Faktury VAT wystawiane przez nabywcę - nowy sposób dokumentacji

Faktury VAT wystawiane przez nabywcę - nowy sposób dokumentacji

Kiedy nabywca może wystawiać faktury?

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o VAT, podatnicy uzyskali możliwość przerzucenia obowiązku wystawiania faktur VAT na nabywcę. Nabywcy towarów i usług mogą wystawiać faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług oznaczone jako "FAKTURA VAT", w tym również faktury zaliczkowe, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. nabywca towarów lub usług:

  • jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym,

  • ma zawartą z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi umowę odpowiadającą warunkom wymienionym poniżej, upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów - w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy;

   Porady prawne
 2. naczelnikom urzędów skarbowych właściwych dla obu stron umowy wymienionej wyżej zostanie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia dostarczona pisemna informacja o zawarciu takiej umowy, zawierająca w szczególności:

  • dane dotyczące dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi oraz nabywcy,

  • datę zawarcia umowy,

  • okres obowiązywania umowy.

Warunki umowy z dostawcą

W przypadku zawarcia umowy między dostawcą a nabywcą na wystawianie faktur przez nabywcę, umowa powinna zawierać w szczególności

 1. postanowienia, iż podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi: 

  • upoważnia nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów, w jego imieniu i na jego rachunek, 

  • nie będzie wystawiał faktur na rzecz nabywcy w okresie obowiązywania umowy,

  • poinformuje nabywcę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;

 2. postanowienia, iż podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług: 

  • będzie wystawiał faktury, faktury korygujące i duplikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  • będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, z tym że termin przedstawienia do akceptacji oryginału faktury ma tak być określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi; kopia faktury pozostaje u dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi,

  • poinformuje drugą stronę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;

 3. określenie terminu jej obowiązywania, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż jeden rok.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 97, poz. 970, ze zm.);     

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2005 r., Nr 95, poz. 798, ze zm.)

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika