6.8.2014

Zespół
e-prawnik.pl

NIK o ochronie brzegów morskich

Instytucje państwa nie wiedzą, czy skutecznie zapobiegają degradacji wybrzeża i zmniejszaniu się plaż Bałtyku - wynika z raportu Najwyższej izby Kontroli.

Według obecnie obowiązującego stanu prawnego organy administracji morskiej mają utrzymać linię brzegową z 2000 roku, choć od kontroli NIK sprzed pięciu lat wiadomo, że nie mają wiedzy jak ona przebiegała. Mimo zaleceń NIK oraz wniosków dyrektorów urzędów morskich minister do tej pory nie zakończył prac nad nowelizacją stosownej ustawy. Pozwoliłoby to na dostosowanie inwestycji chroniących wybrzeże i ich finansowania do aktualnych potrzeb. W rezultacie dyrektorzy urzędów morskich wydają pieniądze z programu na zadania w nim nie ujęte. Narażają się przy tym na zarzut wydawania pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem. NIK zaleca szybkie dokończenie prac nad nowelizacją ustawy oraz wzmocnienie nadzoru ministra nad działaniami urzędów morskich.

Bałtyk zabiera corocznie 50 ha lądu o wartości 500 mln zł. Erozji systematycznie ulega całe wybrzeże, a ponad połowa intensywnie - w niektórych miejscach ziemia cofa się o ponad metr w ciągu roku. NIK sprawdziła, jak administracja morska radzi sobie z ochroną wybrzeża morskiego. Kontrolą objęła Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (od 2013 roku jego zadania w tym zakresie przejęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz wszystkie trzy urzędy morskie (w Gdyni, Słupsku i Szczecinie).

NIK negatywnie ocenia działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kwestii ochrony brzegów morskich. Minister przez pięć lat nie doprowadził do nowelizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich na lata 2004 - 2023 (POBM), która jest podstawowym aktem prawnym decydującym o sposobie i miejscach realizacji inwestycji oraz ich finansowaniu. Na realizację programu przewidziano prawie 1 mld zł. Podstawowym celem ustawy jest ochrona linii brzegowej według stanu z roku 2000 oraz zapobieganie zanikowi plaż. NIK podczas kontroli w roku 2009 stwierdziła jednak, że żaden z organów administracji morskiej nie wie, jak wyglądała linia brzegowa w 2000 roku. Oznacza to, że nie istnieją mierniki osiągnięcia celów tej ustawy. NIK zaleciła wtedy nowelizację ustawy w celu aktualizacji obszarów objętych programem oraz sprecyzowania mierników. W tym samym roku dyrektorzy urzędów morskich przesłali do resortu propozycje aktualizacji odcinków przewidzianych do priorytetowej ochrony. Po obecnej kontroli Izba kieruje zalecenie do Prezesa Rady Ministrów, aby przyspieszył prace podległego mu resortu.

Minister od czasu kontroli NIK w 2009 roku wiedział i akceptował to, że dyrektorzy urzędów morskich wydają pieniądze z Programu niezgodnie z przeznaczeniem. Powodem było niedostosowanie zapisów Programu do rzeczywistych potrzeb. W tej sytuacji powszechną praktyką było finansowanie przez dyrektorów zadań nie objętych POBM ze środków na niego przeznaczonych. W rezultacie wydawali pieniądze budżetowe niezgodnie z przeznaczeniem, co wypełnia znamiona czynu określonego w art. 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz art. 133 ustawy o finansach publicznych. NIK zwraca uwagę, że niedostosowanie do potrzeb zadań objętych ustawą nie może być usprawiedliwieniem dla łamania przepisów innych ustaw.

NIK pozytywnie ocenia realizację przez urząd morski w Szczecinie programu wieloletniego Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu. Dzięki niemu powstał falochron osłonowy o długości ok. 3 km, nowa ostroga (tama) oraz wykonano prace pogłębiarskie. Pozwoliło to dostosować port do nowych potrzeb związanych z przeładunkiem skroplonego gazu ziemnego.

Realizację programu wieloletniego Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską NIK ocenia negatywnie. Inwestycji de facto nie rozpoczęto, natomiast do końca 2012 roku wydano 4,6 mln zł.

NIK w trakcie kontroli urzędów morskich wykryła nieprawidłowości, które są wynikiem nieprzestrzegania prawa i procedur przez dyrektorów albo pracowników. W Słupsku zrealizowano inwestycję niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, co stanowiło naruszenie art. 36a ust 1 ustawy Prawo budowlane. Dyrektor UM w Gdyni w latach 2010 - 2013 przyznał pracownikom urzędu dodatki zadaniowe w kwocie ponad 1,1 mln zł za prace, które wykonali w ramach swoich obowiązków służbowych. Naruszył tym przepisy prawa - art. 88 ustawy o służbie cywilnej oraz art. 44 ustawy o finansach publicznych. W Gdyni i Szczecinie w kilku przypadkach nie sprawdzono, czy oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, czego wymaga art. 90 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. NIK zauważa, że do tego przyczynia się nieprecyzyjny stan prawny. Izba skierowała w tej sprawie odpowiednie wnioski do Premiera.

W wyniku kontroli NIK sformułowała wnioski pokontrolne o charakterze systemowym:

do Ministra Infrastruktury i Rozwoju

  • o przygotowanie i poddanie procedurom legislacyjnym nowelizacji ustawy o ustanowieniu Programu, mi. in. w zakresie sprecyzowania mierników zachowania linii brzegowej (art. 2 pkt 2) oraz aktualizacji obszarów objętych POBM (załącznik do ustawy).
  • zapewnienie skutecznego nadzoru nad działaniami dyrektorów urzędów morskich - polegającego m. in. na merytorycznej weryfikacji wniosków o przyznanie środków na dodatki zadaniowe oraz skuteczne wyeliminowanie praktyki wykorzystywania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

Do Prezesa Rady Ministrów:

  • o bieżącą koordynację i kontrolę ministra Infrastruktury i Rozwoju, mającą na celu zapewnienie sprawnego i rzetelnego przygotowania projektu ustawy nowelizującej ustawę o ustanowieniu POBM.

NIK w obecnej kontroli nawiązuje do wniosku z kontroli Wykonywania przez GDDKiA obowiązków inwestora przy realizacji inwestycji drogowych i wnosi do Prezesa Rady Ministrów o przyspieszenie prac nad sprecyzowaniem w ustawie Prawo zamówień publicznych pojęcia rażąco niskiej ceny oraz określeniem sposobów postępowania w takich przypadkach.

Dyrektorom urzędów morskich NIK zaleciła przestrzeganie obowiązujących procedur i przepisów prawa, szczególnie dotyczących wydawania środków zgodnie z przeznaczeniem oraz prawa budowlanego.

źródło: nik.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kontrole NIK

Kontrole NIK

Po co kontrole NIK? Każdego roku inspektorzy NIK ujawniają nieprawidłowości, których skutki finansowe lub sprawozdawcze sięgają kilkunastu miliardów złotych. Wskazane przez kontrolerów wadliwe mechanizmy są jednak naprawiane, a sy kontrola, NIK, instytucje publiczne, budżet, (...)

Kontrole NIK

Kontrole NIK

Po co kontrole NIK? Każdego roku inspektorzy NIK ujawniają nieprawidłowości, których skutki finansowe lub sprawozdawcze sięgają kilkunastu miliardów złotych. Wskazane przez kontrolerów wadliwe mechanizmy są jednak naprawiane, a sy kontrola, NIK, instytucje publiczne, budżet, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakazy w parku krajobrazowym

Zakazy w parku krajobrazowym

01.05.2004 r. weszła w życie ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 r., której art. 17 mówi, że w parku krajobrazowym "mogą" być wprowadzone określone zakazy. Zasięg jednego z zakazów jest podany precyzyjnie w metrach i jest on znacznie ostrzejszy od zakazu wynikającego z obowiązującego (...)

Pas ekologiczny

Pas ekologiczny

Posiadam ziemie rolną nad rzeką. W planie zagospodarowania gminy jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe z wyjątkiem 100m korytarza ekologicznego nad rzeką. Zakaz budowania na terenie korytarza ekologicznego wprowadzono powołując sie na program ESOCH. Zgodnie z moją (...)

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu MSWiA z dnia 1 sierpnia 2005 roku (Dz.U. 2005 r. Nr 157, poz.1321). Czy są uprawnieni do składania wniosku do sądu o ukaranie (...)

Zakazy w parku krajobrazowym

Zakazy w parku krajobrazowym

01.05.2004 r. weszła w życie ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 r., której art. 17 mówi, że w parku krajobrazowym "mogą" być wprowadzone określone zakazy. Zasięg jednego z zakazów jest podany precyzyjnie w metrach i jest on znacznie ostrzejszy od zakazu wynikającego z obowiązującego (...)

Pas ekologiczny

Pas ekologiczny

Posiadam ziemie rolną nad rzeką. W planie zagospodarowania gminy jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe z wyjątkiem 100m korytarza ekologicznego nad rzeką. Zakaz budowania na terenie korytarza ekologicznego wprowadzono powołując sie na program ESOCH. Zgodnie z moją (...)

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu MSWiA z dnia 1 sierpnia 2005 roku (Dz.U. 2005 r. Nr 157, poz.1321). Czy są uprawnieni do składania wniosku do sądu o ukaranie (...)

Kontrola gminy przez NIK

Kontrola gminy przez NIK

Czy NIK ma prawo kontroli samorządu gminnego? W jaki sposób do tego doprowadzić? Czy skargę do NIK może zgłosić każdy obywatel RP? Tak, Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek (...)

Kontrola gminy przez NIK

Kontrola gminy przez NIK

Czy NIK ma prawo kontroli samorządu gminnego? W jaki sposób do tego doprowadzić? Czy skargę do NIK może zgłosić każdy obywatel RP? Tak, Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek (...)