9.3.2022

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Co przewiduje ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu?

Jaki mechanizm ochronny dla odbiorców gazu wprowadza ustawa?

Ustawa wprowadza mechanizm cen maksymalnych dla określonego w ustawie katalogu odbiorców taryfowych. Ceny paliw gazowych zostają zamrożone do poziomu cen zawartych w taryfie zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki dla sprzedawcy z urzędu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. cena maksymalna ustalona jest na poziomie 200,17 zł/MWh.

Porady prawne

Które podmioty objęte są ochroną taryfową?

Gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, inne podmioty zbiorowe zaopatrujące w paliwa gazowe lokale mieszkalne, a także wskazana w ustawie grupa tzw. odbiorców wrażliwych.

Do tzw. odbiorców wrażliwych ustawa zalicza:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66), w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,
 • noclegownie i ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159, 1006, 1981, 2270 i 2328), w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,
 • podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232), w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,
 • podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270), w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1153), w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności niegospodarczej,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby tej działalności,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby tej działalności,
 • ochotnicze straży pożarne w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490), w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,
 • centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176), w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,
 • kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,
 • warsztaty terapii zajęciowej, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), oraz zakłady aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności,
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego,
 • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085), w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności.

Na czym polega ochrona przewidziana dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych?

Wszystkie wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe są automatycznie objęte ochroną taryfową. Dotyczy to także przypadków, gdy spółdzielnia lub wspólnota nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną przed wejściem w życie ustawy poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Czy wszystkie wspólnoty i spółdzielnie są objęte ochroną taryfową?

Tak, z mocy prawa od 1 stycznia 2022 r. wszystkie wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe są objęte ochroną taryfową, nawet w przypadku niezłożenia oświadczenia.

Czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe muszą składać oświadczenia?

Tak, ale mieszkańcy nie ponoszą negatywnych konsekwencji w przypadku niezłożenia oświadczenia. Obowiązek ten spoczywa na zarządcach. Niedochowanie obowiązku złożenia oświadczenia nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla mieszkańców, a jedynie dla osób odpowiedzialnych za zaniechanie wykonania tego obowiązku.

Co w przypadku kiedy wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa nie złoży oświadczenia?

Wszystkie wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe są automatycznie objęte ochroną taryfową niezależnie od faktu złożenia oświadczenia.

Co jeżeli zarządca wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej nie złoży oświadczenia?

Mieszkańcy mimo to będą mogli skorzystać z ochrony taryfowej, jednakże zarządca będzie ponosił konsekwencje określone w ustawie.

Co z lokalami należącymi do tych podmiotów, które są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej/innej niż mieszkaniowy?

Ochroną taryfowa są objęte lokale mieszkalne, które zużywają paliwo gazowe na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, a także lokale tzw. odbiorców wrażliwych określonych w ustawie i w zakresie przewidzianym ustawą. Pozostali odbiorcy nieuwzględnieni w ustawie są rozliczani na podstawie umów zawieranych z dostawcami gazu.

Czy TBS są objęte ochroną taryfową? Jakie inne podmioty wielolokalowe inne niż wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe są uprawnione do ochrony taryfowej?

Tak, TBS są objęte ochroną taryfową. Taryfą objęte są podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, a także w lokalach tzw. odbiorców wrażliwych wskazanych w ustawie, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby wskazane w ustawie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub lokalach tzw. odbiorców wrażliwych. W tych przypadkach ochrona taryfowa jest uzależniona od złożenia oświadczenia.

Czy ochrona obejmuje podmioty, które czerpią ciepło z ciepłowni?

Przez lokalną produkcję ciepła nie należy rozumieć wytwarzania ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach na potrzeby sieci ciepłowniczej, jak również w ramach niezależnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wygląda procedura objęcia podmiotu ochroną taryfową?

Gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe są automatycznie objęte ochroną taryfową. Pozostałe podmioty wskazane w ustawie w celu skorzystania z ochrony, muszą złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie służy zapewnieniu sprzedawcy gazu właściwej informacji, co do części paliwa gazowego, które powinno zostać objęte taryfą.

Gdzie znajdę oświadczenie, które należy wypełnić?

Wzór oświadczenia określony został w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 212).

Wzór oświadczenia

Do kiedy należy wypełnić oświadczenie, by zostać objętym ochroną?

Aby uzyskać ochronę od 1 stycznia 2022 r., oświadczenie należy wypełnić w ciągu 45 dni od wejścia w życie ustawy (15 marca 2022 r.). Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej następuje dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia.

Co jeśli spóźnię się ze złożeniem oświadczenia?

Złożenie oświadczenia po upływie wyznaczonego terminu, czyli 45 dni od wejścia w życie ustawy powoduje, że skutek ochrony taryfowej następuje dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia.

Czy gospodarstwa domowe muszą składać oświadczenia?

Nie, gospodarstwa domowe nie muszą składać oświadczeń.

Kto musi złożyć oświadczenia o przeznaczeniu wykorzystywanego paliwa gazowego?

 • Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, a także w lokalach tzw. odbiorców wrażliwych wskazanych w ustawie, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby określone w ustawie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub lokalach tzw. odbiorców wrażliwych, jeżeli wyrażą wolę bycia objętym ochroną taryfową,
 • tzw. odbiorcy wrażliwi wskazani w ustawie, jeżeli wyrażą wolę bycia objętym ochroną taryfową.

Od kiedy obowiązuje ochrona taryfowa?

Ochrona taryfowa obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Do kiedy obowiązuje ochrona taryfowa?

Ustawa przewiduje ochronę taryfową do 31 grudnia 2023 r.

Jak wygląda procedura składania oświadczenia w przypadku umów zawieranych ze sprzedawcą paliw gazowych już po wejściu w życie ustawy?

W takich przypadkach oświadczenie należy złożyć przy zawieraniu umowy.

Co jeśli moja dotychczasowa umowa przewiduje cenę niższą niż taryfa sprzedawcy z urzędu?

Korzystniejsza cena będzie obowiązywała do momentu kiedy umowa lub taryfa z korzystniejszą ceną się zakończy. Po tym okresie odbiorca będzie mógł skorzystać z rozwiązań wprowadzonych w ustawie.

Co w przypadku, gdy otrzymałem fakturę bez uwzględnienia ochrony taryfowej?

Po objęciu ochroną taryfową nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności.

Powyższe informacje nie stanowią wykładni ustawy. 

Źródło: gov.pl/web/aktywa-panstwowe

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych

Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych

Cel ustawy  Celem podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, jest m.in. zamrożenie na przyszły rok cen gazu dla odbiorców indywidualnych na poziomie cen z 2022 r. Zamrożona (...)

Ochrona odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu

Ochrona odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu

Projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez (...)

Wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł ciepła

Wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł ciepła

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją (...)

Projekt rozporządzenia dotyczącego taryf dla paliw gazowych

Projekt rozporządzenia dotyczącego taryf dla paliw gazowych

Skąd potrzeba rozporządzenia dotyczącego taryf dla paliw gazowych? Określenie zasad kształtowania taryf dla paliw gazowych, w tym kalkulacji cen i stawek opłat oraz sposobów prowadzenia rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz odbiorcami - to główne założenia przygotowywanego (...)

Będzie projekt ustawy chroniącym odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu?

Będzie projekt ustawy chroniącym odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad projektem ustawy chroniącym odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu Bezprecedensowy wzrost cen energii wpływa na zwiększenie kosztów życia Polaków i wymaga działań osłonowych. Dlatego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (...)

Jakie ma być wsparcie rządowe dla odbiorców źródeł ciepła?

Jakie ma być wsparcie rządowe dla odbiorców źródeł ciepła?

Minister Anna Moskwa: Będzie rządowe wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł ciepła Sejm ostatecznie przyjął ustawę o dodatku węglowym. Tymczasem rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w (...)

Taryfy za ciepło

Taryfy za ciepło

Jak przedsiębiorstwa energetyczne mają ustalać taryfy i opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło? Prawo energetyczne stanowi, iż przedsiębiorstwa energetyczne mają ustalać taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie do zakresu wykonywanej działalności (...)

Nowelizacja ustawy ograniczająca podwyżki cen ciepła

Nowelizacja ustawy ograniczająca podwyżki cen ciepła

Dzięki nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw wzrost cen ciepła do końca tego roku zostanie zahamowany na poziomie nie wyższym niż 40 proc. - "Chronimy (...)

Poznaj prawa konsumenta paliw i energii przed wakacjami

Poznaj prawa konsumenta paliw i energii przed wakacjami

W tym roku Urząd Regulacji Energetyki zwraca szczególną uwagę na prawa odbiorców na rynku energii, choć jest to temat ponadczasowy. Jednakże mając trochę wolnego czasu, może warto wtedy o tym pomyśleć? Prawo do zmiany sprzedawcy Konsument ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (...)

MG precyzuje warunki funkcjonowania systemu gazowego

MG precyzuje warunki funkcjonowania systemu gazowego

Jakie zmiany wprowadza projektowane rozporządzenie?Precyzyjne określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej i sposobu prowadzenia obrotu paliwami gazowymi, a także ochrona interesów odbiorców to główne cele projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków (...)

Problemy związane z umową sprzedaży energii elektrycznej dla wspólnoty - opinia prawna

Problemy związane z umową sprzedaży energii elektrycznej dla wspólnoty - opinia prawna

Stan faktyczny  Problem dotyczy dostawy energii przez Wojskową Agencję Mieszkaniową do lokali mieszkalnych w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Właścicielem transformatora, z którego dostarczana jest energia elektryczna do lokali mieszkalnych jest WAM. Dostawcą (...)

Będzie system inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym

Będzie system inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne Innowacyjne rozwiązania dotyczące m.in elektroenergetyki, paliw ciekłych i gazu oraz zmiany w zakresie polityki energetycznej – to główne cele projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (...)

Na drodze do uwolnienia rynku gazu i zwiększenia niezawodności dostaw

Na drodze do uwolnienia rynku gazu i zwiększenia niezawodności dostaw

2 kwietnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki razem z Instytutem Badań i Analiz Olsztyńskiej Szkoły Biznesu zorganizowali konferencję prezentującą metody wsparcia procesu liberalizacji rynku gazu, zebrane i zanalizowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE ze środków Transition Facility (...)

Rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej przyjęte przez Radę Ministrów

Rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej przyjęte przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Zakłada on zamrożenie rachunków (...)

O pomocy odbiorcom wrażliwym i taryfie socjalnej ...

O pomocy odbiorcom wrażliwym i taryfie socjalnej ...

Prezes URE potwierdza swoją determinację w dążeniu do unormowania mechanizmów pomocy najuboższym odbiorcom energii elektrycznej. Są one niezbędne nie tylko ze względu na wymogi prawa europejskiego, ale także konieczne w obliczu wzrastających cen nośników energii. Troska Prezesa URE o odbiorców (...)

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Rozdział właścicielski bez wyjątków, limity cen na niekonkurencyjne rynki, pierwszeństwo w dostępie do sieci dla źródeł odnawialnych, silna i decyzyjna agencja regulacyjna na poziomie wspólnotowym, to propozycje do III pakietu energetycznego, które przyjął Parlament (...)

Będzie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

Będzie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

Czego dotyczy rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych? Rada Ministrów zaproponowała regulacje, których celem będzie stymulowanie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych, czyli głównie gazu ziemnego: (...)

Weszła w życie duża nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Weszła w życie duża nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

To systemowe wsparcie realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego Druga w tym roku nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która weszła w życie, wprowadza szereg ważnych zmian systemowych zapewniających realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR). Chodzi (...)

Awaryjny sprzedawca gazu ziemnego

Awaryjny sprzedawca gazu ziemnego

Ministerstwo Energii wprowadziło instytucję awaryjnego sprzedawcy gazu ziemnego Minister energii Krzysztof Tchórzewski 20 września 2018 r. podpisał nowelizację rozporządzenia systemowego gazowego, która wprowadza instytucję sprzedawcy awaryjnego. Przyjęta zmiana zabezpiecza (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Dwa tygodnie temu spółdzielnia mieszkaniowa wywiesiła na klatkach informacje o terminie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych. Miały się odbywać w powszedni dzień w godzinach 16:30 do 17:30. Niestety w w/w godzinach nikogo z członków rodziny nie ma w domu, ponieważ my z mężem pracujemy (...)

Bezprawne zajmowanie lokalu a odcięcie dopływu wody i gazu

Bezprawne zajmowanie lokalu a odcięcie dopływu wody i gazu

Lokatorka zajmuje bezprawnie moje mieszkanie, umowa najmu ustała, a Pani nie płaci mi czynszu, czy w związku z tym mogę odciąć jej dopływ wody i gazu, tak aby zmusić ją do opuszczenia lokalu? Na wstępie warto wyjaśnić podstawową wątpliwość jaka nasuwa się w związku ze statusem osoby (...)

Prywatna stacja paliw

Prywatna stacja paliw

Mam sąsiada który posiada Tiry a do niech własny zbiornik na paliwo ok. 7-10 tys. litrów oleju napędowego. Znajduje się on na działce zwykłej budowlanej na wsi. Zbiornik wraz z dystrybutorem jest w odległości ok. 2 m od drogi i 14 od granicy działki z mojej strony. Mój dom znajduje się 3-4 (...)

Przyłączenie budynku do energii elektrycznej

Przyłączenie budynku do energii elektrycznej

Wystąpiłem o podpisanie umowy o dostawę energii elektrycznej do remontowanego budynku. Budynek był odłączony od 1,5 roku od dostaw energii elektrycznej, ponieważ nie był w żaden sposób używany. Żadne warunki techniczne dotyczące przyłączenia energii nie zostały zmienione (ta sama instalacja (...)

Kotłownia developera w budynku wspólnoty

Kotłownia developera w budynku wspólnoty

Jestem przed popisaniem aktu notarialnego sprzedaży mieszkania od firmy developerskiej. Mam kilka wątpliwości dotyczącej treści samego aktu. W budynku został wyodrębniony lokal użytkowy – kotłownia. Właścicielem tego lokalu pozostaje developer stając się jednocześnie jednym z członków (...)

Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

Podczas gazyfikacji miejscowości powstawały tzw. komitety budowy gazociągu. Oczywiście za akceptacją Wójta i pobierane były kwoty 1300 zł za wykonanie przyłącza gazu. W przypadku braku wpłaty na rachunek przyłącze nie było wykonane. Duża część środków pochodziła z UE. Rachunek prowadzony (...)

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

W naszej firmie na mocy polecenia Prezesa Zarządu została przeprowadzona ocena pracownicza, przebiegająca w następujący sposób. Każdy z pracowników ocenia osoby, z którymi kontaktuje się zawodowo w firmie, pod 4 względami: komunikatywności, otwartości, efektywności oraz zaangażowania. (...)

Ważność homologacji fabrycznej pojazdu z 2003 r.

Ważność homologacji fabrycznej pojazdu z 2003 r.

Zamierzamy kupić na fakturę VAT od EFL (Europejski Fundusz Leasingowy) używanego Renaulta Megane Kombi 1.9 diesel z 2003 roku z homologacją fabryczną jako samochód ciężarowy o ładowności 570 kg oraz 4 osoby. Powyższe auto jest nam w firmie potrzebne do zaopatrzenia oraz abyśmy mogli odliczać (...)

Obowiązki lokatora po opuszczeniu lokalu

Obowiązki lokatora po opuszczeniu lokalu

Lokatorka, z tytułem eksmisyjnym, otrzymała lokal socjalny z Gminy (pomimo, że jest osobą o dochodach dwukrotnie przekraczających granice wyznaczona przez Gminę do uzyskania takiego lokalu). Do lokalu (wreszcie!) będą mogli wprowadzić się moi rodzice - niesprawni staruszkowie. Lokatorka twierdzi, (...)

Szkoda w wynajmowanym mieszkaniu

Szkoda w wynajmowanym mieszkaniu

Jestem właścicielem mieszkania w którym znajdują się 4 pokoje, kuchnia, łazienka i WC. Zawarłam standardową umowę najmu z 4 studentami. Każdy z nich użytkował 1 pokój oraz części wspólne. W wyniku użytkowania został uszkodzony w kuchni bojler na ciepłą wodę i zostało zalane wynajmowane (...)

Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem kilka spornych kwestii. Prezes wszczął postępowanie administracyjne w celu wyjaśnienia spornych kwestii. Do obecnej chwili brak (...)

Zimne kaloryfery w lokalu mieszkalnym

Zimne kaloryfery w lokalu mieszkalnym

Jestem głównym lokatorem prawie 100-metrowego mieszkania należącego do gminy. Jeszcze na dobre nie zaczęła się zima, a ja znowu mam ten sam problem, mianowicie chłodne lub ledwo ciepłe kaloryfery, co przy tak dużej powierzchni i nieszczelnych oknach sprawia, że w mieszkaniu jest zimno. Osobiście (...)

Przestawienie pieca kaflowego

Przestawienie pieca kaflowego

Mieszkam w kamienicy na mocy decyzji Wydziału Lokalowego z lat 60-tych. Właścicielem kamienicy jest osoba prywatna. Obecnie niezbędny jest remont pieca kaflowego - jest on bowiem niesprawny, z roku na rok coraz słabiej grzeje i nie spełnia swoich funkcji - w mieszkaniu jest po prostu zimno. Czy (...)

Obronność kraju a obowiązek pracodawcy

Obronność kraju a obowiązek pracodawcy

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudniającą na podstawie umów o pracę około 130 pracowników. Czy w związku z powyższym zachodzi konieczność stworzenia komórki (stanowiska) dla pracownika, który musiałby zajmować się sprawami związanymi z wojskowością lub obronnością (...)

Szkoda z powodu ujawnienia danych osobowych

Szkoda z powodu ujawnienia danych osobowych

Za jakie rodzaje szkód (co można zaliczyć do szkody) powstałych w wyniku ujawnienia danych osobowych szerokiemu kręgowi odbiorców w publikacjach ogólnodostępnych można dochodzić roszczeń na drodze powództwa cywilnego? Każdy przypadek naruszenia danych osobowych jest nieco inny, dlatego (...)

Rozwód a dobro dziecka

Rozwód a dobro dziecka

Czy uprawnione jest stwierdzenie, że - aby sąd orzekł rozwód - rodzice powinni być w stanie wojny, w której kartą przetargową jest dziecko? Czy wtedy sąd orzeknie rozwód? A sytuacja najkorzystniejsza dla dziecka, pełne dogadywanie się i unikanie wzajemnych złośliwości stanowi status quo, (...)