Jak podróżny dokonuje zgłoszenia celnego?

Na stronach służby celnej można znaleźć informacje na temat sposobów składania zgłoszeń celnych. W poniższym opracowaniu na nich bazowano. 

Jakie przepisy regulują zgłoszenia celne? 

Polska przystępując do Unii Europejskiej została objęta unią celną. Od dnia akcesji nie ma już celnej granicy między Polską a Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. W obrocie towarowym z państwami członkowskimi UE zniknęły zatem formalności celne.

W przypadku towarów wywożonych lub przywożonych do naszego kraju przez podróżnego oznacza to, że odprawie celnej będą podlegały tylko towary, które zostały sprowadzone spoza Unii Europejskiej lub są wywożone do krajów trzecich (poza UE).

Polska jako członek unii celnej musiała również przyjąć jednolite zasad dotyczące obrotu towarowego z państwami trzecimi. Od dnia akcesji Polska w sposób bezpośredni stosuje postanowienia wspólnotowego prawa celnego, w tym m.in.: rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Przepisy wspólnotowe dopuszczają także, aby same państwa członkowskie w pewnych zakresach wprowadziły dodatkowe regulacje krajowe. Polska uzupełniła te regulacje wspólnotowe w zakresie zgłoszeń celnych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne. 

Kiedy trzeba złożyć zgłoszenie celne?

Zasadą wynikającą z ustawy - Prawo celne jest, iż zgłoszenie celne dotyczące towaru niemającego charakteru handlowego wprowadzanego na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanego z tego obszaru, dokonywane przez podróżnych, powinno być złożone najpóźniej w chwili przystąpienia organu celnego do kontroli celnej

W jakiej formie można dokonać zgłoszenia celnego? 

Podróżny może dokonać zgłoszenia celnego w trzech formach:

 1. pisemnej,

 2. ustnej

 3. lub poprzez dokonanie innej czynności przewidzianej przepisami prawa celnego.   

Zgłoszenie pisemne 

Jeśli chodzi o zgłoszenie celne w formie pisemnej powinno być ono dokonane według ogólnych zasad, tzn. z zastosowaniem formularza SAD wypełnianego i stosowanego zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym do Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.  

Zgłoszenie ustne 

Towary przywożone w bagażu osobistym podróżnego mogą być przedmiotem ustnego zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu, jeśli są one pozbawione charakteru handlowego. Taki sam warunek dotyczy możliwości zastosowania takiej formy zgłoszenia celnego do procedury wywozu.

Według przepisów wspólnotowych towarami pozbawionymi charakteru handlowego są towary, których objęcie daną procedurą celną ma charakter sporadyczny i których rodzaj i ilość wskazują, że są przeznaczone do użytku prywatnego, osobistego lub rodzinnego ich odbiorców czy osób je przewożących, albo też które są wyraźnie przeznaczone na upominki

Jeżeli przywóz towarów dokonywany przez podróżnego wiąże się z powstaniem należności celnych, po dokonaniu ustnego zgłoszenia celnego przez podróżnego, funkcjonariusz celny wystawia Dokument Potwierdzający Dokonanie Zgłoszenia Celnego. W dokumencie tym wskazane są wyliczone należności celne i podatkowe dla przywożonego towaru, które muszą być opłacone przez podróżnego.

W sytuacji, gdy organy celne mają wątpliwości, czy zgłoszone dane są prawidłowe lub kompletne, mogą zażądać przedstawienia zgłoszenia na piśmie. 

Pamiętaj, że:

 • Z możliwości ustnego zgłoszenia celnego wyłączone są towary, w odniesieniu do których wnosi się o udzielenie refundacji lub zwrot należności celnych, bądź które podlegają środkom zakazów lub ograniczeń albo jakimkolwiek innym szczególnym formalnościom.

Zgłoszenie dokonane poprzez inną czynność przewidzianą przepisami prawa celnego  

Chcąc odprawić towary w procedurze dopuszczenia do obrotu podróżny może także skorzystać z trzeciej formy zgłoszenia celnego.

W ten sposób mogą być zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu wyłącznie towary pozbawione charakteru handlowego, znajdujące się w bagażu osobistym podróżnego i uprawnione do zwolnienia od należności celnych przywozowych albo na podstawie Rozdziału I, Tytułu XI rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, albo jako towary powracające.

Taka forma zgłoszenia polega na:

 • przejściu zielonym pasem lub "nic do zgłoszenia" w urzędzie celnym, w którym istnieje system dwóch pasów, albo przejściu przez urząd nieposiadający dwóch kontrolowanych pasów, bez dokonywania zgłoszenia z własnej woli - w przypadku dostarczenia towarów do urzędu celnego lub miejsca wyznaczonego czy uznanego przez organ celny;

 • samym przekroczeniu granicy obszaru celnego Wspólnoty - w przypadku zwolnienia z obowiązku dostarczenia towarów do urzędu celnego zgodnie z przepisami wykonawczymi do art. 38 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (m.in. ruch turystyczny, ruch przygraniczny).

Podobna regulacja dotyczy stosowania procedury wywozu. Z zastosowaniem trzeciej formy zgłoszenia celnego mogą być zgłoszone do omawianej procedury towary znajdujące się w bagażu podróżnego, które pozbawione są charakteru handlowego i nie podlegają należnościom wywozowym. Dokonanie zgłoszenia celnego polega na samym przekroczeniu granicy obszaru celnego Wspólnoty.

Pamiętaj, że:

 • Możliwość zastosowania tej trzeciej formy zgłoszenia celnego nie dotyczy (podobnie jak przy zgłoszeniu ustnym) towarów, w odniesieniu do których wnosi się o udzielenie refundacji lub zwrot należności celnych, bądź które podlegają środkom zakazów lub ograniczeń albo jakimkolwiek innym szczególnym formalnościom.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. 2004 r., Nr 68, poz. 622);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. 2004 r., Nr 94, poz. 902, ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, ze zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, ze zm.);
 • Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r., ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983, ze zm) 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne