12.3.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski dyskutował o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie i Wspólnotę w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Walka z recesją, energia, zmiany klimatyczne i Partnerstwo Wschodnie to również tematy wiosennego szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu. Posłowie przyjęli kilka rezolucji w tym ws. zmian w zasadach wykorzystywania funduszy strukturalnych, które umożliwią szybsze i łatwiejsze pozyskiwanie środków finansowych na projekty regionalne.

Europejski plan odbudowy gospodarczej

Państwa członkowskie podejmują interwencje indywidualnie, ale brak koordynacji działań może zaszkodzić konkurencyjności Unii Europejskiej wobec innych partnerów handlowych. Dlatego Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której uznał za niezbędne wdrożenie wspólnotowego planu odbudowy gospodarczej i zaleca uruchomienie dodatkowych środków z unijnego budżetu.

Porady prawne

Europa znajduje się w jednej z najpoważniejszych recesji, jakie kiedykolwiek dotknęły Wspólnotę Europejską. Prognozowany wzrost gospodarczy w Europie ma oscylować wokół 0% i pozostawać poniżej zera w perspektywie średnioterminowej.

Negatywne skutki recesji dla wzrostu i zatrudnienia są wystarczająco poważne, aby uzasadnić pokaźny plan naprawy gospodarczej w Europie, a także u innych ważnych partnerów handlowych (zwłaszcza USA i Chin). Dlatego Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął inicjatywę Komisji prowadzącą do wdrożenia europejskiego planu naprawy gospodarczej.

Posłowie uważają, że pobudzanie gospodarki i konkurencyjności oraz naprawa rynków finansowych to działania niezbędne, aby zapobiec masowej utracie miejsc pracy. Różnice w działaniach podejmowanych indywidualnie przez państwa członkowskie mogłyby doprowadzić do wynaturzeń w funkcjonowaniu wspólnego rynku, dlatego skoordynowane działania i uruchomienie planu naprawczego na poziomie wspólnotowym jest uzasadnione.

Wśród zaleceń przygotowanych przez posłów znalazły się propozycje porozumienia w sprawie Europejskiego Paktu na rzecz Zatrudnienia oraz ułatwienie dostępu do środków z Funduszu Socjalnego oraz Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Przedsiębiorcy, zwłaszcza sektor MŚP, powinni uzyskać dostęp do kredytowania, co uzasadnia zwiększenie wydatków publicznych na ten właśnie cel. Posłowie sugerują, że państwa członkowskie powinny przyjąć systemy zachęt i sankcji, które pomogłyby zwiększyć dostępność kredytów dla przedsiębiorców.

Rządy państw członkowskich nie powinny działać w pojedynkę, lecz muszą konsultować wzajemnie swoje decyzje gospodarcze. Obawy posłów budzi fakt, że wymiar wspólnotowy europejskiego planu naprawy gospodarczej sięga zaledwie 30 mld euro, co stanowi niewiele ponad 0,2% europejskiego PKB. Pozostałe 170 mld euro pozostawiono do dyspozycji państw członkowskich, czyli na asymetryczne warianty walki z kryzysem. Biorąc pod uwagę, że różne państwa członkowskie prezentują odmienne zestawy instrumentów i możliwości interwencji w celu zaradzenia kryzysowi, posłowie uważają, że należy w planie naprawczym przewidzieć wyraźny dodatkowy wymiar wspólnotowy.

 

Europejska solidarność bez rajów podatkowych i euroobligacji

Parlament podkreśla, że w wielu nowych państwach członkowskich kryzys pociąga za sobą niezwykle negatywne skutki gospodarcze i społeczne, wywołując zagrożenie obniżenia wzrostu gospodarczego i stabilności, a także podniesienia ubóstwa. Posłowie obawiają się "rozlania" kryzysu i jego skutków na euro i na gospodarki strefy euro. Dlatego apelują o wspólnotową solidarność i poddania przeglądowi i zacieśnienia wszystkich instrumentów stabilizacji w dotkniętych kryzysem państwach członkowskich, w tym do ustabilizowania kursów wymiany walut. 

Parlament popiera decyzję państw członkowskich należących do G20 dotyczącą zastosowania zdecydowanych środków przeciwko rajom podatkowym i niechętnym do współpracy jurysdykcjom poprzez jak najszybsze uzgodnienie pakietu sankcji i jego uchwalenie na szczycie w Londynie. Posłowie chcą, aby UE przyjęła na szczeblu wspólnotowym odpowiednie ustawodawstwo w celu ograniczenia stosunków gospodarczych z takimi jurysdykcjami.  

Przepadła poprawka nawołująca do wspólnej emisji państwowych papierów wartościowych (np. euroobligacji) dla sfinansowania najważniejszych europejskich priorytetów politycznych.

 

Polityka spójności: szybsze i łatwiejsze finansowanie projektów

Parlament poparł propozycję zmian w zasadach wykorzystywania funduszy strukturalnych, które umożliwią szybsze i łatwiejsze pozyskiwanie środków finansowych na projekty regionalne. Łatwiej będzie uzyskać pomoc dla osób dotkniętych skutkami kryzysu, zwiększy się dostępność środków dla małych i średnich przedsiębiorców. Ułatwienia nie powinny jednak naruszać zasad konkurencji i standardów ochrony środowiska.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Cztery miliardy euro na inwestycje energetyczne

Cztery miliardy euro na inwestycje energetyczne

Prawie cztery miliardy euro z planu odbudowy gospodarczej przeznaczone zostanie na rozwój infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej, morskie siłownie wiatrowe i instalacje przechwytywania i składowania dwutlenku węgla. Parlament Europejski zatwierdził uzgodniony z państwami członkowskimi projekt (...)

Polska przeciwna decyzji Parlamentu Europejskiego o przyjęciu Pakietu Mobilności I bez poprawek

Polska przeciwna decyzji Parlamentu Europejskiego o przyjęciu Pakietu Mobilności I bez poprawek

Walka o zrównoważone przepisy regulujące przyszłe funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego toczyła się na forum UE do samego końca. W piśmie z 29 czerwca 2020 r. skierowanym do posłów przed sesją plenarną Parlamentu Europejskiego ministrowie ds. europejskich i ds. (...)

Strefa Gazy: Zwiększyć pomoc humanitarną, zakończyć blokadę i ocenić zniszczenia

Strefa Gazy: Zwiększyć pomoc humanitarną, zakończyć blokadę i ocenić zniszczenia

Posłowie chcą jak najszybszego zakończenia blokady Strefy Gazy oraz zwiększenia pomocy humanitarnej. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski  wzywa do jak najszybszego zrewidowania szkód w Gazie oraz dogłębnej oceny wszystkich potrzeb. Oceny te mogłyby posłużyć, jako podstawa do planów (...)

Gordon Brown w PE: UE będzie liderem zmian

Gordon Brown w PE: UE będzie liderem zmian

Przed zaplanowanym na 2 kwietnia szczytem G20 w Parlamencie Europejskim odbyła się debata z udziałem posłów i Gordona Browna, premiera Zjednoczonego Królestwa, członka Rady Europejskiej. Witając brytyjskiego premiera, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering powiedział, (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Nowy ład konsumencki   Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje (...)

Sytuacja na światowych rynkach finansowych i jej skutki dla gospodarki europejskiej

Sytuacja na światowych rynkach finansowych i jej skutki dla gospodarki europejskiej

  Parlament Europejski przeprowadził debatę poświęconą kryzysowi na światowych rynkach finansowych i jego skutkom dla gospodarki europejskiej. Nie lekceważąc zagrożenia, posłowie pozostają zgodni, że Europa nie musi podejmować tak radykalnych kroków, jakie podejmowane są na (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

PE proponuje 136 mld euro w budżecie UE na 2009 rok

PE proponuje 136 mld euro w budżecie UE na 2009 rok

Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu propozycję budżetu UE na 2009 rok, w którym proponuje ustanowienie przyszłorocznych wydatków na poziomie 136 mld euro (zobowiązania) i 124,5 mld euro (płatnosci) (odpowiednio 1,04% i 0,959% DNB Unii). Ta propozycja znacznie przekracza (...)

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

UE powinna podejmować wspólne działania na rzecz rozwiązania kryzysu finansowego, a państwa członkowskie powinny unikać jednostronnych działań, które pogarszają sytuację w krajach sąsiedzkich. To opinie, jakie dało się słyszeć podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświeconej (...)

Konkluzje prezydencji Rady Europejskiej w Brukseli, 19 i 20 marca 2009 r.

Konkluzje prezydencji Rady Europejskiej w Brukseli, 19 i 20 marca 2009 r.

Rada Europejska, która obradowała w ubiegłym tygodniu przyjęła szereg konkluzji, które koncentrują się na możliwości pokonania kryzysu finansowego i gospodarczego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Rada podkreśliła, że wspólne działania i koordynacja stanowią jeden z kluczowych (...)

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, (...)

Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty międzynarodowej

Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty międzynarodowej

Afganistan "stał się testem dla międzynarodowej pomocy na rzecz rozwoju oraz dla współpracy dwu- i wielostronnej, [...] a społeczność międzynarodowa musi kontynuować współpracę z rządem afgańskim i społeczeństwem Afganistanu w celu wykazania zdolności do przerwania (...)

Rezolucja w sprawie strategii UE wobec Białorusi

Rezolucja w sprawie strategii UE wobec Białorusi

Trzy miesiące po podjęciu decyzji o zniesieniu na sześć miesięcy zakazu wizowego wobec osób znajdujących się na europejskiej liście sankcji, Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której pozytywnie, ale ostrożnie ocenia zmiany, jakie zaszły na Białorusi. Parlament wyraził zadowolenie, (...)

Wybory do Parlamentu Europejskiego – miejmy wpływ na naszą przyszłość!

Wybory do Parlamentu Europejskiego – miejmy wpływ na naszą przyszłość!

Od 4 do 7 czerwca 2009 r. we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z traktatem z Nicei wybierać będziemy 736 posłów, z czego Polsce przypadnie 50 mandatów. Jednak ostatnie sondaże Eurobarometru wskazują na niewielkie (...)

PE odroczył decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu przez Radę

PE odroczył decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu przez Radę

Parlament Europejski odroczył decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu przez Radę Ministrów UE za 2007 rok. 571 posłów głosujących za (przy 41 przeciwnych i 21 wstrzymujących się) uznało, że administracyjne wydatki Rady Unii Europejskiej budzą wątpliwości, dlatego Parlament (...)

Szerokopasmowy Internet najlepszą drogą do ożywienia europejskiej wsi

Szerokopasmowy Internet najlepszą drogą do ożywienia europejskiej wsi

Doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do 30 % ludności wiejskiej w UE, która dotychczas nie ma takiego dostępu, ma być priorytetem w ramach realizacji idei „dostępu szerokopasmowego dla wszystkich" przed rokiem 2010 - ogłosiła dziś (3 marca br.) Komisja Europejska. Rozpowszechnianie (...)

Nieformalny szczyt w Brukseli

Nieformalny szczyt w Brukseli

W nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej w połowie lutego zapadła decyzja o zorganizowaniu dodatkowych spotkań Unii Europejskiej na najwyższym szczeblu w ciągu nadchodzącego roku. Pierwszym z nich był nieformalny szczyt, który odbył się 1 marca 2009 r. w Brukseli. Szefowie państw lub rządów (...)

Rosnące ceny żywności...

Rosnące ceny żywności...

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie rosnących cen żywności. Zdaniem posłów priorytetem powinny być zwiększenie "inwestycji w rolnictwo, akwakulturę, rozwój obszarów wiejskich i działalności gospodarczej związanej z rolnictwem w krajach rozwijających (...)

\

\"Kobiety w wyborach europejskich\" - prezentacja wyników badań Eurobarometru

  Kobiety stanowią 52% obywateli UE, mają jednak słabszą niż mężczyźni pozycję na rynku pracy i dotkliwiej odczuwają pogarszanie się sytuacji gospodarczej. Dlatego wśród zagadnień, którymi powinien zajmować się Parlament Europejski, wymieniają te związane z ich życiem (...)

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych

Przyjmując sprawozdanie Jerzego Buzka (EPP-ED, PL) Parlament Europejski wyraził poparcie dla europejskiego strategicznego planu (SET) w dziedzinie technologii energetycznych, w tym inicjatyw przemysłowych w zakresie energii odnawialnej, składowania CO2, sieci energetycznych i rozszczepiania jądrowego. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli (...)

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Jak należy traktować nabycie towaru od kontrahenta z UE, który nie podał nam numeru VAT-UE? Czy należy potraktować jako WNT i opodatkować w Polsce? Posiadamy nr VAT-ue w Polsce. Tak, w związku (...)

Otrzymanie zaliczki a informacja VAT-UE

Otrzymanie zaliczki a informacja VAT-UE

Podatnik VAT czynny otrzymał w danym miesiącu, w I kwartale roku podatkowego, zaliczkę na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, i w tym samym miesiącu wystawił z tego tytułu fakturę VAT. (...)

Wykreślenie z rejestru podatnika VAT UE

Wykreślenie z rejestru podatnika VAT UE

Czy istnieje jakiś tryb pozbawienia podatnika numeru NIP EU? Będąc na kontrakcie zagranicznym, dostałem pismo do domu, że przestałem być podatnikiem VAT EU. Co to oznacza w praktyce dla mnie, czy (...)

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej (...)

Refaktura usług a deklaracja VAT-UE

Refaktura usług a deklaracja VAT-UE

Spółka z o.o. wystawiła na podstawie zawartej umowy refakturę za bilety LOT zagraniczne. Faktura została wystawiona za stawką 0% na podmiot zagraniczny na Cyprze, który jest podatnikiem VAT UE. (...)

Faktury z innych państw UE

Faktury z innych państw UE

Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego (...)

Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE

Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE

Sp. z o.o. regularnie (2-3 razy w miesiącu) wykonuje wewnątrzwspólnotową dostawę usług. Jak często trzeba dokonywać zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R wraz z załącznikiem VAT-R/UE? Niestety pytanie (...)

Zakup samochodu ciężarowego z państwa UE

Zakup samochodu ciężarowego z państwa UE

Chcę zakupić dla firmy używany samochód ciężarowy o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 t w jednym z krajów UE i skorzystać z odliczenia podatku VAT oraz zaksięgować go w koszty. Czy (...)

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

Jak brzmi i gdzie można znaleźć kwestię "pomówienia" w Specjalnym Wydaniu Dziennika Urzędowego UE? Prawo Unii Europejskiej obejmuje swoim zakresem tylko niektóre dziedziny prawa. Te dziedziny, (...)

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Mojemu synowi, przebywającemu w USA, zleciłem zakup dla mnie i za moje środki finansowe samochodu. Samochód został przez syna nadany statkiem, będę mógł go odebrać w porcie Bremerhaven w Niemczech. (...)

Usługi budowlane w UE

Usługi budowlane w UE

Firma polska świadczy usługi budowlane również w Danii. W Polsce kupuje materiały budowlane, które następnie wywozi do Danii i tam zużywa w trakcie świadczenia usług budowlanych. Firma jest zarejestrowanym (...)

FORUM PRAWNE

2 wesela na jednej sali w tym samym terminie

2 wesela na jednej sali w tym samym terminie Witam Jeśli piszę w nieodpowiednim dziale to proszę o przeniesienie. Mamy z narzeczoną następujący problem, a nigdzie nie znalazłem podobnego przypadku. (...)

Moje zarobki a alimenty na dziecko mojego męża

Moje zarobki a alimenty na dziecko mojego męża Czy ktoś może mi powiedzieć co powinnam zrobić, mój narzeczony jest po rozwodzie i ma z pierwszego małżeństwa 1 dziecko. Zamierzamy wziać ślub, (...)

Obowiązek rejestracji do VAT UE i OSS.

Obowiązek rejestracji do VAT UE i OSS. Witam, nie jestem czynnym podatnikiem VAT w Polsce i prowadzę sprzedaż towarów na rzecz przedsiębiorców w innym krajach Unii Europejskiej (nie mam pewności (...)

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji?

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji? Witam! Mam pytanie, jak rozwiązać kwestię podatku VAT w następującej sytuacji: I wersja sp. z o.o. (czynny podatnik VAT) II wersja osoba fizyczna prowadząca (...)

Malzenstwo z cudzoziemcem

Malzenstwo z cudzoziemcem 1. Chce zawarzec zwiazek malzenski z cudzoziemcem (Wlochem), jakie prawo bedzie w tym przypadku obowiazujace, polskie czy wloskie? 2. Czy zalezy to od miejsca zawarcia zwiazku (...)

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE Dzień dobry, chciałbym zacząć prowadzić działalność nierejestrowaną która opierała by się na zakupie towarów z UE (nabycie (...)

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych W odpowiedzi na ostatnie zawirowania na rynku produktów CBD i związane z obecną sytuacją pytania ? od spraw podstawowych stawianych przez (...)

obcokrajowiec grozi

obcokrajowiec grozi Witam, Problem który chciałbym opisać ma swoją historię i jest dość nietypowy. Jakiś czas temu razem z dziewczyną oraz jej koleżanką przebywaliśmy w Indiach. Koleżanka (...)

NIP UE,a dotychczasowy NIP

NIP UE,a dotychczasowy NIP Witam, Czy pootrzymaniu NIPu UE dotychczasowy bedzie nieważny? Jak NIP UE jest skonstruowany (ile zawiera cyfr)? z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam (Monika) 152 PLN - zaplac (...)

UE nałoży nowy podatek na paliwa !!!

UE nałoży nowy podatek na paliwa !!! To będzie rewolucja w liczeniu obciążeń nałożonych na paliwa! Dziś akcyza liczona jest od objętości. Planowane zmiany mają uzależnić wysokość haraczu (...)

Jak się ubezpieczyć pracując czasowo w UE ??

Jak się ubezpieczyć pracując czasowo w UE ?? Witam, pracuję w jednym z krajów UE w systemie 8tg w UE na 2tg w Polsce. Jestem ubezpieczony w wąskim zakresie tylko podczas wykonywanej pracy, natomiast (...)

Porady prawne