Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony?

Zastosowanie trybu przetargu ograniczonego do udzielania zamówień publicznych może nastąpić tylko wówczas, jeżeli zostaną spełnione pewne dodatkowe okoliczności - przesłanki. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro,

 • specjalistyczny charakter zamówienia publicznego ogranicza liczbę dostawców lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie.

Ponadto przetarg ograniczony mogą zorganizować podmioty działające w tzw. sektorach użyteczności publicznej bez konieczności powoływania się na jakiekolwiek przesłanki.

Jak przebiega przetarg ograniczony?

Przetarg ograniczony jest dość złożonym trybem postępowania, w którym możemy wyróżnić dwie podstawowe fazy. Pierwsza faza polega na kwalifikacji dostawców i wykonawców do dalszego etapu, druga zaś faza jest normalnym przetargiem. Przetarg ograniczony zasadniczo odróżnia od przetargu nieograniczonego pierwszą fazą, w której dokonuje się właśnie kwalifikacja dostawców lub wykonawców. W fazie kwalifikacji wyróżnić możemy następujące etapy:

 1. Ogłoszenie o przetargu.

 2. Składanie wniosków o dopuszczenie do przetargu.

 3. Zaproszenie do składania ofert.

Druga faza postępowania przebiega podobnie jak w przetargu nieograniczonym i wyróżnić w niej możemy następujące etapy:

 1. Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub innego udostępnianego dokumentu.

 2. Składanie ofert i wnoszenie wadium

 3. Otwarcie ofert

 4. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

 5. Zawarcie umowy.

Ogłoszenie o przetargu

Momentem, który formalnie rozpoczyna postępowanie jest publikacja ogłoszenia. W zależności od wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia momentem rozpoczynającym postępowanie będzie publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (w postępowaniach o wartości przekraczającej 30.000 euro) lub w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ogłoszeń w zamówieniach publicznych, ich treści, przeczytaj poradę: Ogłoszenia o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania.

Zamawiający może zawrzeć w ogłoszeniu informację o liczbie dostawców lub wykonawców, których zaprosi do składania ofert. Przy czym liczba ta nie może być mniejsza od 5 i nie większa od 20. Jednak najistotniejszym elementem ogłoszenia jest określenie warunków wymaganych od dostawców i wykonawców, gdyż na podstawie tych warunków zamawiający dokonuje kwalifikacji.

Składanie wniosków

Ogłoszenie publikowane przez zamawiającego jest zaproszeniem do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Z wnioskiem może wystąpić każdy zainteresowany udziałem w przetargu dostawca lub wykonawca. Ponieważ dopuszczenie do dalszego udziału w przetargu następuje na podstawie złożonych wniosków, dostawcy lub wykonawcy muszą mieć odpowiedni termin na ich przygotowanie i złożenie. Wyznaczony przez zamawiającego termin składania wniosków nie może być krótszy niż 4 tygodnie, licząc od dnia publikacji ogłoszenia. Termin ten wyjątkowo może ulec skróceniu. Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy, jednak nie krótszy niż 2 tygodnie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności:

 • jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane, o których zamawiający co najmniej dwa miesiące wcześniej opublikował ogłoszenie o planowanym w danym roku kalendarzowym zamówieniu (na podstawie art. 14 c), lub

 • jeżeli wartość zamówienia publicznego w przypadku robót budowlanych nie przekracza równowartości kwoty 5 000 000 euro, a w przypadku usług lub dostaw 130 000 euro, oraz zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  1.  wyznaczenie terminu 4 tygodniowego uniemożliwiłoby wykonanie zamówienia w danym roku budżetowym,

  2. wyznaczenie terminu 4 tygodniowego mogłoby spowodować powstanie szkody w znacznych rozmiarach,

  3. uprzednio przeprowadzone postępowanie przetargowe w tej samej sprawie nie doprowadziło do zawarcia umowy,

  4. przedmiotem zamówienia publicznego są powszechnie dostępne dostawy, usługi lub roboty budowlane o ustalonych standardach.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika