Przyjazdy osób z Wielkiej Brytanii do Polski po „hard brexicie” a cło

W przypadku bezumownego brexitu, Wielka Brytania będzie traktowana jako państwo trzecie. Dla Polaków mieszkających i pracujących w Zjednoczonym Królestwie może to oznaczać w przyszłości niższe świadczenia. Według różnych szacunków na Wyspach mieszka ok. miliona Polaków, pracuje – blisko 800 tys. Tymczasem przyjazdy do Polski po twardym brexicie mogą wiązać się z należnościami celnymi.

Porady prawne

Podstawowe informacje o tzw. mieniu przesiedlenia dla osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z Wielkiej Brytanii do Polski po „hard brexicie”

W przypadku mienia osobistego przywożonego przez osoby przenoszące swoje miejsce zamieszkania z Wielkiej Brytanii do Polski po tzw. hard brexicie zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009  z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych - art. od 3 do 11 tego rozporządzenia.

Na podstawie tych przepisów zwolnione z należności celnych przywozowych jest mienie osobiste przywożone przez osoby fizyczne, przenoszące swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej.

Zwolnienie jest ograniczone do mienia osobistego, które:

a)  za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, pozostawało w posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej sześć miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, które opuściła;

b)  jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Ponadto zwolnienie może zostać udzielone tylko osobom, których miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym Unii Europejskiej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy.

Dla celów stosowania ww. przepisów rozporządzenia nr 1186/2009 przyjmuje się, że wymagany co najmniej 12-miesięczny okres zamieszkiwania poza obszarem UE obejmuje również czas zamieszkiwania przez osobę przenosząca swoje miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Zwolnienia nie stosuje się do:

a)  wyrobów alkoholowych;

b)  tytoniu i wyrobów tytoniowych;

c)  handlowych środków transportu;

d)  przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

Z wyjątkiem szczególnych przypadków, zwolnienie przyznawane jest tylko w odniesieniu do mienia osobistego dopuszczonego do swobodnego obrotu w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia przez osobę zainteresowaną miejsca zamieszkania na obszarze celnym UE. Mienie może zostać dopuszczone do swobodnego obrotu w ww. okresie w kilku oddzielnych partiach.

W ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu, mienie osobiste, które zostało zwolnione z należności celnych przywozowych, nie może być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub odstępowane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania o tym właściwych organów.

Aby przywożone do wykorzystania w Polsce mienie osobiste przez osoby przenoszące swoje miejsce zamieszkania z wielkiej Brytanii do Polski mogło być zwolnione z należności celnych przywozowych, musi być zgłoszone organowi celnemu na terytorium Polski do procedury dopuszczenia do obrotu.

Co do zasady, wniosek o zwolnienie z należności celnych składany jest w chwili dokonywania zgłoszenia celnego. Dlatego właściwym organem, który rozstrzyga, czy w danym przypadku może być zastosowane zwolnienie celne jest ten organ celny, który przyjmuje to zgłoszenie.

Odrębną od zwolnień celnych kwestię stanowią zwolnienia od podatku akcyzowego i VAT. Stosowanie zwolnień towarów z należności celnych przywozowych nie pociąga bowiem za sobą w sposób automatyczny stosowania zwolnień od tych podatków.

Limity dla podróżujących z Wielkiej Brytanii do Polski po „hard brexicie”

I. Limity dotyczące wartości towarów przywożonych przez podróżnych w ich bagażu osobistym, które mogą być zwolnione z należności celno-podatkowych. 

Zwolnione z należności celno-podatkowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających do Polski z państw trzecich (w tym z Wielkiej Brytanii po „hard brexicie”) w ramach następujących norm:

  • w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro;
  • w transporcie innym niż lotniczy lub morski (np. drogowym lub kolejowym) – do równowartości 300 euro.

Do tych wartości nie wlicza się wartości:

a)  bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie;

b)  produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego;

c)  w przypadku dowolnych pojazdów silnikowych - wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów (paliwa te również stanowią bagaż podróżnego);

d)  tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych przez podróżnego, który ukończył 17 lat, według niżej wymienionych norm.

II.   Limity zwolnień z należności celno-podatkowych w odniesieniu do tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz alkoholu i napojów alkoholowych

1)      Tytoń i wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

a)  papierosy – 200 sztuk lub

b)  cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub

c)  cygara – 50 sztuk, lub

d)  tytoń do palenia – 250 g.

2)      Tytoń i wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat (np. drogowym lub kolejowym):

a)   papierosy – 40 sztuk lub

b)   cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, lub

c)   cygara – 10 sztuk, lub

d)  tytoń do palenia – 50 g.

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%.

3)      Alkohol i napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

a)  napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej (np. wódka) – 1 litr albo

b)  alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22% (np. likiery) - 2 litry, i

c)  wina niemusujące – 4 litry, i

d)  piwo – 16 litrów.

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

Na podst. www.podatki.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne