Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Głównym celem polityki równego traktowania jest wyeliminowanie dyskryminacji z życia społecznego w Polsce. Oznacza to m.in. oddziaływanie na tworzenie i stosowanie prawa oraz wpływ na zachowania społeczne tak, aby nie była naruszana zasada równego traktowania, która określona jest np. w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Polityka związana z tą dziedziną określona będzie w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030.

Porady prawne

Główne cele programu

  • Przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
  • Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia tej zasady.
  • Współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania. 

Priorytety i najważniejsze działania

Polityka antydyskryminacyjna

Analiza i monitoring przepisów ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz ich stosowania.

Analiza i monitoring przepisów, które znajdują się w zakresie właściwości poszczególnych ministrów, jeśli chodzi o respektowanie zasady równego traktowania.

Usprawnienie mechanizmu współpracy na rzecz polityki równego traktowania w ramach administracji rządowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim.

Praca i zabezpieczenia społeczne.

 Wspieranie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Promowanie kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Wspieranie grup narażonych na dyskryminację na rynku pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie i orientację seksualną oraz status rodzinny.

Promowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Edukacja

Rozwijanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym, kształtowanie postaw prospołecznych, altruistycznych, poszanowania godności wszystkich osób i ich różnorodności.

Wsparcie szkół i przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców.

Zdrowie

Poprawa dostępu do usług zdrowotnych osób zagrożonych wykluczeniem.

Podniesienie kompetencji pracowników służby zdrowia, jeśli chodzi o komunikację z pacjentami z niepełnosprawnością.

Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i promowanie aktywnego stylu życia.

Dostęp do dóbr i usług

Poprawa dostępności usług publicznych.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami przez umożliwienie im wykorzystania nowych technologii, które przeciwdziałają e-wykluczeniu.

Budowanie świadomości

Realizacja kampanii społecznych, które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie tolerancji.

Przeciwdziałanie i poprawa efektywnego ścigania przestępstw z nienawiści.

Realizacja działań zmierzających do kształtowania pozytywnego postrzegania starości i osób starszych w społeczeństwie.

Prowadzenie działań uświadamiających, skierowanych do ogółu społeczeństwa, pokazujących godność osoby i uwrażliwiających na zjawisko przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, w szczególności wobec kobiet, dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnością.

Promowanie języka opartego na szacunku i rzetelnych źródłach informacji w celu ograniczenia szerzenia się „mowy nienawiści”.

Przeciwdziałanie promowaniu wizerunku naruszającego godność kobiet i dzieci.

Gromadzenie danych i badania

Raporty oraz badania analityczno-sondażowe na temat realizacji zasady równego traktowania oraz niedyskryminacji w Polsce.

Prowadzenie monitoringu przestępstw motywowanych uprzedzeniami oraz zjawiska tzw. „mowy nienawiści”.

Koordynacja

Uwzględnienie polityki równościowej w tamach współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, jeśli chodzi o kształtowanie i monitoring polityki równego traktowania.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne