11.2.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Przeciwko komu może być prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy?

Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji polega na zaspokajaniu egzekwującego wierzyciela z dochodu uzyskiwanego z prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to stosunkowo korzystne dla dłużnika, gdyż zakończona egzekucja nie pozbawia go środków produkcyjnych, dzięki czemu może w dalszym ciągu prowadzić działalność gospodarczą.

Jak doprowadzić do wszczęcia egzekucji przez zarząd przymusowy?

Oczywiście do wszczęcia egzekucji przez zarząd przymusowy niezbędna jest inicjatywa wierzyciela przejawiająca się złożeniem odpowiedniego wniosku. Jednak w odróżnieniu od innych sposobów egzekucji, wniosek w tej sprawie składa się do nie komornika ale do sądu.  

Porady prawne

Sądem właściwym do złożenia wniosku jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba przedsiębiorstwa lub w którego okręgu jest położone gospodarstwo rolne. Jeżeli gospodarstwo rolne położone jest w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Jeżeli egzekucja ograniczona jest do części przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, właściwy jest sąd, w którego okręgu część ta się znajduje

Co powinien zawierać wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy?

Wierzyciel składając wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy powinien w nim dokładnie określić przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne lub jego część (jeżeli egzekucja z części wystarczy dla zaspokojenia wierzyciela). Wierzyciel powinien zatem wskazać jakie znane mu są znane składniki majątku przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (rzeczy ruchome i nieruchome, prawa, wierzytelności itp), gdzie mieści się jego siedziba, co stanowi przedmiot działalności przedsiębiorstwa.

Nadto wierzyciel obowiązany jest dołączyć do wniosku informację komornika o wszystkich postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi z mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Zatem przed wystąpieniem do sądu z wnioskiem wierzyciel musi najpierw wystąpić do komornika o udzielenie mu powyższej informacji.

Sąd rozpatruje wniosek wierzyciela na posiedzeniu niejawnym, a więc bez udziału stron – dłużnika i wierzyciela. Na postanowienie sądu składającemu wniosek wierzycielowi oraz dłużnikowi przysługuje zażalenie. Od postanowienia mogą odwoływać się również inni wierzyciele, którzy prowadzą egzekucję z mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Czy możliwe jest wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy, jeżeli prowadzone są inne egzekucje?

Prowadzenie przeciwko dłużnikowi egzekucji świadczeń pieniężnych, w tym również egzekucji administracyjnych, ze składników mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika, co do zasady będzie wykluczało  możliwość wszczęcia egzekucji przez zarząd przymusowy. Tak więc, jeżeli prowadzone są już egzekucje świadczeń pieniężnych ze składników mienia przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, wnoszenie o przeprowadzenie egzekucji przez zarząd przymusowy jest bezcelowe. Sąd nie uwzględni takiego wniosku. Wyjątek dotyczy jedynie sytuacji, gdy wniosek składa wierzyciel dotychczas prowadzący egzekucję lub gdy jest oczywiste, że wierzyciel prowadzący egzekucję zostanie w toku egzekucji przez zarząd przymusowy zaspokojony w okresie sześciu miesięcy od daty jej wszczęcia. Wówczas wcześniej wszczęte egzekucje umarza się z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy, a dotychczasowi wierzyciele z mocy prawa wstępują do egzekucji przez zarząd przymusowy.

Czy po wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy dopuszczalne są inne egzekucje?

Po wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy prowadzenie egzekucji administracyjnych oraz  egzekucji świadczeń pieniężnych innymi sposobami z majątku dłużnika wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (np. w formie egzekucji z ruchomości, z rachunku bankowego)  jest niedopuszczalne. Nowi wierzyciele mogą się tylko przyłączyć do toczącej się egzekucji przez zarząd przymusowy.

W toku egzekucji może okazać się, że w związku z przystąpieniem nowych wierzycieli, zaspokojenie wszystkich wierzycieli ze środków uzyskanych z zarządu będzie niemożliwe. Dopuszczalne jest wówczas skierowanie egzekucji do składników zarządzanego mienia. Muszą być jednak spełnione określone warunki:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny małżonków? Przez zawarcie małżeństwa między małżonkami powstaje majątkowy ustrój wspólności ustawowej. W myśl zasad rządzących tym ustrojem, w zakresie stosunków majątkowych istnieją trzy odrębne majątki: majątek (...)

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. W związku z czym, co do zasady, wszczyna on to postępowanie, składając wniosek egzekucyjny, w którym wskazuje dłużnika, jego majątek oraz określa sposoby egzekucji. Jednakże często na przeszkodzie w przeprowadzeniu skutecznego (...)

Jak bronić się przed egzekucją z nieznanego nakazu zapłaty?

Jak bronić się przed egzekucją z nieznanego nakazu zapłaty?

Co zrobić w razie otrzymania pisma od komornika o wszczęciu w stosunku do adresata postępowania egzekucyjnego, gdy z pisma wynika, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, którym jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez sąd, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, (...)

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

  Kiedy powołuje się radę nadzorczą? W przypadku spółki akcyjnej powołanie rady nadzorczej jest zawsze obligatoryjne. Co więcej, spółka taka nie może zostać zarejestrowana bez powołanego organu kontrolnego. Rada musi istnieć także przez cały okres istnienia spółki. (...)

Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

  Sposób, w jaki możemy żądać zabezpieczenia przysługującego nam roszczenia zależy przede wszystkim od jego charakteru. Wśród roszczeń najdonioślejszą rolę odgrywają roszczenia pieniężne. Przedmiotem tego typu roszczeń jest oznaczona suma pieniężna, którą (...)

Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

  Sposób, w jaki możemy żądać zabezpieczenia przysługującego nam roszczenia zależy przede wszystkim od jego charakteru. Wśród roszczeń najdonioślejszą rolę odgrywają roszczenia pieniężne. Przedmiotem tego typu roszczeń jest oznaczona suma pieniężna, którą (...)

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

W jaki sposób jest wszczynana egzekucja z ruchomości? Tak jak w przypadku każdego innego sposobu prowadzenia egzekucji, także i w tym wypadku pierwszym krokiem jest oczywiście złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika. W Egzekucja z ruchomości, egzekucja, ruchomości, zajęcie

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych obejmuje wykonanie tytułów wykonawczych, które zawierają różne obowiązki, jest to: wydanie rzeczy ruchomej, Egzekucja świadczeń niepieniężnych, egzekucja, świadczenia

Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości to innymi słowa egzekucja z własności nieruchomości - prowadzi ona bowiem do zmiany w prawie własności nieruchomości. Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, prowadzącej ostatecznie do jej sprzedaży licytacyjnej.  Aby do niego doszło, niezbędne (...)

Egzekucja z rachunków bankowych

Egzekucja z rachunków bankowych

    Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie (...)

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

W jaki sposób jest wszczynana egzekucja z ruchomości? Tak jak w przypadku każdego innego sposobu prowadzenia egzekucji, także i w tym wypadku pierwszym krokiem jest oczywiście złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika. W Egzekucja z ruchomości, egzekucja, ruchomości, zajęcie

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych obejmuje wykonanie tytułów wykonawczych, które zawierają różne obowiązki, jest to: wydanie rzeczy ruchomej, Egzekucja świadczeń niepieniężnych, egzekucja, świadczenia

Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości to innymi słowa egzekucja z własności nieruchomości - prowadzi ona bowiem do zmiany w prawie własności nieruchomości. Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, prowadzącej ostatecznie do jej sprzedaży licytacyjnej.  Aby do niego doszło, niezbędne (...)

Egzekucja z rachunków bankowych

Egzekucja z rachunków bankowych

    Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie (...)

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest egzekucją świadczeń pieniężnych i przeprowadza się ją w sposób typowy dla egzekucji świadczeń alimentacyjnych właśnie. Jednak z racji swojej – przede wszystkim – doniosłości społecznej wykazuje pewne odrębności, które (...)

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Składa się ona z dwóch etapów: z zajęcia wynagrodzenia za pracę, egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, iż wszczyna się je na wniosek wierzyciela, który jest kierowany do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno być (...)

Wymuś na dłużniku wykonanie orzeczonej czynności, czyli egzekucja świadczeń niepieniężnych

Wymuś na dłużniku wykonanie orzeczonej czynności, czyli egzekucja świadczeń niepieniężnych

Jak przebiega egzekucja, gdy obowiązkiem dłużnika jest dokonanie określonej czynności? Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi może określać obowiązek wykonania przez dłużnika określonej czynności. Może nią być np. namalowanie określonego obrazu, wybudowanie budynku, wykonanie (...)

Czy można eksmitować

Czy można eksmitować "na bruk" - czyli egzekucja nakazu opróżnienia lokalu i wydania rzeczy

Czego może dotyczyć egzekucja świadczeń niepieniężnych?  Roszczenia niepieniężne wierzyciela mogą dotyczyć w szczególności: wydania rzeczy ruchomych – np. wydani egzekucja, eksmisja, opróżnienie lokalu, pomieszczenia, wydanie, areszt, grzywna

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Jednak ten sposób egzekucji nie dotyczy wszystkich (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Koszty ustanowienia zarządu przymusowego

Koszty ustanowienia zarządu przymusowego

Rozważam możliwość wszczęcia egzekucji wobec dłużnika (spółka z o.o.) przez zarząd przymusowy. Jaki jest koszt prowadzenia egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem, tzn. jakie koszty ponosi z tego tytułu wierzyciel i jak ustalane jest wynagrodzenie zarządcy? Wedle art. 1064[1] (...)

Zarząd przymusowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd przymusowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Na czym polega zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Zarząd przymusowy ustanowiony nad przedsiębiorstwem wykonuje się według przepisów o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości. Przy czym zarządcę ustanawia sąd wydający (...)

Przymusowy wykup akcji pracowniczych

Przymusowy wykup akcji pracowniczych

W roku 1993 moja Mama została jako pracownica DT Centrum obdarowana przez Skarb Państwa akcjami pracowniczymi imiennymi z powodu prywatyzacji zakładu. W chwili obecnej firma, która przejęła DT Centrum na podstawie NWZA i art 418 ksh ogłosiła przymusowy wykup akcji pracowniczych. Dodatkowo ma (...)

Odmowa zarządu wspólnoty na zwołanie zebrania właścicieli

Odmowa zarządu wspólnoty na zwołanie zebrania właścicieli

Czy zarząd we wspólnocie ma prawo odmówić zwołania zebrania właścicieli lokali na wniosek większości właścicieli? Zgodnie z art. 31 ustawy o własności lokali zebrania właścicieli:·  mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę, któremu (...)

Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami?

Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami?

Prowadzę firmę. Od roku czasu nie mogę wyjść z długów. Obecnie mam na głowie komornika. Czy jeżeli ogłoszę upadłość, a cały majątek zostanie sprzedany, czy to rozwiąże moją sprawę? Zamierzam również zatrudnić się na umowę i konsekwentnie spłacać zadłużenie. Niniejsza opinia (...)

Zarząd przymusowy we wspólnocie mieszkaniowej

Zarząd przymusowy we wspólnocie mieszkaniowej

W jakich przypadkach powoływany jest zarząd przymusowy we wspólnocie mieszkaniowej? Podstawą do ustanowienia zarządcy przymusowego jest art. 26 ustawy o własności lokali. Art. 26. 1. Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza (...)