Pomoc dla sklepików szkolnych wpisana do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

Pomoc dla sklepików szkolnych, przedłużenie terminu na realizację vouchera turystycznego, przesunięcie terminu zwrotu wypłat do TFZ oraz umarzanie spłat pomocy przyznawanej z tarczy antykryzysowej – przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Projekt został 22 marca br. wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zgodnie z planem będzie on wkrótce przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie rząd zajmie się nim na jednym ze swoich posiedzeń.

Porady prawne

Przygotowane propozycje pomocy dotyczą nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- "Wsparcie dla sklepików szkolnych będzie podobne do wsparcia, jakie przysługuje przedsiębiorcom w ramach tzw. tarczy branżowej i rozporządzeń pomocowych" – wyjaśnił wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak.

- "To bardzo ważne i oczekiwane przez branżę aktualizacje, które dostosowują przepisy prawne do przedłużającej się pandemii" – ocenił wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy.

- "Dzięki proponowanym zmianom przepisów starosta z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy, będzie mógł umorzyć w całości lub w części spłaty, odroczyć ich termin, rozłożyć na raty określone należności" – poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

Pomoc dla sklepików szkolnych

Zgodnie z założeniem projektu sklepiki szkolne otrzymają pomoc w postaci:

  • zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
  • świadczeń postojowych,
  • małych dotacji do 5 tys. zł.

Podstawowym kryterium przyznania pomocy będzie wykazanie 40 proc. spadku przychodów odnotowanych w odpowiednim okresie rozliczenia.

Przedłużenie terminu na realizację vouchera i korzystanie z TFZ

W związku z przedłużającą się epidemią, która w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne, nowelizacja przedłuża do dwóch lat, licząc od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, możliwość korzystania z vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną.

Zaproponowane przepisy przewidują także przesunięcie o osiem miesięcy terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszy Zwrotów. Spłata pierwszej raty będzie przedłużona do końca grudnia br.

Umorzenie spłat należności z tytułu pomocy z tarczy antykryzysowej

Projekt nowelizacji przewiduje także możliwość umorzeń w całości lub w części należności, odraczania terminów spłaty przyznanych środków, rozkładania spłaty należności na raty z tytułu np. nienależnie otrzymanych środków w ramach form wsparcia udzielanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarcz antykryzysowych.

Chodzi o to, że obecnie większość przedsiębiorców, którzy korzystają z instrumentów wsparcia, spełnia zasadniczy warunek umorzenia określony w ustawie (np. 3 miesiące prowadzenia działalności). Brak jest jednak uregulowań dotyczących umorzeń w sytuacjach szczególnych np. śmierci lub innych nagłych zdarzeń losowych. Takie sprawy wymagają indywidualnego podejścia i rozpatrzenia. Dzięki nowelizacji ustawy będzie możliwość umorzeń w tak szczególnych sytuacjach.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne