Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje

 

Przedmiot opłaty skarbowejStawkaZwolnienia od opłaty skarbowej
1. Od zezwolenia na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39,- zł

 
2. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony340,- złZezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej
3. Od zezwolenia na osiedlenie się

640,- zł

Zezwolenie udzielane:

  1. członkowi najbliższej rodziny repatrianta
  2. cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu
4. Od zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich 

640,- zł

 
5. Od przepustki w małym ruchu granicznym:
1) jednorazowej
2) stałej

1) 12,- zł
2) 24,- zł

 
6. Od wizy:

1) wydawanej przez komendanta granicznej placówki Straży Granicznej 

2) pobytowej wydawanej przez wojewodę w przypadku gdy:

a) przepisy prawa polskiego wymagają osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej;

b) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej
c) wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny ze względu na konieczność poddania się zabiegom lekarskim służącym bezpośrednio ratowaniu życia, którym osoba nie może zostać poddana w innym państwie;
d) zachodzi wyjątkowa sytuacja osobista wymagająca obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pobytowej wydawanej przez wojewodę małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemi na terytorium RP:

a) krótkoterminowej 

b) długoterminowej

1) 305,- zł

 

2)

a) 55,- zł                  

b) 55,- zł

c) 205,- zł

d) 205,- zł

3)

a)105,- zł

b)205,- zł

Wiza dla członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi 
 
Wiza dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej
 

7. Od przedłużenia wizy pobytowej:

a) krótkoterminowej 

b) długoterminowej

a) 205,- zł

b) 406,- zł

 

8. Od zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, albo na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na każdą inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka handlowa, będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki

1 570,- zł

 

9. Od pozwoleń wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:
1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
a) budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna
- za każdy m2 powierzchni użytkowej
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym
c) innego budynku
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków
e) budowli związanych z produkcją rolną
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, w wyjątkiem dróg do budynków, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g,
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych. telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra
h) innych budowli
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. 
     
 W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
    
  2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych

a) 1,- zł (nie więcej niż 539zł)
b) 14,- zł
c) 48,- zł
d) 20,- zł
e) 112,- zł
f) 2143,- zł
g) 105,- zł
h) 155,- zł
i) 91,- zł

 

 

 

 

 

 

 

 
2) 50% stawek określonych w pkt. 1

Pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych 
 

Pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

Pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

10. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego 

25% stawek określonych w pozycji 9 pkt. 1

Pozwolenia na użytkowanie: 

  1. wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
  2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
11. Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego

36,- zł

 
12. Od pozwolenia na broń (świadectwa broni) udzielonego:
a) osobie fizycznej
b) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

a) 242,- zł
b) 1 193,- zł

Pozwolenie na broń:

  1. otrzymywaną przez żołnierzy w formie wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej
  2. wydawane szkole 
13. Od zezwoleń oraz upowaznień wydawanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym:
a) na wykonywanie działalności gospodarczą
b) od pozostałych

a) 433,- zł
b) 48,- zł

 
14. Od zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego

0,1% funduszu udziałowego

 
15. Od zezwolenia na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej

0,1% kapitału zakładowego

 
16. Od zezwolenia na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego

1 2750,- zł

 
17. Od zezwolenia na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału zagranicznego banku, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia

1 2750,- zł

 
18. Od zezwolenia na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa banku zagranicznego, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia 

6 713,- zł

 
19. Od zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i zmiany wydanego zezwolenia

12 750,- zł

 
20. Od zezwolenia na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa

855,- zł

 
21. Od licencji połowowych na wykonywanie rybołówstwa morskiego wydawanych:
1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m 
2) na statek rybacki o długości całkowitej powyżej 10 m

a) 596,- zł
b) 1186,- zł

 

22. Od zezwoleń wydawanych na prowadzenie połowów w celach sportowo-rekreacyjnych:
1) na okres jednego miesiąca
2) na okres jednego roku:
a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat
b) innym podmiotom 
3) na okres zawodów sportowych 

1) 16,- zł


2)
a) 31,- zł
b) 49,- zł

3) 15,- zł

 

23. Od zezwoleń lub pozwoleń na:
1) połowy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych 
2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich 
3) prowadzenie zarybiania
 

  

1) 15,- zł

2) 419,- zł

3) 15,- zł

 
24. Od pozwoleń wodnoprawnych

217,- zł

 
25. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki:
1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza
2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji

1) 117,- zł
2) 229,- zł

 

26. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczających wyroby do stosowania w zakładach górniczych:

1) dotyczące dopuszczenia elementów górniczych wyciągów szybowych: 
     
 a) maszyn wyciągowych, wyciągarek wolnobieżnych, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej

b) naczyń wyciągowych, kół linowych, zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych lub wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych w niniejszym punkcie

2) dotyczące dopuszczenia głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

3) dotyczące dopuszczenia wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych: 
     
a) wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu osób lub maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, albo systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych oraz od dopuszczenia urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych oraz wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych

b) urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów

c) taśm przenośnikowych

 

 1a) 654,- zł


1b) 221,- zł

 


2) 438,- zł
3a) 654,- zł3b) 438,- zł3c) 221,- zł

 

27. Od wydanych na podstawie przepisów o ochronie roślin zezwoleń na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania:
1) jednorazowe

2) na okres do 3 lat 

3)na okres 10 lat 

 


1) 412,- zł

2) 616,- zł

3) 1023,- zł

 
28. Od zezwoleń na dopuszczenie nawozu lub innego środka wspomagającego uprawę roślin

705,- zł

 
29. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:
1) na uprawę maku lub konopi włóknistych
2) na skup maku na podstawie umowy kontraktacji lub na skup konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji lub umowy sprzedaży1) 30,- zł
2) 125,- zł

 
30. Od zezwoleń na wywóz za granicę zabytku:
1) na wywóz czasowy
2) na wywóz stały

1) 44,- zł
2) 25% wartości zabytku ustalonej przez biegłych

 
31. Od indywidualnych zezwoleń dewizowych

113,- zł

 
32. Od pozwoleń radiowych wydanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących 

1939,- zł

 
33. Od zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji

1087,- zł

 
34. Od koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami i energią z zagranicą

4244,- zł

 

35. Zezwolenie na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wydawane na podstawie przepisów Prawa atomowego: 
     
1) na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich

2) na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące 
   
3) na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi wyrobami oraz na przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego

1) 209,- zł

2) 514,- zł


3) 1023,- zł

 
36.

Od zgód i zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych:
1) od zgody na uwolnienie GMO do środowiska albo na zamknięte użycie GMO,
2) od zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów GMO oraz na wywóz lub tranzyt produktów GMO
1) 3466,- zł

2) 3466,- zł

 

37. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o ochronie przyrody w zakresie przewożenia przez granice Rzeczypospolitej Polskiej roślin lub zwierząt, ich części lub innych produktów pochodnych podlegających ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa UE

107,- zł

Zezwolenia na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym 
38. Od zezwolenia na utworzenie ogrodu botanicznego, zoologicznego lub osrodka rehabilitacji zwierząt

76,- zł

 

39. Od zezwolenia wydawanego na podstawie przepisów ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami: 
     
1) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący wielokrotne przemieszczanie odpadów

2) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący jednokrotne przemieszczenie odpadów

3) od zezwoleń wstępnych1) 1411,- zł


2) 708,- zł

3) 2000,- zł

 

40. Od pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:
1) wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt. 2

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

3) od pozostałych pozwoleń

Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego
1) 2011,- zł


2) 506,- zł
3)506,- zł

150% stawki określonej odpowiedznio w pkt. 1-3

 
41. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

107,- zł

 
42. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

107,- zł

 
43. Pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w związku z działalnością prowadzoną w zakresie: poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż kopalin, a także bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych

505,- zł

 

43a. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych:

za każdy m2

25,- zł

Nie więcej niż 0,5% deklarowanej wartości inwestycji podanej we wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
43b. Zmiana zezwolenia, o którym mowa w pkt 43a 50% stawki, którą pobrano z tytułu wydania zezwolenia 

44. Inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie (pozwolenie, koncesja):
1) na wykonywanie działalności gospodarczej
2) pozostałe

616,- zł

82,- zł

1) zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich

2)zezwolenie na ekshumację, przewóz i sprowadzenie zwłok ludzkich lub ich szczątków

3) zezwolenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie 
 
4) zezwolenie w sprawie dotyczącej inwestycji jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane przez inwestorów zastępczych 
 
5) zezwolenie w sprawach należących do właściwości organów celnych - wydawane na wniosek składany przez osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby podczas przekraczania granicy 
 
6) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów 
 
7) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym działającym na rzecz ochrony przyrody 
 
8) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
 
9) pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
 
10) zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego 
 
11) pozwolenie na prowadzenie prac naukowo-badawczych lub prac nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych, z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych lub roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez te organizmy lub niespełniających wymagań specjalnych, lub których wprowadzenie i przemieszczanie jest zabronione 
 
12) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane osobom fizycznym działającym na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej 
 
13) zezwolenie wydawane osobom fizycznym na działania związane z płoszeniem i miejscowym ograniczaniem populacji gatunków zwierząt wyrządzających szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim nieobjętych odszkodowaniem Skarbu Państwa 

45. Od zezwolenia (pozwolenia, koncesji) wydawanego na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji

100 % stawki okreslonej od danego pozowlenia (zezwolenia, koncesji) - za każdy rodzaj działalności 

 

46. Od przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli: 
     
1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności 

2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności

1) 50 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
2) 100  % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?