Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Na czym polega instytucja opieki?

Pod pojęciem opieki w potocznym tego słowa znaczeniu rozumie się dbałość o osobę potrzebującą pomocy, kierowanie jej postępowaniem, troskę o to, ażeby nie stała się jej żadna krzywda. Osobą, która przede wszystkim potrzebuje opieki, jest dziecko. W normalnym układzie stosunków, opiekę małoletniemu dziecku zapewniają rodzice. Instrumentem prawnym, który do tego uprawnia, ale głównie zobowiązuje, jest władza rodzicielska. Właśnie obowiązki z niej wynikające przesądzają o tym, iż rodzice sprawują pieczę nad osobą i majątkiem dziecka, wychowują je, kierują nim tak, aby wychować je na prawowitego członka społeczeństwa. Rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je do pracy dla społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

Zdarza się jednak, że dzieci z różnych powodów są tej podstawowej rodzicielskiej troski pozbawione. W takim właśnie przypadku przychodzi z pomocą instytucja opieki nad małoletnimi. W miejsce rodziców wchodzi opiekun, który sprawuje pieczę nad małoletnim i reprezentuje go w przeróżnych obszarach życia.

Podstawową przesłanką ustanowienia opieki jest niepozostawanie dziecka pod władzą rodzicielską. Konieczność powołania opiekuna jest w takim przypadku niepodważalna. Dziecko bowiem nie posiada doświadczenia życiowego, trzeba czuwać nad jego rozwojem, kierować postępowaniem, wdrażać do postaw i zachowań zgodnych z jego dobrem oraz ze społecznym interesem. 

Opieka prawnie przewidziana rządzona jest przez 3 podstawowe w tej materii zasady:

 • zasada dobra dziecka – jest to zasada absolutnie priorytetowa. Leży ona u podłoża zarówno samej instytucji opieki w ogólności, jak i doboru konkretnego opiekuna. Opiekun wykonując swoją „władzę” nad pupilem musi mieć tę zasadę zawsze na pierwszym planie, a sąd kierując się nią, wydaje swe postanowienia i zarządzenia w sprawach opiekuńczych,
 • zasada powszechności opieki – oznacza ona, że należy ją ustanawiać nie tylko wtedy, gdy dzieckiem się nikt nie zajmuje, ale również, gdy pozostaje ono pod faktyczną opieką, bez tytułu prawnego oraz iż należy ją ustanowić zawsze, gdy dziecko nie pozostaje pod władzą rodzicielską, a nie tylko w sytuacji, gdy w danym momencie zachodzi potrzeba dokonania jakiejś czynności dla małoletniego, którą może załatwić tylko opiekun,
 • zasada państwowego nadzoru opiekuńczego – nadzór taki sprawuje sąd opiekuńczy i polega on na wyłączności jego kompetencji w sprawach ustanowienia opieki, nadzoru nad jej sprawowaniem, zwolnienia opiekuna z powierzonej mu funkcji.

W jakim trybie ustanawia się opiekę?

Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, którym jest wydział rodzinny i dla nieletnich sądu rejonowego, na obszarze działania którego małoletni ma miejsce zamieszkania bądź pobytu. Sąd działa w takiej sprawie z urzędu, skoro tylko poweźmie wiadomość, że dane dziecko nie pozostaje pod władzą rodzicielską. Powzięcie przez sąd wiadomości statuuje obowiązek działania sądu w tej sprawie. Nie tylko na sądzie ciąży obowiązek podjęcia kroków w przedmiotowej sprawie. Każdy bowiem, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie takiego postępowania, ma obowiązek zawiadomić o tym sąd opiekuńczy, a w szczególności organy gminy, inne sądy, prokuratury, notariusze, organy administracji, policja, placówki oświatowe, społeczne organy pomocnicze sądu oraz organizacje i zakłady zajmujące się opieką nad dziećmi.

Uczestnikami postępowania w sprawie o ustanowienie opieki są: małoletni, który ukończył 13 lat, osoby bliskie małoletniego (krewni, osoby sprawujące nad nim faktyczną pieczę, rodzice, nawet jeśli zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, także kandydat na opiekuna). Sąd może jednak wyłączyć lub ograniczyć osobisty udział małoletniego w postępowaniu, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze. W przypadku małoletniego, który nie ukończył 13 lat, może być celowe nakazanie sprowadzenia go do sądu, co umożliwi sędziemu przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem, zbadanie jego reakcji na osobę kandydata na opiekuna. Wysłuchanie jednak małoletniego nastąpi poza salą posiedzeń, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze. Gdy przeciwko publicznemu rozpoznaniu sprawy sprzeciwia się dobro dziecka, sąd zarządzi odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych.

Postanowienie sądu w sprawie ustanowienia opieki staje się skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia bądź wydania, co oznacza, że już ten moment konstytuuje stosunek opieki.

Kiedy dziecko powinno zostać objęte opieką prawną?

Każde dziecko, które nie jest pełnoletnie i nie pozostaje pod władzą rodzicielską musi mieć opiekuna. Sąd zatem ustanawia takiemu małoletniemu opiekuna, gdy:

 • rodzice są nieznani,
 • małoletni jest pełnym sierotą,
 • oboje rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej,
 • obojgu rodzicom sąd zawiesił władzę rodzicielską,
 • oboje rodzice zostali całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnieni albo jeden z nich, gdy drugiemu z rodziców władza nie przysługuje lub została zawieszona,
 • oboje rodzice są małoletni albo też jeden z nich, a drugiemu nie przysługuje władza rodzicielska lub została zawieszona,
 • gdy w trakcie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska nie została przyznana ojcu, a matce nie przysługuje, np. ponieważ jest ona małoletnia.

Jeżeli dziecko ma chociaż jednego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska, opieki nie ustanawia się. Dlatego nie może być o niej mowy w razie śmierci lub ustania władzy rodzicielskiej tego z rodziców, któremu sąd powierzył jej wykonywanie w wyroku rozwodowym albo w przypadku, gdy rodzice nie są małżeństwem. Wówczas władza rodzicielska automatycznie przechodzi na drugiego rodzica, ponieważ nie został jej on pozbawiony, a jedynie z powodu okoliczności natury faktycznej, w niej ograniczony.

Kto może zostać opiekunem?

Opieka może zostać powierzona zarówno jednej osobie jak i małżonkom wspólnie. Wykluczone jest zatem sprawowanie wspólnej opieki przez konkubentów. Wspólne sprawowanie opieki wykazuje z reguły wyższość nad opieką jednoosobową, ponieważ zapewnia dziecku prawidłowe warunki rozwoju jak w naturalnej rodzinie. Dlatego też sąd opiekuńczy powinien dążyć do powierzenia opieki wspólnie małżonkom, a zasada ta nie powinna doznawać ograniczeń, jeżeli dziecko zostało już wcześniej umieszczone w rodzinie zastępczej. Jednakże często może być wysoce bardziej pożądane powierzenie opieki jednej osobie, zwłaszcza gdy między nią a małoletnim wywiązała się silna więź uczuciowa. Zawsze jednak przy wyborze formy opieki należy mieć na względzie co w konkretnym przypadku będzie dla dziecka lepsze. Jedna osoba może być opiekunem kilkorga dzieci, jednakże tylko w wypadku, gdy nie ma sprzeczności pomiędzy ich interesami, gdyż mogłaby zachodzić obawa co do bezstronnego sprawowania opieki. Jeżeli jednak dziecko pozostające bez opieki ma rodzeństwo, pożądane jest, aby opiekę nad nimi sprawowała jedna osoba.

Opieka stanowi surogat władzy rodzicielskiej, dlatego powinna być sprawowana w taki sposób, żeby zapewnić dziecku jak najlepszy rozwój i przygotowanie do przyszłego życia. Mając to na uwadze jest oczywiste, że nie każda osoba spełnia takie założenia, dlatego potencjalny opiekun musi spełniać pewne określone warunki. Opiekunem nie może być:

 • osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została pozbawiona praw publicznych
 • osoba, która została pozbawiona władzy rodzicielskiej
 • osoba, która została skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 • osoba, w stosunku do której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna

Jeżeli chodzi o wyznaczenie konkretnej osoby na opiekuna sąd powinien mieć na uwadze przede wszystkim to, ażeby wybrana osoba zapewniła dziecku należyte wychowanie. Jednakże sąd nie może arbitralnie orzec o tym, kto ma być opiekunem, a musi zastosować się do prawem przewidzianych wskazówek odnośnie wyboru konkretnej osoby. I tak:

 • opiekunem małoletniego powinna być przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. Można bowiem przypuszczać, że rodzice wyznaczając opiekuna chcą jak najlepiej dla swojego dziecka. Będzie to miało miejsce przede wszystkim w sytuacji, gdy rodzice zmarli, jednakże przed śmiercią uczynili dyspozycje co do osoby opiekuna, np. w testamencie, na piśmie, w formie ustnego przekazu. Także zastosowanie regulacja taka znajdzie, gdy rodzice są małoletni lub z powodu przemijającej przeszkody ich władza rodzicielska została zawieszona albo gdy zostali ubezwłasnowolnieni, jednakże są na tyle świadomi sytuacji, iż ich zdanie można uznać za zgodne z ich rzeczywistą wolą, którą by wyrazili, gdyby ubezwłasnowolnienie nie nastąpiło,
 • jeżeli jednak dobro dziecka stoi w sprzeczności z wyborem rodziców albo gdy wybór taki nie został dokonany, opiekun powinien rekrutować się z kręgu krewnych lub innych osób bliskich podopiecznego lub jego rodziców. Decydujące znaczenie przy wyborze będą miały kwalifikacje posiadane przez konkretną osobę,
 • w razie braku wyżej wymienionych kandydatów albo gdy nie posiadają oni odpowiednich kwalifikacji do objęcia opieki, sąd ma obowiązek zwrócić się o wskazanie opiekuna do właściwego organu gminy albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi. Jeżeli dziecko przebywa w placówce resocjalizacyjnej sąd może (nie ma takiego obowiązku) zwrócić się o wyznaczenie opiekuna do tej placówki.

Sąd nie jest jednak bezwzględnie związany powyższą kolejnością, ponieważ decydujące znaczenie mają właściwe kwalifikacje osoby, która będzie gwarantem najlepszego pokierowania dzieckiem. Sąd powołując osobę na opiekuna musi mieć na względzie takie okoliczności jak: kwalifikacje moralne, poziom umysłowy, predyspozycje wychowawcze, stan zdrowia, wiek, wykonywany zawód, itp. Jeżeli jednak jest kilku kandydatów o podobnych kwalifikacjach, sąd musi trzymać się podanej wyżej kolejności. Jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, sąd powierzy sprawowanie opieki rodzicom zastępczym, chyba że dobro dziecka przemawia za tym, aby opiekunem była inna osoba.

W zasadzie, według art. 149 K.r.o., gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. Jeżeli opiekunem nie została ustanowiona osoba wymieniona wyżej, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców. W braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi, a jeżeli pozostający pod opieką przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo innej podobnej placówce, w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich sąd może się zwrócić także do tej placówki albo do tego zakładu lub schroniska. W razie potrzeby ustanowienia opieki dla małoletniego umieszczonego w pieczy zastępczej, sąd powierza sprawowanie opieki, przede wszystkim:
 1. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej - rodzicom zastępczym,
 2. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka - osobom prowadzącym ten dom,
 3. w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - osobom prowadzącym tę placówkę,
 4. w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej: socjalizacyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, interwencyjnej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej - osobom bliskim dziecka

- w terminie 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Porady prawne

Czy zakład wychowawczy lub instytucja społeczna może być opiekunem?

Teoretycznie możliwe jest powierzenie opieki zakładom wychowawczym lub instytucjom i organizacją społecznym. Praktyczna realizacja tej możliwości jest jednak uzależniona od wydania odpowiednich przepisów, normujących te kwestie.

Jak dotąd przepisy takie nie zostały wydane, w związku z czym należy przyjąć, że w obecnym układzie stosunków możliwa jest jedynie opieka sprawowana przez konkretną osobę fizyczną. W razie przebywania dziecka w placówce resocjalizacyjnej do opieki nad nim zawsze musi być powołana konkretna osoba.

Jakie obowiązki ma opiekun w stosunku do swojego pupila?

Na początku należy zaznaczyć, że osoba wyznaczona przez sąd na opiekuna ma obowiązek objęcia opieki. Sąd jednakże z ważnych powodów może daną osobę zwolnić od tego obowiązku, np. szczególne obciążenie obowiązkami zawodowymi, zły stan zdrowia, planowany długotrwały wyjazd. Uchylanie się od takiego obowiązku zagrożone jest sankcją grzywny, a poza tym opiekun może być odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną pupilowi wskutek swojej opieszałości.

Opiekun uzyskuje swoje prawa i obowiązki z opieki wynikające po złożeniu przyrzeczenia wobec sądu, w którym zapewnia, że powierzoną pieczę sprawował będzie z najwyższą starannością. Po złożeniu przyrzeczenia sąd wydaje opiekunowi zaświadczenie, które stanowi dowód jego uprawnień w stosunku do podopiecznego, np. przymiot przedstawiciela ustawowego. Do podstawowych zaś obowiązków odnośnie osoby małoletniego należy zaliczyć:

 • obowiązek pieczy nad osobą dziecka – piecza opiekuna obejmuje starania o wychowanie dziecka, kierowanie nim, dbanie o rozwój duchowy i fizyczny dziecka, zapewnienie mu ochrony przed niebezpieczeństwami, zapewnienie należytej egzystencji. W zakresie zapewnienia należytej egzystencji opiekun powinien dbać o dostarczenie dziecku środków wychowania i utrzymania, w szczególności, jeżeli dziecko ma majątek, dochody przez niego przynoszone, powinny być w pierwszej kolejności przeznaczane na utrzymanie dziecka.

  Opiekun powinien również dochodzić należnych dziecku alimentów, a w razie konieczności środków zapomogi społecznej. Opiekun obowiązany jest do łożenia na utrzymanie i wychowanie dziecka z własnych funduszy jedynie wtedy, gdy ciąży na nim obowiązek alimentacyjny względem pupila. Ponad to, obowiązany jest rzecz jasna przyjąć dziecko do swego mieszkania. We wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących osoby dziecka opiekun musi uzyskać zezwolenie sądu, np. wybór kierunku kształcenia, poddanie dziecka poważniejszemu zabiegowi leczniczemu, wyjazd dziecka za granicę;

 • obowiązek pieczy nad majątkiem dziecka – jeżeli dziecko posiada znaczny majątek obowiązany jest do spisu inwentarza, dochody z tego majątku powinien przeznaczać na utrzymanie dziecka, nadwyżkę zaś umieścić w banku. Jeżeli dziecko posiada przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne powinien zająć się jego zarządem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. We wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących majątku pupila opiekun powinien uzyskać zezwolenie sądu, np. przyjęcie lub odrzucenie spadku, zbycie nieruchomości, obciążenie jej;
 • reprezentowanie podopiecznego – opiekun jest przedstawicielem ustawowym dziecka. Reprezentuje go we wszystkich czynnościach prawnych, a także w czynnościach podejmowanych przed sądem. Przedstawicielstwo opiekuna jednak jest wyłączone, przy czynnościach między osobami pozostającymi pod jego opieką, a także przy czynnościach prawnych pomiędzy podopiecznym a opiekunem lub jego małżonkiem, krewnymi w linii prostej i rodzeństwem, chyba że skutkiem takiej czynności jest bezpłatne przysporzenie na rzecz dziecka. Wyłączenie takie jest także aktualne w w/w wypadkach przy czynnościach w postępowaniu sądowym. Jeżeli dziecka nie może reprezentować opiekun, ustanawia się dla niego kuratora dla dokonania danej czynności.

Poza tymi zasadniczymi obowiązkami, opiekun przed powzięciem decyzji w sprawie małoletniego powinien go wysłuchać, jeżeli oczywiście pozwala na to jego rozwój umysłowy, a także uwzględniać w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Dzięki temu dziecko poczuje, że ma wpływ na kształtowanie własnych spraw, a nie jest tylko biernym obserwatorem poczynań opiekuna. W zakresie sprawowanej opieki opiekun podlega stałej kontroli sądowej.

Polega ona na zaznajamianiu się przez sąd na bieżąco z działalnością opiekuna, np. przez wywiad środowiskowy, udzielanie opiekunowi odpowiednich wskazówek i poleceń, żądaniu przez sąd wyjaśnień we wszelkich sprawach dotyczących opieki, np. w zakresie postępów w nauce, badanie i zatwierdzanie dokumentów, które opiekun obowiązany jest przedłożyć sądowi. Opiekun bowiem obowiązany jest przedkładać sądowi sprawozdanie dotyczące osoby podopiecznego, które powinno obejmować: stan zdrowia, stopień rozwoju, wyniki osiągane w nauce.

Opiekun ma obowiązek również przedkładać sądowi do zatwierdzenia szczegółowe rachunki z zarządu majątkiem podopiecznego, chyba że sąd zwolni go od tego obowiązku, z uwagi na to, że majątek dziecka jest nieznaczny. Wówczas obowiązek ten zastępuje przedłożenie przez opiekuna ogólnego sprawozdania o zarządzie majątkiem.

Czy opiekun może żądać wynagrodzenia za sprawowanie opieki i czy ma jakieś roszczenia majątkowe w stosunku do pupila?

Opieka stanowi funkcję honorową, zatem jest sprawowana bezpłatnie. Jednakże w wypadku, gdy z opieką połączony jest zarząd majątkiem dziecka, wymagający znacznego nakładu pracy, np. prowadzenie gospodarstwa rolnego, opiekunowi może być przyznane wynagrodzenie okresowe, np. comiesięczne lub kwartalne albo wynagrodzenie jednorazowe przyznane w dniu ustania opieki lub zwolnienia opiekuna ze sprawowanej funkcji. Ażeby jednak tak się stało, opiekun musi złożyć wniosek o przyznanie wynagrodzenia do sądu opiekuńczego, który to po rozważeniu okoliczności sprawy, przyzna wynagrodzenie, jeżeli uzna, że nakład pracy opiekuna przy zarządzie, jest na tyle doniosły, iż wynagrodzenie jest uzasadnione.

Jeżeli opiekun poniósł koszty utrzymania podopiecznego, może żądać ich zwrotu od osoby, która była zobowiązana do alimentowania. Ma to miejsce jedynie wtedy, gdy sam opiekun nie był zobowiązany do alimentacji wobec swojego pupila, np. opiekun jest osobą niespokrewnioną z podopiecznym.

Jeżeli opiekun poczynił podczas sprawowania opieki nakłady lub wydatki na swojego pupila może żądać ich zwrotu od podopiecznego.

Nakłady obejmują wszelkiego rodzaju inwestycje i wydatki na daną rzecz, np. remonty, reperacje, ulepszenia. Wydatki zaś związane są z kosztami niezbędnymi do nabycia określonych przedmiotów. Zarówno wydatki jak i nakłady mogą dotyczyć majątku osoby pozostającej pod opieką, ale również samej osoby podopiecznego, np. szczególnie kosztowny wyjazd na studia za granicę na życzenie pupila. Należy jednak zaznaczyć, że zarówno wydatki jak i nakłady muszą być celowe, aby opiekun mógł później żądać ich zwrotu. Roszczenie opiekuna przedawnia się z upływem trzech lat od ustania opieki lub od zwolnienia opiekuna z pełnionej przez niego funkcji.

 

Pamiętaj, że:

 • Opiekę ustanawia się zawsze w przypadku, gdy niepełnoletnie dziecko nie pozostaje pod władzą rodzicielską; opieka ustaje z mocy prawa, gdy dziecko dojdzie do pełnoletniości lub gdy przynajmniej jeden z rodziców odzyska władzę rodzicielską,
 • Opieka jest ustanawiana zawsze z uwzględnieniem kryterium dobra podopiecznego, ma walor powszechności i podlega stałej i rzeczywistej kontroli sądu,
 • Opiekunem może zostać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw rodzicielskich i opiekuńczych, nie pozbawiona praw publicznych, która daje gwarancje należytego wywiązania się z powierzonego jej obowiązku,
 • Opiekunem powinna zostać przede wszystkim osoba wskazana przez rodziców małoletniego, a jeżeli nie nastąpiło takie wskazanie bądź jest ono sprzeczne z dobrem małoletniego, opiekunem powinien być krewny lub inna osoba bliska dziecka,
 • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pupila, a także jest jego przedstawicielem ustawowym; we wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka musi uzyskać zezwolenie sądu,
 • W razie poczynienia nakładów i wydatków na pupila lub jego majątek, opiekun może żądać ich zwrotu, o ile były one uzasadnione,
 • Opiekun obowiązany jest do naprawienia szkody, powstałej zarówno w majątku jak i na osobie pupila, jeżeli można mu przypisać winę w działaniu lub brak staranności przy sprawowaniu opieki, chyba że obowiązek naprawienia szkody będzie w konkretnych okolicznościach niezależny od winy, np. odpowiedzialność opiekuna jako posiadacza pojazdu,
 • Opiekun odpowiada względem osób trzecich za szkodę wyrządzoną przez podopiecznego, jeżeli można mu przypisać winę w nadzorze dziecka.

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uprowadzenie dziecka za granicę

Uprowadzenie dziecka za granicę

Kiedy wyjazd z dzieckiem można uznać za uprowadzenie? Z uprowadzeniem dziecka za granicę mamy do czynienia wówczas, gdy spełnione są dwa warunki: nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego określonej osobie, instytucji lub innej organizacji, wykonywanego wspólnie lub indywidualnie, na mocy ustawodawstwa państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu (...)

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

U podstaw instytucji opieki oraz kurateli leży troska o interesy tych osób, które z różnych przyczyn nie potrafią lub nie mogą same o nie zadbać. Nie można bowiem w państwie prawa dopuszczać do sytuacji, gdy czyjeś prawa, z przyczyn od niego niezależnych, pozostają bądź nieegzekwowalne, bądź traktowane jako drugiej kategorii i „odstawione na później”, (...)

Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

Kim jest dzienny opiekun? W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r., jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, jest dzienny opiekun. Ustawowa instytucja dziennego opiekuna ma na celu przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi (...)

Ubezwłasnowolnienie osoby prowadzącej działalność gospodarczą - opinia prawna

Ubezwłasnowolnienie osoby prowadzącej działalność gospodarczą - opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona została ubezwłasnowolniona całkowicie, ale sąd nie wyznaczył opiekuna. Co powinienem zrobić dalej? Żona była właścicielką firmy zatrudniającej pracowników. Czy w sytuacji całkowitego ubezwłasnowolnienia umowy o pracę zostają automatycznie rozwiązane? Czy działalność firmy ulega automatycznej likwidacji? Czy należy podjąć jakieś czynności prawne, (...)

„Opieka 75+” w 2019 roku

„Opieka 75+” w 2019 roku

Program „Opieka 75+” realizowany jest w gminach miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które przystępują do realizacji programu, uzyskują finansowe wsparcie w realizacji  usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (...)

Program „Opieka 75+” - czyli gminy zaopiekują się seniorami...

Program „Opieka 75+” - czyli gminy zaopiekują się seniorami...

Jaki jest cel programu "Opieka 75+"?  W odpowiedzi na zachodzące procesy demograficzne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka 75+”. Chodzi o zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach do 20 tys. mieszkańców, które (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, a więc: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom wykonującym pracę nakładczą, osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej (...)

Komu przysługuje opieka paliatywna i hospicyjna?

Komu przysługuje opieka paliatywna i hospicyjna?

Opieka paliatywna i hospicyjna - co to takiego? Jest to wszechstronna i całościowa opieka nad chorymi. Polega na objawowym leczeniu chorób nieuleczalnych – w tych przypadkach nie można leczyć przyczyn, a choroba postępuje i znacznie ogranicza pacjentów. Opieka paliatywna i hospicyjna ma – w miarę możliwości: poprawić jakość życia chorych, zapobiegać bólowi (...)

Zwierzęta w służbach

Zwierzęta w służbach

Celem nowelizacji przepisów jest kompleksowe uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w Służbie Więziennej i Straży Marszałkowskiej, od momentu doboru do służby, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Na czym polega program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące (...)

Jak wygląda nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim?

Jak wygląda nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim?

Kto sprawuje nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim? Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadku, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani. Okoliczności te muszą dotyczyć obojga rodziców dziecka, choćby przyczyny nieprzysługiwania tej władzy były po stronie każdego z rodziców odmienne. (...)

Uzależnianie przez ZUS wypłaty renty socjalnej od ubezwłasnowolnienia dziecka narusza Konstytucję

Uzależnianie przez ZUS wypłaty renty socjalnej od ubezwłasnowolnienia dziecka narusza Konstytucję

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad wypłacania rent osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną dotyczące praktyki wypłacania ich dzieciom rent przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona odmienna od stosowanej wcześniej (...)

Jak przebiega wypłata świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Jak przebiega wypłata świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Procedura wypłaty świadczeń wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zapewne szczególnie interesująca dla samych uprawnionych. I słusznie. Bowiem świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń.   Kiedy możemy spodziewać się wypłaty świadczeń z FUS? Jak już była mowa wyżej, świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania (...)

Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

Przez wiele lat wykonywanie obowiązków, wynikających z określenia kontaktów z dzieckiem, podlegało egzekucji sądowej, która była prowadzona w oparciu o art. 1050-1051 k.p.c. (m.in. SN z 26.5.1975 r., III CZP 30/75). Powyższe uległo zmianie z dniem wejścia w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 26.05.2011 r., która wprowadziła do kodeksu przepisy (...)

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Przesłanki do pozbawienia władzy rodzicielskiej Sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają jej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (artykuł 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najostrzejszym (...)

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

  Jak mają być uregulowane kontakty rodziców i dzieci? Obecnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) kontaktom z dzieckiem poświęca niewiele miejsca. Przepis art. 113 § 1 k.r.o. stanowi, iż jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem. W § 2 czytamy zaś, że w wyjątkowych (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która jest wykonywana w domu i w godzinach wybranych przez pracownika, na podstawie umowy o pracę nakładczą; (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia (...)

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o RKO w języku ukraińskim (formularz RKO-U) można już składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzinny (...)

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska jest to kompleks uprawnień i obowiązków przysługujących rodzicom w stosunku do dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Władza rodzicielska nie jest żadnym uprawnieniem „ władczym” rodziców nad dzieckiem, a jedynie stanowi instrument służący dobru (...)

Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

  Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Do tego zobowiązani są przede wszystkim rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska. Ma ona służyć dobru dziecka oraz interesowi społecznemu, a nie dla korzyści rodziców. Władza (...)

Kiedy władza rodzicielska ustaje?

Kiedy władza rodzicielska ustaje?

  W jakich przypadkach władza rodzicielska ustaje? Przyczyny ustania władzy rodzicielskiej podzielić można na 3 grupy: ustanie z przyczyny naturalnej - ustanie władzy rodzicielskiej z przyczyn naturalnych powoduje zawsze śmierć rodziców, bądź śmierć dziecka, ustanie z mocy prawa – władza rodzicielska ustaje z mocy prawa: z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości (...)

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Wyrok rozwodowy Orzekając rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z nich obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Przy czym sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu (...)

Nowe zasady wspierania rodzin zastępczych od 11 listopada 2004 r.

Nowe zasady wspierania rodzin zastępczych od 11 listopada 2004 r.

  11 listopada 2004 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych. Akt ten zajmuje się takimi zagadnieniami jak sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie z rodzinami zastępczymi, tryb przygotowywania kandydatów do pełnienia funkcji i szkolenia rodzin zastępczych, (...)

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

  W przypadkach kiedy władza rodzicielska jest niewłaściwie wykonywana oraz nie ma nadziei na zmianę tej sytuacji nawet, gdyby sąd opiekuńczy orzekł o udzieleniu rodzicom pomocy potrzebnej do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może skorzystać z szerokiego wachlarza środków zaradczych. Bezwzględną wskazówką przy wyborze jednego z nich będzie (...)

Zmiany w urlopach macierzyńskich!

Zmiany w urlopach macierzyńskich!

Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje przede wsystkim wydłużenie płatnych urlopów macierzyńskich, dzięki czemu ma nastąpić poprawa sytuacji materialnej młodych rodzin i ograniczenie ekonomicznej bariery w posiadaniu dzieci. Wchodzi ona w życie 19 grudnia 2006 r. Poniżej omówimy macierzyńskie przywileje, jakie pracownicom przyznaje ta nowelizacja. Jak liczyć urlop macierzyński (...)

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Poselski projekt ustawy o rodzinnej opiece zastępczej jest teraz w Sejmie.Ogólna charakterystyka projektu ustawy o rodzinnych formach opieki zastępczejProjekt ustawy swym zakresem obejmuje wszelkie kwestie związane z opieką nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziny biologicznej. Dzięki zebraniu w jednym akcie normatywnym regulacji dotyczących:zasad sprawowania rodzinnej opieki zastępczej;form (...)

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Planując podróż do innego kraju ze swoim pupilem, koniecznie trzeba sprawdzić wszystkie wymogi, aby zwierzę zostało wpuszczone do środka transportu oraz do państwa docelowego, i spełnić wszystkie warunki (np. dokumentacyjne). W razie bowiem niedopełnienia wymaganych warunków w ostateczności władze mogą nawet poddać zwierzę eutanazji.  Zwierzę towarzyszące jako "zwierzę (...)

Wakacyjne rady

Wakacyjne rady

Porady specjalistów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Europejskie Centrum Konsumenckie w ramach wspólnej akcji #NaUrlopie radzą, jak sprostać wakacyjnym problemom w podróży!  Do końca lipca - w każdą środę w mediach społecznościowych ECK i UOKIK będą pojawiać się porady urlopowe dla konsumentów! ##baner## Najważniejsze urlopowe porady Dowiesz (...)

VAT na leki weterynaryjne nie wzrośnie

VAT na leki weterynaryjne nie wzrośnie

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie zgodzi się na podwyżkę VAT na leki weterynaryjne. Pozytywnie odniósł się zaś do planów obniżenia VAT na chleb i na niektóre artykuły dla dzieci.  „Nie zgodzę się na podwyżkę VAT na leki weterynaryjne”  Prezydent w swoim wystąpieniu odniósł się do pomysłów zmian stawek VAT. ##baner## – (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zarząd majątkiem przez opiekuna

Zarząd majątkiem przez opiekuna

Opieka nad wnuczką. Czy opiekun prawny, który sprawuje opiekę nad nieletnią - ma prawo rozporządzać jej majątkiem np. zapisać część jej spadku na kogoś obcego? Opiekun sprawuje pieczę nad (...)

Warunki ustanowienia opieki i kurateli

Warunki ustanowienia opieki i kurateli

Kiedy ustanawia się opiekę, a kiedy kuratelę?   Zasadnicza różnica pomiędzy opieką, a kuratelą leży w samych założeniach tych instytucji. Głównym celem opieki jest sprawowanie (...)

Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego dla ojca

Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego dla ojca

Bardzo proszę Państwa o pomoc. Potrzebuję wzoru wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego. Mój tato jest po ciężkiej chorobie, prawie w ogóle nie ma z nim kontaktu. Chciałbym zostać jego opiekunem (...)

Postępowanie o ustanowienie opiekuna

Postępowanie o ustanowienie opiekuna

Jak wygląda procedura (w przypadku, kiedy matka dziecka jest niepełnoletnia) ustanowienia opiekuna prawnego dziecka? Czy można bez zgody nieletniej matki wnosić o prawną opiekę na rzecz np. babki (...)

Ubezwłasnowolnienie brata

Ubezwłasnowolnienie brata

Mój brat ma 59 lat, jest rencistą chyba II grupy i jeszcze pracuje w zakładzie pracy chronionej. Od dwóch lat mieszka sam w mieszkaniu po rodzicach, w sprawie którego rozpoczyna się w najbliższych (...)

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Żona chce się ze mną rozwieść i wyprowadzić się z dziećmi. Mamy dwójkę dzieci. Czy żona może się wyprowadzić z dziećmi przed orzeczeniem sądu o rozwodzie i decyzji co do opieki nad dziećmi? (...)

Zwolnienie chorobowe z tytułu opieki

Zwolnienie chorobowe z tytułu opieki

Czy jest określony maksymalny okres czasu, na którym mogę przebywać na opiece. Urodziło mi się następne dziecko, a pozostałe są w wieku od 4 do 8 lat. Jaki przepis to reguluje? Dokładniej chodzi (...)

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej

Wystąpiłem do opieki społecznej o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku ze złą sytuacja materialna i ewidentną potrzebą poprawienia funkcjonowania rodziny: trójka dzieci 7, (...)

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Jestem świadczeniodawcą od 11 lat. Od momentu wprowadzenia portalu świadczeniodawcy, przygotowywanie ofert oraz importowanie ich do programu ofertowania stało się dla mnie koszmarem. W tym roku po (...)

Opieka nad małoletnimi dziećmi

Opieka nad małoletnimi dziećmi

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej na której na czas trwania procesu opieka nad dziećmi została przyznana ich matce. Przypuszczam że pomimo moich starań o opiekę nad moimi dziećmi (badania w RODK) (...)

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Moja przyszła żona z pierwszego związku posiada dwóch synów (17 lat i 12 lat). Ojciec dzieci ma równe prawo z matką do wychowywania dzieci. Rozwód odbył się bez orzekania o winie i pozbawiania (...)

Prawa autorskie autora pracy magisterskiej

Prawa autorskie autora pracy magisterskiej

Opiekun prowadzi-nadzoruje pracę magisterską przyszłej magistrantki (magistrantki zwaną dalej M). M robi badania-doświadczenia na materiale dostarczonym przez Opiekuna (asystenta, promotora). Wyniki (...)

Nadzór sądu nad wykonywaniem opieki

Nadzór sądu nad wykonywaniem opieki

Na czym polega nadzór sądu opiekuńczego nad opiekunami i kuratorami? Sąd opiekuńczy czuwa nad prawidłowym sprawowaniem opieki/kurateli i jest takim organem kontrolnym nad opiekunem/kuratorem. Kontrola (...)

Współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną

Współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną

Jestem wraz z żoną T. współwłaścicielem działki, na której stoją dwa budynki. Jeden budynek piętrowy zamieszkuję wraz z żoną i 2-ką dzieci. Drugi budynek parterowy - mieszkalny, z dużym (...)

Szkoda wyrządzona przez opiekuna

Szkoda wyrządzona przez opiekuna

Pani Olga została ubezwłasnowolniona w 1972 r., został ustanowiony opiekun prawny, który praktycznie nie interesował się ubezwłasnowolnioną, która przebywała cały czas w szpitalu Psychiatrycznym. (...)

Ubezwłasnowolnienie całkowite - ustanowienie opiekuna

Ubezwłasnowolnienie całkowite - ustanowienie opiekuna

Czy dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie konieczne jest ustanowienie opiekuna? Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekuna i jest to konieczne, co wynika z przepisów (...)

zmiana opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej

zmiana opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej

Chciałabym złożyć do Sądu wniosek o zmianę opiekuna prawnego swojej ubezwłasnowolnionej mamy. Mój ojciec obecny, opiekun prawny, nie czuje się na siłach sprawować dalej opieki nad mamą. Od (...)

Opiekun na wypadek śmierci

Opiekun na wypadek śmierci

W jaki sposób mogę wskazać opiekuna mojego dziecka na wypadek mojej śmierci tak, by nie musiał ustanawiać go sąd. Czy ma być to testament, zwykłe pismo złożone gdzieś w domu, czy inny dokument (...)

Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego

Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego

Niepełnosprawny od urodzenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności został ubezwłasnowolniony. Miał założoną książeczkę oszczędnościową nieoprocentowaną. Po jakimś czasie prawny opiekun (...)

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Jestem żonaty i mam dwójkę dzieci. W małżeństwie od dłuższego czasu nam się nie okłada. Ciągle awantury i kłótnie. Oboje z żoną myślimy o rozwodzie, ale żadne z nas się jeszcze na to (...)

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

Jakie skutki pociąga za sobą nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców? Jak podkreśla H. Ciepła: „Przez nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej należy rozumieć zarówno (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów (...)

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Podpisałam umowę ze szkołą języka angielskiego na naukę mojego 6 letniego dziecka. Kontrakt był podpisany na 600 zł, płatne w ratach 100 zł miesięcznie. Po dwóch czy trzech miesiącach nauki (...)

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Od 10 lat nie mieszkam z moją byłą żoną i córką. Od początku płaciłem alimenty na moją córkę, pieniądze zawsze wpłacałem na konto mojej byłej żony. Nigdy nie zalegałem z płaceniem. (...)

Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

W kwietniu 2007 r. uzyskałam rozwód. Za miesiąc urodzę dziecko, którego ojcem jest mój nowy partner. Oboje chcemy, aby dziecko nosiło jego nazwisko. Jakie nazwisko otrzyma po urodzeniu dziecko: (...)

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Mam pytanie dotyczące alimentów na dziecko które zostało poczęte po przez zdradę małżeńską. Czy w przypadku kiedy zaszłam w ciążę podczas zdrady małżeńskiej, czy ojciec biologiczny jest (...)

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska

Czym właściwie jest władza rodzicielska? Otóż przyjmuje się, że jest to ogół praw i obowiązków spoczywających na rodzicach i przysługujących im względem dziecka, które (...)

Konkubinat a władza rodzicielska nad dzieckiem

Konkubinat a władza rodzicielska nad dzieckiem

Matka siedmioletniego dziecka żyje w konkubinacie z mężczyzną, który jest aktualnie w więzieniu. Mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Kobieta nie chce być dalej w tym związku. Komu (...)

Charakter prawny władzy rodzicielskiej

Charakter prawny władzy rodzicielskiej

Jaki charakter prawny ma władza rodzicielska rodziców nad dziećmi? Co do charakteru prawnego władzy rodzicielskiej jako kategorii prawnej zarysowały się w literaturze zasadnicze rozbieżności (...)

FORUM PRAWNE

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

ile może wynieść kwota alimentów

ile może wynieść kwota alimentów Jak w pytaniu jak wysoka może być kwota alimentów jeżeli moje dochody wynoszą 2400 zł netto ( mam jedno dziecko) Ile sąd powinien zasądzić alimentów mojemu (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

prawa ojca a obowiazki ojca po rozwodzie

prawa ojca a obowiazki ojca po rozwodzie bardzo duzo mowi sie o prawach ojca (glownie przez samych ojcow), natomiast nigdzie nie wspomina sie o obowiazkach ojcowskich po rozwodzie, dlaczego ojcowie sami (...)

naprzemienna opieka nad dzieckiem

naprzemienna opieka nad dzieckiem Witam jestem po rozwodzie,mam 2 letnia corke,w wyroku sadowym nie mamy ustalonych wizyt dziecka byly maz bierze tylko w wekendy,a ja musze pilnie podjac prace czytalam (...)

Czy alimenty to zawsze musi być gotówka wręczana żonie do ręki ????

Czy alimenty to zawsze musi być gotówka wręczana żonie do ręki ???? Proszę o radę !!! Czy jest jakiś sposób rzeby alimenty płacone na dziecko NIE BYŁY w formie gotówy dawanej żonie do ręki (...)

opieka

opieka opieka witam, na wstępie pozdrawiam serdecznie i proszę o szybką pomoc w mojej małej sprawie,otóż niebawem zostane babcią,moja 19-letnia córka,która jest na moim utrzymaniu,i jest panna,nie (...)

Opieka

Opieka Mam córkę, która ma 1,5 roku. Z jej matka nie jesteśmy w związku. Każde z nas posiada partnera. Matka mojego dziecka zabrania mi się widywać z córką oraz grozi mojej rodzinie, wypisuje (...)

opieka

opieka Witam Jestem w małżeństwie od 15 lat mamy dwie córeczki niedawno żona spakowała siebie i dzieci i się wyprowadziła bez mojej wiedzy co mogę zrobić najważniejsze są dla mnie dzieci nie (...)

opiekun dzienny zarobi 3 tys. zł.

opiekun dzienny zarobi 3 tys. zł. Czy to prawda, że opiekun dzienny dziec, będzie mógł zarobić do 3 tysięcy złotych? Od czego będzie zależeć ta kwota? Kto ją ustala? Czy to wszystko załatwia (...)

Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej

Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej Dzień dobry, Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie ma wyznaczony termin komisji Zus. Opiekun prawny nie moze tego dnia byc obecny. Czy opiekun prawny może napisać (...)

ubezwłasnowolniona żona jej opiekun prawny chce sprzedać nasz dom

ubezwłasnowolniona żona jej opiekun prawny chce sprzedać nasz dom Witam. Mam problem. Moja żona odeszła od nas czyli ja i moj syn. Jest alkoholiczka, z choroba pscychiczna ( wielokrotnie byla hospitalizowana). (...)

majątek osoby ubezwłasnowolnionej?

majątek osoby ubezwłasnowolnionej? Jak wygląda sprawa z majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej? Czy przechodzi na opiekuna? czy opiekun może rozporządzać majątkiem? Jeśli trzeba by było stworzyc (...)

Spoleczny kurator sadowy, nowe sprawy OP - opieka prawna

Spoleczny kurator sadowy, nowe sprawy OP - opieka prawna Witam pracuje w sadzie od 2002 roku jako Spoleczny kurator mam pytanie, nie dawno otrzymalem po raz pierwszy nowy rodzaj sprawy Op -Opieka prawna. (...)

jak długo trwa ustanowienie opiekuna prawnego?

jak długo trwa ustanowienie opiekuna prawnego? jak długo trwa ustanowienie opiekuna prawnego?

Ustanowienie opiekuna - dla kilku osób ?!?!?!

Ustanowienie opiekuna - dla kilku osób ?!?!?! Mam pytanie czy sąd może ustalić tego samego opikeuna prawnego dla kilku osób? Przecież to chyba nie mozliwe bo jak taka osoba ma odpowiednio sprawować (...)

Pełnomocnictwo,odebranie praw,ustanowienie opiekuna prawnego

Pełnomocnictwo,odebranie praw,ustanowienie opiekuna prawnego Mam dwoje dzieci z pierwszego związku. ojciec biologiczny wcale sie nimi nie interesuje. w przyszłym miesiącu wraz z moim obecnym partnerem (...)

Księgi wieczyste a likwidacji wpisu służebności

Księgi wieczyste a likwidacji wpisu służebności Kiedyś ojciec otrzymał działkę od dziadka w formie darowizny. Na działce była nałożona służebność dożywotnie w księgach wieczystych na (...)

Odebranie praw rodzicielskich a opiekun prawny

Odebranie praw rodzicielskich a opiekun prawny Witam, chce odebrać prawa rodzicielskie ojcu swojego dziecka z racji przebywania w więzieniu. Przez najbliższe kilka lat nadal będzie tam przebywać. (...)

Porady prawne