każdemu z Was przysługuje świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł.

Za co i kiedy zapłacisz bonem?

Bonem zapłacisz za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Aktualna lista podmiotów, w których można skorzystać z bonu będzie na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.

Bonem możesz zapłacić  do 31 marca 2022 r. Jeśli do tego dnia zapłacisz za usługę za pomocą bonu, możesz z niej skorzystać po tym terminie.

Bonu nie możesz wymienić na gotówkę, inne środki płatnicze albo inne środki wymiany. Na bonie na Twoim profilu na PUE ZUS będzie kwota świadczenia, którą możesz wykorzystać.

Za pomocą bonu możesz płacić wielokrotnie, aż wyczerpiesz kwotę świadczenia. Jeśli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego nie zrealizuje usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, albo gdy przedsiębiorca turystyczny jest niewypłacalny, nastąpi zwrot środków na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), a Ty będziesz mógł ponownie je wykorzystać za pomocą bonu.

W jaki sposób zapłacisz bonem?

Gdy aktywujesz bon na PUE ZUS, otrzymasz e-mailem kod obsługi płatności (znajdziesz go również na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon]). Ten kod podasz, gdy będziesz płacić za usługi (np. w recepcji hotelu). Następnie otrzymasz esemesem kod potwierdzający płatność. Musisz go podać osobie przyjmującej płatność.

Jeśli pomylisz się i podasz błędny kod obsługi płatności, osoba przyjmująca płatność może ponownie go wpisać.

Jeżeli pomylisz się i podasz błędny kod potwierdzający płatność bonem (ten, który dostaniesz esemesem), płatność będzie anulowana. Musisz wtedy ponownie podać kod obsługi płatności (z e-maila lub z PUE ZUS), a następnie nowy kod potwierdzający, który otrzymasz esemesem.

Jeśli usługa, za którą płacisz bonem przekracza jego wartość, to brakującą część możesz zapłać gotówką lub przelewem.

Stan wykorzystania środków z bonu będziesz mógł sprawdzić na PUE ZUS.

Kilka pytań

Jak otrzymać swój bon?

Twój bon jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę [Ogólny] i przejdź do zakładki [Polski Bon Turystyczny], a następnie [Mój bon]. 

Czy trzeba złożyć wniosek, aby otrzymać bon?

Nie musisz składać wniosku o przyznanie bonu. Musisz go jedynie aktywować. Aby to zrobić, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. Wybierz zakładkę "Ogólny" i przejdź do zakładki "Polski Bon Turystyczny", a następnie "Mój bon". Musisz uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać dodatkowe świadczenie na dziecko niepełnosprawne?

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu, musisz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego (DBT). Oświadczenie wypełnisz na PUE ZUS z pomocą kreatora. W oświadczeniu wskaż, czy Twoje dziecko ma orzeczenie o:

 • niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – wydane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do oświadczenia musisz dołączyć kopię orzeczenia.

Czy na dziecko niepełnosprawne przysługuje wyższe świadczenie? 

Jeśli masz prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego na dziecko niepełnosprawne, przysługuje Ci dodatkowe świadczenie w formie bonu. Otrzymasz więc jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. 

Czy bon wynosi 500 zł na rodzinę, czy na każde dziecko? 

 Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko, na które masz prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego.

Jak wygląda bon turystyczny?

 Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (wybierz zakładkę [Ogólny], a następnie [Polski Bon Turystyczny]). Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń. 

Czy bonem można płacić kilka razy?

 Tak, bonem możesz płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).

Czy mogę wymienić bon na gotówkę?

 Nie możesz wymienić bonu na gotówkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany.   

Czy mogę skorzystać z wypoczynku po 31 marca 2022 r., za który zapłacę bonem?

 Tak, jeśli zapłacisz za pomocą bonu do 31 marca 2022 r.

Czy będę mogła skorzystać z bonu, jeśli urodzę dziecko w 2021 r.?

 Tak. Jeśli w 2021 r. uzyskasz prawo do świadczenia wychowawczego, to będzie Ci również przysługiwało świadczenie w formie bonu. Możesz zrealizować go do końca marca 2022 r.

Co zrobić w sytuacji, gdy kwota za nocleg w hotelu będzie przewyższać wartość bonu?

 Jeśli usługa hotelarska przekracza wartość bonu, to brakującą część możesz zapłać gotówką lub przelewem.

Czy bon turystyczny mogą otrzymać osoby samotnie wychowujące dzieci, rodzice zastępczy albo rodzice sprawujący opiekę naprzemiennie?

 Tak. Uprawnioną do Polskiego Bonu Turystycznego jest osoba, której przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego na dziecko. Jeśli sprawujecie opiekę nad dzieckiem naprzemiennie, każdemu z Was przysługuje bon w wysokości 250 zł oraz ewentualnie dodatkowe 250 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne i ma orzeczenie, które to potwierdza.

Czy bonem można opłacić wyjazd zagraniczny?

Nie. Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Listę tych podmiotów znajdziesz na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT): www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Czy będzie lista hoteli, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu?

Listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, u których będziesz mógł zapłacić za pomocą bonu, znajdziesz na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT): www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Jak otrzymam informację, że mam przyznany bon?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz bon, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli masz prawo do bonu, w zakładce [Ogólny] będzie zakładka [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]. Bon musisz aktywować. Aby to zrobić, wpisz swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. W chwili aktywacji zostanie Ci nadany kod obsługi płatności. Otrzymasz go e‑mailem, aby potwierdzić płatność za pomocą bonu.

Co to jest kod obsługi płatności?

To kod, który otrzymasz, gdy aktywujesz swój bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Tylko Ty będziesz znał ten kod. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon]. Wykorzystasz go, gdy będziesz płacić za usługi, np. rezerwować nocleg w hotelu.

Gdzie mogę sprawdzić/zobaczyć swój kod obsługi płatności?

Kod obsługi płatności będziesz mógł sprawdzić w e-mailu, który otrzymasz w dniu aktywacji bonu, oraz na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon].

Czy jeśli wystąpię do POT o bon i dostanę decyzję odmowną, mogę się odwołać?

Jeśli otrzymasz decyzję o odmowie przyznania świadczenia w formie bonu, możesz złożyć odwołanie do ministra rozwoju.

Gdzie znajdę na PUE ZUS informacje o bonie?

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce [Ogólny] jest nowa zakładka [Polski Bon Turystyczny]. Zobaczysz ją, jeśli masz prawo do świadczenia w formie bonu. Kliknij w [Polski Bon Turystyczny], a następnie w [Mój bon]. Pojawią się następujące opcje:

 1. [Aktywuj bon],
 2. [Zmiana danych kontaktowych],
 3. [Wniosek o dodatkowe świadczenie],
 4. [Podgląd].

Co trzeba zrobić, jeśli na PUE ZUS nie mam zakładki [Polski Bon Turystyczny]?

Jeśli w zakładce [Ogólny] nie ma zakładki [Polski Bon Turystyczny], oznacza to, że nie masz ustalonego prawa do świadczenia w formie bonu. W takiej sytuacji, jeśli spełniasz wymagane warunki, powinieneś złożyć wniosek o to świadczenie do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). POT wyda w tej sprawie decyzję. 

Co trzeba zrobić, aby zapłacić za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne?

Jeśli aktywujesz bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli uzupełnisz swój aktualny adres e-mail i numer telefonu komórkowego, otrzymasz e-mailem kod obsługi płatności. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce "Polski Bon Turystyczny" > "Mój Bon". Kod ten podajesz np. w recepcji hotelu, gdy płacisz za usługi. Następnie otrzymasz  na numer telefonu komórkowego (który jest w zakładce "Polski Bon Turystyczny" > "Mój bon") esemes z kodem potwierdzającym tę płatność. Ten kod musisz podać recepcjoniście.

Czy mogę sprawdzić, jaką wartość bonu mogę jeszcze wykorzystać?

Tak, aktualny stan środków, które możesz jeszcze wykorzystać, sprawdzisz na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę [Ogólny] i przejdź do zakładki "Polski Bon Turystyczny" > "Mój bon".

Mam zakładkę na PUE ZUS [Polski Bon Turystyczny], ale nie dostałem e-mailem kodu obsługi płatności. Co muszę zrobić?

Kod obsługi płatności otrzymasz przy aktywacji bonu. Aby to zrobić, wybierz zakładkę "Ogólny", a następnie "Polski Bon Turystyczny" > "Mój bon" i kliknij "Aktywuj bon". Musisz uzupełnić swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Jeśli aktywowałeś bon, a nie otrzymałeś e-mailem kodu obsługi płatności, sprawdź, czy e-mail z kodem obsługi płatności nie znalazł się w folderze "Spam". Kod możesz również sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce "Polski Bon Turystyczny" > "Mój Bon".

Nie mam swojego profilu na PUE ZUS. Czy może mnie reprezentować pełnomocnik i w moim imieniu aktywować mój bon?

Funkcja aktywacji bonu przez pełnomocnika będzie możliwa później. Obecnie musisz mieć swój profil na PUE ZUS, aby aktywować bon.

Pomyliłem się i podałem w recepcji błędny kod obsługi płatności. Co muszę zrobić, aby zapłacić bonem za wczasy?

Podaj recepcjoniście prawidłowy kod obsługi płatności. Recepcjonista w razie pomyłki może ponownie wpisać kod i dokończyć proces płatności.

Co się stanie, jeśli podam recepcjoniście błędny kod potwierdzający płatność bonem, który dostanę esemesem?

Płatność będzie anulowana. Musisz podać recepcjoniście jeszcze raz kod obsługi płatności (z e-maila), a następnie nowy kod potwierdzający, który otrzymasz esemesem.

Czy w obiekcie, który jest na liście POT, mogę zapłacić bonem tylko za nocleg, czy także za posiłki i atrakcje?

Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie. Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich). Usługa hotelarska musi składać się co najmniej z noclegu., Jeśli w danym obiekcie można uzyskać dodatkowe świadczenia  (stanowią one integralną część usługi) to nadal jest to usługa hotelarska.

Z przepisów wynika, że bonem można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka. Czy jeśli nasze dziecko ma kilka miesięcy i jego pobyt w ośrodku jest darmowy, możemy zapłacić bonem?

Tak. Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy dziecko korzysta z usługi hotelarskiej lub uczestniczy w imprezie turystycznej – nawet gdy ze względu na jego wiek nie  trzeba za nie zapłacić.

Chcę skorzystać ze swoim niepełnosprawnym dzieckiem z usługi hotelarskiej i zapłacić za pomocą bonu. Czy mogę za nasz wspólny pobyt zapłacić bonem?

Tak. Aby zapłacić za pomocą bonu, dziecko musi skorzystać z usługi hotelarskiej.

Czy jeśli moje dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia, to przysługuje mi na nie dodatkowe świadczenie? Czy muszę przedstawić dodatkowe dokumenty?

Na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł (dodatkowy bon o wartości 500 zł). Dzieckiem niepełnosprawnym jest m.in. dziecko, które ma orzeczenie o niepełnosprawności (wydane na podstawie art. 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Jeśli Twoje dziecko ma takie orzeczenie, to przysługuje na nie dodatkowe świadczenie w formie bonu. Aby otrzymać to świadczenie, musisz:

 • złożyć oświadczenie (przez  Platformę Usług Elektronicznych ZUS), że Twoje  dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dołączyć kopię takiego orzeczenia.

Czy można zapłacić za pomocą bonu PBT można wykorzystać za na usługi gastronomiczne w hotelu?

Bon może być wykorzystany na usługi hotelarskie- art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich. Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie. Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich). Usługa hotelarska musi składać się co najmniej z noclegu, a jeśli w danym obiekcie można uzyskać dodatkowe świadczenia uzyskać w obiekcie (gdy stanowią one integralną część takiej usługi) to nadal jest to usługa hotelarska.

Podmioty turystyczne - ważne dla przedsiębiorcy turystycznego i organizacji pożytku publicznego

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, muszą wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem PUE ZUS. Dlatego trzeba mieć profil na PUE ZUS.

Aby przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny na PUE ZUS, trzeba wypełnić oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny (PBT). Na PUE ZUS przedsiębiorca turystyczny będzie mógł zarządzać uprawnieniami osób, które będą przyjmować płatności bonem.

Uzyska też dostęp do swoich rozliczeń.

Już wkrótce ZUS poinformuje o możliwości korzystania z funkcji dla podmiotu turystycznego. 

Kogo dotyczy?

Przyjmowanie płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego dotyczy:
 • przedsiębiorcy turystycznego,
 • organizacji pożytku publicznego.

Jakie warunki musisz spełnić, aby przyjąć płatność bonem?

Polska Organizacja Turystyczna (POT) opublikuje listę zarejestrowanych przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu na stronach internetowych POT: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Jak złożyć oświadczenie?

„Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny” (PBT) będzie można przekazać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem PUE ZUS. Możesz to zrobić samodzielnie lub może to zrobić osoba przez Ciebie upoważniona. Skorzystaj z instrukcji, jak wypełnić oświadczenie (plik doc).

Oświadczenie można będzie podpisać m.in. za na PUE ZUS?

Osoba, która złoży oświadczenie (Ty lub osoba przez Ciebie upoważniona), zostanie managerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. W roli [Ogólny] w zakładce [Podmiot Turystyczny] manager będzie mógł dodać kolejnych managerów do obsługi podmiotu turystycznego. Managerów będzie też można usunąć, choć zawsze będzie musiała być przynajmniej jedna osoba z taką rolą. Każdy manager będzie miał na PUE ZUS dostęp do rozliczeń płatności bonem oraz możliwość:
 • zmiany danych podmiotu turystycznego,
 • złożenia rezygnacji z udziału w programie,
 • ponownej rejestracji podmiotu turystycznego po rezygnacji,
 • dodania lub usunięcia recepcjonisty czyli osoby obsługującej płatności bonem.

Osoba, która ma pełnić rolę managera musi mieć swój profil na PUE ZUS.

Osoba, która ma pełnić rolę recepcjonisty musi mieć swój profil na PUE ZUS.

Managerem i recepcjonistą może być ta sama osoba.

Rusza rejestracja dla przedsiębiorców do programu Polski Bon Turystyczny

Już od 25 lipca br. przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się do programu Polski Bon Turystyczny w platformie PUE ZUS. Program jest formą wsparcia dla krajowej branży turystycznej oraz dla polskich rodzin. Do rejestracji mogą przystąpić przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski.

Aby dołączyć do programu, należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Następnie trzeba złożyć oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego. Oświadczenie trzeba podpisać: profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem zaufanym. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Instrukcje, jak założyć konto na PUE ZUS, można obejrzeć na kanale YouTube.

Do programu mogą przystąpić jedynie legalne firmy. Dzięki Polskiemu Bonowi Turystycznemu pośrednio zmniejszy się szara strefa w branży turystycznej. POT opublikuje listę przedsiębiorców, którzy dołączyli do programu na stronie bonturystyczny.gov.pl dnia 1 sierpnia. Od tego dnia platforma będzie aktywna także dla beneficjentów bonu. 

Rejestracja będzie ciągła aż do zakończenia programu. Beneficjenci będą mogli wykorzystać bon do 31 marca 2022 roku. 

ZUS uruchomił infolinię, gdzie można się dowiadywać na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Zarówno beneficjenci programu, jak i przedsiębiorcy mogą dzwonić na numer: 22 11 22 111. Konsultanci specjalnej infolinii wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu czy tego, kto może przyjmować płatności bonem.

Jak przyjąć płatność bonem?

Płatność bonem będziesz przyjmować za pomocą aplikacji dla recepcjonisty. Klient poda Ci kod obsługi płatności, który dostał e-mailem (może go też sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS), a następnie kod, którym potwierdzi płatność (otrzyma go esemesem w momencie transakcji). Jeśli pomylisz się i wpiszesz błędny kod obsługi płatności, możesz ponownie go wpisać.

Jeśli pomylisz się i wpiszesz błędny kod potwierdzający płatność, transakcja będzie anulowana. Musisz wtedy jeszcze raz wpisać kod obsługi płatności, a następnie nowy kod potwierdzający transakcję, który klient otrzyma esemesem.

Jeżeli usługa, za którą klient płaci bonem przekracza jego wartość, to brakującą część klient może zapłać gotówką lub przelewem.

Jeśli kwota do zapłaty wprowadzone do aplikacji przekracza wartość bonu, transakcja będzie anulowana.

Stan wykorzystania środków z bonu będzie znana klientowi. W przypadku przekroczenia wartości bonu, klient otrzyma powiadomienie o saldzie esemesem. Saldo bonu będzie też mógł sprawdzić na PUE ZUS.

Jakie masz prawa?

 • Możesz przyjąć płatność za pomocą bonu do 31 marca 2022 r.
 • Możesz w każdym czasie złożyć oświadczenie (na PUE ZUS), że nie będziesz przyjmować płatności za pomocą bonu. Zostaniesz wtedy wykreślony z listy zamieszczonej na stronach internetowych POT: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel. Jeśli jednak przyjąłeś płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną, musisz ją zrealizować.

Jakie masz obowiązki?

 • Gdy zarejestrujesz przedsiębiorstwo lub organizację na PUE ZUS, poinformuj klientów, że można u Ciebie płacić bonem. Taką informację umieść przede wszystkim w miejscu realizacji usług hotelarskich lub imprez turystycznych.
 • Musisz aktualizować dane, które podałeś przy rejestracji na PUE ZUS.
 • Jeśli przyjąłeś płatność za pomocą bonu do 31 marca 2022 r., musisz zrealizować usługę – także po tym terminie.
 • Jeśli nie zrealizujesz usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, zwracasz płatność przyjętą za pomocą bonu na rachunek POT, oddzielnie dla każdego bonu (w tytule przelewu podajesz numer bonu).

Co zyskasz?

Możesz przyjąć płatność za pomocą bonu. ZUS zrobi przelew na rachunek, który podałeś przy rejestracji na PUE ZUS, w ciągu 14 dni, od kiedy przyjmiesz taką płatność.

Kilka pytań o bon

Kto może przyjmować płatności bonem turystycznym?

Możesz przyjmować płatności bonem, jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub prowadzisz organizację pożytku publicznego i realizujesz usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Polski. Musisz działać legalnie i mieć wpis do odpowiednich rejestrów. Przy rejestracji składasz oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Musisz zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Następnie złóż oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego. Polska Organizacja Turystyczna (POT) na swoich stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel zamieszcza listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Czy muszę złożyć wniosek, aby przyjmować płatności za pomocą bonu?

Musisz mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz złożyć tam oświadczenie. Aby złożyć oświadczenie, w zakładce "Ogólny" klikasz na "Dokumenty i wiadomości" > "Dokumenty robocze" > "Utwórz nowy" i wybierasz "Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny". Podajesz dane podmiotu turystycznego i podpisujesz oświadczenie (PBT – oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny). Oświadczenie to możesz podpisać jednym z następujących sposobów: profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem zaufanym.

Jeśli zarejestrowałeś podmiot turystyczny, stajesz się jego managerem na PUE ZUS i wykonujesz na PUE ZUS czynności w imieniu przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego. Wskazujesz jednego lub wielu recepcjonistów, którzy będą obsługiwali na PUE ZUS płatność za pomocą bonu. Możesz wskazać również dodatkowych managerów.

Kto może działać w imieniu przedsiębiorcy turystycznego?

Czynności na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w imieniu przedsiębiorcy turystycznego wykonuje osoba wskazana na PUE ZUS jako manager. Może ona na PUE ZUS np. zmienić dane podmiotu turystycznego, dodać nowego managera, wskazać recepcjonistów, przeglądać transakcje i rozliczenia. Manager musi mieć profil na PUE ZUS. Przedsiębiorca turystyczny musi mieć co najmniej jednego managera.

Na rzecz przedsiębiorcy turystycznego prace wykonują również recepcjoniści. Muszą oni mieć profil na PUE ZUS. Obsługują płatności za pomocą bonu turystycznego.

Osoby, które mają na PUE ZUS status managera i recepcjonisty, mogą świadczyć usługi dla kilku przedsiębiorców turystycznych.

Kto może zarejestrować podmiot turystyczny na PUE?

Każdy, kto ma profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, poda dane podmiotu 

i podpisze na PUE ZUS oświadczenie (PBT – oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny).

Oświadczenie trzeba podpisać jednym z następujących sposobów: profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód), profilem zaufanym.

Ten, kto zarejestrował podmiot turystyczny, zostaje managerem podmiotu turystycznego – wykonuje na PUE ZUS czynności w imieniu podmiotu turystycznego, m.in. może dodawać i usuwać recepcjonistów, managerów, może zmienić dane podmiotu.

Czy jako manager będę mógł zmienić dane podmiotu turystycznego?

Tak. Będziesz mógł zmienić na PUE ZUS dane podmiotu, chyba że złożyłeś oświadczenie o rezygnacji z prawa do przyjmowania płatności za pomocą bonu i Polska Organizacja Turystyczna usunęła Twój podmiot z listy udostępnianej na swoich stronach internetowych.

Jakie mam obowiązki, jeśli zostałem wpisany na listę przedsiębiorców turystycznych?

Po rejestracji podmiotu turystycznego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS musisz zamieszczać informację, że można u Ciebie płacić za pomocą bonu. Informację tę trzeba umieścić przede wszystkim w miejscu realizacji usług hotelarskich lub imprez turystycznych (zobowiązujesz się do tego w składanym na PUE ZUS oświadczeniu). Ponadto musisz aktualizować dane podane przy rejestracji na PUE ZUS oraz poddać się czynnościom sprawdzającym, które może podjąć Polska Organizacja Turystyczna.

Co powinienem zrobić, jeśli nie zrealizuję usługi, za którą przyjąłem płatność bonem?

Jeśli nie zrealizujesz usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, a przyjąłeś płatność bonem, jak najszybciej zwróć płatność przyjętą za pomocą bonu na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej, oddzielnie dla każdego bonu. W tytule przelewu podajesz numer bonu.

Czy mogę zrealizować usługę hotelarską po 31 marca 2022 r.?

Tak, ale płatność za usługę za pomocą bonu musisz przyjąć do 31 marca 2022 r.

Czy mogę zrezygnować z możliwości przyjmowania płatności bonem?

Tak. W każdym czasie możesz złożyć oświadczenie o rezygnacji z programu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Polska Organizacja Turystyczna usunie Cię wtedy z listy zamieszczonej na swoich stronach internetowych. Jeśli jednak przyjąłeś płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną, musisz ją zrealizować.

Kiedy muszę się zgłosić, aby znaleźć się na liście podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu?

Prawo przyjmowania płatności za pomocą bonu turystycznego obowiązuje do 31 marca 2022 r. Do tego czasu możesz zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jako przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego. Polska Organizacja Turystyczna umieści Cię na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu. Jeśli przyjmiesz płatność do 31 marca 2022 r., usługę możesz zrealizować po tym terminie.

W jakim czasie otrzymam płatność za zrealizowany bon?

ZUS zrobi przelew w ciągu 14 dni od przyjęcia płatności za pomocą bonu (na rachunek, który podałeś przy rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Czy po przyjęciu płatności bonem muszę zawiadomić ZUS lub POT, aby otrzymać zwrot?

Nie. ZUS zrobi przelew na rachunek, który podałeś przy rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Czy mogę przyjąć płatność bonem za spływ kajakowy lub obóz harcerski?

Tak, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego i realizujesz imprezy turystyczne na terytorium Polski,
 • działasz legalnie i masz wpis do odpowiednich rejestrów,
 • zarejestrowałeś podmiot turystyczny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • spływ kajakowy albo obóz harcerski stanowią część imprezy turystycznej (zdefiniowanej w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym).

Czy moje gospodarstwo agroturystyczne może przyjąć płatność bonem?

Tak, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • jesteś przedsiębiorcą turystycznym i realizujesz usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Polski,
 • działasz legalnie i masz wpis do odpowiednich rejestrów,
 • zarejestrowałeś podmiot turystyczny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Czy muszę zatrudnić recepcjonistę, aby przyjmować płatności za pomocą bonu?

Recepcjonista to osoba, która ma profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i obsługuje płatności za pomocą bonu. Recepcjonistę wskazuje na PUE ZUS osoba, która ma tam status managera. Każdy podmiot turystyczny, który przyjmuje płatności za pomocą bonu, musi mieć co najmniej jednego managera i recepcjonistę. Może być to ta sama osoba.

Jak osoba uprawniona do bonu będzie płacić za usługę hotelarską?

Jeśli osoba uprawniona aktywuje bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, otrzyma e‑mailem kod obsługi płatności. Ten kod może także sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS. Musi Ci podać ten kod, gdy płaci za usługę hotelarską, a następnie – kod potwierdzający płatność, który otrzyma esemesem w momencie transakcji.

Czy osoba, która chce zapłacić bonem, musi okazać w recepcji jakiś dokument?

Nie. Osoba, która chce zapłacić bonem za usługę, poda kod obsługi płatności, który otrzymała e‑mailem. Może go także sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS. Następnie poda kod potwierdzający płatność, który otrzyma esemesem w czasie transakcji. 

Czy można przyjąć dopłatę do bonu?

Tak. Bonem można zapłacić do wyczerpania przyznanych świadczeń w formie bonu. Brakującą kwotę klient opłaca z własnych środków.

Czy mogę przyjmować płatności jako recepcjonista w dwóch naszych pensjonatach?

Tak. Wystarczy, że manager doda Cię na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS do listy recepcjonistów. Aby obsługiwać płatności za pomocą bonu, musisz mieć profil na PUE ZUS.  

Czy mogę dać pełnomocnictwo do rejestracji podmiotu turystycznego na PUE ZUS?

Do rejestracji nie jest wymagane pełnomocnictwo.

Zarejestrować podmiot turystyczny może osoba, która:

 • ma profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • poda dane podmiotu, w imieniu którego występuje,
 • podpisze na PUE ZUS oświadczenie (PBT – oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny) – pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jeżeli podmiot turystyczny będzie rejestrować osoba, którą upoważnisz do Twojego profilu [Płatnik] – kreator sam podpowie dane podmiotu.

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo turystyczne lub organizację pożytku publicznego i nie masz profilu [Płatnik] na PUE ZUS, a upoważniłeś do rejestracji inną osobę – wtedy ta osoba musi sama wpisać dane podmiotu. Natomiast dane osoby, która rejestruje przedsiębiorstwo turystyczne lub organizację pożytku publicznego, system pobierze z jej profilu na PUE ZUS.

Co mogę zrobić, jeśli wpiszę błędny kod obsługi płatności z maila, który otrzymał klient?

W razie pomyłki możesz wpisać ponownie kod obsługi płatności.

Co się stanie, jeśli wpiszę błędny kod potwierdzający płatność, który otrzyma klient w czasie transakcji?

Jeśli pomylisz się i wpiszesz błędny kod potwierdzający płatność, transakcja będzie anulowana. Musisz wtedy jeszcze raz wpisać kod obsługi płatności (z e-maila klienta), a następnie – nowy kod potwierdzający, który klient otrzyma esemesem.

Czy muszę zwrócić świadczenie w formie bonu, jeśli zaliczka jest bezzwrotna, a klient odwołał rezerwację?

Jeśli klient wiedział, że zaliczka jest bezzwrotna i opłacił ją za pomocą bonu, a następnie odwołał rezerwację, nie musisz zwracać środków przyjętych za pomocą bonu. 

Czy jeśli wystawiamy fakturę na firmę za pobyt w hotelu, to możemy przyjąć płatność za pomocą bonu turystycznego?

W takiej sytuacji nie ma podstaw do zapłaty za pomocą bonu. Fakturę wystawiacie na firmę, a to oznacza, że odbiorcą usługi była firma – usługa nie była więc świadczona na rzecz dziecka.

Czy płatność za pomocą bonu mogą przyjmować tylko podmioty o określonym PKD – z konkretnej branży?

Podmiot, który chce przyjmować płatność za pomocą bonu, powinien świadczyć usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. Musi też zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Nie musi przy tym podawać numeru PKD.

Infolinia w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego

Od 24 lipca od godziny 8.00 pod numerem telefonu 22 11 22 111 będzie można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Ze specjalnej infolinii będzie można korzystać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl.

Konsultanci specjalnej infolinii będą wspierać osoby, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego i podmioty turystyczne, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśnią wątpliwości dotyczące prawa do bonu, a także m.in. pomogą:

 • aktywować bon,
 • wysłać oświadczenia,
 • zapłacić za pomocą bonu.

 

Gdzie otrzymasz pomoc w sprawie bonu?

 • Pod numerem telefonu 22 11 22 111.
 • Pytania możesz też wysyłać na adres e-mailowy bon@zus.pl.

RODO

Klauzule informacyjne

Współadministrowanie Porozumienie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Polską Organizacją Turystyczną dotyczące uzgodnień okreslających zakres odpowiedzialności wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych (plik pdf 131kb)

Na podst. zus.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Z piątku na sobotę można aktywować bon turystyczny

Z piątku na sobotę można aktywować bon turystyczny

500 zł na dziecko do 18. roku życia i dodatkowe 500 zł na dziecko z niepełnosprawnością – tyle wyniesie świadczenie z tytułu bonu turystycznego. Z piątku na sobotę będzie można aktywować bon i z niego skorzystać. Za jego pomocą beneficjenci opłacą np. wczasy, kolonie, obozy, tzw. zielone szkoły czy pobyt w hotelu na terenie Polski. Lista obiektów, które przyjmą (...)

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Pieniądze w ramach bonu będą z jednej strony wakacyjnym wsparciem dla rodzin, a z drugiej – dla polskiej branży turystycznej. To 500 zł na każde dziecko przyznawane – tak jak w programie „Rodzina 500+” – niezależnie od dochodów. ##baner## Nowe przepisy Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym przewiduje świadczenie w formie bonu turystycznego w wysokości (...)

Polski Bon Turystyczny w praktyce

Polski Bon Turystyczny w praktyce

Polski Bon Turystyczny – pomocne informacje Od 1 sierpnia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można aktywować Polski Bon Turystyczny. Osoby, które są uprawnione do świadczenia wychowawczego 500+ (składały wniosek o to świadczenie), na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] mają wszystkie informacje o przyznanym im bonie i (...)

Projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym przyjęty przez Sejm

Projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym przyjęty przez Sejm

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym dotyczy przyznania osobom pobierającym świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych (...)

Ostatnie przygotowania do wdrożenia Polskiego Bonu Turystycznego

Ostatnie przygotowania do wdrożenia Polskiego Bonu Turystycznego

Polski Bon Turystyczny stanowi wsparcie dla polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu. Trwają ostatnie przygotowania do jego wdrożenia. ##baner## Kto otrzyma świadczenie w formie (...)

Więcej osób może skorzystać z bonu turystycznego

Więcej osób może skorzystać z bonu turystycznego

Rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego nawet, jeśli złożyli wniosek o 500+ po 31 grudnia 2021 r., ale w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Dotyczy to dzieci urodzonych od października do grudnia ubiegłego roku. ##baner## Bon turystyczny Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, przysługuje (...)

Polski Bon Turystyczny ważny do 31 marca 2023 r.

Polski Bon Turystyczny ważny do 31 marca 2023 r.

Wydłużenie Polskiego Bonu Turystycznego Nowelizacja ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (PBT) sprawiła, że czas na wykorzystanie bonów zostanie przedłużony do końca I kwartału 2023 roku. Potrzebę przedłużenia terminu realizacji programu PBT w takim wymiarze wskazywały we wspólnym stanowisku z 15 lipca Rada Polskiej Organizacji Turystycznej i Rada Ekspertów do spraw (...)

Ustawa o bonie turystycznym gotowa

Ustawa o bonie turystycznym gotowa

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym przewiduje przyznanie osobom pobierającym świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych realizowanych na terenie kraju; przyznania osobom wychowującym (...)

Polski Bon Turystyczny – trwa rejestracja podmiotów turystycznych przez PUE ZUS

Polski Bon Turystyczny – trwa rejestracja podmiotów turystycznych przez PUE ZUS

Od 25 lipca ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnił przedsiębiorcom turystycznym i organizacjom pożytku publicznego możliwość zgłoszenia udziału w programie Polski Bon Turystyczny. Aktualnie ponad 4,6 tys. podmiotów turystycznych złożyło przez PUE ZUS oświadczenia wymagane w celu wpisania ich na listę uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

Polski Ład to plan odbudowy naszej gospodarki.  Restart podatkowy w #PolskiŁad Ważne miejsce w Polskim Ładzie zajmuje restart podatkowy. Rząd chce, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Podnosi kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższa limit dla drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Zmiany dotkną 18 mln Polaków. Na portalu podatki.gov.pl/polski-lad będzie komplet (...)

Bony dla młodych bezrobotnych

Bony dla młodych bezrobotnych

Sprawy rodzinne, motywacja zarobkowa, szansa na rozwój, chęć zdobycia fachu – to powody, dla których w czołówce form aktywizacji są bony na zasiedlenie, stażowe, szkoleniowe i zatrudnieniowe. Do końca 2018 z różnych form aktywizacji skorzystało już 176,3 tys. bezrobotnych. Bony trampoliną do rynku pracy - "Po ośmiu latach pracy za granicą wróciłam (...)

Rejestracja recepcjonistów Polskiego Bonu Turystycznego

Rejestracja recepcjonistów Polskiego Bonu Turystycznego

W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia ZUS udostępnił możliwość aktywacji bonu turystycznego na PUE ZUS. Od tego momentu recepcjoniści podmiotów turystycznych mogą przyjmować płatności bonem. ##baner## Wymogi Aby przyjmować płatności bonem turystycznym, podmiot turystyczny musi: spełniać warunki przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny; Musi prowadzić legalną działalność, (...)

Bon turystyczny ważny dłużej

Bon turystyczny ważny dłużej

O 6 miesięcy – do 30 września 2022 r.  został przedłużony termin płatności bonem turystycznym za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. Jak skorzystać z bonu turystycznego? Aby skorzystać z bonu turystycznego, wystarczy mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba też aktywować bon. Można to zrobić w dowolnym momencie, np. na kilka (...)

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Ustawa o wsparciu przedsiębiorców znad Odry Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu przedsiębiorców znad Odry. Uprawnieni otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika. Rząd przygotował, a parlament uchwalił przepisy w trybie pilnym. Teraz etap wypłat tych środków. Trafią one do firm, które prowadzą (...)

Bon turystyczny też na wycieczki jednodniowe

Bon turystyczny też na wycieczki jednodniowe

Sejm przyjął nowelizację zawierającą zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Nowe przepisy znacznie rozszerzają katalog aktywności opłacanych bonami i listę podmiotów turystycznych, które mogą korzystać z programu. - Nowelizacja stanowi rozszerzenie możliwości wykorzystania bonu. Zwiększy się grono przedsiębiorców, którzy będą uczestniczyć w programie. (...)

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT. Sprawdź, jakie nowe dane będziesz musiał podać i jakie kary grożą za błędy. Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać? ##baner## Czym jest nowy JPK_VAT z deklaracją? JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. (...)

Bon turystyczny 500+

Bon turystyczny 500+

Bon turystyczny o wartości 500 zł na każde dziecko, przyznawany niezależnie od poziomu dochodów w rodzinie; będzie miał formę elektroniczną i będzie można go wykorzystać do końca 2021 r. Szczegóły swojej inicjatywy, z której skorzysta ok. 6 mln dzieci, przedstawił Prezydent Andrzej Duda. Wyjaśnił też, że bon będzie można dostać rejestrując się na Platformie (...)

Ostatnie wakacje z bonem turystycznym

Ostatnie wakacje z bonem turystycznym

Wakacje to najlepszy moment, by wykorzystać bon turystyczny. Na blisko 4,3 mln uprawnionych osób wciąż nieaktywnych jest 895 tys. bonów. Warto się pospieszyć, bo ważność bonu upływa 30 września. Po tym terminie nie będzie można nim opłacić wypoczynku ani pobytu w hotelu. Od sierpnia 2020 r. za pomocą bonu rodzice mogą płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne (...)

Wsparcie przedsiębiorców znad Odry - można już składać wnioski

Wsparcie przedsiębiorców znad Odry - można już składać wnioski

Jakie wsparcie dla firm znad Odry? Ustawa w sprawie pomocy dla przedsiębiorców znad Odry przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika. Firma otrzyma świadczenie, jeżeli jej przychód spadł o co najmniej 50 proc. - "Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu sytuacji ekologicznej na Odrze (...)

500+ - jak ubiegać się o świadczenie?

500+ - jak ubiegać się o świadczenie?

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko niezależnie od dochodu. Od 1 lipca wnioski o świadczenie można składać przez Internet, a od 1 sierpnia także papierowo w urzędzie. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie? Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu (...)

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

  Czemu warto się ubezpieczyć? Przed nami wiele okazji do krótszego czy dłuższego odpoczynku. Wreszcie przez wielu oczekiwany sezon urlopowy! Niestety chwilom beztroski i odpoczynku zawsze towarzyszy ryzyko wystąpienia przykrego zdarzenia. Może się ono przydarzyć nam, naszym bliskim, może również dotknąć należących od nas cennych przedmiotów, które (...)

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, to jedno z ważniejszych podatkowych rozwiązań, jakie znalazły się w Polskim Ładzie. Dzięki temu w portfelach ponad 110 tys. rodziców – podatników, zostanie rocznie ok. 335 mln zł.  Ulga dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci to rozwiązanie dla wszystkich rodziców – niezależnie od tego, (...)

Ulga na zabytki w PIT

Ulga na zabytki w PIT

Podatkowy "Polski Ład" to również działania nakierowane na ochronę dziedzictwa kulturowego naszego kraju.     Najważniejsze informacje o nowej preferencji Z ulgi na zabytki mogą skorzystać członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku, oraz indywidualni właściciele nieruchomości. Ulga jest (...)

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Osoby niepełnosprawne nie są skazane na brak pracy. Mogą sobie radzić na rynku pracy równie dobrze jak pełnosprawni pracownicy. Instrumenty wsparcia Warto powiedzieć o instrumentach wsparcia, które wspomagać mają zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a które funkcjonują na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)

Tarcza 5.0 - czyli tarcza branżowa

Tarcza 5.0 - czyli tarcza branżowa

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.   Przedstawiciele branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą skorzystać (...)

Tarcza turystyczna z pomocą dla organizatorów wycieczek i turystów

Tarcza turystyczna z pomocą dla organizatorów wycieczek i turystów

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw to tzw. druga tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej. Wprowadza ona szczególne rozwiązania przeciwdziałające utracie płynności przez przedsiębiorców, (...)

Jak złożyć wniosek o „500+” oraz wniosek o świadczenie „Dobry Start” na PUE ZUS?

Jak złożyć wniosek o „500+” oraz wniosek o świadczenie „Dobry Start” na PUE ZUS?

Od 1 sierpnia 2019 r. możesz złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” za pomocą kreatora, który udostępniono na PUE ZUS. ZUS jest też jedną z instytucji, która umożliwia złożenie elektronicznego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. wniosku „Rodzina 500+”. W ZUS tylko wniosek elektroniczny ZUS (...)

Kolejny pakiet pomocowy z antykryzysowej tarczy branżowej

Kolejny pakiet pomocowy z antykryzysowej tarczy branżowej

Tarcza branżowa – zestaw rozwiązań pomocowych na czas ograniczeń Zwolnienie ze składek do ZUS, świadczenie postojowe i zwolnienie z opłaty targowej – to rozwiązania z tarczy branżowej, które ogłosili premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej. Będą one przedmiotem prac w Sejmie. ##baner## - "Chcemy, aby wszystkie przedsiębiorstwa, (...)

Mały ZUS w styczniu 2020 r.

Mały ZUS w styczniu 2020 r.

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS” i  zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne w 1 styczniu 2020 r.? Dowiedz się, co radzi ZUS. Mały ZUS - zgłoszenie do ubezpieczeń Jeśli chcesz nadal korzystać z „małego ZUS” i korzystałeś z niego w 2019 r., to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. ##baner## Jeżeli (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej wskazano, co z nich wynika. Objaśnienia zawierają ogólne wyjaśnienia na temat podmiotów (...)

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.? Przeczytaj ten artykuł. Od lutego wchodzi w życie Mały ZUS Plus Od 1 lutego 2020 r. będą obowiązywać nowe zasady korzystania z „małego ZUS plus”/ „małej działalności gospodarczej plus”.  (...)

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli

Rozporządzenie podpisane Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Rząd przekazuje kolejne 300 mln zł na zakup sprzętu do kształcenia na odległość. (...)

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla podatników: systemie estońskim, obniżonej stawce CIT, większej dostępności ryczałtu, podwyżce podatku od dochodów zagranicznych. Sprawdź, o czym należy pamiętać w 2021 roku i jakie warunki spełnić, żeby skorzystać z preferencji. ##baner## Kto może płacić ryczałt? Od 2021 roku więcej przedsiębiorców będzie mogło wybrać (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Kto może skorzystać z uprawnień w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”? Może z nich skorzystać: każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),  rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko (tzn. ciężko i nieodwracalnie upośledzone (...)

O czym pamiętać na zakupach prezentów?

O czym pamiętać na zakupach prezentów?

Wybierasz prezenty dla najmłodszych? Szukasz upominku dla bliskich? Pamiętasz o swoich prawach w przypadku zakupu nietrafionego produktu? Poznaj porady UOKiK, aby wiedzieć, na co zwrócić uwagę wybierając zabawki, karty podarunkowe czy personalizowane podarunki. UOKiK prezentuje też wyniki kontroli zabawek przeprowadzonej wspólnie z Krajową Administracją (...)

Prawa mamy

Prawa mamy

Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży i po urodzeniu dziecka, z jakiego wsparcia może korzystać świeżo upieczona mama, jaki urlop jej przysługuje? Dowiedz się więcej. Czy kobieta w ciąży, która jest zatrudniona na umowę o pracę, może zostać zwolniona? Co do zasady, od momentu zajścia w ciążę do dnia porodu, a także później przez cały okres urlopu macierzyńskiego, (...)

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym już pewne

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym już pewne

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Misja centrów oraz klubów integracji społecznej, jaką jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, jest niezwykle ważna. – "Od wejścia w życie ustawy o zatrudnieniu socjalnym minęło już kilkanaście lat, sporo się w tym czasie zmieniło. Stąd nowelizacja ustawy, która właśnie została podpisana przez (...)

Ile wyniosą świadczenia rodzinne od 1 listopada 2018 r.?

Ile wyniosą świadczenia rodzinne od 1 listopada 2018 r.?

Propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych Rada Ministrów przyjęła propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa (...)

ZUS pomoże firmom i rozliczy składki

ZUS pomoże firmom i rozliczy składki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdejmie z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki związane z rozliczaniem składek. ZUS weźmie na siebie odpowiedzialność za te rozliczenia. ##baner## Plan ZUS Takie wnioski płyną z przyjętego przez Zarząd ZUS planu w zakresie kluczowych projektów w procesie transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz Zakładu Ubezpieczeń (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny a ugoda z bankiem

Bankowy tytuł egzekucyjny a ugoda z bankiem

Sprawa wygląda w następujący sposób: miałam konto VIP w banku X. 2 lata temu finansowo mogłam pozwolić sobie na robienie debetów i posiadania złotych kart kredytowych. Tak się ułożyło, że (...)

Obowiązki pośrednika turystycznego

Obowiązki pośrednika turystycznego

Zamierzam założyć firmę zajmującą się sprzedażą wycieczek fakultatywnych organizowanych przez lokalne biura w Egipcie bezpośrednio w Polsce. Klientami będą osoby, które wybierają się na (...)

Skarga do WSA - wysokość wpisu

Skarga do WSA - wysokość wpisu

Chcę wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jakie są koszty sądowe? Do kosztów sądowych zalicza się opłaty sądowe (wpis i opłatę kancelaryjną ) oraz zwrot wydatków (...)

Spółka z o.o. z obcokrajowcem

Spółka z o.o. z obcokrajowcem

Chcę utworzyć sp. z o.o. z obywatelem Ukrainy, gdzie ja miałbym 51% udziałów a pozostałe udziały małżeństwo z obywatelstwem Ukrainy. Czy są przeszkody w utworzeniu takiej spółki z o.o.? Czy (...)

Podział majątku

Podział majątku

Byli małżonkowie po rozwodzie chcą podzielić majątek, którego wartość szacują na 600 000 zł. Wniosek o podział chce złożyć była żona. Jaka jest w takim przypadku opłata sądowa? Czy jej (...)

Koszty zastępstwa w razie apelacji co do części

Koszty zastępstwa w razie apelacji co do części

Sąd gospodarczy zasądził na moją rzecz większą część dochodzonego roszczenia. Chciałbym złożyć apelację tak, żeby wyrok uwzględniał powództwo w całości. Oczywiście mogę ją przegrać (...)

Koszty komornicze i zastępstwo adwokackie

Koszty komornicze i zastępstwo adwokackie

Dłużnik spłaca wierzytelność bezpośrednio wierzycielowi przy wszczętym postępowaniu egzekucyjnym. Jaką opłatę egzekucyjną naliczy komornik przy wszczętym postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli (...)

Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Jakie są zasady i wysokość zwrotu kosztów w postępowaniu przed sądem administracyjnym? Jeżeli sąd uwzględnia skargę, to czy uwzględnia zwrot kosztów sądowych na rzecz skarżącego, w tym również (...)

Odstąpienie od umowy o dzieło a wynagrodzenie

Odstąpienie od umowy o dzieło a wynagrodzenie

Strony zawarły umowę o dzieło (dzieło ma charakter niepodzielny). Wynagrodzenie wykonawcy ustalone zostało na 1000 zł płatne w dwóch ratach po 500 zł (po zrealizowaniu połowy dzieła i po oddaniu (...)

Dokapitalizowanie spółki z o. o.

Dokapitalizowanie spółki z o. o.

Spółka posiada 1000 udziałów po 500 zł każdy, czyli kapitał zakładowy wynosi 500 000 zł. Jest 6 udziałowców (4x 200 uprzywilejowanych i 2 x po 100 zwykłych). Wg wyceny wartości spółki jej (...)

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Zawarłem umowę najmu lokalu mieszkalnego, którego jestem właścicielem. Okres trwania umowy określono jako : \"na dwa lata , z możliwością przedłużenia do pięciu lat\". Jak należy interpretować (...)

Wynagrodzenie adwokata

Wynagrodzenie adwokata

Jakie są stawki minimalne i maksymalne wynagrodzenia adwokata w sprawach z zakresu prawa spadkowego i prawa własności? Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września (...)

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

25.05.2006 r. wygrałem sprawę przed wydziałem pracy sądu okręgowego o 12 347,74 zł. Sąd okregowy zasądził na moją rzecz tę kwotę oraz 900 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (...)

Koszty powództwa przeciwegzekucyjnego

Koszty powództwa przeciwegzekucyjnego

Wnioskowałem o egzekucję do samochodu dłużnika. Komornik zajął ten samochód. Wyszło jednak na jaw, że w 99% samochód ten został przewłaszczony na rzecz banku i bank wezwał mnie do zwolnienia (...)

Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników

Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników

W praktyce sądowej pełnomocnicy używają określeń "według norm przepisanych", przy tym nie powołują się na konkretny przepis prawny. Może rodzić to podejrzenie, że "normy przepisane" nie są (...)

Uprzywilejowanie udziałów co do dywidendy

Uprzywilejowanie udziałów co do dywidendy

W sp. z o.o. jest dwóch wspólników, jeden ma 10 % udziałów a drugi 90 %. Kapitał spółki wynosi 1 000 000 zł (2000 udziałów po 500 zł). Wspólnicy zgadzają się na uprzywilejowanie udziałów (...)

zgoda na wycięcie drzew

zgoda na wycięcie drzew

Planuję zakup działki, na której w pobliżu drogi znajdują się dwa drzewa. Są to duże drzewa, nie są to drzewa owocowe, ale nie są to również jakieś rzadkie, chronione gatunki.Czy wnioskodawca (...)

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Na podstawie jakiego przepisu obecnie obowiązującego (styczeń 2010) wymagane jest zezwolenie na wycięcie drzewa. Obecnie podstawą do wymagania zezwolenia na usunięcie drzewa jest ustawa z dnia 16 (...)

Jak uniemożliwić umieszczenie w KRD

Jak uniemożliwić umieszczenie w KRD

W związku z nie wywiązaniem się z umowy firmy świadczącej usługi internetowe usługobiorca tychże usług po rozwiązaniu umowy zatrzymał sprzęt będący własnością usługodawcy (firmy świadczącej (...)

Dział części majątku spadkowego

Dział części majątku spadkowego

Trzech spadkobierców nabyło spadek na podstawie ustawy w równych częściach (po 1/3). Na spadek składa się 1/2 mieszkania własnościowego oraz 1/2 konta bankowego. Właścicelem pozostałej połowy (...)

Taksa notarialna od kupna mieszkania

Taksa notarialna od kupna mieszkania

Kupiłam mieszkanie na kredyt hipoteczny, ma ono założoną księgę wieczystą, potrzebny jest tylko wpis w księdze, że prawo do mieszkania do momentu spłacenia kredytu należy do banku, moje pytanie (...)

Ważność ustnej umowy pożyczki, przekraczającej 500 zł.

Ważność ustnej umowy pożyczki, przekraczającej 500 zł.

Czy ustna umowa pożyczki, przekraczająca kwotę 500 zł, jest ważna w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego? Ustawodawca nie przewidział dla umowy pożyczki szczególnej formy. Jednak zgodnie (...)

Wypełnienie weksla in blanco

Wypełnienie weksla in blanco

Wydzierżawiam od Agencji Nieruchomości Rolnych 4.5 ha łąki i z tego tytułu będę płacił roczny czynsz przez 3-lata w kwocie ok. 600 zł rocznie (łącznie ok 1800 zł). Przy podpisaniu umowy zażądano (...)

Zezwolenie na alkohol

Zezwolenie na alkohol

Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie? Przedsiębiorca rozpoczynający (...)

Samowolne obniżanie świadczeń alimentacyjnych

Samowolne obniżanie świadczeń alimentacyjnych

Obecnie jestem z mężem w separacji. W czerwcu odbyła się rozprawa sądowa na wniosek mojego męża o obniżenie wysokości świadczenia alimentacyjnego na dwójkę naszych małoletnich dzieci. W wyroku (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

Matka mojego najstarszego dziecka wniosła pozew o podwyższenia alimentów ze 150 zł na 500 zł. Zmieniłem teraz pracę i mam podpisaną umowę na czas określony do grudnia br. Do lipca byłem przez (...)

Sprzedaż ruchomości po wykupie z leasingu

Sprzedaż ruchomości po wykupie z leasingu

Zakończyłam umowę leasingu i dokonałam wykupu przedmiotu leasingu - środka transportu. Wartość wykupu wynosiła 500 zł netto. Czy jestem zobligowana wprowadzić środek transportu do środków (...)

Zwolnienie częściowe od kosztów sądowych

Zwolnienie częściowe od kosztów sądowych

Otrzymałam postanowienie sądu, które zwalnia mnie częściowo, a mianowicie ponad kwotę ...zł. wyłącznie w zakresie wpisu stosunkowego należnego od wniosku. Oddalono dalej idący wniosek zwolnieniowy. (...)

Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń

Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń

Otrzymałam od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę mojemu pracownikowi celem zaspokojenia należności alimentacyjnych. Komornik zobowiązuje mnie do nie wypłacania zajętej części wynagrodzenia (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Reklamacja butów - zwrot gotówki

Reklamacja butów - zwrot gotówki Witam, moja narzeczona kupiła z koncem listopada kozaki za ca. 300 pln. Po niecałym miesiącu zareklamowaliśmy je, bo skóra zaczęła się łuszczyć i pękać mimo (...)

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań Hej czy znacie z doświadczenia jakiegoś dobrego adwokata lub radcę prawnego który zna się nie teoretycznie ale praktycznie na prawie rodzinnym? Mam trudną sprawę (...)

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu Po 10 latach małżeństwa chcę się rozwieść z mężem. Chcę to załatwić w miarę szybko i bezboleśnie, ale on póki co tworzy same problemy... Wynajął adwokata (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

błagam co robić???

błagam co robić??? Moja historie opowiem krótko .Ja wraz z moją koleżanka wybrałymy sie na teneryfe obecnie oby dwie jestesmy w ciazy w 1 miesiacu, spotkałysmy fajnego faceta na wakacjach i oby (...)

zbyt wysokie alimenty

zbyt wysokie alimenty witam, bardzo proszę o pomoc. mam przeszło 40 lat i dwoje dzieci w wieku szkolnym na które płacę alimenty razem 900 zł. Zarabiam 1500 zł. obecnie zostaje mi 600 zł na życie, (...)

SZUKAM Adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym

SZUKAM Adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym Czy ktoś z Państwa mógłby mi polecić dobrego adwokata?Mam bardzo skomplikowaną sprawę spadkową i potrzebuję pomocy adwokata z dużum doświadczeniem (...)

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne Witam, Szukam bardzo dobrego adwokata specjalizującego się w prawie karnym, na terenie Warszawy - aczkolwiek może być z innego miasta o (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Porada - jak się bronić przed niesprawidliwą kwotą alimentów !!!!!

Porada - jak się bronić przed niesprawidliwą kwotą alimentów !!!!! Szanowni Państwo, wiemy doskolnale, że często sądy trochę przesadzają z kwotą alimentów, które zasądzają. Pamiętać należy, (...)

Staz absolwencki a Unia???

Staz absolwencki a Unia??? Witam skonczylam studia i ze jestem zarejestrowana w Urzedzie Pracy uzyskalam status absolwenta na jutro bylam zaproszona na rozmowe kwalifikacyjna w sprawie stazu absolwenckiego (...)

Kontakty z dzieckiem - ADWOKAT ŁÓDŹ

Kontakty z dzieckiem - ADWOKAT ŁÓDŹ Poszukuję dobrego adwokata, który pomoże mi w ustaleniu kontaktów z moim dzieckiem. Proszę polećcie mi kogoś sprawdzonego. Ja znalazłam adwokata tutaj http://www.dobryprawnik-lodz.pl/thread-category/prawo-rodzinne/ I (...)

Pomoc dla samotnego rodzica

Pomoc dla samotnego rodzica Jestem samotnym ojcem trojga dzieci (7, 9, 11 lat), z którymi mieszkam i wychowuje je. Matka dzieci (nie byliśmy małżeństwem) mieszka z innym (zamożnym) mężczyzną. (...)

Porady prawne