Nowe sprawozdania dotyczące podatków lokalnych

Jakie sprawozdania o podatkach lokalnych mają składać organy samorządu terytorialnego?

Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) będą corocznie składać sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. 12 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2455).

Sprawozdania będą sporządzane w formie dokumentu elektronicznego i przekazywane za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów w postaci elektronicznej. Będzie się to odbywać z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@. Taka funkcjonalność w systemie zostanie udostępniona z początkiem lutego 2018 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Są to:

  • informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta oraz średniej cenie sprzedaży drewna, zgodnie z treścią uchwał rad gmin obowiązujących na terenie danej gminy w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie,
  • zagregowane dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym, a także podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin, według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest sporządzane sprawozdanie.

Porady prawne

Terminy przekazywania sprawozdania podatkowego w 2018 r.

Pierwsza część sprawozdania dotycząca stawek podatku od nieruchomości oraz średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna powinna zostać przekazana przez organ podatkowy do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do 28 lutego 2018 r.

Druga część sprawozdania dotycząca podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, w tym podstaw opodatkowania zwolnionych z tych podatków, powinna zostać przekazana przez organ podatkowy do właściwej izby obrachunkowej do 20 lipca 2018 r.

Regionalne izby obrachunkowe przekazują sprawozdania otrzymane od organów podatkowych odpowiednio w terminach do 10 marca oraz do 31 lipca 2018 r.

Ustawa podstawą nowego obowiązku organów samorządowych

Obowiązek corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach został wprowadzony przez ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W myśl dodanych przepisów w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą zobowiązane do sporządzania co roku sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Sprawozdanie będzie zawierać informacje o:

  1. wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna, określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru, odpowiednio, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym;
  2. podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym (informacje przedstawiane w formie zagregowanej);
  3. podstawach opodatkowania  zwolnionych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin (informacje przedstawiane w formie zagregowanej).

Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w postaci elektronicznej, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Ustawa nakłada również obowiązek aktualizacji sprawozdania w trakcie roku podatkowego, w którym jest sporządzane, przy czym obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie informacji o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanych dla potrzeb wymiaru, odpowiednio, podatku od  nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Ustawa zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu informacji objętych sprawozdaniem, wzoru sprawozdania, terminów i sposobu przekazywania oraz sposobu sporządzania sprawozdania, a także terminów i sposobu przekazywania oraz sposobu sporządzania aktualizacji sprawozdania. Sprawozdania będą sporządzane począwszy od 2018 r.

Zob. też: Resort finansów będzie monitorował podatkisamorządowe

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne