Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony?

Zastosowanie trybu przetargu ograniczonego do udzielania zamówień publicznych może nastąpić tylko wówczas, jeżeli zostaną spełnione pewne dodatkowe okoliczności - przesłanki. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro,

 • specjalistyczny charakter zamówienia publicznego ogranicza liczbę dostawców lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie.

  Porady prawne

Ponadto przetarg ograniczony mogą zorganizować podmioty działające w tzw. sektorach użyteczności publicznej bez konieczności powoływania się na jakiekolwiek przesłanki.

Jak przebiega przetarg ograniczony?

Przetarg ograniczony jest dość złożonym trybem postępowania, w którym możemy wyróżnić dwie podstawowe fazy. Pierwsza faza polega na kwalifikacji dostawców i wykonawców do dalszego etapu, druga zaś faza jest normalnym przetargiem. Przetarg ograniczony zasadniczo odróżnia od przetargu nieograniczonego pierwszą fazą, w której dokonuje się właśnie kwalifikacja dostawców lub wykonawców. W fazie kwalifikacji wyróżnić możemy następujące etapy:

 1. Ogłoszenie o przetargu.

 2. Składanie wniosków o dopuszczenie do przetargu.

 3. Zaproszenie do składania ofert.

Druga faza postępowania przebiega podobnie jak w przetargu nieograniczonym i wyróżnić w niej możemy następujące etapy:

 1. Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub innego udostępnianego dokumentu.

 2. Składanie ofert i wnoszenie wadium

 3. Otwarcie ofert

 4. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

 5. Zawarcie umowy.

Ogłoszenie o przetargu

Momentem, który formalnie rozpoczyna postępowanie jest publikacja ogłoszenia. W zależności od wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia momentem rozpoczynającym postępowanie będzie publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (w postępowaniach o wartości przekraczającej 30.000 euro) lub w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ogłoszeń w zamówieniach publicznych, ich treści, przeczytaj poradę: Ogłoszenia o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania.

Zamawiający może zawrzeć w ogłoszeniu informację o liczbie dostawców lub wykonawców, których zaprosi do składania ofert. Przy czym liczba ta nie może być mniejsza od 5 i nie większa od 20. Jednak najistotniejszym elementem ogłoszenia jest określenie warunków wymaganych od dostawców i wykonawców, gdyż na podstawie tych warunków zamawiający dokonuje kwalifikacji.

Składanie wniosków

Ogłoszenie publikowane przez zamawiającego jest zaproszeniem do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Z wnioskiem może wystąpić każdy zainteresowany udziałem w przetargu dostawca lub wykonawca. Ponieważ dopuszczenie do dalszego udziału w przetargu następuje na podstawie złożonych wniosków, dostawcy lub wykonawcy muszą mieć odpowiedni termin na ich przygotowanie i złożenie. Wyznaczony przez zamawiającego termin składania wniosków nie może być krótszy niż 4 tygodnie, licząc od dnia publikacji ogłoszenia. Termin ten wyjątkowo może ulec skróceniu. Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy, jednak nie krótszy niż 2 tygodnie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności:

 • jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane, o których zamawiający co najmniej dwa miesiące wcześniej opublikował ogłoszenie o planowanym w danym roku kalendarzowym zamówieniu (na podstawie art. 14 c), lub

 • jeżeli wartość zamówienia publicznego w przypadku robót budowlanych nie przekracza równowartości kwoty 5 000 000 euro, a w przypadku usług lub dostaw 130 000 euro, oraz zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  1.  wyznaczenie terminu 4 tygodniowego uniemożliwiłoby wykonanie zamówienia w danym roku budżetowym,

  2. wyznaczenie terminu 4 tygodniowego mogłoby spowodować powstanie szkody w znacznych rozmiarach,

  3. uprzednio przeprowadzone postępowanie przetargowe w tej samej sprawie nie doprowadziło do zawarcia umowy,

  4. przedmiotem zamówienia publicznego są powszechnie dostępne dostawy, usługi lub roboty budowlane o ustalonych standardach.

Zaproszenie do składania ofert

Na podstawie złożonych wniosków zamawiający ma obowiązek dopuścić do udziału w przetargu wszystkich dostawców i wykonawców, którzy spełniają warunki postawione w ogłoszeniu. Jedyne ograniczenie może wynikać z określonej przez zamawiającego w ogłoszeniu liczby dostawców lub wykonawców, których zaprosi do składania ofert. Może jednak się zdarzyć taka sytuacja, w której liczba dostawców lub wykonawców spełniających postawione warunki będzie mniejsza od tej, którą określił zamawiający. W takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek zaprosić wszystkich tych, którzy spełniają postawione w ogłoszeniu warunki. Zaproszenie do składania ofert kierowane przez zamawiającego do dostawców i wykonawców powinno zawierać co najmniej:

 •  nazwę (firmę) i adres (siedzibę), pod który można zwrócić się o specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego, oraz określenie terminu zgłaszania takich wniosków, a także informację o cenie, jaką trzeba uiścić za wydanie tych dokumentów,

 • określenie miejsca i terminu składania ofert,

 • informacje o dacie i miejscu opublikowania ogłoszenia,

 • opis warunków, które powinni spełniać dostawcy lub wykonawcy, oraz sposób


dokonywania oceny spełnienia tych warunków,

 • informację o dokumentach, jakie ma dostarczyć dostawca lub wykonawca w celu wykazania, że spełnia wymagane warunki,

 • określenie kwoty wadium.

W postępowaniach, których wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30.000 euro nie stosuje się min. przepisów dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów protestów i odwołań, ogłoszeń Biuletynie. Z tej racji zaproszenie do składania ofert w takich postępowaniach nie będzie zawierało postanowień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W to miejsce mogą się natomiast pojawić postanowienia dotyczące innych dokumentów udostępnianych przez zamawiającego oferentom. Ponadto w postępowaniach nie przekraczających kwoty 30 tyś euro żądanie wadium nie jest obowiązkowe. Decyzja w tej sprawie zależy wyłącznie od zamawiającego, dlatego zaproszenie do składania ofert może nie zawierać określenia kwoty żądanego wadium.

Druga faza postępowania

Zanim dostawcy lub wykonawcy przystąpią do przygotowywania oferty przetargowej, powinni w wyznaczonym czasie odebrać specyfikację istotnych warunków zamówienia, a w postępowaniach nieprzekraczających 30.000 euro, inny dokument przygotowany przez zamawiającego. Dokumenty te powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty przetargowej.

Dostawcy i wykonawcy przygotowujący ofertę w przetargu ograniczonym nie mogą zapominać o warunkach postawionych im przez zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. Warunki te mogą się różnić od tych, które zostały określone w ogłoszeniu o organizacji przetargu ograniczonego (zaproszeniu do składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu). Zamawiający może żądać w zaproszeniu do składania ofert, przedstawienia dokumentów wskazujących na spełnianie przez oferenta stawianych mu warunków. Należy o tym pamiętać, ponieważ dostawca lub wykonawca, który nie spełnia wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert podlega wykluczeniu.

Dostawcy lub wykonawcy, którzy przygotowali ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w zaproszeniu do składania ofert i specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinni ją złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. Oferty, które zostaną złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentowi.

Dalsza część postępowania przebiega zgodnie z regułami określonymi dla przetargu nieograniczonego.

Pamiętaj, że:

 • w postępowaniach o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej 30.000 euro, zamawiający w zaproszeniu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu nie musi żądać dokumentów potwierdzających spełnianie stawianych warunków, Może jedynie poprzestać na żądaniu złożenia oświadczeń o spełnianiu stawianych warunków.

 • wybór trybu przetargu ograniczonego w sytuacji, gdy wartość przedmiotu zamówienia przekracza równowartość kwoty 200.000 euro wymaga uzyskania zatwierdzenia wydawanego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 • w przetargu ograniczonym oferty mogą złożyć wyłącznie wykonawcy dopuszczeni do udziału w przetargu i zaproszeni do składania ofert.

 • przetarg ograniczony może być stosowany niezależnie od zaistnienia ustawowych przesłanek, jeżeli postępowanie prowadzone jest na zasadach szczególnych, ze względu na to, że przedmiot zamówienia objęty jest tajemnicą państwową, dotyczy interesów bezpieczeństwa państwa albo przedmiotem zamówienia jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy.

 • Przetarg ograniczony mogą również stosować niezależnie od zaistnienia ustawowych przesłanek tzw. podmioty użyteczności publicznej.

 • W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne