7.10.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Stan faktyczny

Prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat w zakresie handlu tekturą litą. Wielość i tempo kontraktów powodują zacieśnianie się mojej współpracy z pewną Spółką z o.o. Moja współpraca z tą firmą polega na kupowaniu jej wyrobów w celu dalszej odsprzedaży. Obecnie rozważam przystąpienie do udziału w tej Spółce. Forma prawna mojej firmy to osoba fizyczna. Czy bez zmiany formy prawnej mojej firmy, po objęciu 51% lub więcej udziałów Spółki będę mógł działać na dotychczasowych zasadach tj. kupować towar od Spółki w celu dalszej odsprzedaży, handlować produktami konkurencyjnymi dla produktów Spółki, mieć wpływ na Spółkę w zakresie: inwestycji, profilu produkcji, zatrudnienia itp.? Które z czynności wskazanych wyżej będę mógł wykonywać w przypadku objęcia mniej niż 50% udziałów Spółki? Które z tych czynności zależą od porozumienia pomiędzy udziałowcami Spółki posiadającymi różne udziały? Na które czynności będzie miała wpływ (i w jaki sposób) zmiana formy prawnej mojej firmy? Czy wartość Spółki (cena kupna) jest wartością umowną, czy też równa się łącznej sumie zawartej w dokumencie KRS w Rubryce 7 - dane wspólników?

Porady prawne

Opinia prawna

 Niniejsza porada prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ),

  • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2005 r., Nr 184, poz. 1539 ze zmianami),

  • Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2005 r., Nr 183, poz. 1538),

  • Ustawy z 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2005 r., Nr 183 poz. 1538). 

Zgodnie z przedstawionym powyżej stanem prawnym, na postawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. Fakt ten upoważnia do zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz wydobywania kopalin ze złóż, a także działalności zawodowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy). 

Ewentualne przystąpienie Pana do udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, winno być jak najszybciej po tym fakcie zgłoszone przez zarząd spółki do sądu rejestrowego w celu wpisania aktualnych danych do rejestru. Nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, musi być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Kodeks spółek handlowych w odniesieniu
do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala na kształtowanie pewnych uprawnień zgodnie z wolą wspólników i dość często odsyła do treści umowy spółki. Dlatego też, należy sprawdzić umowę spółki, czy nie zawiera jakiś szczególnych ograniczeń co do nabywców udziałów np. obowiązku udzielenia na to zgody przez spółkę. Oczywiście fakt, że stanie się Pan wspólnikiem w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, nie wpłynie na prowadzenie Pańskiej firmy, jeśli Pan nadal będzie chciał ją prowadzić. Jeśli takich ograniczeń nie ma w umowie spółki, to ustawa ich nie wprowadza. Może Pan zatem działać na dotychczasowych zasadach, kupując towary od spółki z o.o. i sprzedając je dalej.

Co do handlowania produktami konkurencyjnymi dla spółki, to ustawa również nie wprowadza takich ograniczeń, czyli wspólnik spółki z o.o. może handlować przedmiotami konkurencyjnymi w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli zostałby Pan członkiem Zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością, to sytuacja wygląda trochę odmiennie, gdyż w przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, członek zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Ponadto członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Jeśli umowa spółki nie mówi inaczej, zgody na to udziela organ uprawniony do powołania zarządu w spółce, zwykle jest to Zgromadzenie Wspólników. Jeśli umowa spółki nie wymaga większości kwalifikowanej do udzielenia takiej zgody, wówczas wystarczy zwykła większość, czyli 50 % + jeden głos.

Jeśli chodzi o Pana wpływ na decyzje i działania podejmowane w ramach spółki, to jest on zasadniczo taki sam jak pozostałych wspólników.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Należyta staranność w VAT

Należyta staranność w VAT

Na czym polega należyta staranność? Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Poparcie przez mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego wniosku o przeprowadzenie referendum w opinii NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezesa Naczelnego (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Jak klasyfikuje się prawa komandytariusza? Prawa i obowiązki przyznane lub obciążające komandytariusza służą realizacji jego statusu w spółce. Podział ich w oparciu o model klasyczny, oparty na wyodrębnieniu praw korporacyjnych i majątkowych, został poddany krytyce z tego względu, (...)

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu.   Urlop wypoczynkowy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano (...)

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

Jak ustalić dochód z połączenia lub podziału spółki?W związku z łączeniem się spółek, wspólnicy spółki dzielonej, przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości, (...)

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek).  Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

  W niniejszym artykule omówiono zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Chodzi (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") (...)

Projekt Rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Projekt Rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Na stronach MSWiA znajduje się projekt rozporządzenia, które miałoby zostać wydane przez Ministra MSWiA na podstawie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Czego miałoby dotyczyć rozporządzenie? Akt miałby określać: szczegółowe informacje, dotyczące okoliczności wskazanych (...)

Obowiązki komandytariusza

Obowiązki komandytariusza

  Obowiązek wniesienia wkładu Wkładem jest określone w umowie spółki świadczenie wspólnika, do którego zobowiązuje się on w związku z uczestnictwem w spółce. Art. 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) wymienia wkład jako obligatoryjną postać współdziałania (...)

Przypozwanie osoby trzeciej do udziału w procesie

Przypozwanie osoby trzeciej do udziału w procesie

Na czym polega przypozwanie?  Przypozwanie to zawiadomienie osoby trzeciej o toczącym się procesie w tym celu, żeby mogła zgłosić swe wstąpienie do sprawy w charakterze interwenienta" ubocznego. Przypozwanie (litis denuntiatio) nie wywiera żadnych bezpośrednich skutków procesowych (...)

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co to jest strefa Schengen?Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu osób. Swoboda przepływu osób wewnątrz dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich (...)

Jesteś przedsiębiorcą? - Dowiedz się, jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

Jesteś przedsiębiorcą? - Dowiedz się, jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

Co to jest sąd gospodarczy? Sąd gospodarczy to odrębny wydział w sądach rejonowych i okręgowych. Ich utworzenie jest uzasadnione specyfiką rozpoznawanych spraw i koniecznością ich rozstrzygania przez sędziów dobrze znających zagadnienia gospodarcze. Sąd gospodarczy nie jest odrębnym (...)

Jesteś przedsiębiorcą? Dowiedz się jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

Jesteś przedsiębiorcą? Dowiedz się jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

  Co to jest sąd gospodarczy? Sąd gospodarczy to odrębny wydział w sądach rejonowych i okręgowych. Ich utworzenie jest uzasadnione specyfiką rozpoznawanych spraw i koniecznością ich rozstrzygania przez sędziów dobrze znających zagadnienia gospodarcze. Sąd gospodarczy nie jest (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Czy niepaństwowa wyższa uczelnia może nabyć udziały w spółce z o.o., która była jej organem załozycielskim? Jeżeli tak, to czy poza zgodą Senatu uczelni uczelnia musiałaby dopełnić jeszcze jakieś formalności? Czy później uczelnia mogłaby sprzedać tak nabyte udziały? Zgodnie z art. (...)

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Reprezentuję spółkę z o. o. z udziałem kapitału zagranicznego, gdzie dwóch udziałowców to cudzoziemcy. Działalność firmy opiera się głównie na świadczeniu usług technicznych na terenie państw UE oraz rekrutacji pracowników na potrzeby innych pracodawców. Czy istnieją prawne przeszkody (...)

Sprzedaż rzeczy przez wspólnika na rzecz spółki

Sprzedaż rzeczy przez wspólnika na rzecz spółki

Wspólnik spółki cywilnej (podatnika VAT) chce sprzedać za gotówkę komputer swojej spółce. Na podstawie jakich dokumentów można przeprowadzić tę transakcję? Czy będzie ona prawidłowa i czy ten zakup będzie stanowił koszty uzyskania przychodu dla spółki? Czy dla wspólnika sprzedającego (...)

Umowa najmu w spółce cywilnej

Umowa najmu w spółce cywilnej

Rozpoczynamy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Udziały w spółce po 50%. Jeden ze współników posiada lokal, który na podstawie umowy najmu wnosi do spółki. Jakie są konsekwencje podatkowe dla spółki, a jakie dla wspólników. Co stanowi koszt, a co przychód? Czy koszty (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) oraz poprzez przyjęcie nowego wspólnika wpłacającego określoną sumę. Obecnie stan (ilość) udziałów (...)

Podział zysków w spółce cywilnej

Podział zysków w spółce cywilnej

Spółka cywilna trzech wspólników utworzona na czas nieokreślony,umowa sporządzona na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego- jednakowy udział w zyskach i stratach. Jeden ze wspólników zaczyna chorować i przestaje uczęszczać systematycznie do pracy. Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą podjąć (...)

Sprzedaż udziału w spółce cywilnej

Sprzedaż udziału w spółce cywilnej

Czy umowa sprzedaży udziałów w spółce cywilnej musi mieć charakter notarialny, jeśli nie to jaki? Czy na krótki okres udziały w spółce mogą wynosić 0% ? Wkłady wniesione do spółki w następstwie zawartej umowy oraz ich pożytki i surogaty - nie wyłączając wkładów w postaci świadczenia (...)

Zbycie udziału

Zbycie udziału

Jedyny wspólnik spółki z o.o. sprzedaje udziały (jeden udział). Do czego jest zobowiązany? Czy powinien zgłosić do sądu? Od kiedy udział zmieni właściciela, czy od momentu powiadomienia spółki? W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu (...)

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Spółka z o.o. kapitał 50 tys zł. Prezes posiada 90%, członek Zarządu 10% oraz prokurent ustanowiony przez Zarząd. Prezes oraz członek zarządu jak i prokura pracują w spółce na czas nieokreślony na umowę o pracę. Ma nastąpić zbycie udziałów na rzecz pana X. Członek zarządu i prezes (...)

Sprzedaż udziałów bez zgody spółki

Sprzedaż udziałów bez zgody spółki

W spółce z o.o. jest zapisane w statucie/umowie spółki, że do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy zezwolenie na zbycie i zastawienie udziałów. Na Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę następującej treści: "Wyrażono zgodę na zbycie przez Wspólnika X wszystkich (...)

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem

Chcę wnieść prowadzone dotychczas w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwo jako aport do już utworzonej i zarejestrowanej w tym celu spółki z o.o.. Umowa spółki dopuszcza możliwość podniesienia wysokości kapitału przez utworzenie nowych udziałów i pokrycie ich aportem w drodze (...)

Aport w spółce jawnej

Aport w spółce jawnej

W 2009 zakupiłam działkę za kwotę 40 tys zł. W 2010 wniosłam ja aportem do spółki jawnej (wniesiony wkład nie rodził żadnych skutków podatkowych, posiadam w tej kwestii indywidualna interpretacje),w spółce wkład ten wyniósł 50 tys zł. W 2011 spółka sprzedała działkę którą wniosłam (...)

Udział w zysku i stratach spółek kapitałowych

Udział w zysku i stratach spółek kapitałowych

Czy w akcie założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć klauzulę o wyłączeniu jednego wspólnika z udziału w zysku i stratach? Można tak chyba zrobić w spółce osobowej, ale czy jest to dopuszczalne w spółce kapitałowej? Możliwość wyłączenia wspólnika (...)

Należyta staranność członka zarządu sp. z o. o.

Należyta staranność członka zarządu sp. z o. o.

Prezes zarządu zdecydował o nienaliczaniu i rezygnacji z odsetek z tytułu opóźnienia płatności za dostawę towaru. Decyzja jest spowodowana chęcią utrzymania stosunków handlowych z kontrahentem lub bardzo niską (rzędu do 100 zł) kwotą odsetek. Czy taka sytuacja może spowodować dochodzenie (...)

Darowizna udziału w spółce cywilnej

Darowizna udziału w spółce cywilnej

Chcę wystąpić z 4-osobowej spółki cywilnej z końcem roku kalendarzowego 2006. Nie będę prowadził żadnej działalności gospodarczej. Spółka zajmuje się handlem hurtowym i będzie działała nadal. Nowym wspólnikiem tej spółki zostanie od dnia 1 stycznia 2007 r. moja żona. Jakie obciążenia (...)

Zajęcie konta spólki cywilnej

Zajęcie konta spólki cywilnej

Byłem pewien (co być może i Państwo kiedyś potwierdzili) że komornik nie ma prawa zająć konta spółki cywilnej w sytuacji gdy prowadzi egzekucję przeciwko osobie która jest jednym z jej wspólników. Potwierdził to kiedyś także jeden z komorników. Tymczasem ja mam prywatnego dłużnika (...)