22.8.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Jak bronić się przed egzekucją? - czyli powództwa przeciwegzekucyjne

W toku czynności egzekucyjnych podejmowanych przez komornika sądowego może zdarzyć się tak, że zajęte zostaną przedmioty nie należące do dłużnika. Na skutek rożnych zdarzeń może również mieć miejsce sytuacja, w której mimo zadośćuczynienia żądaniu wierzyciela lub gdy prowadzenie egzekucji jest nieuzasadnione, wierzyciel wystąpi do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.  

 

Jak bronić się przed nieuprawnioną egzekucją?

 W postępowaniu egzekucyjnym, przed aktami niezgodnymi z prawem, dłużnik może bronić się w różny sposób. W szczególności może składać skargę na czynność komornika do sądu rejonowego, jednak jej przedmiotem może być wyłącznie naruszenie przez komornika przepisów proceduralnych. Obronę merytoryczną dłużnik może podjąć wyłącznie w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego. To w drodze powództwa dłużnik może podnosić, że spełnił już świadczenie, albo że wierzytelność została potrącona.

  Kto może wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne?

 Prawo wytoczenia powództwa przysługuje dłużnikowi oraz osobom trzecim. W zależności od tego kto wytacza powództwo rozróżniamy:

- powództwo przeciwegzekucyjne opozycyjne – które może wytoczyć dłużnik,

- powództwo przeciwegzekucyjne ekscydencyjne – które może wytoczyć osoba trzecia.

 W jakich sytuacjach dłużnik może wystąpić z powództwem?

 W drodze powództwa opozycyjnego dłużnik może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczenia, jeżeli:

 1. przeczy zdarzeniom na których oparto wydanie klauzuli wykonalności – Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy dłużnik kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu (takiego jak akt notarialny, ugoda zawarta przed sądem powszechnym lub sądem polubownym, bankowy tytułów egzekucyjny), albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście. Niesądowe tytuły egzekucyjne można zwalczać w drodze powództwa opartego w szczególności na zarzutach nieważności aktu prawnego; braku pełnomocnictwa osoby, która w imieniu dłużnika złożyła oświadczenie (np. podpisała akt notarialny którym dłużnik poddał się egzekucji) czy wad oświadczenia woli (np. gdy oświadczenie zostało złożone pod wpływem błędu, przymusu czy w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji).

 2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego powstało zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane –  jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, dłużnik może oprzeć powództwo również na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy. Dłużnik może żądać pozbawienia tytułu egzekucyjnego wykonalności, jeżeli spełnił świadczenie, a mimo to wierzyciel wszczął egzekucję. Zarzut spełnienia świadczenia może być podniesiony w powództwie przeciwegzekucyjnym skierowanym przeciwko orzeczeniu sądu tylko wówczas, gdy zarzut ten nie był podnoszony w sprawie. Jeżeli zarzut spełnienia świadczenia był przedmiotem rozpoznania w sprawie, a sąd go nie uwzględnił, nie można na tej podstawie żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności. Wyrok sądu korzysta wówczas z tzw. powagi rzeczy osądzonej i to co było przedmiotem rozpoznania w danej sprawie, nie może być badane przez sąd w innej sprawie (np. w sprawie z powództwa przeciwegzekucyjnego). Dłużnik może podnosić również, iż zobowiązanie stwierdzone tytułem egzekucyjnym wygasło na skutek potrącenia czy zwolnienia z długu, a także gdy wierzyciel czasowo odroczył dłużnikowi płatność lub rozłożył ją na raty. Powództwo przeciwegzekucyjne może dotyczyć również egzekucji administracyjnej. Jednak w takim wypadku do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.

 3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, Małżonkowi przysługują w takiej sytuacji zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść. W szczególności małżonek dłużnika może wytoczyć powództwo opierając je na zarzucie, że wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności majątkowej, zobowiązanie stwierdzone tytułem dotyczy majątku odrębnego majątku dłużnika

 Małżonek dłużnika, którego prawa w wyniku egzekucji zostały naruszone może dochodzić swoich praw wyłącznie na drodze powództwa przeciwegzekucyjnego. W szczególności dłużnik lub jego  małżonek mogą żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, jeżeli dłużnik albo jego małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności podnosi wynikający z umowy majątkowej małżeńskiej zarzut wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności całością lub częścią majątku.

Kiedy osoba trzecia może wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne?

Komornik przeprowadzając czynności egzekucyjne wraz z zajęciem przedmiotów należących do dłużnika, może również zająć inne przedmioty, które nie należą do dłużnika, lecz do osoby trzeciej. Z czynności zajęcia rzeczy ruchomych spisuje się protokół, który powinien zostać doręczony dłużnikowi i wszystkim współwłaścicielom zajętej rzeczy. Jeżeli osobie trzeciej przysługuje do rzeczy prawo (np. jest jej wyłącznym właścicielem, użytkownikiem), dłużnik powinien wskazać komornikowi tą rzecz i wskazać uprawnionego do niej. Komornik winien wówczas zawiadomić osobę wskazaną przez dłużnika. Może się jednak zdarzyć i tak, że dłużnik wiedząc że rzecz mu nie przysługuje, nie poinformuje o tym komornika.

Co zrobić w sytuacji, gdy dowiemy się, że nasza rzecz została zajęta przez komornika, chociaż nie jesteśmy w cale dłużnikami i nie jest prowadzona przeciw nam egzekucja? W pierwszej kolejności powinniśmy wystąpić do wierzyciela, który zlecił egzekucję, z żądaniem aby wyłączył z egzekucji nie należące do dłużnika przedmioty. Jeżeli wierzyciel odmówi, pozostaje jedynie wytoczyć powództwo.

 Powództwo przeciwegzekucyjne (tzw. ekscydencyjne) może wytoczyć osoba trzecia żądając w nim zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.  Prawa, o które tutaj chodzi to przede wszystkim:

 1. własność,

 2. współwłasność,

 3. użytkowanie wieczyste,

 4. użytkowanie rzeczy lub praw,

 5. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

Decyzję o tym czy wytaczać powództwo należy podjąć bardzo szybko. Ustawodawca przewidział bowiem miesięczny termin na wytoczenie powództwa, który biegnie od dnia, w którym osoba trzecia dowiedziała się o naruszeniu jej prawa. Po upływie tego terminu uprawnienie do wytoczenia powództwa wygasa.

 

Co z przedmiotami zajętymi w egzekucji administracyjnej?

 W postępowaniu przed sądem powszechnym osoba może również żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Osoba, która rości sobie prawo do rzeczy powinna jednak w pierwszej kolejności żądać wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji w postępowaniu administracyjnym Dopiero gdy organ administracji wyda prawomocne postanowienie o odmowie wyłączenia przedmiotu spod egzekucji, osoba ta może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

Osoba wytaczająca powództwo obowiązana jest dołączyć do pozwu postanowienie administracyjnego organu egzekucyjnego odmawiające żądaniu wyłączenia przedmiotu spod egzekucji. W postępowaniu przed sądem osoba roszcząca sobie prawo do rzeczy może powołać nowe dowody, które nie przedstawiła administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. Jeżeli jednak miała możliwość ich powołania przed organem administracyjnym, poniesie koszty postępowania sądowego niezależnie od wyniku sprawy (a więc zostanie obciążona kosztami postępowania nawet wówczas, gdy sąd uwzględni jej powództwo i wyłączy przedmioty spod egzekucji).

 Powództwo można wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego, a jeżeli zainteresowany wniósł zażalenie na to postanowienie - w ciągu czternastu dni od doręczenia postanowienia wydanego na skutek zażalenia.

Który sąd jest właściwy do rozpoznania powództwa?

 Powództwo przeciwegzekucyjne wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. Właściwym może być zatem zarówno sąd rejonowy jak i sąd  okręgowy. Sądy rejonowe będą rozpoznawały sprawy, których wartości przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł, a w przypadku spraw gospodarczych 100.000 zł. O tym, który sąd będzie właściwy w danej sprawie decydować będzie wartość przedmiotu sporu. W przypadku powództwa dłużnika o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności decydować będzie wysokość egzekwowanej należności. W przypadku powództwa osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji decydować będzie wartość zajętego przedmiotu. O właściwości miejscowej decydować będzie natomiast to, w okręgu którego sądu prowadzona jest egzekucja. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, a dłużnik wytacza powództwo opozycyjne, właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd właściwości ogólnej - sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego (czyli wierzyciela, który uzyskał tytuł wykonawczy).

Pamiętaj, że:

 • W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich,

 • Dłużnik może wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne także wówczas, gdy egzekucja jest prowadzona na podstawie tytułu egzekucyjnego lub innego dokumentu, któremu zgodnie z przepisami nie trzeba nadawać klauzuli wykonalności,

 • Dłużnik może wytoczyć powództwo opozycyjne także zanim zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne,

 • Co do zasady osoba trzecia może wytoczyć powództwo w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedziała się o naruszeniu jej prawa poprzez zajęcie przedmiotu,

 • Jeżeli przedmiot został zajęty w egzekucji administracyjnej, powództwo można wnieść w ciągu czternastu dni od doręczenia postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego odmawiające żądaniu wyłączenia przedmiotu spod egzekucji, a jeżeli zainteresowany wniósł zażalenie na to postanowienie - w ciągu dni czternastu od doręczenia postanowienia wydanego na skutek zażalenia,

 • W powództwie można żądać zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego - opinia prawna

Wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego - opinia prawna

Stan faktycznyJakiś czas temu zaciągnąłem poprzez firmę zajmującą się pośrednictwem kredytowym kredyt ratalny na okres 2 lat w pewnym banku. Kredyt był spłacany w miarę regularnie. Ostatnio jednak pojawił się u mnie komornik z tytułem wykonawczym wydanym na podstawie bankowego tytułu (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Doszło po śmierci byłego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. do wykrycia przestępstw przez niego popełnianych (obciążanie kosztami spółki za budowę prywatnego domu). Dwaj pozostali członkowie Zarządu postanowili w imieniu Spółki dochodzić odszkodowania za działanie na jej (...)

Co się dzieje, gdy podatnik nie zapłaci podatku?

Co się dzieje, gdy podatnik nie zapłaci podatku?

Co może spotkać podatnika, jeżeli nie zapłacił podatku? Jeśli podatnik nie zapłaci należnego fiskusowi podatku, to może się spotkać z następującymi reakcjami ze strony organów państwowych:  1. Ustanowienie zabezpieczenia na majątku podatnika Dzięki niemu zobowiązania podatkowe (...)

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Stan faktyczny W styczniu wystawiłem weksel na kwotę 50.000 zł. Weksel miał być płatny do 31 lutego br. Wczoraj otrzymałem nakaz zapłaty wydany przez sąd na podstawie tego weksla. Jak mogę się bronić przed egzekucją? Weksel podpisałem na żądanie mojego byłego wspólnika, który (...)

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Dobra osobiste są czymś niematerialnym. Jednakże naruszenie ich, może zmaterializować się w postaci powstania szkody. Jeżeli ktoś nazywa nas złodziejem, może skutkować to spadkiem zaufania do naszej osoby, a w konsekwencji do wielu nieprzyjemnych sytuacji, np.: zwolnienia z pracy. Aby móc (...)

W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego: „Czy i w jakim zakresie podniesienie przez pozwanego zarzutu potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia wierzytelności przedstawionej do potrącenia?". To zadnienie prawne dotyczy (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie (...)

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

17 pażdziernika br. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona przede wszystkim szczegółowe unormowanie rozwiązywania sporów przed sądem polubownym - dostosowujące nasze przepisy do praktyki sądownictwa polubownego w kraju (...)

Kiedy można kwestionować zbyt wysokie odsetki?

Kiedy można kwestionować zbyt wysokie odsetki?

Ustalenie w umowie pożyczki odsetek za zwłokę wyższych niż maksymalne jest nieważne. Zamiast lichwiarskich obowiązują wówczas te maksymalneZ uchwały Sądu Najwyższego z 7 marca 2008 r. wynika, że dłużnik, który zgodził się w umowie pożyczki na lichwiarskie oprocentowanie (...)

Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

W postępowaniu cywilnym można wyróżnić 2 zasadnicze rodzaje egzekucji: egzekucję świadczeń pieniężnych oraz egzekucję świadczeń niepieniężnych. W praktyce można spotkać jeszcze egzekucję celem zniesienia współwłasności, która w rzeczywistości jest tylko sposobem zniesienia współwłasności (...)

Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

Stan faktyczny Mam dwoje dzieci w wieku 5 i 3 lat z kobietą pozostająca w związku małżeńskim, z którego ona ma jeszcze córkę. Dzieci mają nazwisko jej męża, który dowiedział się dopiero teraz, że nie jest biologicznym ojcem. Dzieci urodziły się w małżeństwie (w trakcie trwania związku (...)

Tymczasowe aresztowanie - jak się bronić?

Tymczasowe aresztowanie - jak się bronić?

  Tymczasowe aresztowanie to jeden ze środków zapobiegawczych, których zastosowanie przewiduje i dopuszcza w pewnych okolicznościach kodeks postępowania karnego. Środki zapobiegawcze to tzw. środki przymusu karnoprocesowego. Stosowane są w stosunku do oskarżonego (podejrzanego) (...)

Przekroczenie terminu na wniesienie powództwa do sądu

Przekroczenie terminu na wniesienie powództwa do sądu

5 września br. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące przekroczenia terminu zawitego na wniesienie powództwa do sądu powszechnego. Istniały bowiem wątpliwości co do zgodności art. 160 § 5 ustawy z dnia 14 (...)

Wyjawienie majątku przez dłużnika

Wyjawienie majątku przez dłużnika

  W czasie prowadzonej egzekucji często okazuje się, że majątek jaki posiada dłużnik jest niewystarczający, aby pokryć wszystkie należności związane z egzekucją. Powody tego są różne. Dłużnik bowiem może albo nie mieć odpowiedniej ilości pieniędzy i majątku pozwalającego (...)

Czy mogę powołać się przed komornikiem na przedawnienie w celu powstrzymania egzekucji – opinia prawna

Czy mogę powołać się przed komornikiem na przedawnienie w celu powstrzymania egzekucji – opinia prawna

Stan faktyczny Komornik ściga mnie z racji dwóch tytułów wykonawczych przeciko mnie. Pierwszy dotyczy świadczenia okresowego - zasiłek chorobowy tytuł wykonawczy SR z 2000 r.; drugi bankowego tytułu egzekucyjnego z 07.11.1994 r. Tymczasem przecież w świetle przepisów art. 118 (...)

Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

Postępowanie podatkowe kończy się zazwyczaj wydaniem decyzji podatkowej, określającej lub ustalającej prawa i obowiązki podatnika. Często jednak pisma, jakie przesyła nam np. urząd skarbowy, nie spełniają podstawowych wymogów formalnych przewidzianych dla decyzji. Na fakt ten podatnik czasem (...)

Jak zabezpieczyć płatność ceny?

Jak zabezpieczyć płatność ceny?

  Po co nam zabezpieczenie płatnosci ceny? Często kiedy zawieramy umowę jedna ze stron zobowiązuje się do zapłaty nam ceny. Kiedy strona płaci cenę w momencie zawarcia umowy nie ma ryzyka, że nie otrzymamy umówionej zapłaty. Jednak może zdarzyć się, że strona zobowiązana będzie (...)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

W jakich szczególnych przypadkach umowy w sprawie zamówień publicznych są nieważne? Umowy w sprawie zamówień publicznych podobnie jak każde inne umowy są nieważne na podstawie okoliczności, które zostały określone w kodeksie cywilnym lub w innych ustawach szczególnych. Ustawa o zamówieniach (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu (...)

Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych (umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych) obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł. Kwota ta ma być corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia (...)

Przesunięcia majątkowe we wspólności majątkowej małżeńskiej

Przesunięcia majątkowe we wspólności majątkowej małżeńskiej

Gdy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, mamy do czynienia z trzema majątkami. Wyróżnić można bowiem: majątek wspólny, oraz dwa majątki osobiste każdego z małżonków. Oczywiście zazwyczaj taki podział nie będzie widoczny "gołym okiem", (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Złożenie pozwu przeciwegzekucyjnego

Złożenie pozwu przeciwegzekucyjnego

Wniosłem pozew przeciwegzekucyjny o charakterze uprzedzającym wszczęcie jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego oraz powództwo opozycyjne. W uzasadnieniu wskazałem, że w chwili składania wniosku (...)

Obrona przed egzekucją

Obrona przed egzekucją

Czy komornik może zająć i sprzedać ruchomość, jeżeli: 1) ruchomość ta nie jest własnością posiadacza, 2) ruchomość ta jest narzędziem pracy użytkownika, 3) ruchomość stanowi przedmiot (...)

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne

Czym jest powództwo przeciwegzekucyjne? Powództwo przeciwegzekucyjne uregulowane następującym przepisem Kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc): Art.840.§1. kpc Dłużnik może w drodze (...)

Termin wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego

Termin wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego

Bank wniósł do sądu sprawę o wydanie tytułu wykonawczego do długu Pani X podając wysokość należnej mu kwoty pieniędzy. Zanim Bank otrzymał tytuł, Pani X w znacznej części dług spłaciła, (...)

Odpowiedzialność solidarna za czynsz

Odpowiedzialność solidarna za czynsz

Dnia 22.02.2002 r. Sąd Rejonowy wydał wyrok, na który nadał klauzulę wykonalności przeciwko 3 dłużnikom solidarnym (pozwanym) i zasądził na rzecz powoda kwotę 5 tys. zł. Powód pozwał 3 dłużników (...)

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

W dniu 8 lipca 2010 otrzymałem od Komornika datowane 02.07.2010 zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na wniosek byłej żony na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienie SO w X oraz Postanowienie (...)

Bezpodstawne postępowanie egzekucyjne

Bezpodstawne postępowanie egzekucyjne

Otrzymałem dzisiaj "wezwanie dłużnika do stawienia się w kancelarii komornika" w celu złożenia wyjaśnień. Podana jest sygn. sprawy i z czyjego wniosku toczy się postępowanie przeciwko mnie; znam (...)

Wzruszenie klauzuli wykonalności

Wzruszenie klauzuli wykonalności

W uzupełnieniu mojego pytania z dnia 15.11.2006 r., jeżeli dłużnik zmarł w trakcie postępowania egzekucyjnego, a sąd nadał klauzulę wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika, ale bez ograniczenia (...)

Sąd właściwy dla powództwa przeciwegzekucyjnego

Sąd właściwy dla powództwa przeciwegzekucyjnego

Istnieje potrzeba złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego oraz powództwa opozycyjnego. Powództwa te dotyczą wielu banków jednocześnie o różnych lokalizacjach miast w Polsce. Czy pozwy należy (...)

Nakaz zapłaty a ugoda z wierzycielem

Nakaz zapłaty a ugoda z wierzycielem

Dostaliśmy nakaz zapłaty. Mamy dwa tygodnie na sprzeciw. Zgadzamy się jednak, że nakaz zapłaty jest słuszny - bo faktycznie jesteśmy dłużnikami. Jednakże w nakazie zapłaty zaznaczone jest, że (...)

Powództwo o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji

Powództwo o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji

Mój znajomy jest dłużnikiem mimo to pożyczyłem mu sprzęt komputerowy " LAPTOP " dałem mu oświadczenie, z moim i jego podpisem, że ww. sprzęt jest moją własnością i mu go pożyczam na czas (...)

Egzekucja przedawnionego tytułu wykonawczego

Egzekucja przedawnionego tytułu wykonawczego

W styczniu 2007 r. komornik zajął moje wynagrodzenie na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez sąd. Nakaz zapłaty został wydany w 1992 r. Czy w takim razie wierzytelność ta jest przedawniona? (...)

Powództwo przeciwegzekucyjne-właściwość sądu

Powództwo przeciwegzekucyjne-właściwość sądu

Gdzie wytacza się powództwo przeciwegzekucyjne, jeżeli egzekucja dotyczy przedsiębiorcy? Czy przed sądem gospodarczym czy cywilnym? Powództwa przeciwegzekucyjne „nie rozróżniają” właściwości (...)

Powództwo o zwolnienie przedmiotu z egzekucji

Powództwo o zwolnienie przedmiotu z egzekucji

Pożyczyłem koledze samochód, pojechał nim do komornika (ma zaległości alimentacyjne na 1200 zł). Komornik nastraszył go paragrafami i zabrał jemu mój samochód, tj. przejął go protokołem zajęcia (...)

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne

W jakich wypadkach można wnieść skuteczne powództwo przeciw egzekucyjne? W myśl art. 840 § 1 k.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości (...)

Czynności komornicze dotyczące konta bankowego

Czynności komornicze dotyczące konta bankowego

Wierzyciel wystąpił przeciwko dłużnikowi o nakaz zapłaty. Po uprawomocnieniu wyroku dłużnik świadczenie spełnił. Po roku okazało się, że komornik zajął konto dłużnika mimo, że wierzytelność (...)

FORUM PRAWNE

Jak się bronić przed egzekucją komorniczą?

Jak się bronić przed egzekucją komorniczą? Witam. Mam bardzo poważny problem jestem dłużniekiem co już samo w sobie nie jest niczym miłym i dobrym. Mam jednak podstawy aby sądzić że egezukcja (...)

Porada - jak się bronić przed niesprawidliwą kwotą alimentów !!!!!

Porada - jak się bronić przed niesprawidliwą kwotą alimentów !!!!! Szanowni Państwo, wiemy doskolnale, że często sądy trochę przesadzają z kwotą alimentów, które zasądzają. Pamiętać należy, (...)

przemoc psychiczna w domu

przemoc psychiczna w domu Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą wyciągnięciem na światło (...)

Sprawa o zadośćuczynienie

Sprawa o zadośćuczynienie Witam. Post będzie odrobinę dłuższy, ale inaczej się nie da. W listopadzie 2012r. popełniłem przestępstwo z art 267KK (włamanie do komputera współlokatorki i zainstalowanie (...)

wyrok eksmisyjny i co dalej

wyrok eksmisyjny i co dalej Witam, Mój ojciec dostał w zeszłym tygodniu wyrok eksmisji, bez prawa do lokalu zastępczego z klauzulą natychmiastowej wykonalności za stare zadłużenie, jednak Spółdzielnia (...)

zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych

zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych niedługo mam sprawę w sądzie o uwiarygodnienie ojcostwa. ojciec dziecka nie chce go uznac i mimo że mi obiecał że nie zostawi z dzieckiem to właśnie (...)

FA...w TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM

FA...w TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM ...wiele z nas-samotnych matek wie co oznaczala likwifdacja FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO...POZBAWIENIE NASZYCH DZIECI ICH PIENIEDZY...smutna to rzeczywistosc acz prawdziwa.kilka (...)

Weksel in blanco

Weksel in blanco Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca uzależnił moje zatrudnienie od podpisania weksla in blanco. Wtedy nie mając innego wyjścia podpisałem go. Teraz gdy chcę odejść z firmy (...)

jak się zabezpieczyć przed komornikiem?

jak się zabezpieczyć przed komornikiem? Mój narzeczony ma spore długi w urzędzie skarbowym, na dodatek obecnie jest bezrobotny. Ja natomiast pracuję i zarabiam całkiem dobrze. Chciałabym zapytać, (...)

Mobbing w pracy!!!

Mobbing w pracy!!! Witam! Mam problem.Od dluzszego czasu moj tata jest ponizany w pracy przez swoich kolegow. Szczegolnie przez jednego, ktory jest prowokatorem tych sytuacji. Ostatnio zdazylo sie, ze (...)

Jak bronić się przed pozbawieniem praw rodzicielskich?

Jak bronić się przed pozbawieniem praw rodzicielskich? Mam córkę która urodziła się 2012 roku, w 2015 wziąłem rozwód z moja byłą żoną. Obecnie mieszkam w innym mieście z moją narzeczoną.Od (...)

Porady prawne