Czego musi nauczyć się agent i broker ubezpieczeniowy?

16 lipca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie. Akt ten został wydany na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W ustawie bowiem znalazł się przepis nakładający na osobę wykonującą czynności agencyjne lub brokerskie obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez odbywanie raz na trzy lata szkolenia zawodowego. Pomimo, iż wspomniana ustawa obowiązuje już od początku 2004 r., przepisy wykonawcze niezbędne do realizacji tego obowiązku weszły w życie dopiero teraz.

Co dokładnie reguluje rozporządzenie?

Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie, zakres tematów szkoleń i ich wymiar godzinowy.

Porady prawne

W jakiej formie przeprowadzane będą szkolenia dla agentów i brokerów?

Formą, w jakiej takie szkolenia mają się odbywać są wykłady, warsztaty i prezentacje. Mają być one organizowane przy jednoczesnej obecności osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie oraz osób przeprowadzających szkolenie w miejscu przeprowadzania szkolenia, jak i w trybie teletransmisji.

Co powinno być objęte zakresem szkolenia?

Przedmiotem szkolenia agenta i brokera powinny być zagadnienia niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych albo czynności brokerskich. W szczególności powinny obejmować zakres tematów:

 1. regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń, obowiązujące od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia, zwłaszcza w zakresie działalności wykonywanej przez pośredników ubezpieczeniowych,

 2. kierunki rozwoju produktów ubezpieczeniowych, a w szczególności nowe ryzyka ubezpieczeniowe oraz warunki obejmowania ich ochroną ubezpieczeniową,

 3. podstawowe informacje o zakładach ubezpieczeń i rynku ubezpieczeniowym w RP,

 4. zmiany w prowadzeniu dokumentacji ubezpieczeniowej, w szczególności związanej z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia, w tym likwidacją szkód,

 5. nowe techniki akwizycji ubezpieczeniowej oraz standardy obsługi klienta.

Co dodatkowo powinny obejmować szkolenia agentów?

Szkolenia osób wykonujących czynności agencyjne powinny dodatkowo obejmować zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego są wykonywane czynności agencyjne, w szczególności obejmować następujący zakres tematów:

 1. ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń, a zwłaszcza zmiany tych warunków od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia,

 2. etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego,

 3. informacje o taryfach oraz zasady obliczania składek ubezpieczeniowych, zwłaszcza w odniesieniu do nowych lub zmienionych - od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia - produktów ubezpieczeniowych,

 4. zapoznanie z aktami dotyczącymi wewnętrznej struktury zakładu ubezpieczeń,

 5. rozliczenia ilościowo-wartościowe z tytułu sprzedaży polis i inkasa składek ubezpieczeniowych, a zwłaszcza zmiany tych rozliczeń od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia.

Co dodatkowo powinny obejmować szkolenia brokerów?

Szkolenia osób wykonujących czynności brokerskie powinny dodatkowo obejmować w szczególności następujący zakres tematów:

 1. etyka zawodowa brokera,

 2. przesłanki i kryteria wyboru odpowiedniego zakładu ubezpieczeń i jego produktów ubezpieczeniowych,

 3. znajomość nowych produktów ubezpieczeniowych oraz konkurencyjność tych produktów.

Jak długo powinno trwać szkolenie?

Co do zasady szkolenie trwa 50 godzin, jednak szkolenie osób wykonujących czynności agencyjne jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w zakresie wykonywanych przez nie czynności bankowych lub w przypadku gdy bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa pośredniczy w zawieraniu tych umów trwa 16 godzin. Czas szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin dziennie.

Czy agent i broker otrzymają dokument potwierdzający wypełnienie obowiązku szkolenia?

Tak, gdyż obowiązkowo po odbyciu szkolenia jest wystawiany dokument poświadczający odbycie szkolenia, który ma zawierać datę i miejsce wydania, imię i nazwisko uczestnika szkolenia, numer na liście uczestników szkolenia, datę odbycia szkolenia, zakres tematyczny odbytego szkolenia, dane podmiotu organizującego szkolenie (imię i nazwisko lub firma, adres), dane osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie lub przygotowanie szkolenia w zakresie poszczególnych tematów (imię i nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe).

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie (Dz. U. 2005 r., Nr 125, poz. 1051).

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika