Obowiązek zawarcia umowy z Funduszem Emerytalnym, zasady rozliczeń pomiędzy ZUS a OFE

Działalność Funduszu Emerytalnego polega na gromadzeniu środków pieniężnych i ich lokowaniu, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Głównym organem funduszu jest towarzystwo emerytalne, które tworzy fundusz oraz, jako jego organ, zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi.

Wyróżniamy otwarte i pracownicze fundusze emerytalne (pracowniczy fundusz oznacza fundusz emerytalny, który został utworzony i jest zarządzany przez pracownicze towarzystwo, natomiast otwarty fundusz oznacza fundusz emerytalny, który został utworzony i jest zarządzany przez powszechne towarzystwo).

Kto ma obowiązek zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym?

Ubezpieczony (czyli osoba fizyczna podlegająca choćby jednemu z ubezpieczeń społecznych np. ubezpieczeniu emerytalnemu) jest zobowiązany do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia np. czyli np. w ciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy pracownik powinien zawrzeć odpowiednią umowę.

Obowiązkowi temu podlegają również ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1968 roku, (zostali oni zobowiązani do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym w terminie do dnia 30 września 1999 roku).

Co się stanie, jeśli osoba ubezpieczona nie dopełni obowiązku zawarcia umowy?

W przypadku gdy ubezpieczony nie dopełni obowiązku w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia, ZUS wzywa ubezpieczonego na piśmie do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym nie później niż do przedostatniego dnia roboczego danego kwartału. Jeżeli od daty otrzymania wezwania do przedostatniego dnia roboczego danego kwartału jest mniej niż 30 dni, termin, o którym mowa, mija w przedostatnim dniu następnego kwartału kalendarzowego. Jeżeli ubezpieczony nie dopełni obowiązku zawarcia umowy w tych terminach, ZUS wyznacza otwarty fundusz emerytalny w drodze losowania.

Kto może zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym?

Ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 roku, z wyjątkiem osób pobierających emeryturę mogły na swój wniosek przystąpić — poprzez zawarcie umowy — do wybranego otwartego funduszu emerytalnego (osoby te mogły zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym w terminie do dnia 31 grudnia 1999 roku).

W jaki sposób ZUS dokonuje rozliczeń z OFE?

Część składki na ubezpieczenie emerytalne pochodząca ze składki ubezpieczonego, wynosząca 7,3% podstawy wymiaru składki, odprowadzona jest przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego (taki podział składki jest obowiązkowy dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 roku).

Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez ZUS następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych, licząc od otrzymania składki, w 2001 r. - 20 dni roboczych, w 2002 r. - 15 dni roboczych.

Natomiast cała składka na ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonych, którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego, przekazywana jest na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Pamiętaj, że:

  • Zakład przeprowadza losowanie w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału kalendarzowego, przy czym liczba ubezpieczonych uzyskujących członkostwo w poszczególnych otwartych funduszach, określanych w wyniku losowania, powinna być proporcjonalna do liczby członków tych funduszy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym przeprowadzane jest losowanie.
  • Do dnia przeprowadzenia losowania, część składki (7,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne), jest zdeponowana na odrębnym rachunku prowadzonym przez ZUS. Nominalną wartość składki przekazuje się na rachunek ubezpieczonego w wylosowanym otwartym funduszu emerytalnym.

Podstawa prawna :

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne