Jeden login do urzędów, portali i banków

"Ustawa węzłowa"

Jeden login pozwalający na dostęp do usług online udostępnianych w publicznych platformach usług. Parlament przyjął ustawę, której rezultatem będzie utworzenie tzw. Węzła Krajowego.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, oraz niektórych innych ustaw. Parlamentarzyści dali więc zielone światło dla stworzenia "Węzła Krajowego". To rozwiązanie techniczne, które umożliwi potwierdzanie tożsamości obywateli korzystających z publicznych usług online.

Jeden login do urzędów, portali i banków

Nowe przepisy mają umożliwić uwierzytelnianie użytkowników usług on-line z wykorzystaniem różnych środków identyfikacji elektronicznej, dostarczanych przez podmioty publiczne i komercyjne na zasadach otwartości i równorzędności. Tzw. "ustawa węzłowa" ma więc zapewnić obywatelom - poprzez "Węzeł Krajowy" - wygodny dostęp do portali publicznych i e-usług świadczonych przez administrację. Wszystko za pomocą jednego - a nie jak dotychczas - wielu loginów i haseł. Dostęp do portali usługowych - w myśl przyjętych przepisów - ma być możliwie prosty i szybki, ale przede wszystkim bezpieczny. Ustawa przewiduje utworzenie krajowego schematu identyfikacji elektronicznej, nad którym nadzór będzie sprawował minister właściwy ds. informatyzacji. Dostęp do wszystkich e-usług publicznych ma być zatem możliwy za pomocą jednego bezpłatnego sposobu potwierdzenia tożsamości w sieci.

"Węzeł Krajowy" będzie także punktem styku z Węzłem Transgranicznym, który pozwoli obywatelom Unii Europejskiej transgraniczne potwierdzanie swojej tożsamości w usługach on-line.

Zgodnie z nowelizacją podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP zostanie zastąpiony przez podpis zaufany, czyli podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność będą zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego ds. informatyzacji, zawierający między innymi dane identyfikujące osobę oraz identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony.

Podmioty publiczne będą mogły udostępniać dane gromadzone w prowadzonych rejestrach publicznych lub w systemach teleinformatycznych innym podmiotom na potrzeby usług on-line. Udostępnione dane usługodawca będzie mógł wykorzystać wyłącznie do uzupełnienia zakresu użytkowego dokumentu elektronicznego, wymaganego w związku ze świadczoną usługą on-line, albo do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego, wymaganego w związku ze świadczoną usługą on-line. Nieuprawnione gromadzenie, przetwarzanie lub powielanie danych dotyczących wykorzystania środka identyfikacji elektronicznej będzie karane kwotą do 1 mln zł.

"Węzeł Krajowy" w punktach

1. Koniec z zapamiętywaniem wielu metod logowania do różnych systemów.
Obywatel będzie mógł użyć wybranego przez siebie środka identyfikacji elektronicznej (np. mechanizmu identyfikacji wykorzystywanego w systemie bankowym, z którego na co dzień korzysta) w celu potwierdzenia swojej tożsamości w publicznej usłudze online.

2. Dostawca publicznej usługi on-line nie będzie musiał martwić się o to, jak rozpoznać, że Kowalski to Kowalski.
Wystarczy, że podłączy swój system do węzła, który pozwoli na uwierzytelnienie użytkownika na wymaganym poziomie bezpieczeństwa.

3. Obustronne bezpieczeństwo.
Do Węzła podłączane są tylko systemy identyfikacji spełniające określone wymagania, dzięki czemu zarówno Obywatel, jak i Dostawca usług mają zagwarantowany wysoki poziom bezpieczeństwa.

"mDokumenty"

Minister właściwy ds. informatyzacji ma zapewnić możliwość korzystania z „mDokumentów”, czyli dokumentów elektronicznych przechowywanych na urządzeniach mobilnych, których użycie pozwoli obywatelowi na potwierdzenie swojej tożsamości i posiadanych uprawnień, poprzez publiczną aplikację mobilną. Jej używanie będzie bezpłatne i dobrowolne.

Ustawa daje bowiem podstawę funkcjonowania dla „mDokumentów”, czyli rządowej aplikacji do przechowywania dokumentów na smartfonach. Dzięki niej obywatele będą mogli potwierdzać swoje uprawnienia. Aplikacja będzie bezpłatna i dobrowolna. Przykładem „mDokumentu” może być elektroniczna legitymacja szkolna lub karta miejska - m-dokument wystarczy okazać na ekranie urządzenia mobilnego - np. konduktorowi, urzędnikowi.

 

Zob. też: O co chodzi w tej ustawie?

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: