27.4.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia?

Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego za granicą (w państwie, w którym znajduje się źródło dochodów) na poczet podatku należnego w kraju rezydencji; z tym że podatek należny w państwie rezydencji jest obliczany od łącznej sumy dochodów osiągniętych zarówno ze źródeł przychodów położonych w kraju, jak i za granicą. Stosując tę metodę, w państwie rezydencji podatnika łączy się dochody podatnika uzyskane w obu państwach, a następnie od podatku naliczonego od sumy dochodów odejmuje podatek zapłacony w drugim państwie. W Polsce podatek zapłacony za granicą podlega więc odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym.

Pojawia się tu problem, jak ustalić dochód krajowy. Przyjmuje się, iż należy go określać według zasad obowiązujących w prawie krajowym (tj. z uwzględnieniem ulg, odliczeń i w przypadku przedsiębiorców - strat z lat ubiegłych).

W jakich formach występuje ta metoda unikania podwójnego opodatkowania?

Metoda zaliczenia może występować w wersji pełnej - jest to wówczas zaliczenie pełne, oraz w wersji ograniczonej - jako zaliczenie zwykłe (proporcjonalne). Zaliczenie pełne polega na odliczeniu od podatku należnego w państwie rezydencji całego podatku zapłaconego w państwie źródła przychodów. 

Metoda zaliczenia zwykłego (ordinary tax credit) polega na tym, że podatek zapłacony w państwie źródła jest zaliczany na poczet podatku należnego w państwie miejsca zamieszkania, lecz zaliczenie takie nie może przekroczyć tej części podatku należnego w państwie rezydencji, jaka przypada na dochód uzyskany w państwie źródła. W tym przypadku kwotę podatku obliczonego według skali od łącznych dochodów uzyskanych za granicą i w Polsce należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą, a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

Metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza więc, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany również w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Kwota odliczanego podatku nie może być zaś wyższa niż część podatku przed dokonaniem odliczenia, przypadająca proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą, a więc odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Ze względu na wysokie obciążenia podatkowe w Polsce, przy stosunkowo niskich progach podatkowych, powyższe zastrzeżenie i tak z reguły nie znajduje zastosowania, gdyż podatek zagraniczny nie rekompensuje całego polskiego podatku przypadającego na dochody zagraniczne.

W jaki sposób stosuje się metodę proporcjonalnego zaliczenia?

Metodę proporcjonalnego zaliczenia stosuje się w ten sposób, że:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez podatnika w Polsce dodaje się dochody uzyskane przez niego za granicą; tym samym podatnik w Polsce - jako państwie, w którym ma miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) - obejmuje podatkiem wszystkie swoje dochody - zarówno to osiągnięte w kraju, jak i te osiągnięte w innym państwie i tam objęte opodatkowaniem uźródła;

 2. następnie od takiej sumy dochodów oblicza podatek - w przypadku dochodów z pracy osiąganych przez polskiego rezydenta będzie to podatek obliczony według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy;

 3. oblicza się limit odliczenia podatku zapłaconego za granicą według wzoru:

 

 

                                                                       dochód

                              podatek obliczony               zagraniczny

Limit odliczenia  =  od dochodu całkowitego     x   ---------------    

                        (polskiego i zagranicznego)           dochód

                             według skali polskiej              całkowity

 

4.   Od podatku obliczonego od całości uzyskanego przez podatnika dochodu (w kraju i za granicą) odejmuje się podatek zapłacony za granicą (w państwie źródła - tam gdzie osiągnięty był dochód z pracy), ale tylko do wysokości obliczonego według podanego wyżej wzoru limitu. W ten sposób oblicza się podatek do zapłaty w Polsce.

W doktrynie międzynarodowej występuje tu kontrowersja. Są dwa stanowiska:

 1. Limit odliczenia (limit kredytu) należy obliczać oddzielnie dla każdego państwa źródła dochodu (per country limitation). Wadą tego systemu jest uniemożliwienie wyrównania opodatkowania. W przypadku państwa, w którym przedsiębiorca uzyskał dochód - może odliczyć zapłacony tam podatek, a w przypadku państwa, w którym wystąpiła strata - nie.

 2. Limit odliczenia należy liczyć dla całkowitego dochodu ze wszystkich państw i pomniejszać podatek o sumę podatków zapłaconych w tych państwach (overall limitation). W tym przypadku różnice w opodatkowaniu wzajemnie się znoszą. Jednak w przypadku, gdy w jednym państwie źródła podatnik osiągnie dochód, zaś w innym będzie miał np. taką samą stratę - wówczas nic nie będzie mógł odliczyć przy rozliczeniu w państwie swej rezydencji (tak: Prof. H. Litwińczuk na seminarium „Wybrane problemy międzynarodowego unikania podwójnego opodatkowania" - 26 listopada 2007 r. w Krakowie).

Autorytet w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego - Klaus Vogel uważa, iż prawo krajowe i administracja podatkowa powinny uznać zasadę overall limitation, gdy jest to korzystniejsze dla podatnika. Metoda ta jest lepiej realizuje cel, jakim jest unikanie podwójnego opodatkowania, a ponadto jest łatwiejsza do zastosowania (zob. K. Vogel "Klaus Vogel on Double Taxation Conventions" Third Edition,  Kluwer Law International, Haga 2006 r.).

Jakie są podstawy prawne metody zaliczenia zwykłego?

Podstawą prawną metody zaliczenia zwykłego jest:

 • przepis poświęcony unikaniu podwójnego opodatkowania mieszczący się w zakresie art. 20-25 standardowej umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska - wzorowany na art. 23B Konwencji Modelowej OECD,

 • art. 27 ust. 9 i ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • art. 30a ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • art. 30b ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zob. A. Jeleńska Dział II, Rozdział III - Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, [w:] praca zbiorowa „Egzamin na doradcę podatkowego - pytania i odpowiedzi. Pytania otwarte", tom I, Kraków 2007 r.).

Odpowiedni przepis polskiej typowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewidujący tę metodę, odpowiada w swej treści art. 23B Konwencji Modelowej OECD. Zgodnie zaś z przepisem ust. 1 tego artykułu, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami art. 10 (dywidendy), 11 (odsetki), 12 (należności licencyjne) może być opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie, wówczas pierwsze Państwo zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w tym drugim Państwie.

Porady prawne

Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu lub majątku, jaka została obliczona przez dokonaniem odliczenia, i która przypada w zależności od przypadku na dochód lub majątek, który może być opodatkowany w tym drugim Państwie". Ustęp 2 tego art. stanowi natomiast, iż jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Konwencji dochód osiągany lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest w tym państwie zwolniony od podatku, to jednak państwo to może przy obliczeniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód lub majątek.

Z powyższego unormowania można wysnuć pewne wnioski (które mają znaczenie przy przyjęciu omówionej wyżej koncepcji overall limitation). Mianowicie, jeżeli państwo źródła ma uprawnienie do opodatkowania danego dochodu - według umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to w państwie rezydencji trzeba uwzględnić taki dochód przy liczeniu limitu odliczenia - niezależnie od tego, czy państwo źródła faktycznie opodatkuje, czy też zwolni taki dochód. Jeśli zaś państwo źródła nie ma (według umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) prawa do opodatkowania tego dochodu, to państwo rezydencji nie uwzględnia go przy liczeniu limitu odliczenia.

Natomiast w przypadku, gdy państwo źródła pobiera podatek od danego dochodu, a państwo rezydencji zwalnia ten dochód od opodatkowania, powstaje kontrowersja, czy w takiej sytuacji państwo źródła powinno uwzględnić taki dochód przy liczeniu limitu odliczenia (a to ze względu na treść art. 23B ust. 2 Konwencji Modelowej OECD i podobnych mu postanowień w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania), czy też nie powinno takiego dochodu uwzględniać przy liczeniu limitu, gdyż nie występuje wówczas problem podwójnego opodatkowania (zob. K. Bany [tłum.] „Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku" - wersja skrócona, 15 lipca 2005 r. , praca pod red. E. Fonkowicz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006 r.).

Stosownie do treści art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik objęty w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (polski rezydent) osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym (zaliczenie zwykłe).

Metodę proporcjonalnego odliczenia stosuje się więc także do przypadków, gdy z danym państwem Polska nie zawarła umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu - od 2007 roku ustawa stanowi o tym wyraźnie, wcześniej zaś i tak w praktyce (mimo nielicznych przeciwników takiego stanowiska) stosowano tę metodę w tych przypadkach.

Powyższą zasadę - na mocy art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stosuje się odpowiednio w przypadku podatnika objętego w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, które nie są zwolnione w naszym kraju od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tym samym ustawodawca nałożył na polskich rezydentów, zarobkujących w roku podatkowym jedynie poza granicami naszego kraju, obowiązek dokonania rocznego rozliczenia w Polsce. Zauważyć przy tym należy, iż podatnicy uzyskujący przychody jedynie w krajach, z którymi Polskę wiążą umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania, obliczając należny w Polsce podatek, winni stosować odpowiednie metody unikania podwójnego opodatkowania przewidziane w tych umowach - niezależnie od regulacji art. 27 ust. 9a polskiej ustawy. Dochody zwolnione z opodatkowania na mocy umowy nie będą w takim przypadku uwzględniane (gdyż nie można zastosować wyłączenia z progresją, skoro podatnik nie ma dochodów polskich, do których mógłby zastosować obliczoną w wyniku zastosowania tej metody stawkę podatku).

Wszelkie inne dochody, co do których umowa przewiduje opodatkowanie w kraju rezydencji bądź brak jest takiej umowy, przy braku dochodów krajowych, opodatkowuje się z zastosowaniem metody kredytu podatkowego. Od podatku, obliczonego według skali podatkowej, odlicza się więc kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie, ale nie większą niż wysokość podatku, jaki byłby należny od takich samych dochodów uzyskanych w Polsce. Tym samym podatnik nie będzie miał możliwości wykazania nadpłaty podatku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

Stan faktyczny Mam ofertę kontraktu z organizacją w Liechtensteinie do pracy w Kazachstanie, gdzie będę musiał odprowadzać podatek dochodowy? Czy mam obowiązek opłacać również podatek w Polsce (istnieje umowa między Polską a Kazachstanem o unikaniu podwójnego opodatkowania)? Jeżeli muszę, (...)

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Na czym polega metoda wyłączenia? Metoda wyłączenia jest - obok metody zaliczenia - jedną z dwóch podstawowych metod unikania podwójnego opodatkowania znajdujących obecnie zastosowanie. Metoda wyłączenia prowadzi do tego, że dany dochód opodatkowany jest tylko w państwie (...)

Opodatkowanie brytyjskich zarobków w przyszłym roku

Opodatkowanie brytyjskich zarobków w przyszłym roku

Nowa Konwencja 20 lipca 2006 w Londynie została podpisana Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków (...)

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią do ratyfikacji!

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią do ratyfikacji!

Nowa Konwencja 20 lipca 2006 w Londynie została podpisana Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków (...)

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., przewiduje ratyfikację przez Polskę (...)

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Interpretacja ogólna w sprawie stosowania ulgi podatkowej przez marynarzy Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 31 października 2019 r. wydał interpretację ogólną (nr DD4.8201.1.2019), która dotyczy stosowania art. 27g (ulga podatkowa) w związku z art. 27 ust. (...)

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

Prezydent podpisał wczoraj ustawę ratyfikującą konwencję między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Konwencja zastąpi obowiązującą dotychczas umowę z 1974 roku, (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której (...)

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Konwencja MLI zmienia w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego. Już dziś metoda (...)

Podwójne opodatkowanie. Prezydent ratyfikował umowę z Singapurem

Podwójne opodatkowanie. Prezydent ratyfikował umowę z Singapurem

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Celem umowy jest zmiana dotychczas obowiązującej umowy (...)

Metody podwójnego opodatkowania w sytuacji łącznego rozliczania małżonków

Metody podwójnego opodatkowania w sytuacji łącznego rozliczania małżonków

W prawie polskim stosowane są różne metody unikania podwójnego opodatkowania, a mianowicie są to: 1) wyłączenie z zastrzeżeniem progresji – art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2) wyłączenie pełne – (...)

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Malezją zatwierdzona

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Malezją zatwierdzona

Prezydent Bronisław komorowski podpisał wczoraj ustawę ratyfikującą umowy między rządami Rzeczypospolitej Polskiej a Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Celem umowy, której dotyczy ustawa ratyfikacyjna, (...)

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo rezydencji podatnika, to pojawia się problem podwójnego opodatkowania. Jakie środki (...)

Podwójne opodatkowanie. Jest konwencja z USA

Podwójne opodatkowanie. Jest konwencja z USA

Ministerstwo Finansów oraz ambasador Stanów Zjednoczonych podpisali konwencję między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania od dochodu. Konwencja zastąpi umowę między Polską a USA o uniknięciu podwójnego opodatkowania (...)

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla podatników: systemie estońskim, obniżonej stawce CIT, większej dostępności ryczałtu, podwyżce podatku od dochodów zagranicznych. Sprawdź, o czym należy pamiętać w 2021 roku i jakie warunki spełnić, żeby skorzystać z preferencji. ##baner## Kto (...)

Jaki podatek od wygranej w Internecie?

Jaki podatek od wygranej w Internecie?

Dochody w postaci nagród (wygranych) w grach losowych w Internecie są opodatkowane w Polsce na ogólnych zasadach, nawet jeśli organizator gry przysyła je z zagranicy. Trzeba się rozliczyć z nich z polskim fiskusem w zeznaniu podatkowym. (...)Wszystko to oznacza, że obciąża je podatek w takiej (...)

Podwójne opodatkowanie. Zmiana umowy polsko-indyjskiej

Podwójne opodatkowanie. Zmiana umowy polsko-indyjskiej

Ministerstwo Finansów podpisało z rządem Indii protokół zmieniający umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Najważniejsze zmiany wprowadzone do umowy z 1989 r. dotyczą metody unikania podwójnego opodatkowania (...)

Będzie abolicja podatkowa dla Polaków pracujących za granicą!

Będzie abolicja podatkowa dla Polaków pracujących za granicą!

Rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe dla Polaków pracujących za granicą. Premier Donald Tusk przedstawił założenia opracowanego w Ministerstwie Finansów projektu ustawy, zmierzające do wyrównania różnic w opodatkowaniu dochodów Polaków (...)

Polacy pracujący w UE będą mogli odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie!

Polacy pracujący w UE będą mogli odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie!

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne od podatku z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby, które zamieszkują (...)

Czy będzie możliwe zaniechanie poboru podatku od zagranicznych dochodów?

Czy będzie możliwe zaniechanie poboru podatku od zagranicznych dochodów?

Czego dotyczy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej?Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczy umożliwienia Ministrowi Finansów zwolnienia z poboru podatku w sytuacji, gdy podatnicy, mimo zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania, są zobowiązani (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie? W zakresie opodatkowania (...)

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Generalnie miałam jechać do Walii, ale jeśli okazałoby się, że mniejsze podatki płaciłabym przy wyjeździe do Irlandii, starałabym się o pracę tam właśnie. Jak wygląda wyłączenie z progresją (...)

Podwójne opodatkowanie i ulgi

Podwójne opodatkowanie i ulgi

W przypadku podwójnego opodatkowania z tytułu pełnego etatu w Londynie i zysku z wynajmu lokalu mieszkalnego wykupionego wraz z lokatorem, rozliczając się w Polsce, jako studentka studiów zaocznych, (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie (...)

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest podpisana pomiędzy Hongkongiem (...)

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i w Polsce, jest zameldowany w (...)

Sprzedaż nieruchomości w Niemczech

Sprzedaż nieruchomości w Niemczech

Spółka z o.o. kupiła w 2007 r. w Niemczech nieruchomość - lokale mieszkalne. Nieruchomość będzie teraz sprzedana polskiej firmie. W jaki sposób będzie opodatkowana ta transakcja pod względem (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia z pracy w Norwegii

Opodatkowanie wynagrodzenia z pracy w Norwegii

W marcu tego roku podpisaliśmy z norweską firmą kontrakt na usługi konsultingowe. W kwietniu wysłaliśmy do norweskiej firmy swoich pracowników. Będą tam przebywać do końca 2006 roku. Pracownikom (...)

Opodatkowanie sprzedaży domu za granicą

Opodatkowanie sprzedaży domu za granicą

Obcokrajowiec obywatelstwa duńskiego jest rezydentem podatkowym w Polsce. Chce sprzedać dom położony w Danii. Gdzie trzeba rozliczyć, opodatkować tę sprzedaż? Czy będzie to opodatkowane w Polsce? (...)

Rozliczenie dochodów z Islandii

Rozliczenie dochodów z Islandii

W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym już zrobiłem). W kraju natomiast (...)

Opodatkowanie dochodów z pracy w RPA

Opodatkowanie dochodów z pracy w RPA

W maju 2004 roku wyjechałam na dwuletni kontrakt do RPA. Nie posiadam obecnie meldunku w Polsce na pobyt stały lub czasowy, ze względu na to, że nie przebywałam na terenie kraju od momentu wyjazdu. (...)

Opodatkowanie dochodów z pracy w RFN

Opodatkowanie dochodów z pracy w RFN

Kiedy i gdzie trzeba płacić podatek od umów (freelance) z niemieckimi firmami (pracując dla nich i mieszkając w Niemczech oraz mając zameldowanie w Polsce i w Niemczech), mając kilka umów w ciągu (...)

Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Data wystawienia faktury za tel. m-c styczeń 2006, a płatności dokonano w lutym. Czy w książce przychodów i rozchodów w styczniu muszę zaksięgować tylko wartość netto z faktury jako koszt firmy (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie? W zakresie opodatkowania (...)

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Generalnie miałam jechać do Walii, ale jeśli okazałoby się, że mniejsze podatki płaciłabym przy wyjeździe do Irlandii, starałabym się o pracę tam właśnie. Jak wygląda wyłączenie z progresją (...)

FORUM PRAWNE

PIT-36L a dochody zagraniczne

PIT-36L a dochody zagraniczne Rozliczam się według liniowego PIT. Oprócz dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce uzyskałem dochód za granicą również z prowadzonej firmy (opodatkowanej (...)

PIT-36L a dochody zagraniczne

PIT-36L a dochody zagraniczne Rozliczam się według liniowego PIT. Oprócz dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce uzyskałem dochód za granicą również z prowadzonej firmy (opodatkowanej (...)

jak wypełnić w PIT dochody zagraniczne

jak wypełnić w PIT dochody zagraniczne Dochody zagraniczne wykazuje się w zeznaniu PIT-36, ale co tam trzeba wpisać? Tylko tyle wiem że to ma być PIT-36. Coś wiecej tam trzeba pododawać? Jesli (...)

Mieszkanie do wynajęcia w Polsce, dochody zagraniczne - co z podatkiem od wynajmu?

Mieszkanie do wynajęcia w Polsce, dochody zagraniczne - co z podatkiem od wynajmu? Kupiłam mieszkanie w Polsce, które chciałabym wynająć na rok lub dwa. Pojawił sie problem, ponieważ wiem, że (...)

Bezpłatna szkolenia z Urzędu Skarbowego

Bezpłatna szkolenia z Urzędu Skarbowego witam, wyczytałem gdzieś że małopolskie urzędy skarbowe organizują bezpłatne szkolenia, na tematy: \"kasy fiskalne dla lekarzy i prawników\" oraz \"dochody (...)

Rozrzutny tata

Rozrzutny tata Związek małżeński zawarto ponad 25 lat temu. Od ponad 2 lat mąż zamieszkuje z konkubiną. Żona z 2 dzieci (w tym 1 pełnoletnie ale studiujące i niepracujące) pozostała w mieszkaniu (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

Alimenty dla byłego współmałżonka

Alimenty dla byłego współmałżonka Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty na swoją (...)

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy Czy ktoś miał doświadczenie z odzyskaniem należnych alimentów od ojca dziecka, który jest obcokrajowcem i mieszka za granicą? Ojciec mojego dziecka nie płacił alimentów od (...)

Podatki od pracujących za granicą kraju

Podatki od pracujących za granicą kraju Witam! Mam pytanie dotyczące osób pracujących za granicą. Jak wygląda rozliczanie się osób pracujących za granicą i uzyskujących tam dochody podlegające (...)

Porady prawne