Czym jest zameldowanie i wymeldowanie? Przesłanki i zasady realizacji obowiązku meldunkowego

Każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Obowiązek ten należy do tzw. obowiązku meldunkowego, który może również polegać na:

 • zameldowaniu się w miejscu czasowego,
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zameldowaniu o urodzeniu dziecka,
 • zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego, np. w przypadku zawarcia małżeństwa,
 • zameldowaniu o zgonie osoby.

Co to jest pobyt stały i pobyt czasowy?

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Z kolei pobytem czasowym jest np. przebywanie w innej miejscowości pod oznaczonym adresem (ale bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego) np. Marek Nowak zameldowany jest na stałe w Sławkowie, ale studiuje w Krakowie i właśnie w Krakowie powinien zameldować się czasowo.

Kiedy należy zameldować się?

Jeśli ktoś będzie przebywał w określonej miejscowości pod tym samym adresem przez co najmniej 3 miesiące, powinien się zameldować na pobyt stały lub czasowy najpóźniej 30 dnia od chwili przybycia do tej miejscowości. 

Zgłaszając pobyt czasowy, należy podać termin, do którego zamierza się czasowo przebywać pod określonym adresem.

Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały lub czasowy, zgłasza wymagane do zameldowania dane organowi gminy, właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu.

Co, jak i gdzie załatwić w związku z meldunkiem?

Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały musi przedstawić organowi gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz musi zgłosić następujące dane osobowe:

 • nazwiska i imiona,
 • nazwisko rodowe,
 • nazwiska i imiona poprzednie,
 • imiona rodziców,
 • nazwiska rodowe rodziców,
 • stan cywilny,
 • imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe,
 • płeć, datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL,
 • adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego,
 • adres nowego miejsca pobytu stałego,
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości.

Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. 

Do wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące należy także zgłosić dane osobowe wymienione powyżej, z jednym wyjątkiem: przy wymeldowywaniu się nie trzeba podawać adresu miejsca do którego mamy zamiar się przeprowadzić.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika