Handlujesz w internecie? Sprawdź czy Fiskus może Ci się dobrać do portfela

Niewielu z internautów wie, że dokonywanie transakcji za pośrednictwem Internetu, na różnego rodzaju aukcjach internetowych, jest obarczone obowiązkiem podatkowym. Z zawarciem umowy sprzedaży, w tym za pomocą internetu, połączony jest obowiązek podatkowy. Przy tym należy wskazać, że nie jest ważne czy sprzedajesz na polskim lub zagranicznym serwisie aukcyjnym, nie ma to bowiem żadnego znaczenia dla opodatkowania. Ważne jest, gdzie sprzedający posiada miejsce zamieszkania oraz gdzie przedmiot aukcji znajduje się w chwili zawarcia umowy (zakończenia aukcji). Porada niniejsza wskazuje, jakiego rodzaju podatek zobowiązany jest zapłacić uczestnik aukcji.

Kupiłem w Internecie na jednej z aukcji sprzęt komputerowy do domowego użytku - czy muszę zapłacić jakiś podatek?

Jeżeli jesteś osobą, która nabyła jakąś rzecz (np. sprzęt komputerowy) poprzez Internet - czyli kupującym - to może na Tobie ciążyć jedynie obowiązek złożenia tzw. deklaracji PCC-3 (rozliczenia się z ciążącego podatku od czynności cywilnoprawnych) oraz uiszczenia podatku od zakupionej rzeczy czy licencji. Obowiązek podatkowy w tym zakresie ciąży solidarnie kupującym, to on jest zobowiązany rozliczyć się z fiskusem z tej tranzakcji.

Jeśli zakupiony produkt jest obciążony podatkiem akcyzowym płatnym z jakiegoś tytułu, również przy nabyciu w sposób tradycyjny (np. zakup niezarejestrowanego pojazdu w stosunku, do którego nie odprowadzono akcyzy), wtedy na nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.

Warto wspomnieć, że z punktu widzenia prawa podatkowego żadne postanowienia umowne nie mogą nabywcy z tego obowiązku zwolnić. Ewentualne postanowienia umowne mają jedynie znaczenie gwarancyjne między stronami, a nie są skuteczne względem urzędu skarbowego. Jeżeli sprzedający zobowiązał się dopełnić obowiązku podatkowego i pokryć podatek z własnej kieszeni, wówczas w razie, gdy tego nie uczyni, może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą.

Jeśli kupiłem towar w sklepie internetowym, nie ciąży na mnie żaden obowiązek podatkowy - czy to jest prawdą?

Na tak zadane pytanie w ogólności należałoby odpowiedzieć, że takie twierdzenie jest prawdziwe. Zgodnie z regulacją podatkową w tym zakresie obowiązek podatkowy, a tym samym i zobowiązanie podatkowe, po stronie nabywcy nie wystąpi tylko, jeżeli sprzedającym jest firma - przedsiębiorca. Sklep internetowy jest właśnie takim przedsiębiorcą. Pamiętać jednak należy, że nie każdy sprzedający na aukcji to przedsiębiorca.

Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

 • firmy przedsiębiorcy,

 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

 • siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Kiedy oraz jaki podatek musi rozliczyć sprzedający w Polsce?

W zależności od okoliczności zastosowanie znajdą zasady opodatkowania podatkiem dochodowym stosowne dla sprzedaży rzeczy albo działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą rozlicza się tak, jak każda firma działająca poza siecią. Dokonujący sprzedaży rzeczy poza działalnością gospodarczą wykazują uzyskane dochody w zeznaniu rocznym - i opłacają podatek.

Zaznaczyć przy tym należy, że zasadniczo każda sprzedaż na aukcji internetowej podlega opodatkowaniu:

 1. podatkiem od towarów i usług (VAT) albo

 2. podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli sprzedający jest podatnikiem VAT (nawet zwolnionym z podatku VAT ze względu na obroty do 10 000 euro rocznie albo objętym zwolnieniem przedmiotowym od VAT odnośnie do tej transakcji), wówczas nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ani składania deklaracji PCC-1. W takiej sytuacji znajdą się:

 • firmy (przedsiębiorcy),

 • instytucje,

 • osoby fizyczne

- które uzyskują przychody ze sprzedaży rzeczy, a które jednak, w świetle przepisów o VAT, powinny się zarejestrować jako podatnicy VAT (czynni lub zwolnieni).

W pozostałych wypadkach istnieje obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, chyba że korzysta się ze zwolnienia z tego podatku. Zwolnionym z obowiązku podatkowego podatkiem od czynności cywilnoprawnych są osoby zawierający umowy sprzedaży rzeczy ruchomej do kwoty 1 000 zł.

Podatnicy dokonujący odsprzedaży wyrobów akcyzowych mogą być zobowiązani do zapłaty akcyzy np. przy zakupie niezarejestrowanego pojazdu w stosunku, do którego nie odprowadzono akcyzy, wtedy na nabywcy, który go odsprzedaje będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.

Kiedy sprzedaż rzeczy ruchomych - używanych - nie stanowi dla sprzedającego źródła uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Sprzedaż rzeczy ruchomych używanych, która:

 1. nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej,

 2. nie następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (czyli w praktyce po przetrzymaniu rzeczy przez 6 pełnych miesięcy kalendarzowych),

- wtedy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie wiąże się z obowiązkiem składania jakiegokolwiek zeznania podatkowego czy zapłaty podatku dochodowego. Oczywiście zasada ta odnosi się, jak zaznaczono, do osób fizycznych nie występujących w roli sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą.

Przykład: Jeśli pomiędzy datą zakupu rzeczy ruchomej, np. komputera, a datą sprzedaży upłynęło co najmniej pół roku, wtedy sprzedający nie będzie zobowiązany do wykazania uzyskanych środków jako źródła przychodu i nie zapłaci podatku dochodowego od odsprzedanego komputera.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity: Dz.U.2012.361 j.t.),

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.),
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2010.101.649 j.t.)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne