Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Komu przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść, przysługuje oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został

  • uniewinniony lub

  • skazany na łagodniejszą karę,

  • a także jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.

Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia powstaje również w związku z zastosowaniem środka zabezpieczającego w ww. warunkach.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania. Niewątpliwie niesłuszne będzie tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie dokonane z obrazą przepisów rozdziału 27 i 28 Kodeksu postępowania karnego. Należy zauważyć, że powszechna praktyka sądowa, ukształtowana poglądami Sądu Najwyższego (wyrażonymi w uchwale z dnia 15 września 1999 r., sygn. I KZP 27/99, OSNKW 1999/11-12 poz. 72), uznaje za niewątpliwie niesłuszne w zasadzie każde tymczasowe aresztowanie zastosowane w postępowaniu zakończonym wyrokiem uniewinniającym lub umarzającym postępowanie, niezależnie od przyczyn, dla których aresztowanie stosowano i niezależnie od powodów, które uzasadniały uniewinnienie, bez różnicowania wyroków na zapadłe, bo oskarżony czynu nie popełnił, bądź tylko nie zdołano mu tego udowodnić itd. Domniemanie niewinności działa we wszystkich tych sytuacjach jednakowo (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt II AKa 9/2007, Krakowskie Zeszyty Sądowe 2007/3 poz. 38).

 

Co należy rozumieć przez poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie?

Szkodę wynikającą z niesłusznego skazania stanowi różnica między stanem majątkowym, jaki by istniał, gdyby skazanego nie pozbawiono wolności, a stanem rzeczywistym w chwili, gdy skazany odzyskał wolność.

Zadośćuczynienie (stosownie do art. 445 § 2 Kodeksu cywilnego) winno być natomiast odpowiednie. Takie uregulowanie sprawia, że duże znaczenie przy ustalaniu kwoty zadośćuczynienia będzie miało swobodne uznanie sędziego. Sąd może jednak pomocniczo stosować kryteria przeznaczone do innych celów. Przykładowo do ustalania wysokości zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała sąd mógłby zastosować posiłkowo zasady ustalania wysokości świadczeń z tytułu wypadków przy pracy (nie jest to jednak obowiązkiem sądu).

Kiedy roszczenie nie przysługuje?

Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie przysługuje temu, kto w zamiarze wprowadzenia w błąd sądu lub organu ścigania złożył fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub fałszywe wyjaśnienie i spowodował tym niekorzystne dla siebie orzeczenie w przedmiocie skazania, tymczasowego aresztowania, zastosowania środka zabezpieczającego albo zatrzymanie. Nie dotyczy to jednak osób, które złożyły oświadczenie w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi (np. pod wpływem hipnozy albo gróźb), jak również gdy szkoda lub krzywda powstała na skutek przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariusza państwowego.

W wypadku przyczynienia się przez oskarżonego do wydania orzeczenia, odpowiednio stosuje się przepis kodeksu cywilnego o miarkowaniu odszkodowania (art. 362 k.c.). Oznacza to, że odszkodowanie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, stosownie do stopnia winy.

Jak wygląda postępowanie w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Żądanie odszkodowania należy zgłosić w:

  • sądzie okręgowym, w którego okręgu wydano orzeczenie w pierwszej instancji (dotyczy uniewinnienia, skazania na łagodniejszą karę lub umorzenia),

  • sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie tymczasowo aresztowanego lub zwolnienie zatrzymanego; należy jednak zauważyć, że są niezgodności w orzecznictwie sądów, czy chodzi tu o ten sąd okręgowy, w okręgu którego wydano decyzję o zwolnieniu tymczasowo aresztowanego (tak np.: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2005 r., sygn. akt II AKo 67/2005, Krakowskie Zeszyty Sądowe 2005/11 poz. 57, OSA 2005/10 poz. 73 str. 41), czy też sąd, w okręgu którego nastąpiło faktyczne zwolnienie aresztowanego (tak z kolei: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2006 r., sygn. akt II AKo 123/2006, OSA 2007/1 poz. 1 str. 3).

Sąd okręgowy orzeka wyrokiem na rozprawie. Postępowanie wolne jest od kosztów.

W jakim terminie można zgłosić żądanie?

Roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie przedawniają się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia, w wypadku tymczasowego aresztowania - od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, w razie zaś zatrzymania - od daty zwolnienia. Przyjmuje się, że jest to termin cywilnoprawny, a co za tym idzie, sąd uwzględni go tylko na zarzut prokuratora. W wyjątkowych wypadkach powołanie się przez prokuratora na zarzut przedawnienia może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Wnioskodawca musi jednak sprecyzować, jaką zasadę współżycia społecznego naruszył prokurator zgłaszający ten zarzut i przytoczyć fakty tę tezę uzasadniające oraz dowody, z których fakty te wynikają.

Co, jeśli poszkodowany już zmarł?

W razie śmierci oskarżonego prawo do odszkodowania przysługuje temu, kto wskutek wykonania kary lub niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania (nie dotyczy to zatem niewątpliwe niesłusznego zatrzymania) utracił:

  • należne mu od uprawnionego z mocy ustawy utrzymanie,

  • stale dostarczane mu przez zmarłego utrzymanie, jeżeli względy słuszności przemawiają za przyznaniem odszkodowania.

Żądanie odszkodowania należy zgłosić w terminie przewidzianym w akapicie poprzedzającym lub w ciągu roku od śmierci oskarżonego.

Czy można korzystać z pomocy pełnomocnika?

Żądający odszkodowania może ustanowić pełnomocnika. Może także wystąpić o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Upoważnienie do obrony udzielone obrońcy w sprawie zachowuje moc jako upoważnienie do działania w charakterze pełnomocnika.

 

Podstawa prawna:

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Zatrzymanie przez policję było niesłuszne? Żądaj odszkodowania

Zatrzymanie przez policję było niesłuszne? Żądaj odszkodowania

Jeśli udowodnisz błąd funkcjonariuszy, dostaniesz nawet kilka tysięcy złotych. Zobacz, jak starać się o pieniądze. Osoba, która została niesłusznie aresztowana bądź zatrzymana przez policjantów, ma prawo do rekompensaty. Możemy o nią wystąpić np. wtedy, gdy podczas aresztu (...)

Podatek od odszkodowania. Kiedy trzeba rozliczyć? PIT 2013

Podatek od odszkodowania. Kiedy trzeba rozliczyć? PIT 2013

Podatek od odszkodowania? Zależy, za co dostaliśmy pieniądze. Część rekompensat została zwolniona z zapłaty podatku. Będzie tak m.in. z odszkodowaniami wypłaconymi za mobbing w pracy, niesłuszne aresztowanie czy przewlekłe postępowanie przed sądem. Podatek będzie się natomiast należał (...)

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

  Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj (...)

Jak uregulować podatek w drodze potrącenia?

Jak uregulować podatek w drodze potrącenia?

Na czym polega potrącenie? Potrącenie (kompensata) polega na redukcji wzajemnych wierzytelności (długów) dwóch podmiotów, na skutek czego wzajemne zobowiązania wygasają do wysokości niższej z potrącanych wierzytelności. ##baner## Z jakich należności można potrącić (...)

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?

Przyczyny wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.   Zgodnie z prawem zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek: zapłaty, pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta, potrącenia, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku, zaniechania poboru, przeniesienia własności rzeczy lub praw (...)

Uregulowanie zobowiązań podatkowych w drodze potrącenia (kompensaty)

Uregulowanie zobowiązań podatkowych w drodze potrącenia (kompensaty)

Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części nie tylko na skutek jego zapłaty, lecz także m.in. na skutek potrącenia.   Kiedy może dojść do potrącenia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa? Potrąceniu podlegają zobowiązania podatkowe oraz zaległości (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Przedawnienia

Przedawnienia

 Rodzaj roszczeniaTermin przedawnieniaPodstawa prawnaRoszczenie o odszkodowanie za a) niesłuszne skazanie, b) tymczasowe aresztowanie lub c) zatrzymaniea) Rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia b) rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia (...)

Ograniczenia w wykonywaniu zawodu celnika zgodne z Konstytucją

Ograniczenia w wykonywaniu zawodu celnika zgodne z Konstytucją

13 lutego 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Ogólnokrajowego Związku Zawodowego Służby Celnej RP dotyczący funkcjonariuszy celnych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: - art. 25 ust. 1 pkt 8a i 8b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej jest zgodny z art. 60, art. 65 (...)

Tymczasowe aresztowanie - jak się bronić?

Tymczasowe aresztowanie - jak się bronić?

  Tymczasowe aresztowanie to jeden ze środków zapobiegawczych, których zastosowanie przewiduje i dopuszcza w pewnych okolicznościach kodeks postępowania karnego. Środki zapobiegawcze to tzw. środki przymusu karnoprocesowego. Stosowane są w stosunku do oskarżonego (podejrzanego) (...)

Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę

Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę

Co orzekł Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 r. wniosku prokuratora, wznowił postępowanie w sprawie skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności Tomasza Komendy, uchylił skazujące wyroki Sądu Apelacyjnego z 2004 r. i Sądu Okręgowego z 2003 r. i (...)

Nie można naruszyć wolności sędziego...

Nie można naruszyć wolności sędziego...

Sąd Najwyższy: Nie można naruszyć wolności sędziego, gdy nie zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa Uchwałą z dnia 22 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I DI 18/21) Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku prokuratora i odmówił zezwolenia na zatrzymanie (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany (...)

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu? Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy (...)

Zmiana zasad tymczasowego aresztowania (nowelizacja Kodeksu postępowania karnego)

Zmiana zasad tymczasowego aresztowania (nowelizacja Kodeksu postępowania karnego)

Nowelizacja Kodeksu postępwowania karnego - założenia i przyczynyW dniu dzisiejszym, tj. 22 stycznia 2009 roku, wchodzi w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, zmieniająca zasady tymczasowego aresztowania i zatrzymania podejrzewanego o popełnienie przestępstwa.Wprowadzanie (...)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  Co to są środki zapobiegawcze i które z nich są nieizolacyjnymi środkami? Od momentu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa albo też od momentu pozyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez taką osobę, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego (...)

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

Kto ma status zatrzymanego w postępowaniu karnym? Zatrzymany to osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, wobec której zastosowano środek przymusu w postaci pozbawienia wolności. Do czasu wydania prawomocnego wyroku jest on uznawany za niewinnego! Nie ma obowiązku dowodzić swojej niewinności! (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek od odszkodowania i zadośćuczynienia

Podatek od odszkodowania i zadośćuczynienia

Sąd zasądził wobec męża odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie. W uzasadnieniu wyroku, w części dotyczącej odszkodowania Sąd zmniejszył kwotę roszczenia (...)

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Po 8 latach Sąd Okręgowy zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 45 tysięcy złotych. Prokuratura wniosła o uzasadnienie wyroku i prawdopodobnie złoży apelację. Czy na rozprawie odwoławczej (...)

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie - koszty

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie - koszty

Jaka jest wysokość opłaty sądowej za sprawę cywilną odszkodowawczą od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie? Czy opłata ta jest związana z wysokością roszczenia? Czy Sąd może odstąpić (...)

Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie

Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie

Mój znajomy spędził 13 miesięcy w areszcie śledczym w związku ze sprawą, w której stawiano mu zarzuty za czyny, których nie popełnił. Wczoraj wydany został wyrok uniewinniający go od wszystkich (...)

Międzyinstancyjny areszt tymczasowy

Międzyinstancyjny areszt tymczasowy

Zakończyło się wyrokiem postępowanie przed sądem I instancji. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd przyjął, iż w tej sprawie wpłynie apelacja. Ponieważ wobec sprawcy stosowano przez cały czas areszt (...)

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Sąd uznał moje zatrzymanie przez policję za bezprawne. Chciałbym, powołując się na to postanowienie złożyć wniosek o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Na jakie przepisy prawne mogę się powołać (...)

Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

Prokurator przysyłając mi do aresztu pisma, a potem akt oskarżenia, wypisał wszystkich członków grupy przestępczej, włącznie z ich całymi danymi, numerami PESEL, imionami rodziców, stanem posiadania, (...)

Koszty obrony z urzędu w sprawach karnych

Koszty obrony z urzędu w sprawach karnych

Kodeks postępowania karnego przewiduje mozliwość ustanowienia oskarżonemu obrońcy z urzędu. Oskarżony może zostać prawomocnie uniewinniony lub prawomocnie skazany. Kto pokrywa wynagrodzenie adwokata (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora

Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora

W jakich sytuacjach można pociągnąć do odpowiedzialności Prokuratora, za brak należytej staranności w czynnościach śledczych i niesłuszne aresztowanie? Podstawą dochodzenia odszkodowania za (...)

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

W jakim terminie od umorzenia śledztwa następuje przedawnienie sprawy o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie? Kiedy nie można już wystąpić z takim wnioskiem? Artykuł 552 (...)

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Zostałem skazany w 1995 r. za niedopełnienie obowiązków. W więzieniu przesiedziałem 1 rok i 9 miesięcy. Następnie zostałem uniewinniony przez Sąd Najwyższy w 1997r. Czy mogę się teraz starać (...)

Roszczenie dochodzone w walucie obcej

Roszczenie dochodzone w walucie obcej

Mąż wystąpił o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie. Ponieważ przed aresztowaniem pracował w Niemczech, wartość roszczenia podana została przez męża i firmę audytorską (...)

Podstawy uchylenia tymczasowego aresztowania

Podstawy uchylenia tymczasowego aresztowania

Na skutek oskarżenia o zabór mienia z użyciem niebezpiecznego narzędzia (nóż) zastosowano wobec oskarżonego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. W przypadku gdy poszkodowany odwołał zeznania, (...)

Ekshumacja zwłok i pochowanie w innym miejscu

Ekshumacja zwłok i pochowanie w innym miejscu

Wobec mojego konkubenta umorzono śledztwo. Otrzymał status poszkodowanego w sprawie o morderstwo i zlecenie. W trakcie, gdy był w areszcie jako podejrzany, zwłoki jego dzieci i żony zostały wydane (...)

Tryb uproszczony i zwykły w procesie karnym

Tryb uproszczony i zwykły w procesie karnym

Czym różni się proces jeśli na akcie oskarżenia zaznaczone jest postępowanie w trybie uproszczonym od np. trybu zwykłego? Czy któryś jest korzystniejszy dla oskarżonego? Dlaczego to jest istotne (...)

Mataczenie postępowania karnego

Mataczenie postępowania karnego

Co to jest mataczenie śledztwa? Jak można to udowodnić i do kogo zgłosić (policja, prokurator)? Jaki art. kodeksu karnego odpowiada za ten czyn i jaką przewiduje karę? Czy jest ścigany z urzędu, (...)

FORUM PRAWNE

Odszkodowania - pomoc

Odszkodowania - pomoc Jeśli masz pytania dotyczące odszkodowań za szkody - napisz - pomożemy bezpłatnie mkolary@wp.pl Miałeś wypadek? Odniosłeś obrażenia? Ktoś zginął? Należy Ci się (...)

odszkodowanie za bezpodstawne aresztowanie

odszkodowanie za bezpodstawne aresztowanie Witam Chcę wywalczyć odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie. Policja nei poczuwa się do winy, a ja bardzo chcę to wyjaśnić!

Odszkodowanie i zadośuczynienie za niesłuszne oskarżenie.

Odszkodowanie i zadośuczynienie za niesłuszne oskarżenie. Mam pytanie czy mam jakieś szanse na ewentualne odszkodowanie lub zadośćuczynienie za to że stanąłem przed sądem oskarżony o napad (...)

Zatrzymanie osoby Art. 45. kpk

Zatrzymanie osoby Art. 45. kpk Jeżeli podczas zatrzymania mnie i dwóch kolegów przez patrol pieszy, nie zostaniemy poinformowani dlaczego zostaliśmy zatrzymani, ani funkcjonariusz nie podał swojej (...)

znęcanie się psychiczne i fizyczne problem

znęcanie się psychiczne i fizyczne problem witam Dzis moja mama została oskarżona przez moją siostrę za znęcanie się psychiczne i fizyczne które miały mieć miejsce od 2000-2006 roku a 17 września (...)

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie.

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie. Czy wysokośc takiego odszkodowania jest stała czy zależna od umiętjętności adwokata i długości spędzonego czasu w areszcie?? ehh.. no to chyba jednak (...)

Czy za niesłuszne zatrzymanie można ubiegać się o odszkodowanie?

Czy za niesłuszne zatrzymanie można ubiegać się o odszkodowanie? Od dawna zastanawiałam się czy niesłuszne zatrzymana tymczasowo osoba (która w późniejszym czasie okazuje się niewinna) może (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

Tymczasowe aresztowanie za bójke z przed 3 lat

Tymczasowe aresztowanie za bójke z przed 3 lat Mam taki problem chodzi o mojego chłopaka, niedawno wyszedł z aresztu w którym przesiedział 19 m-cy, praktycznie za nic bo nie mieli dowodów a starał (...)

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

Wyrok za jazdę ?na podwójnym gazie?

Wyrok za jazdę ?na podwójnym gazie? Witam. Moja sytuacja wygląda następująco... W 2008 roku spowodowałem wypadek w stanie nietrzeźwości, miałem ok. 2.3 promila. Jechałem sam i nikomu nic się (...)

Porady prawne