Archiwum artykułów Luty 2014

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

28.2.2014

Kodeks spółek handlowych przewiduje instytucję umorzenia udziałów w spółce z o.o. Celem umorzenia jest unicestwienie, wygaśnięcie udziału, a co się z tym wiąże - zmniejszenie stanu posiadania danego wspólnika w spółce lub też całkowite jego wycofanie się (...)

Układy zbiorowe pracy

26.2.2014

Układem zbiorowym pracy jest porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą a pracownikami, reprezentowanymi przez zakładową organizację związkową. Porozumienie to określa wzajemne prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy a więc m.in. warunki pracy i płacy, inne świadczenia związane z (...)

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jak je otrzymać?

21.2.2014

Fundusz alimentacyjny powstał by pomóc osobom, które nie mogą uzyskać alimentów od osób zobowiązanych (np. rodziców). Jeśli ojciec bądź matka, zobowiązani orzeczeniem sądu, nie płacą bądź nie są w stanie płacić alimentów, wypłacane są one z (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania powróci?

20.2.2014

Ministerstwo Finansów już od kilku miesięcy zapowiada wprowadzenie do Ordynacji przepisu z nową klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Co taka klauzula może wprowadzić i jakie mogą być tego konsekwencje?

Obowiązki administratora danych osobowych

17.2.2014

Dane osobowe każdego człowieka stanowią szczególny przedmiot ochrony prawnej. Dlatego też w regulacji rangi ustawowej ustanowiono nie tylko pojęcie danych osobowych, ale także procedury ich ochrony oraz podstawowe obowiązki administratorów danych w tym zakresie. Do wskazanych obowiązków (...)

Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

15.2.2014

1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana zasad przyznawania zwrotów za materiały budowlane. Z tym dniem straciła moc ustawa z 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Na dotychczasowych zasadach można będzie domagać się zwrotu części wydatków (...)

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

15.2.2014

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, form popełniania przestępstwa, okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, kar (...)

Przychody osób prawnych nie podlegające opodatkowaniu

13.2.2014

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera szczegółowy katalog uzyskanych świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych), których nie uważa się za przychód. W związku z tym, świadczenia te uzyskane przez podatnika nie będą opodatkowane. Zakres tego wyliczenia (...)

Kto musi uiścić opłatę miejscową?

12.2.2014

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach (...)

Gdzie trzeba, a gdzie można płacić podatek: w Polsce, czy za granicą?

12.2.2014

W podatku dochodowym obowiązuje tzw. zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego. Zgodnie z tą zasadą, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu (...)

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

12.2.2014

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego weszła w życie 1 stycznia 2007 roku. Dzięki niej od nowego roku właściciele mieszkań mogą dokonywać wyższych podwyżek czynszów. Jeżeli właściciel nie uzyskuje przychodów (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT?

12.2.2014

Powstanie obowiązku podatkowego jest szczególnego rodzaju momentem, w którym potencjalna tylko czynność podlegająca opodatkowaniu staje się czynnością zaistniałą i rodzi skutki podatkowe. Z powstaniem obowiązku podatkowego będzie następnie łączyło się powstanie obowiązku (...)

Jakie przychody z działalności gospodarczej są zwolnione z opodatkowania?

12.2.2014

Zwolnienia podatkowe przysługujące osobom prowadzącym działalność gospodarczą w związku z tą działalnością mogą być pojmowana jako jedna z grup przedmiotowo-podmiotowych zwolnień podatkowych. Kategoria ta nie jest wydzielona wprost w ustawie a jej zakres musi być rekonstruowany poprzez (...)

Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie?

12.2.2014

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają, co do zasady, następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dowiedz się jednak, czy na pewno będziesz musiał płacić podatek (...)

Konsekwencje niewykonywania poleceń organu podatkowego

11.2.2014

Jedną z głównych zasad postępowania podatkowego jest zasada prawdy obiektywnej. Ustawową emanacją tej zasady jest m.in. art 122 Ordynacji podatkowej (dalej OrdP), który stanowi, iż, w toku postępowania, organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego (...)

Od czego trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

11.2.2014

Nawet pewnie nie przypuszczamy jak wiele czynności, których dokonujemy podlega obowiązkowo podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wydawać by się mogło, że sama nazwa tego ciężaru wskazuje od czego należy taki podatek uiścić, ale czy na pewno potrafimy określić owe czynności cywilnoprawne? (...)

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie

10.2.2014

W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Administrator danych osobowych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których (...)

Praca w Wielkiej Brytanii a obowiązek podatkowy w Polsce

10.2.2014

W 2006 r. została podpisana między Polską a Wielką Brytanią nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.. Zmieniony w niej został art. 22 zmieniający sposób unikania podwójnego opodatkowania i to w sposób korzystny dla podatników. Nową (...)

Co dalej z samochodami z kratką?

6.2.2014

Od tego roku wróciła możliwość odliczenia podatku od tzw. "samochodów z kratką". Obecnie, na podstawie art. 86 a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ptu), można odliczyć sobie całości podatku zapłaconego w cenie zakupu samochodu, o ile spełnia on odpowiednie przesłanki.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

4.2.2014

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego (...)

Skutki rozwodu

3.2.2014

Zawarcie małżeństwa jest zdarzeniem niezwykle doniosłym. Doniosłym emocjonalnie oraz doniosłym prawnie. Na skutek tego zdarzenia małżonkowie \"wychodzą\" ze swoich dotychczasowych rodzin, a zakładają własną, zmienia się ich stan cywilny, dane osobowe, powstają między nimi nowe relacje (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika